Hệ thống pháp luật

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 556/NQ-UBTVQH14

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG 15.000 TỶ ĐỒNG NGUỒN VỐN DỰ PHÒNG CỦA KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020 CHO CÁC DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT VÀ CÁC DỰ ÁN ĐƯỜNG BỘ QUAN TRỌNG, CẤP BÁCH

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2016/QH14 của Quốc hội về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 52/2017/QH14 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020;

Sau khi xem xét Tờ trình số 168/TTr-CP ngày 10 tháng 05 năm 2018 của Chính phủ về phương án sử dụng 15.000 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng của Kế hoạch trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 cho các dự án đường sắt và các dự án đường bộ quan trọng, cấp bách; Báo cáo thẩm tra số 1099/BC-UBTCNS14 ngày 09 tháng 07 năm 2018 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1

Thông qua phương án sử dụng 15.000 tỷ đồng (mười lăm nghìn tỷ đồng) từ nguồn vốn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 cho 4 dự án đường sắt và 10 dự án đường bộ quan trọng, cấp bách theo danh mục tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2

Giao Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, giao kế hoạch vốn, tổ chức triển khai thực hiện các dự án theo danh mục tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này bảo đảm đủ điều kiện, đúng trình tự, thủ tục, hiệu quả đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội theo chức năng, nhiệm vụ giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch Quốc hội;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các PCTQH, Ủy viên UBTVQH;
- TT HĐDT và các UB của Quốc hội;
- VPTƯ Đảng, VPCTN, VPQH, VPCP;
- Các Bộ: Tài chính, KHĐT, GTVT;
- Lưu: HC, TCNS ;
- E-pas: 56960.

TM. UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Kim Ngân

 

PHỤ LỤC

PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG 15.000 TỶ ĐỒNG NGUỒN VỐN DỰ PHÒNG CỦA KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Kèm theo Nghị quyết số 556/NQ-UBTVQH14 ngày 31 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT

Tên dự án

Số vốn

I

Các dự án đường sắt

7.000

1

Dự án Cải tạo, nâng cấp các cầu yếu và gia cố trụ chống va xô trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh

1.950

2

Dự án gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh - Nha Trang

1.800

3

Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Hà Nội – Vinh

1.400

4

Dự án Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang - Sài Gòn

1.850

II

Các dự án đường bộ

8.000

1

Đường nối quốc lộ 4C và 4D (Km238 - Km414)

430

2

Quốc lộ 3B (Km0 - Km66+600)

755

3

Tuyến đường bộ nối cao tốc Hà Nội – Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

1.397

4

Cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên quốc lộ 24

1.000

5

Cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên quốc lộ 25

850

6

Quốc lộ 27 đoạn tránh Liên Khương

193

7

Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 53 đoạn Trà Vinh - Long Toàn, tỉnh Trà Vinh

800

8

Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 57 đoạn từ bến phà Đình Khao đến thị trấn Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long

875

9

Cải tạo, nâng cấp mặt đường tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp

900

10

Nâng cấp quốc lộ 30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

800

Tổng cộng

(I+II)

 

15.000

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Nghị quyết 556/NQ-UBTVQH14 năm 2018 về phương án sử dụng 15.000 tỷ đồng nguồn vốn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho dự án đường sắt và dự án đường bộ quan trọng, cấp bách do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

  • Số hiệu: 556/NQ-UBTVQH14
  • Loại văn bản: Nghị quyết
  • Ngày ban hành: 31/07/2018
  • Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
  • Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
  • Ngày công báo: 16/08/2018
  • Số công báo: Từ số 855 đến số 856
  • Ngày hiệu lực: 31/07/2018
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản