Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Nhận tài sản đã kê biên để thi hành án - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Nhận tài sản đã kê biên để thi hành án - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS874
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Thi hành án dân sự
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan Thi hành án nhận được thỏa thuận
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định giao tài sản
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng