Thủ tục hành chính: Thi hành án theo đơn yêu cầu - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Thi hành án theo đơn yêu cầu - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS865
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Thi hành án dân sự
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục thi hành án dân sự các huyện, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố hoặc qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu thi hành án, cơ quan Chi cục thi hành án ra quyết định thi hành án và tiến hành các trình tự thi hành án theo quy định của pháp luật
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Các Quyết định về thi hành án dân sự, các Biên bản giao, nhận tài sản; Biên bản thỏa thuận thi hành án
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng