Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 788/KH-UBND

Gia Lai, ngày 10 tháng 4 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI NĂM 2020

Căn cứ Nghị định số 78/2017/NĐ-CP ngày 03/7/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23/7/2007 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật thanh niên;

Căn cứ Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016-2020);

Căn cứ Thông tư số 11/2018/TT-BNV ngày 14/9/2018 của Bộ Nội vụ ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 22/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Chương trình phát triển thanh niên Gia Lai đến năm 2020;

Căn cứ Kế hoạch số 2360/KH-UBND ngày 30/7/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

Thực hiện Quy chế số 1910/QCPH-UBND-TĐTN ngày 29/8/2018 về phối hợp công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh giai đoạn 2018-2022. Thực hiện văn bản số 496/BNV-CTTN ngày 04/02/2020 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2020. Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước (QLNN) về thanh niên năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục tăng cường công tác QLNN về thanh niên, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu trong Chương trình, Kế hoạch phát triển thanh niên Gia Lai.

- Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ QLNN về thanh niên theo ngành, lĩnh vực; thực sự hành động có hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ QLNN về thanh niên, gắn với thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Tập trung giải quyết có hiệu quả các vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách cho các đối tượng thanh niên; các nội dung liên quan đến đời sống, học tập và việc làm của thanh niên, tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên phát triển toàn diện nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp của thanh niên trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

2. Yêu cầu

- Các sở, ban ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ của ngành, đơn vị, địa phương để xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện trong phạm vi chức trách, nhiệm vụ nhằm đảm bảo tính khả thi, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng ngành, địa phương; đẩy mạnh việc lồng ghép Kế hoạch này vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của các huyện, thị xã, thành phố và kế hoạch công tác chuyên môn của các sở, ban, ngành nhằm thực hiện các chỉ tiêu đề ra.

- Kế hoạch được triển khai sâu rộng, nghiêm túc, có hiệu quả đến tất cả các cấp, các ngành có liên quan trong phạm vi toàn tỉnh; tránh việc triển khai nhiệm vụ hình thức, không đúng trọng tâm công việc của ngành, địa phương đã được giao.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Triển khai thực hiện Luật Thanh niên (sửa đổi): Giao Sở Nội vụ đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo, thực hiện Luật Thanh niên (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh đúng quy định. Thời gian thực hiện: Sau khi có Nghị quyết ban hành Luật của Quốc hội và văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Nội vụ.

2. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chủ yếu trong Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ; các mục tiêu, chỉ tiêu trong Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016-2020) và Chương trình phát triển thanh niên Gia Lai đến năm 2020, Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam của UBND tỉnh

Trong năm 2020, các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình và đặc điểm tình hình của địa phương, tiếp tục tập trung thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu sau:

2.1. 100% thanh niên lực lượng vũ trang, thanh niên công chức, viên chức, sinh viên và học sinh; 60% thanh niên nông thôn, đô thị, tôn giáo, dân tộc thiểu số và công nhân được học tập Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến đời sống, học tập và việc làm của thanh niên.

Tổ chức thực hiện: Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Đơn vị lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn tỉnh; Tỉnh đoàn và UBND cấp huyện.

2.2. Tổ chức bồi dưỡng và nâng cao trình độ, năng lực QLNN cho ít nhất 40% cán bộ, công chức trẻ cấp xã trong tỉnh; rà soát, thống kê tỷ lệ thanh niên làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể các cấp trong tỉnh để đưa vào quy hoạch lãnh đạo cấp sở, cấp phòng và ở cơ sở sau khi có hướng dẫn triển khai thực hiện của Bộ Nội vụ.

Tổ chức thực hiện: Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

2.3. Phấn đấu 40% cán bộ, công chức, viên chức trong độ tuổi thanh niên ở các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể các cấp trong tỉnh được bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về công nghệ thông tin.

Tổ chức thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND cấp huyện.

2.4. 100% thanh niên học sinh, sinh viên được học tin học, ngoại ngữ, được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh và được giáo dục hướng nghiệp; tổ chức truyền thông, nâng cao nhận thức để thanh niên thuộc hộ nghèo, thanh niên thuộc nhóm yếu thế, thanh niên dân tộc thiểu số không bỏ học nhằm đạt tỷ lệ thanh niên đạt trình độ trung học phổ thông và tỷ lệ thanh niên đạt trình độ trung học cơ sở theo mục tiêu đề ra tại Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ chức thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND cấp huyện.

2.5. Triển khai thực hiện cơ chế hỗ trợ thanh niên nghiên cứu ứng dụng, triển khai các ý tưởng sáng tạo, công trình nghiên cứu khoa học nhằm phục vụ sản xuất và đời sống và duy trì và phát triển phong trào sáng tạo trẻ nhằm đảm bảo đến năm 2020 tăng 15% số với năm 2015 đối với số thanh niên được hỗ trợ ứng dụng, triển khai các ý tưởng sáng tạo, công trình nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất và đời sống; đảm bảo tăng 20% đến năm 2020 số với năm 2015 đối với số thanh niên làm việc trong các tổ chức khoa học và công nghệ và số công trình khoa học và công nghệ do thanh niên chủ trì theo đề ra tại Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ chức thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn, các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND cấp huyện.

2.6. Về lao động và việc làm:

- Giải quyết việc làm cho ít nhất 20.000 thanh niên (ưu tiên giải quyết việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, thanh niên dân tộc thiểu số);

- 100% thanh niên là sinh viên, học sinh trên địa bàn tỉnh và 60% thanh niên đang tìm kiếm việc làm được tư vấn về nghề nghiệp và việc làm;

- Có ít nhất 500 thanh niên được đi lao động có thời hạn ở nước ngoài và bảo đảm 100% thanh niên trước khi đi lao động có thời hạn ở nước ngoài được học tập, phổ biến các quy định pháp luật Việt Nam, pháp luật nước sở tại và các văn bản pháp lý có liên quan về quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động;

- Có 60% lao động thanh niên được qua đào tạo nghề; 70% thanh niên trong lực lượng lao động được giáo dục nghề nghiệp và kỹ năng nghề nghiệp để thích ứng, hội nhập thị trường lao động trong nước và quốc tế; 70% thanh niên làm việc ở các khu công nghiệp, khu kinh tế được trang bị kiến thức pháp luật, hội nhập quốc tế về lĩnh vực lao động, kiến thức về kỹ năng an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp;

- Tổ chức cai nghiện cho 100% thanh niên nghiện ma túy hiện có hồ sơ kiểm soát.

- Triển khai thực hiện cơ chế đặc thù khuyến khích thanh niên là người khuyết tật làm chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh của người khuyết tật nhằm đảm bảo 20% đề ra tại Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ chức thực hiện: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan và UBND cấp huyện.

2.7. Phấn đấu 90% xã, phường, thị trấn trong tỉnh có tụ điểm sinh hoạt cho thanh thiếu nhi, góp phần định hướng lối sống lành mạnh, ngăn ngừa tội phạm nạn xã hội trong thanh thiếu niên; 100% UBND cấp huyện, cấp xã tổ chức ký kết và thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp công tác với Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng cấp theo chỉ đạo tại Quy chế phối hợp số 1910/QCPH-UBND-TĐTN ngày 29/8/2018 giữa UBND tỉnh và Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh giai đoạn 2018-2022.

Tổ chức thực hiện: UBND cấp huyện.

2.8. Phấn đấu có trên 70% xã, phường, thị trấn và các Trường Đại học có phân hiệu đóng chân trên địa bàn tỉnh, Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai, các trường Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng và Trung cấp nghề, Trung học phổ thông thuộc tỉnh có câu lạc bộ thanh niên hoặc đội hình thanh niên tình nguyện tuyên truyền phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Các xã, phường, thị trấn tiếp tục củng cố và phát huy tốt hoạt động câu lạc bộ cảm hóa, giáo dục thanh niên vi phạm pháp luật và thanh niên có nguy cơ vi phạm pháp luật trên địa bàn mình quản lý. Tổ chức học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 6 bài học lý luận chính trị cơ bản do Ban Tuyên giáo Trung ương và Trung ương Đoàn biên soạn và phổ biến tình hình nhiệm vụ địa phương, các văn bản luật, chế độ chính sách liên quan đến thanh niên cho 70% thanh niên lực lượng vũ trang, thanh niên công chức, viên chức, thanh niên học sinh và sinh viên và ít nhất 50% thanh niên nông thôn, đô thị và công nhân. Rà soát, thống kê tỷ lệ thanh niên là chủ doanh nghiệp, chủ trang trại theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 17/7/2017.

Tổ chức thực hiện: Đề nghị Tỉnh đoàn chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND cấp huyện.

2.9. Vận động thu hút được 90% thanh niên tham gia các hoạt động xây đời sống văn hóa tại cộng đồng. Trung tâm văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm Văn hóa, thể thao xã, Nhà Văn hóa-Khu Thể thao thôn, làng, tổ dân phố tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho thanh niên đảm bảo tỷ lệ trên 80% thanh niên ở đô thị và trên 70% thanh niên ở khu vực nông thôn tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Tổ chức thực hiện: Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn, các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND cấp huyện, cấp xã.

2.10. Phấn đấu 70% thanh niên, vị thành niên được trang bị kiến thức, kỹ năng về sức khỏe, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, kiến thức kỹ năng sống, bình đẳng giới, và phòng chống bạo lực gia đình; 80% thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên di cư được tiếp cận với thông tin và dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục; rà soát, thống kê tỷ lệ sinh con ở tuổi vị thành niên theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 17/7/2017.

Tổ chức thực hiện: Sở Y tế chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

3. Tổ chức tổng kết Chương trình phát triển thanh niên Gia Lai đến năm 2020; ban hành Chương trình phát triển thanh niên Gia Lai đến năm 2030: Giao Sở Nội vụ tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổng kết Chương trình phát triển thanh niên đến năm 2020 và ban hành Chương trình phát triển thanh niên Gia Lai đến năm 2030; thời gian thực hiện:

- Đối với ban hành Kế hoạch tổng kết Chương trình phát triển thanh niên đến năm 2020: Thực hiện trong tháng 4/2020 (theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Nội vụ).

- Đối với ban hành Chương trình phát triển thanh niên Gia Lai đến năm 2030: Sau khi Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2020-2030, trên cơ sở hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ, ngành Trung ương, Sở Nội vụ đề xuất Chương trình phát triển thanh niên Gia Lai đến năm 2030 trình UBND tỉnh xem xét ban hành theo quy định.

4. Triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến (quy định tại Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ và Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ): Giao Sở Nội vụ tiếp tục chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh, UBND các huyện, thị, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan đề xuất UBND tỉnh triển khai thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến qua các thời kỳ đảm bảo đúng đối tượng theo quy định (nếu có thêm các trường hợp khác chuyển về tỉnh cư trú mà chưa được xem xét giải quyết hưởng chế độ).

5. Triển khai thực hiện Nghị định số 78/2017/NĐ-CP ngày 03/7/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23/7/2007 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Thanh niên; Thông tư số 11/2018/TT-BNV ngày 14/9/2018 của Bộ Nội vụ ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam:

- Căn cứ nhiệm vụ được phân công tại văn bản số 979/UBND-KGVX ngày 10/5/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 78/2017/NĐ-CP ngày 03/7/2017 của Chính phủ; yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung được phân công.

- Giao Sở Nội vụ đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương rà soát, tổng hợp chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam theo quy định. Thời gian thực hiện: Sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

6. Thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 16/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với hoạt động của thanh niên:

6.1. Thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ: Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện căn cứ quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ và theo phân cấp quản lý chủ động đề xuất cấp có thẩm quyền tổ chức triển khai thực hiện theo quy định; đồng thời hằng năm báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy đối với khối đảng, đoàn thể), về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ đối với khối chính quyền).

6.2. Thực hiện Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 16/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với hoạt động của thanh niên: Các cơ quan, vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, gồm:

- Tuyên truyền, triển khai thực hiện việc tổ chức, quản lý các hoạt động tình nguyện của thanh niên theo quy định tại Quyết định số 57/2015/NĐ-TTg ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tạo điều kiện cho các hoạt động tình nguyện của thanh niên trong phạm vi quản lý, có cơ chế huy động thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện.

- Quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của thanh niên; thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện được quy định tại Điều 5,6,7,8 của Quyết, định số 57/2015/NĐ-TTg ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên theo quy định.

7. Tổ chức tập huấn kỹ năng QLNN về thanh niên:

- Ngoài các nội dung đã tổ chức tập huấn năm 2019, nếu có nội dung mới của Trung ương hướng dẫn, Sở Nội vụ tham mưu, tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ QLNN về thanh niên cho đội ngũ công chức theo dõi công tác QLNN về thanh niên của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo, công chức Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố được phân công phụ trách lĩnh vực QLNN về thanh niên.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực và kỹ năng QLNN về thanh niên ở phòng, ban thuộc UBND cấp huyện và công chức giữ chức danh Văn hóa - Xã hội cấp xã theo quy định nhiệm vụ tại điểm a, điểm b, khoản 7, Điều 2, Chương I Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ (nhất là đối với các trường hợp chưa được tập huấn trong năm 2019).

8. Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ QLNN về thanh niên: Giao Sở Nội vụ (cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Gia Lai đến năm 2020) tiếp tục xây dựng kế hoạch, giúp Ban Chỉ đạo kiểm tra việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ QLNN về thanh niên của các sở ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã. Nội dung kiểm tra, gồm: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch phát triển thanh niên; kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển thanh niên; công tác đánh giá, rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp thực hiện, khắc phục các hạn chế vướng mắc.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ:

- Đôn đốc các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện về công tác ban hành văn bản triển khai thực hiện nhiệm vụ QLNN về thanh niên năm 2020. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện có hiệu quả và đúng thời gian quy định đối với các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này.

- Theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương về việc triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu đã đề ra tại Kế hoạch này; báo cáo UBND tỉnh để xử lý cơ quan, đơn vị, địa phương không xây dựng Kế hoạch hoặc tổ chức thực hiện không đảm bảo thời gian, các chỉ tiêu UBND tỉnh giao.

- Rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn liên quan đến thanh niên để nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

- Tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ QLNN về thanh niên của các cơ quan, đơn vị, địa phương vào cuối năm, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nội vụ theo quy định.

2. Các sở, ban, ngành của tỉnh:

- Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ QLNN về thanh niên năm 2020 của cơ quan, đơn vị mình đảm bảo đầy đủ, kịp thời theo Kế hoạch này.

- Hướng dẫn, chỉ đạo ngành dọc cấp huyện thực hiện nhiệm vụ QLNN về thanh niên thiết thực, hiệu quả.

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao để tập trung thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu được phân công tại Kế hoạch này và nhiệm vụ được phân công tại Quy chế số 1910/QCPH-UBND-TĐTN ngày 29/8/2018 về phối hợp công tác của UBND tỉnh và Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh giai đoạn 2018-2022.

- Tăng cường phối hợp liên ngành, đặc biệt trong việc thực hiện lồng ghép các mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ QLNN về thanh niên trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án thuộc phạm vi của ngành, lĩnh vực mình quản lý.

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Căn cứ vào Chương trình, Kế hoạch phát triển thanh niên Gia Lai đến năm 2020 của tỉnh và nội dung Kế hoạch này để xây dựng kế hoạch thực hiện công tác QLNN về thanh niên năm 2020 của địa phương theo quy định.

- Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan để triển khai nhiệm vụ nhằm đạt các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra trong Chương trình, Kế hoạch phát triển thanh niên tỉnh.

- Duy trì, tổ chức đối thoại với thanh niên, báo cáo kết quả về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

- Cân đối và bố trí ngân sách của địa phương để bảo đảm kinh phí cho việc triển khai thực hiện các nội dung cụ thể của Kế hoạch phát triển thanh niên trên địa bàn.

4. Đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh: Tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện những nội dung chỉ tiêu có liên quan trong Kế hoạch này. Chú trọng chỉ đạo các cấp bộ đoàn trong tỉnh có hình thức, giải pháp hiệu quả về việc “Hỗ trợ thanh niên sau cải tạo, sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng” và “Đoàn thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới”. Cùng Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả Thông tư số 11/2018/TT-BNV ngày 14/9/2018 của Bộ Nội vụ ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh: Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia tổ chức thực hiện Kế hoạch này; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về phát triển thanh niên trong tổ chức mình; giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác QLNN về thanh niên trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 20/11/2020 (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp báo cáo Trung ương theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (báo cáo);
- UB quốc gia về TN Việt Nam;
- TTr. Tỉnh ủy (báo cáo);
- TTr. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh và các đoàn thể thuộc tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC, KTTH, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Nữ Thu Hà