Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3900/KH-STP-VP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 8 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021 CỦA NGÀNH TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

Định hướng phát triển ngành Tư pháp trong năm 2021 là tiếp tục tạo sự chuyển biến toàn diện, mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả trong tổ chức và hoạt động của Ngành; nâng cao vị thế, vai trò của ngành Tư pháp trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, trong đó chú trọng vào các mục tiêu lớn sau:

1. Tập trung tham mưu cho chính quyền Thành phố nâng cao chất lượng công tác xây dựng và thực thi thể chế pháp luật, tạo hành lang pháp lý phù hợp và ổn định cho sự phát triển bền vững kinh tế-xã hội của Thành phố; phát huy vai trò, hiệu quả tham gia của ngành Tư pháp trong việc tham mưu chính quyền Thành phố xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh trong hội nhập quốc tế nhất là lĩnh vực giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

2. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tổ chức thi hành pháp luật, từ khâu phổ biến pháp luật đến kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật; tăng cường năng lực phản ứng chính sách của các cơ quan tư pháp, tổ chức pháp chế trên địa bàn Thành phố.

3. Đổi mới công tác phổ biến giáo dục pháp luật; kết hợp có hiệu quả giữa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý, đưa các công tác này đi vào chiều sâu, bám sát nhu cầu xã hội và yêu cầu nhiệm vụ của Thành phố, phù hợp với từng đối tượng và lộ trình triển khai thực hiện các Luật, Nghị định mới ban hành, có hiệu lực trong năm 2020-2021.

4. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tư pháp và pháp chế, trong đó tập trung vào những lĩnh vực như công chứng, thừa phát lại, hộ tịch, chứng thực, lý lịch tư pháp, bồi thường nhà nước, giao dịch bảo đảm, xử lý vi phạm hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; đưa các lĩnh vực công tác tư pháp thực sự đến gần với người dân, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân.

5. Tăng cường công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý, điều hành; từng bước hiện đại hóa các lĩnh vực công tác này với trọng tâm là xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử gắn với việc tổ chức thực hiện Đề án Tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư.

6. Đẩy mạnh chủ trương “hướng về cơ sở”, đưa Tư pháp gần dân hơn, tạo tiền đề cho sự chuyển biến đồng bộ vai trò, vị trí của ngành Tư pháp Thành phố trong vai trò là cơ quan tham mưu giúp chính quyền Thành phố chỉ đạo, điều hành và quản lý nhà nước bằng pháp luật; tiếp tục nghiên cứu, thực hiện xã hội hóa theo lộ trình một số lĩnh vực thuộc ngành Tư pháp đồng thời tăng cường chất lượng, hiệu quả một số dịch vụ công và dịch vụ pháp lý đáp ứng tốt hơn yêu cầu của Nhân dân.

7. Kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác tư pháp ba cấp chính quyền và đội ngũ cán bộ pháp chế sở-ngành góp phần tạo cơ sở thúc đẩy công tác tư pháp, pháp chế phát triển sâu rộng, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Thành phố.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố (UBNDTP) xây dựng và hoàn thiện thể chế phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế

- Hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng của các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được giao chủ trì soạn thảo, góp ý, thẩm định.

- Tham mưu cho UBNDTP nâng cao chất lượng công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố, trong đó chú trọng việc thực hiện đúng quy trình xây dựng chính sách, đánh giá tác động chính sách đối với các dự thảo Nghị quyết của HĐNDTP và dự thảo Quyết định của UBNDTP có các nội dung quy định tại Khoản 2, 3, 4 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, đánh giá tác động về giới, đánh giá tác động về thủ tục hành chính (nếu có)...

- Thực hiện các nội dung liên quan đến cải cách thể chế, trong đó tập trung vào các nội dung: (1) phối hợp các sở ngành liên quan đề xuất Hội đồng nhân dân, UBNDTP ban hành các văn bản quy phạm pháp luật được giao tại các văn bản của Trung ương hoặc theo nhu cầu quản lý nhà nước của địa phương; (2) theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc soạn thảo văn bản quy định chi tiết của các cơ quan tham mưu để bảo đảm tiến độ soạn thảo và chất lượng, tuân thủ quy trình xây dựng văn bản theo quy định; (3) báo cáo công tác Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp.

- Phối hợp với các sở ngành tiếp tục nghiên cứu cơ chế phân cấp ủy quyền và triển khai các chính sách đặc thù theo Nghị quyết 54/2017/NQ-QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội quy định thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục tham mưu UBNDTP trong công tác giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

- Hỗ trợ báo cáo viên cho các lớp tập huấn về kỹ năng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do sở, ngành, quận huyện tổ chức

- Tiếp tục thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố nhằm định hướng, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, giúp doanh nghiệp hoạt động và phát triển dựa trên một nền tảng pháp lý ổn định, bền vững và lâu dài đóng góp vào sự phát triển của thành phố.

- Tham mưu UBNDTP về triển khai hiệu quả Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính Phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thực hiện công tác tham mưu, tư vấn cho UBNDTP đối với các vấn đề về pháp lý liên quan đến lĩnh vực đất đai, dự án, nhà ở, đầu tư, xây dựng, kinh tế, an ninh trật tự ... theo chỉ đạo của UBNDTP.

2. Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, quản lý xử lý vi phạm hành chính và bồi thường của nhà nước

- Trình UBNDTP ban hành Kế hoạch Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và xây dựng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về pháp luật năm 2021 ngay trong quý IV năm 2020; Quyết định công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, UBNDTP ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2020 theo quy định.

- Tổ chức tự kiểm tra 100% văn bản quy phạm pháp luật do UBNDTP ban hành trên tất cả các lĩnh vực, kịp thời tham mưu, kiến nghị xử lý văn bản có dấu hiệu chưa phù hợp theo quy định; kiểm tra theo thẩm quyền đối với 100% văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, UBND quận, huyện ban hành gửi đến Sở Tư pháp để kiểm tra; kịp thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý văn bản có nội dung trái pháp luật và các sai sót về căn cứ pháp lý ban hành văn bản, thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản.

- Triển khai kiểm tra theo địa bàn về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong quý II năm 2021 thông qua việc lồng ghép vào các chương trình làm việc công tác tư pháp 06 tháng của Sở Tư pháp đối với Khối quận, huyện. Tổ chức kiểm tra theo chuyên đề tại một số Sở, ngành bằng hình thức thích hợp thông qua việc tăng cường lồng ghép, kết hợp công tác kiểm tra tại các quận, huyện với các đoàn kiểm tra liên ngành của Sở Tư pháp.

- Định kỳ thực hiện việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân Thành phố, UBNDTP, qua đó phát hiện, kiến nghị, đề xuất bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới cho phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản liên quan. Phối hợp với các Sở, ngành, quận, huyện tập trung rà soát theo các chuyên đề nhằm kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, UBNDTP để thi hành các luật, bộ luật mới được Quốc hội thông qua trong năm 2020-2021.

- Tổ chức triển khai rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Thành phố và các quận, huyện trên cơ sở Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của các Bộ, ngành ở Trung ương. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các Sở, ngành tham mưu UBNDTP xử lý các văn bản thuộc Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, UBNDTP trong kỳ Hệ thống hóa 2014-2018 (mẫu số 06) ban hành kèm theo Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 về công bố kết quả Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018.

- Tiếp tục cập nhật văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, UBNDTP; Hội đồng nhân dân, UBND quận, huyện ban hành lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. Hoàn thành việc triển khai thực hiện việc cập nhật văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, UBND phường, xã, thị trấn theo Kế hoạch số 3745/KH-STP-KTrVB ngày 01/7/2019 sau khi có hướng dẫn của Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp.

- Tham mưu UBNDTP hoàn thiện thể chế liên quan đến công tác theo dõi thi hành pháp luật và quản lý về xử lý vi phạm hành chính, đảm bảo các quy định pháp luật được ban hành và tổ chức thực hiện thống nhất, đúng pháp luật. Chủ động nghiên cứu để tham mưu, tư vấn, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các sở, ngành, quận, huyện trong quá trình áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, pháp luật về bồi thường nhà nước.

- Tiếp tục tham mưu, tổ chức thực hiện Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật giai đoạn 2018 - 2022 theo Kế hoạch số 3110/KH-UBND ngày 11/7/2018 của UBNDTP; tham gia góp ý, kiến nghị, góp phần hoàn thiện pháp luật về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

- Thực hiện tốt việc tham mưu thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về bồi thường nhà nước; phối hợp các sở, ngành, quận huyện trong quá trình thực hiện giải quyết các vụ việc yêu cầu bồi thường cụ thể; tham mưu thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác bồi thường nhà nước từng năm theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp. Chú trọng hướng dẫn các cơ quan trong việc bảo đảm thực hiện đúng các quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước khi phát sinh vụ việc yêu cầu bồi thường theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của tổ chức, cá nhân khi phát sinh vụ việc yêu cầu bồi thường nhà nước.

- Tiếp tục tham mưu, kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật trong lĩnh vực tố tụng hành chính, các quy định pháp luật trong các lĩnh vực khác theo chỉ đạo, phân công của UBNDTP.

3. Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, quản lý nhà nước đối với công tác hòa giải ở cơ sở và xây dựng, thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân trên địa bàn Thành phố

- Tham mưu triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 80-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ nhân dân trên địa bàn thành phố.

- Tổ chức đánh giá, sơ kết, tổng kết các Chương trình Đề án, Kế hoạch về PBGDPL theo chỉ đạo của Thành phố và Trung ương.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật về cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

- Triển khai thực hiện Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021” tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, duy trì, vận hành, cập nhật thông tin pháp luật trên Trang thông tin điện tử Sở, ngành, đoàn thể, quận, huyện và Cổng thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật Thành phố; kết nối với trang Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Tư pháp.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 4661/KH-UBND ngày 12/11/2019 của UBNDTP triển khai thực hiện Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, xây dựng đội ngũ tập huấn viên có đủ khả năng, kiến thức, phương pháp để hướng dẫn, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên ở cơ sở; xây dựng đội ngũ hòa giải viên có đủ tiêu chuẩn, năng lực đáp ứng yêu cầu của công tác hòa giải ở cơ sở.

- Tham mưu xây dựng và thực hiện có hiệu quả “Ngày pháp luật” năm 2021.

- Tiếp tục phát động và đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn thành phố; chỉ đạo, hướng dẫn việc đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực để khắc phục hạn chế, khó khăn; phấn đấu đạt kết quả cao hơn.

4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hành chính tư pháp

- Phối hợp thực hiện Kế hoạch số hóa sổ bộ hộ tịch tại Sở Tư pháp và tại UBND quận, huyện.

- Trình Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp đăng ký nuôi con nuôi trong nước, nuôi con nuôi nước ngoài trên địa bàn Thành phố.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 19739/STP-HT ngày 12/12/2017 của Sở Tư pháp về triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn Thành phố để hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ hộ tịch cho UBND quận, huyện, phường, xã, thị trấn.

- Thực hiện việc kiểm tra về công tác đăng ký, quản lý hộ tịch đối với quận, huyện; phường, xã, thị trấn.

- Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ nhập, thôi, trở lại quốc tịch Việt Nam, xác nhận có quốc tịch Việt Nam, xác nhận là người gốc Việt Nam; hồ sơ nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đảm bảo quy định của pháp luật.

- Kiểm tra hướng dẫn công tác đăng ký nuôi con nuôi trong nước. Tiếp tục tham mưu UBNDTP triển khai thi hành Luật Nuôi con nuôi; tăng cường quản lý đối với các hoạt động cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài.

- Tiếp tục triển khai thực hiện phần mềm dùng chung của Bộ Tư pháp trong công tác cấp phiếu lý lịch tư pháp; xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tập trung, thống nhất, đáp ứng tốt các yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức; tăng cường phối hợp với các cơ quan trong việc cung cấp thông tin cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người dân; cải cách thủ tục hành chính và áp dụng các giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp Phiếu lý lịch tư pháp; thực hiện quy định tại Điều 70 Bộ luật hình sự năm 2015 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2018) về cập nhật thông tin về tình hình án tích của người bị kết án và khi có yêu cầu thì cấp phiếu lý lịch tư pháp xác nhận không có án tích nếu có đủ điều kiện theo quy định pháp luật; thực hiện giải pháp phối hợp tra cứu, xác minh thông tin để cấp phiếu lý lịch tư pháp theo Quy chế số 02/QCPH-TTLLTPQG-C53 ngày 29/6/2018 của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Bộ Tư pháp và Cục Hồ sơ nghiệp vụ (V06), Bộ Công an.

- Triển khai thực hiện thí điểm việc nộp hồ sơ yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp điện tử; thí điểm phần mềm tự động hóa công tác xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu LLTP.

- Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý, xử lý hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp có thông tin tiền án, tiền sự

5. Công tác bổ trợ tư pháp

5.1. Lĩnh vực quản lý nhà nước về công chứng, chứng thực

- Triển khai thực hiện Kế hoạch của UBNDTP về thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Quy chế cung cấp thông tin, khai thác, sử dụng và quản lý cơ sở dữ liệu công chứng điện tử.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước thực hiện các giải pháp phòng ngừa, xử lý tình trạng giả mạo giấy tờ, chủ thể trong hoạt động công chứng, chứng thực; thực hiện công tác theo dõi, hướng dẫn, giải quyết những khó khăn vướng mắc trong hoạt động công chứng, chứng thực.

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định trong lĩnh vực công chứng, chứng thực; theo dõi, hướng dẫn, giải quyết khó khăn, vướng mắc và tổng hợp, báo cáo, kiến nghị Bộ Tư pháp các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động công chứng, chứng thực.

5.2. Lĩnh vực quản lý nhà nước về luật sư, tư vấn pháp luật

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư, tư vấn pháp luật, Kế hoạch phát triển nghề luật sư đến năm 2020 tại thành phố Hồ Chí Minh (ban hành kèm theo Quyết định số 5662/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của UBNDTP); Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp với Đoàn Luật sư và Hội Luật gia Thành phố trong công tác quản lý luật sư và hành nghề luật sư; tăng cường quan hệ phối hợp với các cơ quan Nhà nước trong việc quản lý luật sư trên địa bàn Thành phố.

- Phối hợp với tổ chức chủ quản trong việc quản lý, theo dõi, giải quyết khó khăn, vướng mắc, đề xuất chính sách cho các tổ chức hành nghề luật sư, Trung tâm tư vấn pháp luật; khuyến khích các tổ chức hành nghề luật sư, Trung tâm Tư vấn pháp luật đăng ký tham gia ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định.

5.3. Lĩnh vực quản lý nhà nước về giám định tư pháp

- Tiếp tục thực hiện các nội dung của Kế hoạch số 4986/KH-UBND ngày 02/11/2018 của UBNDTP về việc triển khai thực hiện Đề án 250 trên địa bàn Thành phố; tham mưu việc bổ sung đội ngũ giám định viên tư pháp; tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan tiến hành tố tụng và người, tổ chức giám định tư pháp.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, khuyến khích và hỗ trợ cho các Giám định viên tư pháp trong việc thành lập Văn phòng giám định tư pháp trong các lĩnh vực theo quy định của Luật Giám định tư pháp.

- Tổ chức triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ người giám định tư pháp trên địa bàn Thành phố.

- Thực hiện công bố danh sách giám định viên tư pháp, tổ chức giám định tư pháp công lập, tổ chức giám định tư pháp ngoài công lập, người giám định tư pháp theo vụ việc và tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn Thành phố.

5.4. Lĩnh vực quản lý nhà nước về đấu giá tài sản và mua sắm tập trung

- Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Theo dõi và kịp thời giải quyết hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đấu giá tài sản và công tác mua sắm tập trung.

- Tham mưu UBNDTP phê duyệt danh mục tài sản đăng ký mua sắm tập trung cơ bản, đặc thù năm 2020 của các đơn vị.

5.5. Lĩnh vực quản lý nhà nước về Thừa phát lại

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hoạt động Thừa phát lại.

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan tiếp tục hỗ trợ cho hoạt động Thừa phát lại, kịp thời theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của Thừa phát lại.

5.6. Lĩnh vực quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm

- Tiếp tục triển khai Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm đến tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan đăng ký đất đai thành phố; Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/219 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

- Theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đăng ký biện pháp bảo đảm.

- Triển khai thực hiện Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (thay thế Quy chế được ban hành kèm Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND của UBNDTP) sau khi UBNDTP ban hành.

5.7. Lĩnh vực quản lý nhà nước về trọng tài thương mại, hòa giải thương mại

- Phối hợp triển khai “Đề án hoàn thiện pháp luật về hợp đồng và giải quyết tranh chấp dân sự bằng phương thức trọng tài thương mại, hòa giải thương mại” (ban hành kèm theo Quyết định số 1268/QĐ-TTg ngày 02/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ).

- Tổ chức tổ chức Tọa đàm, Hội nghị, lớp bồi dưỡng liên quan đến kỹ năng trọng tài, kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong giải quyết các tranh chấp thương mại cho các trọng tài viên và doanh nghiệp.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch phối hợp giữa Tòa án nhân dân Thành phố, Cục Thi hành án dân sự Thành phố, Sở Tư pháp và các tổ chức trọng tài thương mại để hỗ trợ hoạt động trọng tài thương mại, nâng cao hiệu quả hoạt động trọng tài thương mại và hiệu lực quản lý nhà nước về trọng tài thương mại.

- Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về trọng tài thương mại trên các phương tiện thông tin đại chúng.

5.8. Lĩnh vực quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý

- Tiếp tục triển khai Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn Thành phố.

- Tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; tuyên truyền sâu rộng và đẩy mạnh trợ giúp pháp lý cho các đối tượng; khẳng định vị trí, vai trò của trợ giúp pháp lý trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo của Thành phổ thông qua các hoạt động trợ giúp pháp lý cho người nghèo, người thuộc diện chính sách và các đối tượng “yếu thế” khác trong xã hội, giúp họ sử dụng dịch vụ pháp lý miễn phí của nhà nước một cách hiệu quả; tăng cường công tác trợ giúp pháp lý lưu động; kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cộng tác viên trợ giúp pháp lý ở cơ sở; nâng cao chất lượng trợ giúp pháp lý; nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước.

5.9. Lĩnh vực quản lý nhà nước về quản lý, thanh lý tài sản

- Tiếp tục triển khai Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn thành phố.

- Theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình hành nghề của các tổ chức quản lý, thanh lý tài sản.

5.10. Công tác cải cách tư pháp

- Tiếp tục thực hiện Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn Thành phố.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chương trình làm việc năm 2021 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Thành phố.

6. Kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Tư pháp

- Tăng cường kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Ngành.

- Triển khai thực hiện các quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức tại Sở Tư pháp theo quy định tại Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 về vị trí việc làm và biên chế công chức (có hiệu lực từ ngày 20/7/2020).

- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ về công tác cán bộ theo Quyết định số 4713/QĐ-UBND của Chủ tịch UBNDTP ban hành về ủy quyền cho thủ trưởng các Sở - ngành, Chủ tịch UBND các quận-huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBNDTP.

- Nâng cao nhận thức, đạo đức, bản lĩnh và năng lực của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý phù hợp với yêu cầu phát triển của công cuộc cải cách tư pháp, coi đây là khâu then chốt trong công tác cán bộ của giai đoạn tới. Tiếp tục triển khai thực hiện quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức chuyên môn; thực hiện luân chuyển, điều động hợp lý và hiệu quả cán bộ, công chức giữa cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc.

- Thực hiện tốt quy trình công tác cán bộ trong việc đánh giá, đào tạo, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, trong đó, mạnh dạn bổ nhiệm cán bộ trẻ có phẩm chất, trình độ năng lực và có triển vọng; đồng thời kiên quyết đưa ra khỏi tổ chức những cán bộ yếu kém, nhất là yếu kém về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

- Đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ; giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho công chức, viên chức, người lao động theo đúng quy định pháp luật và Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố về ban hành quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do Thành phố quản lý.

- Tăng cường các biện pháp nhằm thực hiện tốt Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBNDTP về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 01/7/2019 của UBNDTP về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ; định kỳ, đột xuất kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của công chức, viên chức; kịp thời biểu dương những sáng kiến, cách làm hay, hiệu quả; đồng thời ngăn chặn những biểu hiện lệch lạc về tư tưởng (nếu có), hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân; kịp thời kiểm tra, kết luận các vụ việc, đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến công chức, viên chức; xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm.

- Xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ pháp chế tại các Sở, Ngành, Tổng Công ty, công ty thuộc UBNDTP theo hướng đủ số lượng, đảm bảo chất lượng để bổ sung vào nguồn nhân lực trong những năm sắp tới, nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Thành phố.

- Nghiên cứu xây dựng phương án quản lý hiệu quả đối với nguồn nhân lực các đơn vị tư nhân hoạt động trong các lĩnh vực do ngành Tư pháp quản lý.

- Tăng cường, tiếp tục phát huy và thực hiện tốt công tác hợp tác quốc tế về tư pháp và pháp luật trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ mà Ngành được Trung ương, Thành phố giao; tiếp tục thực hiện các Thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa Sở Tư pháp và các tổ chức liên quan.

7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng

- Thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện quy định pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tổ chức và hoạt động của các tổ chức hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, cụ thể: các tổ chức hành nghề công chứng, đấu giá tài sản, thừa phát lại, luật sư nước ngoài.

- Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 5413/KH-STP-TTra ngày 01/10/2014 của Sở Tư pháp về thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo và Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 28/5/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố; Kế hoạch số 4574/KH-STP-TTra ngày 26/8/2014 của Sở Tư pháp về triển khai thực hiện công tác tiếp công dân tại Sở Tư pháp; Quy chế theo dõi, đôn đốc việc xử lý và giải quyết đơn đối với các đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh (Ban hành kèm theo Quyết định số 662/QĐ-STP-TTR ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Giám đốc Sở).

- Tiếp tục triển khai thi hành quy định của pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 14/2012/CT-UBND ngày 02/5/2012 của UBNDTP về chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhà nước trong công tác kiểm tra, đôn đốc hoặc tổ chức thực hiện các quy định giải quyết tranh chấp, khiếu nại có hiệu lực pháp luật.

- Xử lý, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp đúng quy định; kiểm tra, xác minh đơn thư phản ánh, kiến nghị đối với công chức, viên chức của Sở và thuộc thẩm quyền quản lý ngành, lĩnh vực của Sở Tư pháp.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và các Kế hoạch của UBNDTP về công tác phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019, Công điện số 724/CĐ-TTG ngày 17/6/2019 va Kế hoạch số 3502/KH-UBND ngày 23/8/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 2134/KH-UBND ngày 10/5/2016 của UBNDTP thực hiện Chương trình hành động số 07-CTrHĐ/TU ngày 07/3/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

- Đẩy mạnh triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, trong đó chú trọng thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 01/9/2017 của Thành ủy và Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 02/11/2017 của UBNDTP về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức để phòng ngừa tham nhũng; đồng thời nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý nghiêm minh và kịp thời các hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu, vòi vĩnh của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ.

- Nâng cao chất lượng hiệu quả trong việc nắm bắt tình hình, phát hiện tham nhũng và tham mưu Ban Giám đốc xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng; giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc trong hoạt động phòng, chống tham nhũng.

- Thực hiện nghiêm túc việc lấy ý kiến của Thanh tra Thành phố trong bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điều động, luân chuyển các chức danh thanh tra thuộc thanh tra sở-ngành, thanh tra quận-huyện theo đúng quy định của Luật Thanh tra, chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và của Ủy ban nhân dân thành phố tại Văn bản số 1422/UBND-NCPC ngày 21/3/2017.

8. Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; công tác văn phòng, tổng hợp, thi đua, khen thưởng; tiếp tục thực hiện phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn ngành Tư pháp

- Tiếp tục nghiên cứu, triển khai thực hiện các giải pháp nhằm đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu quả quản lý trong các lĩnh vực thuộc nhiệm vụ của ngành Tư pháp; tổ chức thực hiện đúng tiến độ, có chất lượng các đề án, chương trình do đơn vị chủ trì; sâu sát, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra công việc của cấp dưới; đeo bám bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả công tác.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ, quản lý chặt chẽ việc chấp hành kỷ luật hành chính trong cơ quan; tạo bước chuyển biến mạnh trong công tác quản lý, điều hành, cải tiến lề lối làm việc, phân công rõ trách nhiệm từng lĩnh vực, công việc chuyên môn; đề cao trách nhiệm cá nhân về kết quả công tác không để xảy ra các vi phạm, yếu kém, trì trệ trong phạm vi được phân công; xử lý kịp thời đối với cá nhân, đơn vị có sai phạm.

- Tổ chức vận động công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp gương mẫu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng gắn liền với hoạt động cải cách hành chính, thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ công chức, tạo ra cơ chế và điều kiện để phát huy tính dân chủ và công khai trong hoạt động tư pháp, góp phần hạn chế, phòng ngừa tham nhũng.

- Đổi mới công tác tham mưu, tổng hợp góp phần nâng cao chất lượng hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Sở Tư pháp.

- Thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; trình công bố và công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, áp dụng ISO điện tử theo tiến độ của Thành phố đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Tiếp tục thực hiện và nâng cao hiệu quả quy trình “một cửa” tại Sở Tư pháp và các đơn vị trực thuộc.

- Tiếp tục hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua; quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước gắn với “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đối với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong Ngành; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện trong cán bộ công chức; không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng: “Cần, kiệm, liêm, chính, chí, công, vô tư”, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ công chức về tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, phụng sự tổ quốc, đẩy lùi những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của ngành Tư pháp.

9. Tăng cường công tác hợp tác quốc tế; đảm bảo đủ điều kiện về cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu phát triển của Ngành trong điều kiện cải cách tư pháp

- Tiếp tục phát huy và thực hiện tốt công tác hợp tác quốc tế về tư pháp và pháp luật trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ mà Ngành được Trung ương, Thành phố giao; tiếp tục thực hiện các Thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa Sở Tư pháp và các tổ chức liên quan.

- Tiếp tục đầu tư xây dựng, sửa chữa trụ sở làm việc, kho lưu trữ, đảm bảo đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và phương tiện làm việc hiện đại, đồng bộ.

- Đẩy mạnh việc thực hiện các dự án công nghệ thông tin đã được UBNDTP phê duyệt nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ngành Tư pháp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH TẾ-XÃ HỘI NĂM 2021

1. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của ngành Tư pháp Thành phố được Sở Tư pháp triển khai, quán triệt đến tất cả các đơn vị. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị có trách nhiệm xây dựng biện pháp tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

2. Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức hội nghị đánh giá ưu, khuyết điểm trong quá trình thực hiện Kế hoạch này vào các đợt sơ kết 6 tháng, tổng kết cuối năm. Hàng quý, các đơn vị có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện, phương hướng phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

3. Văn phòng Sở có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, bảo đảm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của ngành Tư pháp Thành phố và bảo đảm chế độ thông tin, báo cáo đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- UBNDTP;
- VP Thành ủy;
- Đ/c Ngô Minh Châu, PCT UBNDTP;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Công tác phía Nam BTP;
- Các Phòng chuyên môn;
- Lưu: VT-TH.

GIÁM ĐỐC
Huỳnh Văn Hạnh