Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2007/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 11 tháng 5 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2007 CÁC CÔNG TRÌNH KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BÃO SỐ 9

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 535/SKHĐT-XDCB ngày 10 tháng 4 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 từ nguồn vốn ngân sách để thanh toán khối lượng các dự án khắc phục hậu quả bão số 9 theo phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Giao trách nhiệm Sở Tài chính cân đối nguồn vốn, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm thông báo kế hoạch vốn cho các chủ đầu tư để triển khai thực hiện, các chủ đầu tư căn cứ nhiệm vụ được giao tổ chức giải ngân và thanh quyết toán xong trong năm 2007.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH




Trần Minh Sanh

 

KẾ HOẠCH

VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2007 CÁC CÔNG TRÌNH KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BÃO SỐ 9)
(Kèm theo Quyết định số 34/2007/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT

Danh mục dự án

Chủ đầu tư

Kế hoạch vốn 2007

Ghi chú

 

Tổng số

 

8.694

 

1

Thư viện tỉnh

Thư viện tỉnh

89

 

2

Trung tâm Văn hóa – Thông tin tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trung tâm Văn hóa – Thông tin tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

110

 

3

Trường Chính trị tỉnh

Trường Chính trị

1.339

 

4

Trường Trung học Phổ thông Trần Văn Quan, huyện Long Điền

Sở Giáo dục – Đào tạo

93

 

5

Trường Trung học Phổ thông Phú Mỹ, huyện Tân Thành

Sở Giáo dục – Đào tạo

374

 

6

Bệnh viện Lê Lợi

Sở Y tế

818

 

7

Trụ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

124

 

8

Chợ Vũng Tàu

Sở Thương mại

5.747