Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/KH-UBND

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 895/NQ-UBTVQH14 NGÀY 11/02/2020 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ VIỆC SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 11/02/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có Nghị quyết số 895/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Hà Nội. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định: sáp nhập phường Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, một phần diện tích và dân số của phường Ngô Thì Nhậm để thành lập phường Nguyễn Du mới, sáp nhập phần diện tích và dân số còn lại của phường Ngô Thì Nhậm với phường Phạm Đình Hổ để thành lập phường Phạm Đình Hổ mới (quận Hai Bà Trưng); sáp nhập xã Cẩm Đình với xã Xuân Phú để thành lập xã Xuân Đình, sáp nhập xã Phương Độ với xã Sen Chiểu để thành lập xã Sen Phương (huyện Phúc Thọ); sáp nhập xã Thụy Phú với xã Văn Nhân để thành lập xã Nam Tiến (huyện Phú Xuyên). Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01/3/2020.

Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết, như sau:

I. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU

1. Tổ chức triển khai nghiêm túc Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; thực hiện các trình tự, thủ tục để thành lập các tổ chức Đảng; kiện toàn Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các tổ chức khác trong hệ thống chính trị; các đơn vị sự nghiệp; các hội, các tổ chức phi chính phủ; sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức; sắp xếp các thôn, tổ dân phố tại các phường, xã mới thành lập theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, điều lệ của các tổ chức.

2. Đảm bảo đoàn kết, thống nhất; không để thất thoát tài sản của nhà nước; tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đơn vị hành chính cấp xã mới đi vào hoạt động ổn định, bình thường, không làm ảnh hưởng nhiều đến giao dịch hành chính đối với các tổ chức và công dân trên địa bàn.

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1. Phổ biến, triển khai Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Đề nghị Ban Thường vụ cấp ủy các quận, huyện: Hai Bà Trưng, Phúc Thọ, Phú Xuyên:

1.1. Thành lập Ban Chỉ đạo và xây dựng Kế hoạch để triển khai thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

1.2. Tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt của quận, huyện; xã, phường để phổ biến, quán triệt Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và triển khai Kế hoạch thực hiện.

1.3. Thực hiện thông tin trên Đài truyền thanh, Cổng thông tin điện tử của quận, huyện để các tổ chức và công dân biết nội dung Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Kế hoạch triển khai thực hiện.

2. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy

2.1. Ban Thường vụ Quận, Huyện ủy thành lập Đảng bộ, chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ lâm thời tại các đơn vị hành chính mới theo các quy định của Điều lệ Đảng, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và hướng dẫn của các Ban Đảng Thành ủy;

2.2. Thường trực Hội đồng nhân dân quận, huyện chỉ định Triệu tập viên và hướng dẫn tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân của đơn vị hành chính mới để kiện toàn Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tại các đơn vị hành chính mới theo quy định tại Điều 134, khoản 1 Điều 137 Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

2.3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội quận, huyện thành lập các tổ chức trực thuộc, kiện toàn Ban lãnh đạo các tổ chức đó tại đơn vị hành chính mới theo Điều lệ của mỗi tổ chức và quy định của pháp luật. Việc hợp nhất các hội quần chúng, các tổ chức phi chính phủ tại đơn vị hành chính mới được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ của mỗi tổ chức.

2.4. Ủy ban nhân dân quận, huyện ban hành Quyết định bố trí các chức danh công chức cấp xã tại các đơn vị hành chính mới. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường mới bố trí sắp xếp đội ngũ người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo quy định. Chỉ đạo chuẩn bị trụ sở, cơ sở vật chất cần thiết để các tổ chức trong hệ thống chính trị của các đơn vị hành chính mới làm việc. Xây dựng phương án sắp xếp phù hợp đối với các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở; phối hợp với Sở Y tế để sắp xếp phù hợp Trạm y tế trên địa bàn các đơn vị hành chính mới. Phối hợp với Công an Thành phố bố trí, sắp xếp số lượng Công an chính quy tại các phường, xã theo quy định.

2.5. Việc sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã tại các xã, phường sau khi hợp nhất vào đơn vị hành chính mới theo định hướng sau:

- Bố trí vào các chức danh cán bộ, công chức cấp xã của đơn vị hành chính mới;

- Điều động, bố trí vào vị trí cán bộ, công chức của các xã, phường khác trong huyện, quận và tiếp nhận vào các vị trí công chức hành chính, viên chức đơn vị sự nghiệp cấp huyện nếu đủ các điều kiện theo quy định.

- Giải quyết chế độ chính sách theo quy định tại Nghị định 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP và các hướng dẫn của Trung ương.

- Giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

Đề nghị Ban Thường vụ cấp ủy, Ủy ban nhân dân các quận, huyện xây dựng phương án bố trí sắp xếp cán bộ theo định hướng trên, trao đổi với Ban Tổ chức Thành ủy và Sở Nội vụ để thống nhất thực hiện các trình tự, thủ tục bố trí theo quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Việc sắp xếp theo lộ trình, đảm bảo tới hết năm 2021, các đơn vị hành chính cấp xã mới có số lượng và cơ cấu cán bộ, công chức theo phân loại đơn vị hành chính.

2.6. Ủy ban nhân dân huyện, quận chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường lập danh sách, công bố các thôn, tổ dân phố của đơn vị hành chính mới. Trong trường hợp sau khi sáp nhập, tên thôn, tổ dân phố trong đơn vị hành chính mới trùng nhau (trùng tên địa danh hoặc tên số) thì Ủy ban nhân dân các xã, phường thống nhất định tên tạm thời cho các thôn, tổ dân phố đó, sau đó sẽ thực hiện các trình tự, thủ tục để trình Hội đồng nhân dân Thành phố đổi tên tại kỳ họp gần nhất.

Các công việc sắp xếp tổ chức bộ máy nêu trên thực hiện xong trước ngày 01/3/2020.

3. Công tác thống kê, kiểm kê; tiến hành bàn giao, tiếp nhận; tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ra mắt các cơ quan, tổ chức của đơn vị hành chính mới.

Cấp ủy, Chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ban Thường vụ các Đoàn thể chính trị - xã hội quận, huyện chỉ đạo việc thống kê, kiểm kê, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, đề nghị khắc dấu; thực hiện công tác bàn giao, tiếp nhận giữa đơn vị hành chính cũ và đơn vị hành chính mới, tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ra mắt các cơ quan, tổ chức của đơn vị hành chính mới, cụ thể như sau:

3.1. Các quận, huyện căn cứ Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đăng ký với Công an thành phố để khắc, đăng ký các loại con dấu mới cho các cơ quan, tổ chức của đơn vị hành chính cấp xã mới trước ngày 01/3/2020. Công an thành phố thực hiện việc thu hồi các con dấu cũ khi đơn vị hành chính mới chính thức đi vào hoạt động.

3.2. Đảng ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể các phường, xã thuộc phạm vi sắp xếp, tiến hành rà soát, thống kê, kiểm kê, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan đến các lĩnh vực công tác, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức để bàn giao cho các tổ chức tương ứng của đơn vị hành chính cấp xã mới. Việc bàn giao được thực hiện bằng hình thức ký kết biên bản cùng với các tài liệu kèm theo (nếu có).

3.3. Cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể quận, huyện bố trí cán bộ chứng kiến việc bàn giao, tiếp nhận các nội dung nêu trên giữa đơn vị hành chính cũ và đơn vị hành chính mới.

3.4. Ban Thường vụ cấp ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban lãnh đạo các đoàn thể quận, huyện chỉ đạo tổ chức lễ công bố Nghị quyết của UBTV Quốc hội, ra mắt các cơ quan, tổ chức của đơn vị hành chính cấp xã mới đồng thời đơn vị hành chính mới chính thức đi vào hoạt động vào ngày 01/3/2020.

4. Chuyển đổi giấy tờ cho cơ quan, tổ chức và công dân

4.1. Ủy ban nhân dân các quận, huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng và Ủy ban nhân dân các phường, xã liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục chuyển đổi các loại giấy tờ có liên quan do thay đổi địa giới đơn vị hành chính.

4.2. Việc chuyển đổi các loại giấy tờ cần phải được chuẩn bị trước và tiến hành thực hiện ngay sau khi Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực thi hành, công khai trên cổng thông tin điện tử, trụ sở Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường, xã, thông báo đến các thôn, tổ dân phố và tạo thuận lợi nhất cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện việc chuyển đổi giấy tờ.

4.3. Không thu các loại lệ phí khi thực hiện chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính theo đúng tinh thần Nghị quyết số 653/2019/NQ-UBTVQH14 ngày 14/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

4.4. Trường hợp cá nhân, tổ chức chưa chuyển đổi thì các loại giấy tờ đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trước đây theo đơn vị hành chính cũ nếu chưa hết thời hạn theo quy định vẫn được tiếp tục sử dụng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các Ban Đảng Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố hướng dẫn Ban Thường vụ cấp ủy, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các Tổ chức chính trị - xã hội các quận, huyện: Hai Bà Trưng, Phúc Thọ, Phú Xuyên kiện toàn các tổ chức Đảng, Mặt trận tổ quốc và các Tổ chức chính trị - xã hội tại các đơn vị hành chính cấp xã mới.

2. Sở Nội vụ: Trao đổi, thống nhất với các quận, huyện phương án sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức tại các đơn vị hành chính mới, đảm bảo tới hết năm 2021, các đơn vị hành chính cấp xã mới có số lượng và cơ cấu cán bộ, công chức theo phân loại đơn vị hành chính.

3. Sở Tài chính: Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các quận, huyện bố trí, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí; việc bàn giao công nợ về xây dựng cơ bản, về quản lý tài chính, tài sản từ đơn vị hành chính cũ sang đơn vị hành chính mới theo đúng quy định.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường: Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các quận, huyện chỉ đạo thực hiện việc bàn giao hồ sơ địa chính, các hồ sơ liên quan đến lĩnh vực tài nguyên - môi trường của các đơn vị hành chính cũ về đơn vị hành chính mới; công tác quản lý nhà nước về tài nguyên - môi trường đối với đơn vị hành chính mới đảm bảo theo đúng quy định.

5. Công an Thành phố: Hướng dẫn thủ tục, hồ sơ cần thiết để khắc và thu đổi con dấu của các tổ chức thuộc đơn vị hành chính mới. Đảm bảo các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ bàn giao và hoạt động theo kế hoạch của UBND Thành phố.

6. Các Sở, Ngành Thành phố có liên quan: Hướng dẫn việc sắp xếp tổ chức, bộ máy; cơ sở vật chất và các nội dung công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện quyết số 895/NQ-UBTVQH14 ngày 11/02/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

UBND các quận, huyện: Hai Bà Trưng, Phúc Thọ, Phú Xuyên báo cáo Ban Thường vụ cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo; xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện, đúng tiến độ, thời gian đã định, để các đơn vị hành chính cấp xã mới chính thức hoạt động kể từ ngày 01/3/2020, đảm bảo tiến độ chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp. Mọi vướng mắc trong quá trình triển khai, các cơ quan, đơn vị báo cáo UBND thành phố (qua Sở Nội vụ) để xử lý, giải quyết.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Ban TVTU;
- Thường trực HĐND TP;
- Các đ/c Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP;
- Các Sở, ngành TP;
- Các Ban Đảng, đoàn thể TP;
- Ban Thường vụ cấp ủy; Thường trực HĐND; UBND các quận, huyện: Hai Bà Trưng, Phúc Thọ, Phú Xuyên;
- Lưu: VT, SNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung