Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/KH-UBND

Phú Yên, ngày 04 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2020

Căn cứ Nghị định số 78/2017/NĐ-CP ngày 03/7/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23/7/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên và Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016 - 2020);

Thực hiện Quyết định số 874/QĐ-UBND ngày 21/6/2012 về việc ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Phú Yên đến năm 2020 và Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 02/3/2016 về việc tiếp tục thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Phú Yên đến năm 2020 (giai đoạn 2016 - 2020)

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước (QLNN) về thanh niên năm 2020 với những nội sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh trong năm 2018; xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên của tỉnh góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 của Chính phủ.

- Nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng thế hệ thanh niên Phú Yên phát triển toàn diện, từng bước hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, có trình độ học vấn, nghề nghiệp và phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Yêu cầu

- Các sở, ban ngành tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của ngành tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu về phát triển thanh niên của tỉnh trong năm 2020 liên quan đến lĩnh vực của ngành mình quản lý.

- Các huyện, thị xã, thành phố cần tập trung, thống nhất trong chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020 gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị-xã hội của địa phương trong năm 2020.

II. NỘI DUNG

1. Đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016 - 2020

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện thị xã thành phố triển khai kế hoạch thực hiện công tác QLNN về thanh niên gắn với nhiệm vụ chính trị năm 2020 của ngành, địa phương. Bố trí nhân sự ổn định ở các sở, ban, ngành (lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng hoặc Phòng Tổ chức - Hành chính); UBND các huyện, thị xã, thành phố (lãnh đạo, chuyên viên của Phòng Nội vụ); UBND các xã, phường, thị trấn (lãnh đạo UBND cấp xã có trách nhiệm lãnh đạo, công chức Văn phòng - Thống kê chịu trách nhiệm tham mưu, thực hiện công tác QLNN về thanh niên tại địa phương). Cân đối kinh phí hoạt động để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình, Kế hoạch phát triển thanh niên ở từng đơn vị, địa phương.

- Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 02/3/2016 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Phú Yên đến năm 2020 (giai đoạn 2016 - 2020); các sở, ban, ngành tập trung thực hiện các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao tại phụ lục kèm theo Quyết định số 874/QĐ-UBND ngày 21/6/2012 về việc ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Phú Yên đến năm 2020 kết hợp thực hiện Chương trình hành động số 03/CTHĐ-UBND ngày 07/10/2009 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Chú trọng rà soát, bổ sung các chính sách, pháp luật cho thanh niên, tập trung các chính sách dạy nghề giải quyết việc làm; kiến nghị, đề xuất bãi bỏ hoặc thay đổi các nội dung đã được phân công để thực hiện phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 27/10/2015 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020 của Thủ tướng Chính phủ (do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì).

- UBND các cấp tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo UBND với thanh niên địa phương để nắm bắt và giải quyết nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên theo Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ và khoản 2, Điều 1 Nghị định 78/2017/NĐ-CP ngày 03/7/2017 của Chính phủ.

- Triển khai thực hiện Quyết định số 158/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam; Thông tư 11/2018/TT-BNV ngày 14/09/2018 về ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam.

- Tổ chức triển khai việc thực hiện các nhiệm vụ, đề án, dự án phát triển thanh niên khi có kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh phê duyệt trong Chiến lược, Chương trình phát triển thanh niên của Trung ương và tỉnh.

3. Triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên

- Tiếp tục thực hiện chế độ, chính sách đối với TNXP: Rà soát, xét duyệt hồ sơ để giải quyết chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thanh nhiệm vụ trong kháng chiến đảm bảo đúng đối tượng và chế độ theo quy định tại Quyết định số 40/2011 /QĐ-TTg và Thông tư Liên tịch số 08/2012/TTTT-BLĐTBXH-BNV- BTC; xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong theo Thông tư số 18/2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 của Bộ Nội vụ về việc quy định việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong đã được thành lập và hoạt động trong các thời kỳ đối với đơn vị chưa được xác định phiên hiệu; thực hiện Thông tư 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng về Hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ đối với cựu thanh niên xung phong trên địa bàn tỉnh; Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ về quy định chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975 theo Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 26/02/2018 của UBND tỉnh.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên.

- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chính sách, đánh giá việc thực hiện của đội viên trí thức trẻ Đề án 500, trí thức trẻ Đề án 113; việc quy hoạch, bồi dưỡng bố trí, sử dụng đội viên trí thức trẻ từ nay đến khi kết thúc các Đề án.

4. Công tác bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ QLNN về công tác thanh niên; bồi dưỡng công chức trẻ cấp xã

- Tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ QLNN về thanh niên và công tác thanh niên đối với cán bộ công chức trực tiếp làm công tác thanh niên của các sở, ngành, các huyện, thị xã thành phố, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp Bộ Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức trẻ theo Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 22/42014 của Thủ tướng Chính phủ (cán bộ, công chức dưới 30 tuổi đang công tác tại các xã theo Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020).

5. Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ QLNN về thanh niên

Xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ QLNN về thanh niên của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố vã xã phường, thị trấn với những nội dung cơ bản sau:

- Kết quả tổ chức triển khai Chương trình và Kế hoạch phát triển thanh niên tỉnh Phú Yên đến năm 2020. Trọng tâm kiểm tra là việc ban hành Chương trình, kế hoạch và việc thực hiện các chỉ tiêu, các nhiệm vụ cụ thể được giao trong Chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên của UBND tỉnh Phú Yên tại các đơn vị, địa phương.

- Kết quả tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình hành động số 03/CTHĐ-UBND ngày 07/10/2009 của UBND tỉnh Phú Yên về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Việc lồng ghép các chính sách phát triển thanh niên trong kế hoạch, chương trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của của đơn vị, địa phương; giải quyết các chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong tham gia phục vụ kháng chiến cư trú tại địa phương.

- Việc triển khai thực hiện Công văn số 6067/UBND-KGVX ngày 03/11/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ QLNN về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 78/2017/NĐ-CP ngày 03/7/2017 của Chính phủ.

- Việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và Tỉnh Đoàn Phú Yên giai đoạn 2018 - 2022 (theo Nghị quyết liên tịch số 01/NQLT-CP-BCHTWĐ ngày 29/12/2017 của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh).

- Tổng kết thực hiện chính sách, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ, việc quy hoạch, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội viên trí thức trẻ của Đề án 500; theo dõi việc bố trí, sử dụng trí thức trẻ Đề án 113.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội v

- Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện công tác QLNN về thanh niên năm 2020 của địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh;

- Chủ trì, phối hợp Cục Thống kê tỉnh và các địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam của tỉnh; thực hiện có hiệu quả các nội dung trong Kế hoạch này;

- Chủ trì, phối hợp các địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN về thanh niên và công tác thanh niên;

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo và tổ chức tổng Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Phú Yên đến năm 2020 (khi có chỉ đạo của Trung ương).

2. Sở Tài chính: Tham mưu UBND tỉnh cân đối, bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ QLNN về công tác thanh niên năm 2020 theo quy định.

3. Cục Thống kê tỉnh: Phối hợp Sở Nội vụ và các địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam của tỉnh theo quy định, hướng dẫn của Trung ương.

4. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố: Xây dựng kế hoạch chi tiết và bố trí kinh phí để tổ chức triển khai Kế hoạch phù hợp với tình hình cụ thể của đơn vị, địa phương; đồng thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ - Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên) trong tháng 02/2020 để tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ.

Trước ngày 15/11/2020, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ QLNN về công tác thanh niên năm 2020 cho Sở Nội vụ (Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên) để tổng hợp.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên khác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về phát triển thanh niên; tham gia QLNN về thanh niên của tỉnh; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

Các đơn vị tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (Vụ CTTN) (b/c);
- TT. Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Phan Đình Phùng);
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Mặt trận, các hội, đoàn thể tỉnh; (VBĐT)
- Các trường ĐH, CĐ trên địa bàn tỉnh; (VBĐT)
- UBND các huyện, TX, TP; (VBĐT)
- PCVP UBND tỉnh (Châu); (VBĐT)
- Lưu: VT, TH, KGVX (2).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Đình Phùng