Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2020/TT-BTC

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2020

 

THÔNG TƯ

BÃI BỎ THÔNG TƯ SỐ 132/2008/TT-BTC NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2008 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CƠ CHẾ QUẢN LÝ VỐN VAY CHO CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG CHUYÊN NGÀNH CỦA CƠ QUAN HỢP TÁC QUỐC TẾ NHẬT BẢN VÀ THÔNG TƯ SỐ 05/2008/TT-BTC NGÀY 14 THÁNG 01 NĂM 2008 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CƠ CHẾ QUẢN LÝ VỐN VAY CHO DỰ ÁN HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DO CƠ QUAN HỢP TÁC QUỐC TẾ NHẬT BẢN TÀI TRỢ

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu tchức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đi ngoại;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư bãi bỏ các Thông tư của Bộ Tài chính như sau:

Điều 1. Bãi bỏ Thông tư số 132/2008/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý vốn vay cho chương trình tín dụng chuyên ngành của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và Thông tư số 05/2008/TT-BTC ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý vốn vay cho Dự án Hỗ trợ và phát triển đào tạo đại học và sau đại học về công nghệ thông tin do JICA tài trợ, do các Dự án nêu trên đã kết thúc và các Hiệp định vay với JICA đã hết thời hạn giải ngân.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2020./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- KBNN, Sở TC các t
nh, TP trc thuộc TW;
- N
HTMCP Ngoại thương VN;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, QLN (
50b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà