Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 518/KH-UBND

Cao Bằng, ngày 04 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG NĂM 2020

Căn cứ Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 16/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai, thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016-2020); Quyết định số 795/QĐ-UBND ngày 20/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011-2020 và mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Cao Bằng giai đoạn II (2016-2020); Công văn số 496/BNV-CTTN ngày 04/02/2020 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2020.

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2020, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến tích cực trong triển khai, thực hiện công tác quản lý về thanh niên, Chương trình phát triển thanh niên của các Sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; Các tổ chức đoàn thể; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 795/QĐ-UBND ngày 20/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011-2020 và mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Cao Bằng giai đoạn II (2016-2020);

- Giáo dục thanh niên tỉnh Cao Bằng về lòng yêu nước, lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, có trách nhiệm với xã hội, tôn trọng quy ước cộng đồng. Phấn đấu nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề và ý thức nghề nghiệp cho thanh niên; xây dựng và thực hiện các cơ chế, chính sách, tạo dựng hành lang pháp lý quản lý nhà nước về thanh niên đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với tình hình chung của tỉnh trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

2. Yêu cầu

Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ vào Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể hóa xây dựng ban hành kế hoạch để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thanh niên; mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên của tỉnh, các sở, ngành và địa phương.

Tổ chức triển khai và thực hiện nội dung công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2020; mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên của tỉnh, đơn vị, địa phương đảm bảo đúng tiến độ, trọng tâm, trọng điểm lồng ghép với các Chương trình mục tiêu, Đề án, Dự án, các hoạt động trong từng lĩnh vực có liên quan đang được thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020; Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011-2020

1.1. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên của đơn vị, địa phương mình. Đồng thời, rà soát, thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển thanh niên tỉnh Cao Bằng giai đoạn II (2016-2020) đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao (tại phụ lục kèm theo Kế hoạch số 284/KH-UBND ngày 10/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng).

Tổ chức đánh giá, tổng kết việc thực hiện Chiến lược, Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2011-2020 tại đơn vị, địa phương (hoàn thành trong tháng 7/2020).

1.2. Giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương tham mưu chuẩn bị nội dung liên quan để Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam, Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2011 - 2020 (dự kiến tháng 10/2020).

2. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP , ngày 11/9/2009 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa

- Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 42-CTr/TU ngày 14/10/2008 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 929/KH-UBND ngày 16/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Cao Bằng đến năm 2020.

- Các cơ quan, đơn vị chủ động lồng ghép công tác phát triển thanh niên với việc thực hiện các chính sách thuộc phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực mà cơ quan, đơn vị thực hiện; phân công cán bộ, công chức cập nhật số liệu có liên quan đến thanh niên tích hợp với công tác tổng hợp số liệu chung của ngành, địa phương, báo cáo đánh giá tác động của các chính sách do ngành, địa phương thực hiện tới đối tượng thanh niên trên địa bàn tỉnh gửi Ủy ban nhân dân tỉnh trước 30/11/2020 (qua Sở Nội vụ tổng hợp).

- Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh chủ động phối hợp với Tỉnh đoàn thanh niên và các tổ chức của thanh niên triển khai có hiệu quả Quy chế phối hợp số 146/QCPH-UBND-TĐTN, ngày 21/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh với Tỉnh Đoàn thanh niên Cao Bằng trong năm 2020, trong đó tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thực hiện phân công công chức Văn hóa - Xã hội đảm nhiệm công tác quản lý nhà nước về thanh niên theo quy định tại điểm a, khoản 7, điều 2, Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

2. Tiếp tục thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên; tổ chức thanh niên xung phong và đội viên thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

2.1. Thực hiện Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên: Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức, triển khai và thực hiện việc giải quyết chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên vì cộng đồng, xã hội theo đúng trình tự, quy định hiện hành. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị và tổ chức Đoàn thanh niên các cấp quản lý tốt các đội thanh niên tình nguyện của địa phương, đơn vị và các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, xã hội của thanh niên trên địa bàn. Thực hiện việc báo cáo kết quả hoạt động tình nguyện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp.

2.2. Thực hiện Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg: Giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường rà soát, kiểm tra, thẩm định hồ sơ, giải quyết cơ bản các chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến, trên địa bàn tỉnh trong năm 2020 (hoàn thành việc thẩm định trong quý III năm 2020).

2.3. Thực hiện Thông tư số 18/2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 của Bộ Nội vụ quy định việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong (TNXP) đã được thành lập và hoạt động trong các thời kỳ đối với đơn vị chưa được xác nhận phiên hiệu:

- Sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 382/UBND-NC ngày 02/3/2016 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 18/2014/TT-BNV ngày 15/11/2014 của Bộ Nội vụ;

- Hội Cựu TNXP tỉnh tiếp tục phối hợp với Tỉnh Đoàn Thanh niên, cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ gửi Hội đồng thẩm định chế độ, chính sách đối với TNXP tỉnh (qua Sở Nội vụ) xem xét, trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định việc xác nhận phiên hiệu đơn vị TNXP thuộc thẩm quyền.

2.4. Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện Quyết định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở miền nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975; triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch số 2179/KH-UBND ngày 16/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

3. Tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị định số 78/2017/NĐ-CP ngày 03/7/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23/7/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên; Thông tư số 11/2018/TT-BNV ngày 14/9/2018 của Bộ Nội vụ ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam

3.1. Tổ chức thực hiện Nghị định số 78/2017/NĐ-CP: Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của ngành, địa phương tập trung tổ chức triển khai tới cán bộ, công chức, viên chức và thanh niên thực hiện Luật Thanh niên và tuyên truyền, phổ biến và thực hiện nội dung của Nghị định số 78/2017/NĐ-CP .

3.2. Triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt động hợp tác quốc tế về thanh niên: Giao Sở Ngoại vụ chủ trì phối hợp với các ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai các hoạt động trang bị kỹ năng hội nhập quốc tế cho thanh niên; nâng cao nhận thức của thanh niên về công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước theo tinh thần độc lập, tự chủ, hợp tác, phát triển, đa phương hóa góp phần bảo vệ hòa bình, tiến bộ xã hội; đồng thời đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế về quản lý nhà nước đối với công tác thanh niên với các nước trên thế giới; tăng cường phối hợp triển khai các hoạt động tình nguyện quốc tế, các hoạt động phối hợp với các tổ chức quốc tế trong giáo dục, chăm lo, bồi dưỡng thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.

3.3. Tổ chức thực hiện Thông tư số 11/2018/TT-BNV: Các Sở, ngành có tên theo hệ thống ngành dọc tại Thông tư số 11/2018/TT-BNV , ngày 14/9/2018 của Bộ Nội vụ và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn đưa nhiệm vụ thu thập số liệu thống kê các chỉ tiêu về thanh niên liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành, địa phương thành nhiệm vụ xuyên suốt gắn với việc triển khai nhiệm vụ của ngành, địa phương. Tổng hợp báo cáo số liệu thống kê về Ủy ban nhân dân tỉnh trước 30/6/2020 (qua Sở Nội vụ để tổng hợp).

(Nội dung Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam quy định tại Thông tư số 11/2018/TT-BNV, ngày 14/9/2018 của Bộ Nội vụ đề nghị nghiên cứu, tải về tại Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng, mục Công tác thanh niên).

4. Tiếp tục thực hiện Đề án của Trung ương triển khai trên địa bàn tỉnh

4.1. Đề án 500 Trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020

- Giao Ủy ban nhân dân các huyện: Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hà Quảng, Hạ Lang, Thạch An tập trung theo dõi, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của các đội viên Đề án tại địa phương; phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Huyện ủy, các tổ chức Đoàn thể, Ủy ban nhân dân các xã chủ động xây dựng phương án bố trí, sắp xếp công việc cho các đội viên Đề án 500 sau khi kết thúc Đề án, báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30/6/2020 (qua Sở Nội vụ tổng hợp).

- Giao Sở Nội vụ đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ trên, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. Tham mưu tổ chức tổng kết việc thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (hoàn thành trong Quý III/2020).

4.2. Đề án đào tạo cán bộ, công chức trẻ cấp xã theo Quyết định 567/QĐ-TTg ngày 22/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ: Giao Sở Nội vụ phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã theo đúng Kế hoạch của Bộ Nội vụ, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. Tham mưu tổ chức Tổng kết việc triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh (hoàn thành trước tháng 10/2020).

5. Tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên

Giao Sở Nội vụ phối hợp với các Sở, ban, ngành tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên tại các đơn vị sau:

- Kiểm tra tại Sở Giáo dục và Đào tạo (thực hiện trong Quý II/2020); Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (thực hiện trong Quý III/2020).

- Nội dung kiểm tra gồm:

+ Kết quả tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ tại chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên tỉnh giai đoạn 2011 - 2020;

+ Kết quả thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

+ Việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

III. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện nội dung quản lý nhà nước về thanh niên năm 2020 và thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển thanh niên tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016-2020 được bảo đảm từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành quy định tại Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn; huy động từ nguồn xã hội hóa và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện lồng ghép các nhiệm vụ của Kế hoạch này trong chương trình, kế hoạch của đơn vị, địa phương, bổ sung kinh phí để thực hiện nội dung của Kế hoạch.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện các nội dung theo kế hoạch đề ra; tổng hợp, báo cáo, đề xuất những nội dung phát sinh trong quá trình thực hiện.

2. Sở Tài chính

Phối hợp với các đơn vị, địa phương thẩm định dự toán, thanh toán kinh phí thực hiện kế hoạch theo quy định.

3. Các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố

- Xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí, nhân sự để tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của thanh niên và công tác quản lý nhà nước về thanh niên; kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, các cơ quan trung ương đóng tại địa phương

Phối hợp tổ chức triển khai các nội dung của Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2020. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác thanh niên cho cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị. Triển khai thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên đúng quy định.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện. Báo cáo việc xây dựng ban hành kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2020 trước ngày 25/3/2020; báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2020 trước ngày 25/11/2020 (qua Sở Nội vụ để tổng hợp)./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (Vụ CTTN);
- UBQGVTN Việt Nam;
- Văn phòng CP;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh; (bản Đt)
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; (bản Đt)
- Công an tỉnh; (bản Đt)
- BCH Quân sự tỉnh; (bản Đt)
- BCH BĐBP tỉnh; (bản Đt)
- Cơ quan TW đóng tại địa phương; (bản Đt)
- UBND các huyện, thành phố; (bản Đt)
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NV, NC.

CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh