Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/NQ-HĐND

Vĩnh Long, ngày 07 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN DỰ TOÁN NSNN NĂM 2013; PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ SỐ BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2013; KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ DANH MỤC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHOÁ VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 06

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Quyết định số 1792/QĐ-TTg, ngày 30/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán NSNN năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 3063/QĐ-BTC , ngày 03/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu chi NSNN năm 2013;

Căn cứ Thông tư số 99/2012/TT-BTC , ngày 19/6/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2013;

Sau khi xem xét Tờ trình số 65/TTr-UBND, ngày 21/11/2012 và Tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 04/12/2012 của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế ngân sách: Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn dự toán ngân sách địa phương năm 2013, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh, số bổ sung cho ngân sách cấp dưới năm 2013; kế hoạch vốn đầu tư phát triển và danh mục công trình XDCB năm 2013, cụ thể như sau:

A. VỀ DỰ TOÁN NSNN:

I. DỰ TOÁN THU NSNN:

1. Thu trên địa bàn:

Tổng thu NSNN trên địa bàn năm 2013 là: 2.686.000 triệu đồng (bao gồm ghi thu nguồn XSKT là 770.000 triệu đồng). Trong đó:

- Thu từ hoạt động XNK:                                                      165.000 triệu đồng,

- Thu nội địa:                                                                       1.751.000 triệu đồng,

Chi tiết các nguồn thu:

+ Thu DNNN TW quản lý:                                                     240.000 triệu đồng,

+ Thu DNNN ĐP quản lý:                                                     345.000 triệu đồng,

+ Thu DN có vốn ĐTNN:                                                      150.000 triệu đồng,

+ Thuế CTN ngoài quốc doanh:                                            426.250 triệu đồng,

+ Thu thuế SDĐ phi nông nghiệp:                                         6.400 triệu đồng,

+ Lệ phí trước bạ:                                                               61.080 triệu đồng,

+ Thu tiền sử dụng đất:                                                       96.000 triệu đồng,

+ Thu tiền thuê đất:                                                              11.500 triệu đồng,

+ Thuế thu nhập cá nhân:                                                     204.540 triệu đồng,

+ Thu phí, lệ phí:                                                                 34.000 triệu đồng,

* Phí, lệ phí TW:                                                                  20.000 triệu đồng,

* Phí, lệ phí ĐP:                                                                   14.000 triệu đồng,

+ Thuế bảo vệ môi trường:                                                  144.000 triệu đồng,

+ Thu tiền bán nhà, thuê nhà:                                               3.130 triệu đồng,

+ Thu khác NS:                                                                   29.100 triệu đồng.

- Ghi thu nguồn XSKT:                                                         770.000 triệu đồng.

2. Thu NSĐP được sử dụng:                                              4.514.748 triệu đồng, gồm:

- NSĐP được hưởng từ các khoản thu nội địa:                     1.729.145 triệu đồng

- Bổ sung cân đối ổn định:                                                   935.268 triệu đồng

- Bổ sung có mục tiêu:                                                        429.078 triệu đồng

- Bổ sung lương đến 830.000 đ:                                           130.410 triệu đồng

- Bổ sung lương từ 830.000 đ lên 1.050.000 đ:                     315.816 triệu đồng

- Ghi thu XSKT:                                                                   770.000 triệu đồng

- Chuyển nguồn 2012 bù cân đối:                                         205.031 triệu đồng.

II. DỰ TOÁN CHI NSĐP:

Tổng chi NSĐP năm 2013 là: 4.514.748 triệu đồng (tính trên cơ sở mức lương tối thiểu là 1.050.000 đ). Trong đó:

* Theo phân cấp:

- Cấp tỉnh: 2.466.455 triệu đồng (có 730.000 triệu ghi chi nguồn XSKT).

- Cấp huyện, thành phố: 2.048.293 triệu đồng (có 40.000 triệu đồng bổ sung từ nguồn XSKT).

* Theo lĩnh vực:

- Chi đầu tư phát triển:                                                         552.900 triệu. Trong đó:

+ Cấp tỉnh:                                                                          394.000 triệu, bao gồm:

. Chi đầu tư XDCB:                                                             313.478 triệu đồng,

. Chi đầu tư phát triển khác:                                                 80.522 triệu đồng,

+ Cấp huyện, thành phố:                                                      158.900 triệu, bao gồm:

. Chi đầu tư XDCB:                                                             151.120 triệu đồng,

. Trích 20% tiền SDĐ để duy tu, sửa chữa công trình giao thông, thuỷ lợi (10%) và chỉnh lý biến động đất đai, in giấy chứng nhận QSDĐ (10%):                                                              7.780 triệu đồng.

- Chi thường xuyên:                                                             3.000.103 triệu đồng.

+ Cấp tỉnh:                                                                          1.178.000 triệu đồng,

+ Cấp huyện, thành phố:                                                      1.822.103 triệu đồng.

- Chi bổ sung quỹ DTTC:                                                     1.000 triệu.

- Dự phòng ngân sách:                                                        82.190 triệu.

- Chi chương trình mục tiêu quốc gia:                                   108.555 triệu đồng.

- Ghi chi nguồn XSKT:                                                         770.000 triệu.

Chi tiết một số lĩnh vực quan trọng:

* Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề:

Bố trí 1.287.487 triệu đồng, trong đó:

- Cấp tỉnh:                                                                           362.042 triệu,

- Cấp huyện, thành phố:                                                       925.445 triệu.

* Sự nghiệp khoa học công nghệ:

Bố trí 29.725 triệu, trong đó:

- Cấp tỉnh:                                                                           28.035 triệu;

- Cấp huyện, thành phố:                                                       1.690 triệu.

* Sự nghiệp môi trường:

Bố trí: 45.318 triệu đồng, trong đó:

- Cấp tỉnh:                                                                           7.335 triệu,

- Cấp huyện, thành phố:                                                       37.983 triệu.

* Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính:                                       1.000 triệu.

* Dự phòng ngân sách: Bố trí: 82.190 triệu, trong đó:

- Cấp tỉnh:                                                                           54.900 triệu;

- Cấp huyện, thành phố:                                                       27.290 triệu.

B. PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH:

- Tổng chi cân đối ngân sách cấp tỉnh theo nhiệm vụ được phân cấp năm 2013 là 1.627.900 triệu đồng (không bao gồm chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới là 1.568.783 triệu và 730.000 triệu từ nguồn thu XSKT). Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển:                                                         394.000 triệu.

- Chi thường xuyên: 1.178.000 triệu. Bao gồm:

+ Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề:                   362.042 triệu,

+ Chi sự nghiệp khoa học công nghệ:                                  28.035 triệu,

+ Chi sự nghiệp môi trường:                                                7.335 triệu,

+ Các khoản chi thường xuyên khác:                                   780.588 triệu,

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính:                                       1.000 triệu.

- Dự phòng ngân sách:                                                        54.900 triệu.

- Chi CTMTQG:                                                                    108.555 triệu.

- Ghi chi nguồn XSKT:                                                         730.000 triệu.

C. SỐ BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI: 1.568.783 triệu đồng, trong đó:

- Bổ sung cân đối:                                                               884.978 triệu.

- Bổ sung tiền lương tăng thêm (đến 1.050.000đ):                 422.304 triệu.

- Bổ sung mục tiêu: 261.501 triệu (có 40.000 triệu từ nguồn XSKT).

(Các biểu số liệu đính kèm).

D. VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ DANH MỤC CÔNG TRÌNH XDCB: 1.252.900 triệu đồng (có 700.000 triệu đồng ghi chi XSKT), trong đó:

- Cấp tỉnh: 1.094.000 triệu đồng (có 700.000 triệu đồng XSKT).

- Cấp huyện, thành phố:                                                       158.900 triệu đồng.

(Các biểu vốn đầu tư phát triển và danh mục công trình XDCB đính kèm).

E. BỐ TRÍ VỐN VAY KHO BẠC NHÀ NƯỚC NĂM 2013 CHO CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN: 300.000 triệu đồng.

(Có bản danh mục công trình kèm theo)

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII, kỳ họp lần thứ 06 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2012. Có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Lực

 

Biểu số 1

DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2013

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND,  ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh Vĩnh Long)

STT

Nội dung thu

DT 2013

So sánh DT 2013 với

Tổng cộng

Tỉnh

Huyện

DT 2012

ƯTH 2012

I

THU NỘI ĐỊA

1.751.000

1.263.540

487.460

106,06

120,31

1

Thu DNNN TW quản lý

240.000

240.000

 

100,00

141,18

2

Thu DNNN ĐP quản lý

345.000

345.000

 

138,00

132,69

3

Thu DN có vốn đầu tư nước ngoài

150.000

150.000

 

136,36

130,43

4

Thu thuế CTN ngoài quốc doanh

426.250

112.000

314.250

94,72

129,17

5

Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

6.400

0

6.400

71,11

102,40

6

Lệ phí trước bạ

61.080

0

61.080

94,16

120,71

7

Thu tiền sử dụng đất

96.000

57.100

38.900

80,00

56,47

8

Thu tiền thuê đất

11.500

10.610

890

88,46

141,98

9

Thuế thu nhập cá nhân

204.540

165.000

39.540

92,76

113,63

10

Thu phí, lệ phí

34.000

18.700

15.300

113,33

154,55

 

Trong đó: Phí, lệ phí TW

20.000

12.050

7.950

111,11

153,85

11

Thu thuế bảo vệ môi trường

144.000

142.000

2.000

125,22

125,22

12

Thu tiền bán nhà, thuê nhà thuộc SHNN

3.130

3.130

 

62,60

89,43

13

Thu khác ngân sách

29.100

20.000

9.100

123,31

116,40

II

GHI THU NGUỒN XSKT

770.000

770.000

 

118,46

90,59

III

THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU

165.000

165.000

 

196,43

183,33

 

Tổng cộng

2.686.000

2.198.540

487.460

112,62

112,13

 

Biểu số 2

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NĂM 2013

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND,  ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh Vĩnh Long)

ĐVT: Triệu đồng

Nội dung

Dự toán năm 2013

Tỷ trọng %

Tổng DT

Trong đó

Tổng DT

Cấp tỉnh

Khối huyện

Tỉnh

Huyện

A. TỔNG CHI CÂN ĐỐI NSĐP

3.636.193

1.627.900

2.008.293

100,00

100,00

100,00

1. Chi đầu tư phát triển

552.900

394.000

158.900

15,21

24,20

7,91

1.1. Chi đầu tư XDCB

464.598

313.478

151.120

12,78

19,26

7,52

. Từ nguồn NS tập trung

169.300

49.300

120.000

4,66

3,03

5,98

. Từ nguồn thu tiền SDĐ

72.598

41.478

31.120

2,00

2,55

1,55

. TW bổ sung có MT

162.700

162.700

 

4,47

9,99

 

. Vốn nước ngoài (ODA)

60.000

60.000

 

1,65

3,69

 

1.2. Chi đầu tư phát triển khác

88.302

80.522

7.780

2,43

4,95

0,39

. Từ nguồn NS tập trung

64.900

64.900

 

1,78

3,99

 

. Từ nguồn thu tiền SDĐ

23.402

15.622

7.780

0,64

0,96

0,39

. Từ nguồn TW bổ sung có MT

 

 

 

 

 

 

2. Chi thường xuyên

3.000.103

1.178.000

1.822.103

82,51

72,36

90,73

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

SN giáo dục - ĐT

1.287.487

362.042

925.445

35,41

22,24

46,08

SN khoa học công nghệ

29.725

28.035

1.690

0,82

1,72

0,08

SN môi trường

45.318

7.335

37.983

1,25

0,45

1,89

Các khoản chi TX khác

1.637.573

780.588

856.985

45,04

47,95

42,67

3. Trích Quỹ dự trữ TC

1.000

1.000

 

0,03

0,06

 

4. Dự phòng ngân sách

82.190

54.900

27.290

2,26

3,37

1,36

B. CHI CTMT QUỐC GIA

108.555

108.555

 

2,99

6,67

 

C. CHI TỪ NGUỒN THU XSKT

770.000

730.000

40.000

100,00

100,00

100,00

 - Chi đầu tư XDCB

621.702

621.702

 

80,74

85,16

 

 - Chi trả nợ KBNN

78.298

78.298

 

10,17

10,73

 

 - Chi duy tu, sửa chữa

70.000

30.000

40.000

9,09

4,11

100,00

Tổng chi NSĐP

4.514.748

2.466.455

2.048.293

 

 

 

 

DỰ TOÁN NĂM 2013 KHỐI HUYỆN, THÀNH PHỐ

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND, ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh Vĩnh Long)

ĐVT: Triệu đồng

Nội dung

Tổng cộng

TPVL

Long Hồ

Mang Thít

Vũng Liêm

Trà Ôn

Bình Minh

Bình Tân

Tam Bình

I. TỔNG THU NSNN

487,460

208,000

60,820

43,800

48,200

36,220

33,200

18,500

38,720

1. Thuế CTN ngoài quốc doanh

314,250

137,530

42,000

30,720

28,300

21,000

20,700

11,770

22,230

- Thuế môn bài

17,310

5,900

2,200

1,950

1,900

1,700

1,010

700

1,950

- Thuế GTGT

246,020

101,980

34,000

26,590

23,500

16,000

16,300

10,150

17,500

- Thuế TNDN

44,200

27,000

4,650

1,700

2,500

2,400

3,000

800

2,150

- Thuế TTĐB

2,025

1,400

250

20

30

100

90

15

120

- Thuế tài nguyên

1,085

250

300

60

110

300

 

5

60

- Thu khác

3,610

1,000

600

400

260

500

300

100

450

2. Lệ phí trước bạ

61,080

28,500

6,000

3,650

5,440

4,800

4,690

2,500

5,500

3. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

6,400

3,900

600

400

400

200

300

200

400

4. Thuế thu nhập cá nhân

39,540

15,000

5,000

3,300

5,200

3,600

2,500

2,400

2,540

5. Tiền thuê đất

890

70

120

30

160

120

10

30

350

6. Thu tiền sử dụng đất

38,900

12,000

5,000

3,000

6,500

4,000

3,000

400

5,000

7. Phí bảo vệ môi trường

2,000

2,000

 

 

 

 

 

 

 

8. Phí, lệ phí

15,300

6,500

1,500

1,200

1,500

1,500

1,000

600

1,500

Trong đó: Phí, lệ phí TW

7,950

3,000

800

600

800

1,000

650

300

800

9. Thu khác ngân sách

9,100

2,500

600

1,500

700

1,000

1,000

600

1,200

II. THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG

479,510

205,000

60,020

43,200

47,400

35,220

32,550

18,200

37,920

- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%

145,725

57,620

16,120

11,590

16,170

13,120

10,660

4,835

15,610

- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %

333,785

147,380

43,900

31,610

31,230

22,100

21,890

13,365

22,310

Tỷ lệ điều tiết

 

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

III. THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

1,568,783

94,530

218,230

166,888

260,295

221,178

144,499

165,390

238,713

- Thu bổ sung cân đối ổn định

884,978

30,750

128,746

93,631

164,335

141,543

84,538

102,138

139,296

- Bổ sung chênh lệch lương đến 830.000 đ

142,398

 

22,491

18,804

22,879

21,697

11,857

16,705

27,965

- Bổ sung chênh lệch lương từ 830.000 đ
đến 1.050.000 đ

279,906

25,768

41,132

38,431

45,108

35,113

23,135

27,984

43,235

- Bổ sung mục tiêu

261,501

38,012

25,861

16,022

27,973

22,825

24,969

18,563

28,217

IV. TỔNG CHI CÂN ĐỐI NSĐP

2,048,293

299,530

278,250

210,088

307,695

256,398

177,049

183,590

276,633

1. Chi đầu tư phát triển

158,900

35,000

16,000

15,000

22,500

19,000

17,000

14,400

20,000

- Chi XDCB tập trung

120,000

23,000

11,000

12,000

16,000

15,000

14,000

14,000

15,000

- Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất

31,120

9,600

4,000

2,400

5,200

3,200

2,400

320

4,000

- Trích 20% duy tu sửa chữa công trình
GT-TL và chỉnh lý biến động đất đai, in giấy chứng nhận QSDĐ

7,780

2,400

1,000

600

1,300

800

600

80

1,000

2. Chi thường xuyên

1,862,103

259,815

258,474

192,351

280,960

233,863

157,707

166,784

253,089

- Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề

925,445

123,970

145,106

103,007

143,732

126,922

74,331

82,504

125,873

- Chi sự nghiệp khoa học công nghệ

1,690

210

210

210

210

210

210

220

210

- Chi sự nghiệp môi trường

37,983

21,539

2,963

1,590

3,388

2,419

1,860

1,610

2,614

3. Chi dự phòng

27,290

4,715

3,775

2,737

4,235

3,535

2,342

2,407

3,544

V. CHI TIẾT BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU

261,501

38,012

25,861

16,022

27,973

22,825

24,969

18,563

28,217

- KP chi trả tiền điện quốc lộ

8,379

3,000

2,892

 

45

297

1,000

350

795

- KP tiểu đội bảo vệ HU + UB huyện, TP

2,155

260

325

260

260

270

260

260

260

- KP sự nghiệp môi trường theo tiêu chí chợ

9,692

942

1,597

724

2,020

1,242

1,092

792

1,283

- KP tăng thêm CT 01 ở ấp, khóm

1,268

87

175

165

252

188

82

121

198

- BS KP thu gom vận chuyển rác TPVL

19,404

19,404

 

 

 

 

 

 

 

- BS KP cấp bù miễn thuỷ lợi phí

26,202

650

3,250

2,800

5,300

5,000

1,600

2,302

5,300

- Tăng KP hoạt động ấp, khóm

5,076

348

702

660

1,008

750

330

486

792

- Tăng lương niên hạn

32,451

3,502

4,030

3,178

5,774

4,152

2,799

4,132

4,884

- Tăng biên chế

3,995

58

763

 

 

309

915

828

1,122

- KP 02 xã, phường mới thành lập

8,934

 

 

 

 

 

8,934

 

 

- Tăng tổ tự quản

3,557

427

624

458

577

474

48

325

624

- Tăng nhà văn hoá

100

 

 

 

 

 

 

20

80

- Thành lập HTX mới

72

 

48

 

 

 

 

 

24

- Trang phục HĐND

1,310

 

 

 

 

 

 

520

790

- KP tiếp dân, hoà giải, thủ tục HC, khác

3,476

70

1,090

16

1,424

 

 

 

876

- Luật DQTV và Công an xã

36,371

2,764

5,365

4,061

5,813

5,143

3,609

3,427

6,189

- Bổ sung KP thực hiện NĐ 67 và NĐ13

59,059

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bổ sung KP duy tu, SC  từ nguồn 10% XSKT

40,000

6,500

5,000

3,700

5,500

5,000

4,300

5,000

5,000

 

Biểu số 3

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NĂM 2013

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND,  ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh Vĩnh Long)

Nội dung

Năm 2012

 

Dự toán năm 2013

Dự toán 2013 so với DT 2012

Dự toán

Trong đó

Tổng DT

Trong đó

Tổng DT tăng

Cấp tỉnh tăng

Khối huyện tăng

Tỉnh

Huyện

Tỉnh

Huyện

Số tiền

%

Số tiền

%

Số tiền

%

I. TỔNG CHI CÂN ĐỐI NSĐP

3.227.700

1.594.040

1.633.660

3.744.748

1.736.455

2.008.293

408.493

12,66

142.415

8,93

374.633

22,93

1.  Chi đầu tư phát triển

700.630

543.430

157.200

552.900

394.000

158.900

-147.730

-21,09

-149.430

-27,50

1.700

1,08

1.1. Chi đầu tư XDCB

623.852

474.092

149.760

464.598

313.478

151.120

-159.254

-25,53

-160.614

-33,88

1.360

0,91

. Từ nguồn NS tập trung

221.250

101.250

120.000

169.300

49.300

120.000

-51.950

-23,48

-51.950

-51,31

 

 

. Từ nguồn thu tiền SDĐ

76.602

46.842

29.760

72.598

41.478

31.120

-4.004

-5,23

-5.364

-11,45

1.360

4,57

. TW bổ sung có MT

261.000

261.000

 

162.700

162.700

 

-98.300

-37,66

-98.300

-37,66

 

 

. Vốn ngoài nước (ODA)

65.000

65.000

 

60.000

60.000

 

-5.000

-7,69

-5.000

-7,69

 

 

1.2. Chi đầu tư PT khác

76.778

69.338

7.440

88.302

80.522

7.780

11.524

15,01

11.184

16,13

340

 

. Từ nguồn NS tập trung

12.950

12.950

 

64.900

64.900

 

51.950

401,16

51.950

401,16

 

 

. Từ nguồn thu tiền SDĐ

43.398

35.958

7.440

23.402

15.622

7.780

-19.996

 

-20.336

-56,55

340

 

.TW bổ sung có mục tiêu

20.430

20.430

 

 

 

 

-20.430

 

-20.430

-100,00

 

 

2. Chi thường xuyên

2.422.280

972.741

1.449.539

3.000.103

1.178.000

1.822.103

577.823

23,85

205.259

21,10

372.564

25,70

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SN giáo dục - ĐT

1.069.759

338.030

731.729

1.287.487

362.042

925.445

217.728

20,35

24.012

7,10

193.716

26,47

SN khoa học công nghệ

21.465

19.775

1.690

29.725

28.035

1.690

8.260

38,48

8.260

41,77

 

 

SN môi trường

45.318

7.335

37.983

45.318

7.335

37.983

 

 

 

 

 

 

Các khoản chi TX khác

1.285.738

607.601

678.137

1.637.573

780.588

856.985

351.835

27,36

172.987

28,47

178.848

26,37

3. Trích Quỹ dự trữ TC

1.000

1.000

 

1.000

1.000

 

 

 

 

 

 

 

4. Dự phòng ngân sách

74.790

47.869

26.921

82.190

54.900

27.290

7.400

9,89

7.031

14,69

369

1,37

5. Chi CTMT quốc gia

 

 

 

108.555

108.555

 

 

 

 

 

 

 

6. Chi tạo nguồn CCTL

29.000

29.000

 

 

 

 

-29.000

-100,00

-29.000

-100,00

 

 

II. CHI TỪ NGUỒN XSKT

650.000

617.500

32.500

770.000

730.000

40.000

120.000

18,46

112.500

18,22

7.500

23,08

- Chi đầu tư XDCB

504.398

504.398

 

621.702

621.702

 

117.304

23,26

117.304

23,26

 

 

- Chi trả nợ KBNN

80.602

80.602

 

78.298

78.298

 

 

 

-2.304

-2,86

 

 

- Chi duy tu sửa chữa

65.000

32.500

32.500

70.000

30.000

40.000

5.000

7,69

-2.500

-7,69

7.500

23,08

 

3.877.700

2.211.540

1.666.160

4.514.748

2.466.455

2.048.293

637.048

16,43

254.915

11,53

382.133

22,93

 

TỔNG HỢP GIAO SỐ DỰ TOÁN NGÀNH TỈNH NĂM 2013

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND, ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh Vĩnh Long)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT

Tên đơn vị

Biên chế

Cộng

9

XT TM

Sự nghiệp văn xã

QLHC

ANQP

Khác NS

TW BS có MT và hỗ trợ

SN MT

Tổng SN NN

SNTL

SNGT

KTTC

SN KT khác

GD ĐT

Y tế

VHTT

TDTT

SN XH

SN KH

1

Sở Nông nghiệp và PTNT

396

76,521

53,002

13,342

 

150

 

280

2,310

 

 

 

 

130

7,307

 

 

 

 

 

Văn phòng sở

47

16,181

1,377

11,000

 

 

 

 

80

 

 

 

 

 

3,724

 

 

 

 

 

Chi cục HTX và PTNT

24

1,925

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,845

 

 

 

 

 

Chi cục Kiểm lâm

6

605

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

570

 

 

 

 

 

Chi cục NLS và TS

14

1,375

207

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,168

 

 

 

 

 

VP BCĐ nông thôn mới

 

260

260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi cục Thú y

76

6,072

6,022

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi cục Bảo vệ thực vật

54

4,047

4,047

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm Khuyến nông

66

7,428

5,328

 

 

100

 

 

2,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi cục Thuỷ sản

27

2,323

2,243

 

 

50

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi cục Thuỷ lợi

22

2,347

 

2,342

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm giống NN

42

2,868

2,838

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT thông tin nông nghiệp

18

2,337

1,847

 

 

 

 

280

80

 

 

 

 

130

 

 

 

 

 

 

XD cánh đồng mẫu lớn

 

19,353

19,353

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CT giống + KN và tam nông

 

9,400

9,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Sở Giao thông vận tải

158

25,356

 

 

21,658

 

 

 

48

 

 

 

 

 

3,650

 

 

 

 

 

Văn phòng sở

30

15,650

 

 

12,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,650

 

 

 

 

 

Thanh tra giao thông

42

2,619

 

 

2,589

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cảng vụ đường thuỷ

12

885

 

 

875

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT quản lý  và SC CTGT

74

6,202

 

 

6,194

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Sở Tài nguyên MT

129

17,753

 

 

 

130

7,088

 

100

 

 

 

 

30

5,025

 

 

 

5,380

 

Văn phòng sở

41

11,008

 

 

 

 

2,905

 

70

 

 

 

 

30

3,753

 

 

 

4,250

 

TT công nghệ thông tin

18

1,541

 

 

 

130

1,411

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi cục môi trường

16

2,417

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

1,272

 

 

 

1,130

 

Văn phòng ĐKQSD đất

30

1,601

 

 

 

 

1,601

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT khai thác PT quỹ đất

24

1,186

 

 

 

 

1,171

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Sở Tài chính

78

8,525

 

 

 

 

627

 

410

 

 

 

 

537

6,951

 

 

 

 

 

VP Sở TC

68

7,168

 

 

 

 

 

 

410

 

 

 

 

87

6,671

 

 

 

 

 

Phần mềm QLTS công

 

730

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

280

 

 

 

 

 

TT TT tư vấn và DVTC

10

627

 

 

 

 

627

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Sở Công thương

140

16,401

 

 

 

1,599

3,554

1,250

175

 

 

 

 

54

9,684

 

 

 

85

 

Văn phòng sở

47

5,143

 

 

 

155

279

 

40

 

 

 

 

37

4,547

 

 

 

85

 

Chi cục QLTT

52

6,519

 

 

 

1,300

 

 

65

 

 

 

 

17

5,137

 

 

 

 

 

Trung tâm Khuyến công

25

2,303

 

 

 

 

2,253

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm XTTM

16

2,436

 

 

 

144

1,022

1,250

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Sở Xây dựng

82

8,043

 

 

 

372

2,132

 

70

 

 

 

 

25

5,444

 

 

 

 

 

Văn phòng sở

41

4,303

 

 

 

120

300

 

33

 

 

 

 

25

3,825

 

 

 

 

 

TT Quản lý  và PT nhà ở

25

2,096

 

 

 

252

1,832

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh tra xây dựng

16

1,644

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

1,619

 

 

 

 

7

Sở Tư pháp

71

7,146

 

 

 

43

2,983

 

180

 

 

 

 

15

3,925

 

 

 

 

 

Văn phòng sở

36

4,073

 

 

 

43

 

 

90

 

 

 

 

15

3,925

 

 

 

 

 

Phòng công chứng NN số 1

6

367

 

 

 

 

367

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng công chứng NN số 2

5

389

 

 

 

 

389

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT Dịch vụ bán đấu giá TS

6

335

 

 

 

 

335

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT Trợ giúp pháp lý

18

1,982

 

 

 

 

1,892

 

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Sở Kế hoạch và Đầu tư

56

7,493

 

 

 

 

1,482

1,430

107

 

 

 

 

50

4,424

 

 

 

 

 

Văn phòng sở

43

5,071

 

 

 

 

510

 

87

 

 

 

 

50

4,424

 

 

 

 

 

TT XT đầu tư và hỗ trợ DN

13

2,422

 

 

 

 

972

1,430

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Sở Văn hoá TT và DL

263

50,885

 

 

 

550

752

700

18,274

 

13,841

11,598

 

76

5,094

 

 

 

 

 

Văn phòng sở

52

9,505

 

 

 

500

120

 

445

 

2,600

700

 

46

5,094

 

 

 

 

 

Thư viện

29

3,024

 

 

 

 

 

 

 

 

3,024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảo tàng

26

2,231

 

 

 

 

 

 

 

 

2,231

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban QLDT

19

2,373

 

 

 

 

 

 

 

 

2,373

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm XT du lịch

10

1,412

 

 

 

50

632

700

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

Trung tâm VHTT

28

3,613

 

 

 

 

 

 

 

 

3,613

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm TDTT

26

10,898

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,898

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường NK TDTT

58

16,416

 

 

 

 

 

 

16,416

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường VHNT

15

1,413

 

 

 

 

 

 

1,413

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

VP Đoàn ĐBQH và HĐND

25

5,116

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

70

20

5,016

 

 

 

 

11

Thanh tra tỉnh

39

6,093

 

 

 

930

300

 

88

 

 

 

 

45

4,730

 

 

 

 

12

Sở Nội vụ

87

15,429

 

 

 

 

2,048

 

816

 

 

 

750

5

5,540

90

6,180

 

 

 

Văn phòng  sở

37

4,509

 

 

 

 

270

 

750

 

 

 

 

5

3,484

 

 

 

 

 

Ban Thi đua khen thưởng

12

7,134

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

946

 

6,180

 

 

 

Ban Tôn giáo

13

2,000

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

750

 

1,110

90

 

 

 

 

Chi cục VT lưu trữ

25

1,786

 

 

 

 

1,778

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Sở Thông tin và T.Thông

56

5,743

 

 

 

360

 

 

95

 

185

 

 

1,974

3,129

 

 

 

 

 

Văn phòng sở

31

3,521

 

 

 

100

 

 

60

 

185

 

 

47

3,129

 

 

 

 

 

Trung tâm CN TT và TT

25

2,222

 

 

 

260

 

 

35

 

 

 

 

1,927

 

 

 

 

 

14

Sở Lao động TB và XH

185

30,068

 

 

 

360

 

 

4,402

 

 

 

19,553

37

5,716

 

 

 

 

 

Văn phòng sở

62

15,798

 

 

 

300

 

 

3,055

 

 

 

7,500

37

4,906

 

 

 

 

 

CC phòng chống tệ nạn

9

810

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

810

 

 

 

 

 

TT giới thiệu việc làm

17

1,287

 

 

 

 

 

 

1,287

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT giáo dục lao động XH

41

6,383

 

 

 

60

 

 

30