Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4595/BGDĐT-KHTC
V/v thẩm định nguồn vốn đầu tư xây dựng các phòng học mầm non tỉnh Điện Biên sử dụng nguồn vốn TPCP dự  phòng giai đoạn 2012-2015

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Phúc đáp công văn số 7239/BHKĐT-KHGDTNMT ngày 05/9/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn TPCP dự phòng 2012-2015 của các dự án KCH thuộc tỉnh Điện Biên, Bộ Giáo dục và Đào tạo có ý kiến như sau:

- Danh mục, nội dung và quy mô đầu tư: Bộ Giáo dục và Đào tạo thống nhất xây dựng 178 phòng học trường mầm non của 07 huyện Mường Nhé, Nậm Pồ, Tủa Chùa, Điện Biên Đông, Mường Ảng, Mường Chà, Tuần Giáo tỉnh Điện Biên đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 414/NQ-UBTVQH14 ngày 27/7/2017 về việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 1096/NQ-UBTVQH13 ngày 22/12/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 916/NQ-UBTVQH13 ngày 05/5/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ dự phòng giai đoạn 2012-2015 (Chi tiết tại phụ lục gửi kèm Công văn này).

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị tỉnh Điện Biên triển khai xây dựng theo tiêu chuẩn kỹ thuật của các công trình giáo dục theo quy định hiện hành, đồng thời bố trí thêm từ nguồn ngân sách địa phương để xây dựng các công trình phụ trợ, công trình phòng cháy chữa cháy đảm bảo tiêu chuẩn an toàn trường học.

- Nguồn vốn: 111.608 triệu đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ dự phòng giai đoạn 2012-2015.

- Thời gian thực hiện Dự án: Từ năm 2017

Trên đây là ý kiến thẩm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tổng hợp theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- UBND tỉnh Điện Biên;
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Mạnh Hùng

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Công văn số 4595/BGDĐT-KHTC ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Đơn vị: Triệu đồng

TT

Danh mục dự án

Số phòng do tỉnh đề nghị

Ý kiến Bộ Giáo dục và Đào tạo

Vốn TPCP giai đoạn 2012-2015 do tỉnh đề nghị

Ý kiến Bộ Giáo dục và Đào tạo

1

2

3

4

5

6

 

TỔNG SỐ

178

178

115,691

111,608

 

Huyện Mường Nhé

16

16

10,800

10,450

1

Mầm non Nậm Kè

5

5

3,300

3,300

2

Trường mầm non Mường Toong

8

8

5,200

5,200

3

Mầm non Sín Thầu

3

3

2,300

1,950

Đối với mức đầu tư/phòng áp dụng theo danh mục bổ sung các dự án đầu tư sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ dự phòng giai đoạn 2012-2015 (kèm theo văn bản số 253/TTr-CP ngày 05/6/2017 của Chính phủ)

 

Huyện Nậm Pồ

35

35

22,750

22,750

4

Mầm non Si Pa Phìn

2

2

1,300

1,300

5

Mầm non Phìn Hồ

1

1

650

650

6

Mầm non Chà Nưa

2

2

1,300

1,300

7

Mầm non Chà Tở

1

1

650

650

8

Mầm non Nậm Khăn

2

2

1,300

1,300

9

Mầm non Nà Khoa

12

12

7,800

7,800

10

Mầm non Chà Cang

10

10

6,500

6,500

11

Mầm non Na Cô Sa

5

5

3,250

3,250

 

Huyện Tủa Chùa

10

10

7,056

6,313

12

Mầm non Xá Nhè

1

1

638

638

13

Mầm non Tủa Thàng số 1

4

4

2,700

2,500

14

Mầm non Lao Xả Phình

3

3

2,268

1,875

15

Mầm non Huổi Só

2

2

1,450

1,300

Đối với mức đầu tư/phòng áp dụng theo danh mục bổ sung các dự án đầu tư sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ dự phòng giai đoạn 2012-2015 (kèm theo văn bản số 253/TTr-CP ngày 05/6/2017 của Chính phủ)

 

Huyện Điện Biên Đông

23

23

14,600

14,600

16

Mầm non Tìa Dình

3

3

1,900

1,900

17

Mầm non Phình Giàng

1

1

650

650

18

Mầm non Chiềng Sơ

5

5

3,200

3,200

19

Mầm non Pá Vạt

2

2

1,300

1,300

20

Mầm non Hoa Ban

4

4

2,500

2,500

21

Trường mầm non Luân Giói

1

1

650

650

22

Mầm non Phì Nhừ

1

1

650

650

23

Mầm non Sa Dung

6

6

3,750

3,750

 

Huyện Mường Ảng

35

35

21,139

21,139

24

Mầm non Mường Lạn

1

1

650

650

25

Mầm non Mường Đăng

6

6

3,750

3,750

26

Mầm non Búng Lao

4

4

2,500

2,500

27

Mầm non Ẳng Tở

1

1

650

650

28

Mầm non Xuân Lao

4

4

2,427

2,427

29

Mầm non Ngối Cáy

6

6

3,722

3,722

30

Mầm non Nặm Lịch

9

9

5,040

5,040

31

Mầm non Ẳng Nưa

4

4

2,400

2,400

 

Huyện Mường Chà

16

16

12,794

9,804

32

Mầm non Mường Mươn

1

1

600

600

33

Mầm non Huổi Lèng

1

1

600

600

34

Mầm non Hừa Ngài

2

2

1,200

1,200

35

Mầm non Huổi Mí

10

10

9,044

6,170

36

Mầm non Pa Ham

2

2

1,350

1,234

37

Mầm non Ma Thì Hồ

1

1

600

600

Đối với mức đầu tư/phòng áp dụng theo danh mục bổ sung các dự án đầu tư sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ dự phòng giai đoạn 2012-2015 (kèm theo văn bản số 253/TTr-CP ngày 05/6/2017 của Chính phủ)

 

Huyện Tuần Giáo

43

43

26,552

26,552

38

Mầm non Mùn Chung

10

10

6,200

6,200

39

Mầm non Sao Mai

6

6

3,720

3,720

40

Mầm non Pú Nhung

8

8

4,960

4,960

41

Mầm non Tênh Phông

6

6

3,720

3,720

42

Mầm non Nà Sáy

5

5

3,100

3,100

43

Mầm non Khong Hin

8

8

4,852

4,852