Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2360/KH-UBND

Gia Lai, ngày 30 tháng 7 năm 2012

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THANH NIÊN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011-2020

Căn cứ Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020; thực hiện công văn số 1135/BNV-CTTN ngày 27/3/2012 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn triển khai Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 22/3/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình phát triển thanh niên Gia Lai đến năm 2020, UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, sự tham gia của mọi cá nhân, từng gia đình và cộng đồng trong toàn tỉnh, nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu trong Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 của Thủ tướng Chính phủ và các mục tiêu, chỉ tiêu trong Chương trình phát triển thanh niên Gia Lai đến năm 2020 của UBND tỉnh.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn tỉnh về tầm quan trọng của thanh niên và công tác quản lý nhà nước về thanh niên; từng bước xây dựng thế hệ thanh niên Gia Lai phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có đạo đức cách mạng, ý thức công dân và lý tưởng xã hội chủ nghĩa; có trình độ học vấn, nghề nghiệp và việc làm; có văn hóa, sức khỏe, kỹ năng sống và ý chí vươn lên; xung kích, sáng tạo làm chủ khoa học, công nghệ tiên tiến; hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

- Huy động tối đa mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 đã đề ra.

2. Yêu cầu

- Triển khai thực hiện đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 của Thủ tướng Chính phủ và các mục tiêu, chỉ tiêu trong Chương trình phát triển thanh niên Gia Lai đến năm 2020 của UBND tỉnh.

- Hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu trong Chương trình phát triển thanh niên Gia Lai đến năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, góp phần vào việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu trong Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 của Thủ tướng Chính phủ.

II. NỘI DUNG, CHỈ TIÊU THỰC HIỆN

1. Các nội dung và chỉ tiêu thực hiện đảm bảo theo hàng năm:

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh niên theo phân công tại mục 6, điều 2 của Quyết định số 1923 /QĐ-BNV ngày 28/11/2011 của Bộ Nội vụ về phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh niên các cấp, các ngành giai đoạn 2011-2015; phấn đấu ít nhất mỗi năm tổ chức được 01 lớp.

- Tổ chức cho các đối tượng thanh niên được học tập Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến đời sống, học tập và việc làm của thanh niên theo chỉ tiêu:

+ Đảm bảo 100% thanh niên lực lượng vũ trang, thanh niên công chức, viên chức, sinh viên và học sinh trong độ tuổi thanh niên;

+ Đảm bảo 70% thanh niên nông thôn, đô thị và công nhân.

- Xây dựng thế hệ thanh niên có lối sống đạo đức, trong sáng, có tình nhân loại. Vận động thu hút 90% thanh niên tham gia các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa tại cộng đồng.

- Tổ chức bồi dưỡng và nâng cao năng lực về quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ cấp xã trong tỉnh; phấn đấu đạt ít nhất 40%.

- Tổ chức phổ cập tin học, ngoại ngữ cho học sinh, sinh viên trong các Trường THCS, THPT, các Trường Trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và Trường Cao đẳng; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho 100% học sinh trong độ tuổi thanh niên.

- Mở 02 lớp bồi dưỡng kiến thức khoa học, kiến thức quản lý cho thanh niên do Đoàn Thanh niên tỉnh phối hợp với các ngành chức năng tổ chức.

- Giải quyết việc làm cho ít nhất 20.000 thanh niên (ưu tiên đối tượng là thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, thanh niên dân tộc thiểu số); 100% sinh viên, học sinh tại các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề, THPT trên địa bàn tỉnh và 60% thanh niên đang tìm kiếm việc làm được tư vấn nghề nghiệp và việc làm; Góp phần giảm thiểu tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên đô thị xuống dưới 3% và giảm tỷ lệ thiếu việc làm của thanh niên nông thôn xuống dưới 6%.

- Tạo điều kiện giúp đỡ cho ít nhất 500 thanh niên được đi lao động có thời hạn ở nước ngoài và bảo đảm 100% thanh niên trước khi đi lao động ở nước ngoài được học tập, phổ biến các quy định pháp luật Việt Nam, pháp luật của nước có nội dung liên quan về quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động.

- Có từ 25-30% cán bộ, công chức, viên chức trong độ tuổi thanh niên ở các tổ chức Đảng, Nhà nước, đoàn thể các cấp trong tỉnh được bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về công nghệ thông tin.

- Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng làm cha, mẹ, kiến thức gia đình cho thanh niên đến tuổi kết hôn theo quy định của pháp luật.

- Thành lập các đoàn kiểm tra việc thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020, Chương trình phát triển thanh niên Gia Lai đến năm 2020 để đi kiểm tra các Sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố, thời gian tiến hành kiểm tra vào quý III và quý IV hàng năm.

2. Đến năm 2015 phấn đấu thực hiện đảm bảo các nội dung và chỉ tiêu:

- Tổ chức cho thanh niên học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, 6 bài học lý luận chính trị cơ bản và được phổ biến tình hình, yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, cả nước; các văn bản liên quan đến thanh niên đạt tỷ lệ:

+ Ít nhất 50% thanh niên lực lượng vũ trang, thanh niên công chức, viên chức, học sinh trong độ tuổi thanh niên và sinh viên;

+ Ít nhất 40% thanh niên nông thôn, đô thị và công nhân.

- Tập trung giải quyết các tai, tệ nạn: trộm cắp, cướp giật, mại dâm, ma túy, băng nhóm, bạo lực học đường, vi phạm pháp luật giao thông, lười lao động, bị kích động lôi kéo, sống không có lý tưởng...; đẩy lùi, dần xóa bỏ tệ nạn ma túy trong thanh niên; phấn đấu tổ chức cai nghiện cho 50% thanh niên nghiện ma túy hiện có hồ sơ kiểm soát.

- Phấn đấu 45% thanh niên được tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của pháp luật về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, Luật phòng chống ma túy, Luật giao thông đường bộ.

- Phấn đấu có 50% xã, phường, thị trấn và các Trường THPT, Trường chuyên nghiệp, dạy nghề, Cao đẳng thành lập được ít nhất 01 câu lạc bộ thanh niên hoặc đội hình thanh niên tình nguyện tuyên truyền phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

- Có ít nhất 30% thanh niên đạt trình độ học vấn THPT và tương đương; đạt tỷ lệ 200 sinh viên trên một vạn dân.

- 35% thanh niên trong lực lượng lao động được đào tạo nghề.

- 50% thanh niên học sinh được giáo dục hướng nghiệp.

- Có 35% thanh niên nông thôn được phổ biến, hướng dẫn nâng cao năng lực ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất.

- 35% xã, phường, thị trấn trong tỉnh có địa điểm sinh hoạt văn hóa cho thanh thiếu nhi.

- 35% thanh niên được tuyên truyền, phổ biến ứng dụng khoa học-kỹ thuật, tập trung vào công nghệ sinh học áp dụng trong sản xuất đời sống.

- Có 50% cán bộ, công chức, viên chức trong độ tuổi thanh niên ở các tổ chức Đảng, Nhà nước, đoàn thể các cấp trong tỉnh được phổ cập tin học.

- Có từ 3-7% cán bộ công chức, viên chức trong độ tuổi thanh niên được đào tạo sau đại học.

- Phấn đấu có ít nhất 35% thanh niên thường xuyên tập luyện ít nhất một môn thể thao.

- Phấn đấu có ít nhất 45% thanh niên được trang bị kỹ năng sống, kiến thức về bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản, xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình.

- Tổ chức sơ kết đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020, Chương trình phát triển thanh niên Gia Lai đến năm 2020.

3. Đến năm 2020 phấn đấu thực hiện đảm bảo các nội dung và chỉ tiêu:

- Tổ chức cho thanh niên học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, 6 bài học lý luận chính trị cơ bản và được phổ biến tình hình, yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, cả nước; các văn bản liên quan đến thanh niên đạt tỷ lệ:

+ 100% thanh niên lực lượng vũ trang, thanh niên công chức, viên chức, học sinh trong độ tuổi thanh niên và sinh viên;

+ Ít nhất 85% thanh niên nông thôn, đô thị và công nhân.

- Tổ chức cai nghiện cho 100% thanh niên nghiện ma túy hiện có hồ sơ kiểm soát.

- Phấn đấu 90% thanh niên được tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của pháp luật về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, Luật phòng chống ma túy, Luật giao thông đường bộ.

- Phấn đấu có 100% xã, phường, thị trấn và các Trường THPT, Trường chuyên nghiệp, dạy nghề, Cao đẳng thành lập được ít nhất 01 câu lạc bộ thanh niên hoặc đội hình thanh niên tình nguyện tuyên truyền phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

- Có ít nhất 60% thanh niên đạt trình độ học vấn THPT và tương đương; đạt tỷ lệ 450 sinh viên trên một vạn dân.

- Ít nhất 70% thanh niên trong lực lượng lao động được đào tạo nghề.

- 100% thanh niên học sinh được giáo dục hướng nghiệp.

- Có 70% thanh niên nông thôn được phổ biến, hướng dẫn nâng cao năng lực ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất.

- 70% xã, phường, thị trấn trong tỉnh có địa điểm sinh hoạt văn hóa cho thanh thiếu nhi.

- 70% thanh niên được tuyên truyền, phổ biến ứng dụng khoa học-kỹ thuật, tập trung vào công nghệ sinh học áp dụng trong sản xuất đời sống.

- Có 100% cán bộ trong độ tuổi thanh niên ở các tổ chức Đảng, Nhà nước, đoàn thể các cấp trong tỉnh được phổ cập tin học.

- Có từ 7-10% cán bộ công chức, viên chức trong độ tuổi thanh niên được tham gia đào tạo thạc sỹ, nghiên cứu sinh.

- Phấn đấu có ít nhất 70% thanh niên thường xuyên tập luyện ít nhất một môn thể thao.

- Phấn đấu có ít nhất 90% thanh niên được trang bị kỹ năng sống, kiến thức về bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản, xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình.

- Tổ chức tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020, Chương trình phát triển thanh niên Gia Lai đến năm 2020.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Ngân sách Trung ương hỗ trợ.

2. Ngân sách địa phương hỗ trợ.

3. Huy động từ xã hội và cộng đồng theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ có trách nhiệm:

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Tham mưu tổ chức thực hiện các chỉ tiêu gồm: Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh niên; bồi dưỡng và nâng cao năng lực về quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ cấp xã trong tỉnh và thanh niên được đào tạo sau đại học.

- Tham mưu thành lập các đoàn kiểm tra việc thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020, Chương trình phát triển thanh niên Gia Lai đến năm 2020 đối với các Sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020, Chương trình phát triển thanh niên Gia Lai đến năm 2020 vào năm 2015 và năm 2020.

2. Sở Tài chính có trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan bố trí ngân sách để thực hiện các chương trình, dự án về phát triển thanh niên của tỉnh; hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc sử dụng kinh phí thực hiện các chương trình, dự án về phát triển thanh niên đã được phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định pháp luật khác có liên quan.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm:

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện:

- Tham mưu việc tổ chức cho học sinh, sinh viên trong các Trường THCS, THPT, các Trường Trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và Trường Cao đẳng được phổ cập tin học, ngoại ngữ và thanh niên học sinh được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng.

- Tham mưu thực hiện các nội dung đảm bảo tỷ lệ thanh niên đạt trình độ học vấn THPT và tương đương; tỷ lệ sinh viên trên một vạn dân; tỷ lệ thanh niên học sinh được giáo dục hướng nghiệp và tỷ lệ cán bộ trong độ tuổi thanh niên ở các tổ chức Đảng, Nhà nước, đoàn thể các cấp trong tỉnh được phổ cập tin học đã đề ra trong kế hoạch.

4. Sở Tư pháp có trách nhiệm:

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu tổ chức tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của pháp luật về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, Luật phòng chống ma túy, Luật giao thông đường bộ cho thanh niên, phấn đấu đạt tỷ lệ đã đề ra trong kế hoạch.

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Tham mưu giải quyết việc làm cho thanh niên (ưu tiên giải quyết việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, thanh niên dân tộc thiểu số); tư vấn nghề nghiệp và việc làm cho thanh niên sinh viên các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề, Trung học phổ thông thuộc tỉnh và thanh niên đang tìm kiếm việc làm.

- Tham mưu tổ chức cho thanh niên được đi lao động có thời hạn ở nước ngoài và bảo đảm trước khi đi lao động được học tập, phổ biến các quy định pháp luật Việt Nam, pháp luật nước sở tại và các văn bản pháp lý có liên quan về quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động.

- Tham mưu đào tạo nghề cho thanh niên, phấn đấu đạt tỷ lệ đã đề ra.

- Tổ chức cai nghiện cho thanh niên nghiện ma túy hiện có hồ sơ kiểm soát.

- Tham mưu tổ chức cho thanh niên được trang bị kiến thức về bình đẳng giới; bồi dưỡng kỹ năng làm cha, mẹ cho thanh niên đến độ tuổi kết hôn.

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm:

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Tổ chức phát động và nhân rộng phong trào thanh niên thường xuyên tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện thân thể.

- Tham mưu tổ chức cho thanh niên được trang bị kỹ năng sống, kiến thức về xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình.

7. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về công nghệ thông tin cho cán bộ trong độ tuổi thanh niên ở các tổ chức Đảng, Nhà nước, đoàn thể các cấp trong tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Báo Gia Lai, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền về Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và Chương trình phát triển thanh niên Gia Lai đến năm 2020.

8. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm:

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu tổ chức thực hiện phổ biến, hướng dẫn nâng cao năng lực ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất lỷ lệ thanh niên nông thôn.

9. Sở Y tế có trách nhiệm:

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu tổ chức trang bị kiến thức về sức khỏe sinh sản cho thanh niên.

10. Công an tỉnh có trách nhiệm:

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố để tham mưu các giải pháp phòng, chống tội phạm hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, vi phạm pháp luật giao thông, ...

11. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh có trách nhiệm:

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Vận động thu hút thanh niên tham gia các hoạt động lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa tại cộng đồng; xây dựng thế hệ thanh niên sống đạo đức, vị tha, có tình nhân loại, có lý tưởng cao đẹp.

- Chỉ đạo Đoàn thanh niên các cấp thành lập được ít nhất 01 câu lạc bộ thanh niên hoặc đội hình thanh niên tình nguyện tuyên truyền phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội ở xã, phường, thị trấn và các Trường THPT, Trường chuyên nghiệp, dạy nghề, Cao đẳng; hàng năm phối hợp với các ngành chức năng mở 02 lớp bồi dưỡng kiến thức khoa học, kiến thức quản lý cho thanh niên, tạo điều kiện giúp đỡ, định hướng cho thanh niên tìm việc làm phù hợp trong các thành phần kinh tế.

- Tham mưu, đề xuất tổ chức cho thanh niên lực lượng vũ trang, thanh niên công chức, viên chức, thanh niên học sinh và sinh viên, thanh niên nông thôn, đô thị và công nhân được học tập đạo đức tư tưởng Hồ Chí Minh; 6 bài học lý luận chính trị cơ bản; phổ biến tình hình nhiệm vụ địa phương, đất nước, các văn bản pháp luật liên quan đến thanh niên; học Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến đời sống, học tập và việc làm của thanh niên.

12. UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có trách nhiệm:

- Đảm bảo bố trí tụ điểm sinh hoạt văn hóa cho thanh thiếu nhi, góp phần định hướng lối sống lành mạnh, ngăn ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch về phát triển thanh niên phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong cùng thời kỳ; phát huy tính sáng tạo, chủ động, tích cực trong việc huy động nguồn lực để thực hiện; lồng ghép việc thực hiện có hiệu quả kế hoạch này với các kế hoạch khác có liên quan trên địa bàn; bố trí đủ cán bộ, công chức làm công tác thanh niên ở địa phương; đẩy mạnh phối hợp liên ngành, đặc biệt việc lồng ghép các vấn đề về phát triển thanh niên trong công tác hoạch định chính sách phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương; tổ chức kiểm tra các cơ quan, đơn vị và xã, phường, thị trấn đối với việc triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và Chương trình phát triển thanh niên Gia Lai đến năm 2020.

13. Các Sở, ngành khác thuộc UBND tỉnh có trách nhiệm: tham gia thực hiện Kế hoạch trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ đã được giao trong Chương trình phát triển thanh niên Gia Lai đến năm 2020.

14. Trên cơ sở Kế hoạch này, yêu cầu các sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị và địa phương để phối hợp triển khai thực hiện đạt kết quả; định kỳ 6 tháng (chậm nhất vào ngày 20/6) và cuối năm (chậm nhất vào ngày 10/11) báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ).

Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này và tổng hợp tình hình, đề xuất UBND tỉnh báo cáo Chính phủ, các cơ quan liên quan theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (cáo cáo);
- Bộ Nội vụ (báo cáo);
- UB quốc gia về TN Việt Nam;
- T/T Tỉnh ủy (báo cáo);
- T/T HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- BTC, BTG, BDV Tỉnh ủy;
- UBMTTQVN và các Hội, đoàn thể tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành của tỉnh;
- Các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, VHXH, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Thế Dũng