Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/2007/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2007 CÁC CÔNG TRÌNH KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BÃO SỐ 9

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1006/SKHĐT-XDCB ngày 27 tháng 6 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 từ nguồn vốn ngân sách để thanh toán khối lượng các dự án khắc phục hậu quả bão số 9 theo phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Giao trách nhiệm Sở Tài chính cân đối nguồn vốn, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm thông báo kế hoạch vốn cho các chủ đầu tư để triển khai thực hiện. Các chủ đầu tư căn cứ nhiệm vụ được giao tổ chức giải ngân và thanh quyết toán xong trong năm 2007.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; các chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh

 

KẾ HOẠCH

VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2007 CÁC CÔNG TRÌNH KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BÃO SỐ 9
(Kèm theo Quyết định số 48/2007/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT

Danh mục dự án

Chủ đầu tư

Kế hoạch vốn 2007

Ghi chú

 

Tổng số

 

19.440

 

1

Thành phố Vũng Tàu (các công trình sửa chữa công sở, trường học, trạm y tế)

 

13.216

 

2

Huyện Long Điền (các công trình sửa chữa công sở, trường học, trạm y tế, chợ đầu tư bằng vốn ngân sách)

 

5.112

 

3

Trụ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nhà xe)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

36

 

4

Trụ sở Sở Tài chính và Phòng Tài chính doanh nghiệp

Sở Tài chính

301

 

5

Trụ sở Hội Nông dân tỉnh

Hội Nông dân tỉnh

150

 

6

Trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

54

 

7

Trụ sở Liên đoàn Lao động tỉnh

Liên đoàn Lao động tỉnh

357

 

8

Hai trạm quản lý bảo vệ rừng An Ngải và Tân Phước

Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh

68

 

9

Bệnh viện Lê Lợi (phần sơn nước

Sở Y tế

146

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 48/2007/QĐ-UBND bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 các công trình khắc phục hậu quả bão số 9 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

  • Số hiệu: 48/2007/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 02/08/2007
  • Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
  • Người ký: Trần Minh Sanh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 12/08/2007
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản