Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10836/VPCP-KTN
V/v thực hiện các dự án sử dụng nguồn vốn TPCP tiếp tục còn dư của các dự án cải tạo, nâng cấp QL1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng.

 

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 12738/BGTVT-KHĐT ngày 28 tháng 10 năm 2016), ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 9828/BKHĐT-KCHTĐT ngày 24 tháng 11 năm 2016), Tài chính (văn bản số 16183/BTC-ĐT ngày 11 tháng 11 năm 2016), Xây dựng (văn bản số 2547/BXD-HĐXD ngày 11 tháng 11 năm 2016) về cơ chế thực hiện các dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ tiếp tục còn dư của các dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan hoàn thiện các thủ tục đầu tư của các dự án trong danh mục kèm theo Quyết định số 1978/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức triển khai các dự án theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, V.III, V.I, TH;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 10836/VPCP-KTN năm 2016 thực hiện dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ tiếp tục còn dư của dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 10836/VPCP-KTN
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 14/12/2016
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Cao Lục
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 14/12/2016
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản