Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 939/UBND-SNV
V/v thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2021

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi:

- Thành đoàn Hà Nội;
- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Nội vụ về một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2021 tại Công văn số 635/BNV-CTTN ngày 10/2/2021; Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị Thành đoàn Hà Nội, Giám đốc các Sở, ban, ngành Thành phố và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2021, cụ thể như sau:

I. Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về Thanh niên:

1. Triển khai, thực hiện Luật Thanh niên số 57/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 16/6/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

2. Triển khai, thực hiện Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

3. Triển khai, thực hiện Nghị đnh số 17/2021/NĐ-CP ngày 09/3/2021 của Chính phủ quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện.

4. Triển khai, thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 (Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý, sau khi Thủ tướng ký ban hành).

5. Triển khai, thực hiện Thông tư số 11/2018/TT-BNV ngày 14/9/2018 của Bộ Nội vụ ban hành Bộ Chỉ tiêu thng kê về thanh niên Việt Nam và Thông tư số 07/2020/TT-BNV ngày 15/12/2020 của Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam.

II. Tổ chức triển khai, thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về Thanh niên năm 2021:

1. Sở Nội vụ tham mưu, xây dựng trình UBND Thành phố xem xét phê duyệt và ký ban hành:

- Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thanh niên và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan;

- Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ Chỉ tiêu thống kê về Thanh niên và chế độ báo cáo thống kê về thanh niên quy định tại Thông tư số 11/2018/TT-BNV ngày 14/9/2018 và Thông tư số 07/2020/TT-BNV ngày 15/12/2020 của Bộ Nội vụ;

- Kế hoạch triển khai, thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 (sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030).

2. Các Sở, ban, ngành Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã triển khai, thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2021 của ngành, địa phương theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND Thành phố.

3. Đề nghị Thành đoàn Hà Nội thực hiện các nhiệm vụ tại Luật Thanh niên theo chỉ đạo của Trung ương Đoàn; phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng Kế hoạch, chương trình, tổ chức Hội nghị đối thoại với thanh niên trên địa bàn Thành phố.

III. Giải quyết chế độ, chính sách với Thanh niên xung phong:

Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tập trung rà soát và tham mưu thực hiện giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975 quy định tại Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ; chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến quy định tại Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính; các quy định tại Nghị định số 12/2011/NĐ-CP và Thông tư số 18/2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 của Bộ Nội vụ.

IV. Công tác Kiểm tra và chế độ báo cáo:

1. Các Sở, ban, ngành Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên và chính sách, pháp luật về thanh niên thuộc ngành, lĩnh vực và địa phương.

2. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên, chính sách, pháp luật về thanh niên, gửi UBND Thành phố (qua Sở Nội vụ tổng hợp). Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên và thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên là cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị hng năm.

Trên đây là một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về Thanh niên năm 2021; đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện đảm bảo chất lượng, thời gian tiến độ báo cáo kết quả Ủy ban nhân dân Thành phố./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
-
Vụ Công tác Thanh niên, Bộ Nội vụ;
- PCT TT UBND TP Lê Hồng Sơn;
- VP UBND TP: CVP, PCVP,
TH, NC;
- Lưu: VT, TCPCP&CTTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn