Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 612/KH-UBND

Bến Tre, ngày 14 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 856/NQ-UBTVQH14 NGÀY 10/01/2020 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ VIỆC SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ THUỘC TỈNH BẾN TRE

Thực hiện Nghị quyết số 856/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về việc sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã thuộc tỉnh Bến Tre, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết trên địa bàn tỉnh, với các nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm tổ chức triển khai thực hiện kịp thời và hiệu quả Nghị quyết số 856/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của UBTVQH về việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã thuộc tỉnh Bến Tre, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo duy trì hoạt động liên tục, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy trong hệ thống chính trị ở các ĐVHC cấp xã thuộc diện sắp xếp; không gây xáo trộn đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân và sản xuất, kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

- Thực hiện công tác bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số và toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan của các cơ quan, đơn vị ở các ĐVHC cấp xã thuộc diện sắp xếp về ĐVHC mới; đảm bảo đúng quy định của pháp luật; chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

II. NHIỆM VỤ, LỘ TRÌNH, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết

1.1. Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của UBTVQH.

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 04/02/2020.

1.2. UBND các huyện, thành phố báo cáo cấp ủy và phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, trong đó quy định cụ thể về nội dung công việc, thời gian thực hiện, phân công các thành viên Ban chỉ đạo hoặc cấp ủy viên chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn thuộc phạm vi sắp xếp tổ chức thực hiện.

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 15/02/2020.

2. Tổ chức hội nghị công bố Nghị quyết

2.1. Đối với tỉnh: Hoàn thành vào ngày 05/02/2020.

- Thời gian: Vào lúc 08 giờ ngày 05/02/2020.

- Địa điểm: Hội trường số 1 (tầng 3), Văn phòng UBND tỉnh.

- Thành phần:

+ Cấp tỉnh: Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh; UBND tỉnh; Ủy ban MTTQVN tỉnh; Lãnh đạo các cơ quan: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Cựu Chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (TNCSHCM) tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ngành tỉnh; Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Đồng khởi.

+ Cấp huyện (thành phố Bến Tre, huyện Châu Thành, huyện Ba Tri, huyện Giồng Trôm và huyện Mỏ Cày Nam), gồm: Thường trực Huyện ủy, Thành ủy; Thường trực HĐND các huyện, thành phố; UBND các huyện, thành phố; Ủy ban MTTQVN các huyện, thành phố; Ban Tổ chức Huyện ủy, Thành ủy; Phòng Nội vụ các huyện, thành phố.

+ Cấp xã: Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN các xã, phường liên quan đến nhập xã, phường theo Nghị quyết số 856/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của UBTVQH.

- Nội dung: Công bố Nghị quyết số 856/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của UBTVQH về việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã thuộc tỉnh Bến Tre.

2.2. Đối với cấp huyện, cấp xã: Hoàn thành trước ngày 28/02/2020.

UBND cấp huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức Hội nghị công bố Nghị quyết số 856/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của UBTVQH về việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã thuộc tỉnh Bến Tre.

Tại hội nghị, công bố Nghị quyết số 856/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của UBTVQH về việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã thuộc tỉnh Bến Tre; Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 856/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của UBTVQH để các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trên địa bàn thông suốt chủ trương chung và căn cứ thực hiện; Các quyết định về kiện toàn tổ chức, nhân sự của Đảng ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội và thực hiện ký kết bàn giao hồ sơ, tài liệu (nếu chuẩn bị đầy đủ).

3. Thông tin, tuyên truyền Nghị quyết của UBTVQH

Các cấp, các ngành, các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn liên quan, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn và các xã, phường, thị trấn tăng cường thông tin, tuyên truyền về sắp xếp các ĐVHC cấp xã; tập trung vào một số nội dung chính như sau:

3.1. Mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp ĐVHC cấp xã, xác định đây là nội dung quan trọng, nhằm tổ chức hợp lý ĐVHC phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, khả năng quản lý của chính quyền cơ sở; gắn với mở rộng, thành lập ĐVHC đô thị; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

3.2. Nội dung Nghị quyết của UBTVQH về sắp xếp các ĐVHC cấp xã liên quan trực tiếp đến địa phương.

3.3. Công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, đơn vị sự nghiệp, các chức danh cán bộ chủ chốt ở địa phương.

3.4. Công khai về quyền và nghĩa vụ tài chính của công dân trong đóng góp hoặc đã hoàn thành việc đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng trong phạm vi ĐVHC cấp xã cũ do nhân dân đóng góp toàn bộ hoặc một phần kinh phí.

3.5. Thời gian hoạt động của ĐVHC cấp xã mới; việc bố trí công sở, trạm y tế, trường học, nhà văn hóa, khu thể thao, công trình công cộng của ĐVHC mới,...

Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/3/2020 đến khi tổng kết việc thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp xã.

4. Kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị

4.1. Tổ chức đảng, mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội và tổ chức khác:

a. Tổ chức Đảng: Đảng bộ của ĐVHC cấp xã mới sắp xếp tương ứng với ĐVHC cấp xã. Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ban Chấp hành bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy của ĐVHC cấp xã mới.

b. UBMTTQ: Ban Thường trực UBMTTQ cấp huyện hiệp y thống nhất với Đảng ủy cấp xã quyết định thành lập UBMTTQVN của ĐVHC cấp xã mới; công nhận danh sách Ủy viên Ủy ban, Ban Thường trực UBMTTQVN cấp xã.

c. Các Đoàn thể chính trị - xã hội: Ban Thường vụ huyện, Thành đoàn chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đoàn TNCSHCM của ĐVHC cấp xã mới.

Ban Thường vụ cấp trên trực tiếp chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch tổ chức hội của ĐVHC cấp xã mới cho Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Công đoàn cấp xã.

* Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 28/02/2020.

4.2. Tổ chức chính quyền địa phương (HĐND và UBND):

a) Tổ chức HĐND:

- Đại biểu HĐND của các ĐVHC cấp xã trước khi sắp xếp hợp thành HĐND của ĐVHC cấp xã mới và tiếp tục hoạt động cho đến hết nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo quy định tại Điều 134, Điều 137 Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

- Kỳ họp thứ nhất của HĐND ở ĐVHC cấp xã mới do một triệu tập viên được Thường trực HĐND Cấp huyện trực tiếp chỉ định trong số đại biểu HĐND của ĐVHC mới, để triệu tập và chủ tọa cho đến khi HĐND bầu ra Chủ tịch HĐND của ĐVHC mới.

b) Tổ chức UBND:

- UBND ĐVHC cấp xã mới do HĐND bầu ra theo quy định tại Điều 134 Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

- Số lượng, điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình bầu thành viên UBND ĐVHC cấp xã mới thực hiện theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

* Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 01/3/2020.

4.3. Xây dựng phương án, kiện toàn công tác nhân sự; bố trí, sắp xếp đội ngũn bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã:

Các huyện, thành phố xây dựng phương án kiện toàn nhân sự; bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định tại Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về số lượng, chức vụ, chức danh, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bến Tre và Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh về việc quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Riêng số lượng công chức cấp xã sau sắp xếp được bố trí dôi dư 5 năm theo quy định tại Khoản 2, Điều 9 của Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12 tháng 3 năm 2019 của UBTVQH về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021.

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 28/02/2020.

5. Thực hiện việc thống kê, kiểm kê, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác bàn giao, tiếp nhận

5.1. Thống kê, kiểm kê, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu; thực hiện công tác bàn giao, tiếp nhận giữa ĐVHC cũ và ĐVHC mới:

- Cấp ủy, chính quyền, mặt trận và đoàn thể cấp huyện hướng dẫn các xã, phường, thị trấn thuộc phạm vi sắp xếp căn cứ văn bản hướng dẫn của cơ quan ngành dọc cấp trên tiến hành rà soát, thống kê, kiểm kê, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; các lĩnh vực quản lý nhà nước,... ở cấp xã để bàn giao cho các ĐVHC cấp xã mới.

- Cấp ủy, chính quyền, mặt trận và đoàn thể cấp huyện chứng kiến việc bàn giao, tiếp nhận các nội dung nêu trên giữa ĐVHC cũ và ĐVHC mới (có thể kết hợp với hội nghị công bố Nghị quyết của UBTVQH).

5.2. Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 28/02/2020.

Đối với các công việc phát sinh hoặc chưa hoàn thành việc bàn giao, tiếp nhận tại thời điểm ngày 28/02/2020 thì các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm phối hợp để tiếp tục thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận theo quy định.

6. Thu hồi con dấu cũ; khắc, đăng ký và sử dụng con dấu mới

6.1. Cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể cấp huyện chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc căn cứ Nghị quyết của UBTVQH đăng ký với Công an tỉnh khắc, đăng ký các loại con dấu mới cho các cơ quan, tổ chức của ĐVHC cấp xã mới.

Công an tỉnh có kế hoạch tổ chức khắc dấu cho các địa phương đảm bảo thời gian quy định.

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 01/03/2020.

6.2. Thu hồi con dấu cũ, sử dụng con dấu mới:

Cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể cấp huyện phối hợp với cơ quan có thẩm quyền thu hồi các con dấu cũ tại thời điểm hết giờ làm việc hành chính ngày 28/02/2020.

Sau khi thu hồi con dấu cũ, thực hiện cấp con dấu mới cho các cơ quan, đơn vị ở ĐVHC mới để sử dụng kể từ ngày 01/03/2020.

7. ĐVHC cấp xã mới chính thức hoạt động từ 00 giờ 00 phút, ngày 01/3/2020.

Cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể cấp huyện phối hợp với cơ quan có liên quan hỗ trợ, hướng dẫn ĐVHC cấp xã mới đi vào hoạt động chính thức.

8. Tổ chức Kỳ họp thứ nhất của HĐND ĐVHC cấp xã mới

Kỳ họp thứ nhất của HĐND ĐVHC cấp xã mới được tổ chức vào ngày 01/3/2020. Trường hợp đặc biệt hoặc do yêu cầu thực tế của mỗi địa phương, Kỳ họp thứ nhất có thể tổ chức trước ngày 01/3/2020 (HĐNĐ cấp xã sử dụng 1 trong 2 con dấu của ĐVHC chưa sáp nhập để thực hiện thủ tục pháp lý về bầu cử).

Tại kỳ họp, HĐND ĐVHC cấp xã mới bầu các chức danh của HĐND, UBND theo quy định tại Điều 83 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

9. Chuyển đổi giấy tờ cho cơ quan, tổ chức và công dân

- UBND ĐVHC cấp xã mới chỉ đạo, phối hợp với cơ quan Công an, tư pháp và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc chuyển đổi giấy tờ cho người dân, tổ chức ngay tại địa phương và không thu lệ phí khi cấp đổi sổ hộ khẩu (thực hiện theo điều 11 của Nghị quyết 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019).

- Đối với các loại giấy tờ còn lại, UBND cấp xã có thông báo, hướng dẫn để người dân chuyển đổi theo quy định (nếu có nhu cầu).

10. Về kinh phí thực hiện

Sở Tài chính tham mưu việc hỗ trợ nguồn kinh phí triển khai thực hiện. Ngoài ra, trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có phát sinh thêm kinh phí, đề nghị cấp huyện sử dụng kinh phí bố trí từ nguồn tăng thu thường xuyên (nếu có) để thực hiện.

11. Thực hiện sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập

UBND cấp huyện phối hợp với các Sở, ngành liên quan xây dựng Đề án sắp xếp các trường học cùng cấp và các trạm Y tế trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thời gian thực hiện trong tháng 03/2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ

- Xây dựng nội dung hướng dẫn UBND cấp huyện để chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ cụ thể:

+ Thực hiện quy trình tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND của ĐVHC cấp xã mới để bầu cử các chức danh cán bộ chủ chốt của HĐND, UBND cấp xã của ĐVHC xã mới, đảm bảo theo đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

+ Bàn giao về tổ chức bộ máy, biên chế, hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, hồ sơ địa giới hành chính của ĐVHC cũ về ĐVHC mới theo đúng quy định.

+ Hoàn thiện hồ sơ để đánh giá phân loại ĐVHC cấp xã theo Nghị quyết số 1211/2016/NQ-UBTVQH13 sau khi Nghị quyết số 856/NQ-UBTVQH14 có hiệu lực thi hành.

- Tham mưu với UBND tỉnh ban hành Quyết định phân loại ĐVHC cấp xã theo quy định.

- Phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn việc sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách khi sắp xếp các ĐVHC cấp xã.

2. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đồng khởi

Tiếp tục tăng cường tuyên truyền các nội dung về Nghị quyết số 856/NQ-UBTVQH14, kế hoạch triển khai thực hiện của UBND tỉnh và các nội dung liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết.

3. Sở Tài chính

- Tham mưu nội dung bố trí nguồn kinh phí triển khai thực hiện. Hướng dẫn UBND cấp huyện: Bố trí, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí; bàn giao công nợ về Xây dựng cơ bản, về quản lý tài chính, tài sản từ ĐVHC cũ sang ĐVHC mới theo đúng quy định khi Nghị quyết số 856/NQ-UBTVQH14 có hiệu lực thi hành;

- Hướng dẫn, kiểm tra UBND các huyện, thành phố về số liệu, hồ sơ liên quan đến tài chính, tài sản, công nợ,... trong thực hiện sắp xếp ĐVHC để thành lập xã mới.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Hướng dẫn UBND cấp huyện chỉ đạo thực hiện bàn giao hồ sơ địa chính, các hồ sơ liên quan đến lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường của các ĐVHC cũ về ĐVHC mới; công tác quản lý nhà nước về tài nguyên - môi trường đối với ĐVHC mới đảm bảo theo đúng quy định khi Nghị quyết số 856/NQ-UBTVQH14 có hiệu lực thi hành.

- Hướng dẫn, kiểm tra UBND các huyện, thành phố về số liệu, hồ sơ liên quan đến lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường trong việc thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Hướng dẫn UBND cấp huyện chỉ đạo, tổ chức thống kê, quản lý các di tích văn hóa, thiết chế văn hóa trên địa bàn các xã thuộc diện sắp xếp và công tác bàn giao, quản lý, sử dụng đối với ĐVHC xã mới được thành lập đảm bảo phù hợp và đúng quy định khi Nghị quyết số 856/NQ-UBTVQH14 có hiệu lực thi hành; hướng dẫn, kiểm tra việc bàn giao về số liệu, hồ sơ liên quan của các xã có liên quan.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Hướng dẫn, phối hợp UBND cấp huyện xây dựng và triển khai các nội dung về Đề án sắp xếp các trường công lập cùng cấp trên địa bàn ĐVHC xã mới, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo tiến độ đề ra; quản lý, sử dụng cơ sở vật chất của các trường học ở các ĐVHC cấp xã thuộc diện sắp xếp; đánh giá đề nghị công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia ở ĐVHC mới khi Nghị quyết số 856/NQ-UBTVQH14 có hiệu lực thi hành.

- Hướng dẫn, kiểm tra UBND các huyện, thành phố về số liệu, hồ sơ liên quan đến lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo trong việc sắp xếp xã.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Hướng dẫn UBND cấp huyện về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư; trong xây dựng kế hoạch đầu tư công phục vụ đầu tư ở từng cấp khi Nghị quyết số 856/NQ-UBTVQH14 có hiệu lực thi hành. Tham mưu UBND tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ các xã mới được thành lập về đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, trụ sở làm việc, trường học,... theo chương trình chung của tỉnh.

- Hướng dẫn, kiểm tra UBND các huyện, thành phố về số liệu, hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đầu tư trong việc sắp xếp ĐVHC cấp xã.

8. Sở Giao thông - Vận tải

- Hướng dẫn UBND cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn cấp xã bàn giao hồ sơ, tuyến đường giao thông trên địa bàn các xã cũ về ĐVHC xã mới; quản lý, nâng cấp, đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn đối với ĐVHC xã mới, đảm bảo kết nối thuận lợi khi Nghị quyết số 856/NQ-UBTVQH14 có hiệu lực thi hành.

- Hướng dẫn, kiểm tra UBND các huyện, thành phố về số liệu, hồ sơ liên quan đến lĩnh vực Giao thông - Vận tải trong sắp xếp ĐVHC cấp xã.

9. Sở Tư pháp

Hướng dẫn UBND cấp huyện chỉ đạo ĐVHC cũ thực hiện tốt công tác bàn giao hồ sơ tư pháp về ĐVHC mới; đồng thời, thực hiện tốt công tác quản lý hộ tịch theo đúng quy định; phối hợp với cơ quan chức năng hướng dẫn các huyện chỉ đạo các xã mới thành lập trong chuyển đổi các loại giấy tờ cho tổ chức và công dân liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành khi Nghị quyết số 856/NQ-UBTVQH14 có hiệu lực thi hành; hướng dẫn, kiểm tra việc bàn giao về số liệu, hồ sơ liên quan đến lĩnh vực Tư pháp của các đơn vị hành chính tiến hành sắp xếp.

10. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Hướng dẫn UBND cấp huyện chỉ đạo các xã, phường thuộc diện sắp xếp tiến hành thống kê hồ sơ quản lý chế độ chính sách đối với người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội để bàn giao về ĐVHC xã mới, đảm bảo đầy đủ, đúng quy định khi Nghị quyết số 856/NQ-UBTVQH14 có hiệu lực thi hành.

- Hướng dẫn, kiểm tra UBND các huyện, thành phố về số liệu, hồ sơ liên quan đến lĩnh vực Lao động, Thương binh và xã hội trong sắp xếp ĐVHC cấp xã.

11. Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện chỉ đạo các Trung tâm Y tế xây dựng Đề án sắp xếp các cơ sở y tế của các ĐVHC xã mới, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; kiện toàn tổ chức bộ máy hoạt động của các trạm y tế ở ĐVHC xã mới khi Nghị quyết số 856/NQ-UBTVQH14 có hiệu lực thi hành.

- Hướng dẫn, kiểm tra UBND các huyện, thành phố về số liệu, hồ sơ liên quan đến lĩnh vực Y tế trong sắp xếp ĐVHC cấp xã.

12. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với các Sở, ngành có liên quan hướng dẫn UBND cấp huyện chỉ đạo cấp xã thành lập mới sau sắp xếp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp các dịch vụ công.

- Tham mưu UBND tỉnh quan tâm, hỗ trợ nâng cấp, hoàn thiện hệ thống Đài Truyền thanh để đảm bảo phục vụ tốt công tác tuyên truyền tại các ĐVHC xã mới thành lập.

13. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Hướng dẫn UBND cấp huyện chỉ đạo các xã, phường thuộc diện sắp xếp bàn giao hồ sơ liên quan đến quy hoạch xây dựng NTM; quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp về ĐVHC mới và hướng dẫn việc quản lý theo đúng quy định; rà soát, đánh giá, xác định tiêu chí xây dựng NTM đối với ĐVHC mới.

- Hướng dẫn, kiểm tra UBND các huyện, thành phố về số liệu, hồ sơ liên quan đến lĩnh vực Nông nghiệp và xây dựng NTM trong sắp xếp ĐVHC cấp xã.

14. Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Công an tỉnh: Chỉ đạo Công an cấp huyện phối hợp với UBND cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn các xã về công tác bàn giao hồ sơ liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, liên quan đến quản lý hộ khẩu của ĐVHC thuộc diện sắp xếp về ĐVHC mới; thực hiện khắc con dấu của các cơ quan, đơn vị, tổ chức; chuyển đổi giấy tờ liên quan của tổ chức và công dân trên địa bàn ĐVHC mới đảm bảo kịp thời, thuận lợi cho tổ chức và công dân; đưa lực lượng Công an chính quy bố trí về ĐVHC cấp xã mới theo Đề án đã được duyệt khi Nghị quyết số 856/NQ-UBTVQH14 có hiệu lực thi hành.

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh: Hướng dẫn UBND cấp huyện và Ban Chỉ huy quân sự huyện chỉ đạo, hướng dẫn cấp xã về công tác bàn giao các hồ sơ liên quan đến công tác quân sự, quốc phòng địa phương; bàn giao các công trình quân sự, quốc phòng trên địa bàn xã (nếu có) ở ĐVHC sắp xếp theo đúng quy định khi Nghị quyết số 856/NQ-UBTVQH14 có hiệu lực thi hành.

15. Các Sở, ban, ngành tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động và phối hợp chặt chẽ để sớm ban hành hướng dẫn UBND cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn cấp xã thực hiện các nhiệm vụ đã nêu trong kế hoạch, giải quyết có hiệu quả những vấn đề khó khăn, vướng mắc thuộc lĩnh vực phụ trách ở cấp huyện, cấp xã trong quá/trình triển khai tổ chức thực hiện.

16. UBND cấp huyện

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt về Nghị quyết số 856/NQ-UBTVQH14; xây dựng kế hoạch để chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết trên địa bàn, đảm bảo kịp thời theo đúng tiến độ đề ra.

- Cùng Ban thường vụ, Thường trực HĐND cấp huyện chỉ đạo các xã theo ĐVHC mới thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp HĐND để bầu các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND của ĐVHC mới đảm bảo đúng quy định; đồng thời, thực hiện tốt việc kiện toàn tổ chức bộ máy và sắp xếp bố trí cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở ĐVHC mới theo phương án thống nhất của Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện và chế độ, chính sách của Trung ương, hướng dẫn của tỉnh, đảm bảo đúng quy định.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các xã tổ chức bàn giao, tiếp nhận về tổ chức bộ máy, hồ sơ, tài liệu, cơ sở vật chất,... sau sắp xếp ĐVHC cấp xã; quản lý chặt chẽ các dự án đầu tư và công nợ xây dựng cơ bản; rà soát quy hoạch tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng cho các đơn vị, đảm bảo tiêu chuẩn của ĐVHC cấp xã. Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong sinh hoạt, giao dịch ở ĐVHC sau khi sắp xếp, thành lập; chuyển đổi các loại giấy tờ cho nhân dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo thẩm quyền.

17. UBND các xã, phường

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền về sắp xếp ĐVHC trên địa bàn; thực hiện nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và lộ trình.

- Tiến hành rà soát, thống kê hồ sơ, tài liệu; thực hiện bàn giao, tiếp nhận tổ chức bộ máy, hồ sơ, tài liệu, cơ sở vật chất.

- Tổ chức tốt việc công bố Nghị quyết 856/NQ-UBTVQH14 đảm bảo theo yêu cầu đề ra.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong sinh hoạt và giao dịch ở ĐVHC sau khi sắp xếp, thành lập, chuyển đổi các loại giấy tờ cho nhân dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo thẩm quyền.

Trên đây là Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 856/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của UBTVQH về việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã thuộc tỉnh Bến Tre, yêu cầu các Sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh và UBND cấp huyện nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị báo cáo, đề xuất với UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để kịp thời xem xét, giải quyết./.

( Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 457/KH-UBND ngày 03/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (để b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- UBMTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh;
- Bí thư các huyện ủy, thành ủy;
- Chủ tịch HĐND các huyện, thành phố;
- UBND các huyện, thành phố;
- Phòng Nội vụ các huyện, thành phố;
- UBND các xã, phường có liên quan;
- Phòng TH, Cổng TTĐT;
- Đài PTTH, Báo Đồng khởi;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC RÀ SOÁT, BÀN GIAO, TIẾP NHẬN KHI THỰC HIỆN SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ
(Kèm theo Kế hoạch số 612/KH-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh Bến Tre)

TT

Lĩnh vực

Một số nội dung trọng tâm trong bàn giao, tiếp nhận

1

Lĩnh vực Nội vụ

Bàn giao, tiếp nhận hồ sơ quản lý của cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách, lao động hợp đồng; danh sách, hồ sơ đại biểu HĐND xã; danh sách ấp, khu phố; những người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố; công tác thi đua khen thưởng, các danh hiệu đã đạt được; tổ chức, tín đồ, chức sách tôn giáo; bàn giao hồ sơ, bản đồ, mốc địa giới hành chính của các xã,...

2

Lĩnh vực Văn phòng - Thống kê, Văn thư - Lưu trữ - Thủ quỹ

Bàn giao, tiếp nhận biên bản hội nghị, chương trình, kế hoạch công tác, lịch làm việc của HĐND, Thường trực HĐND, UBND, Chủ tịch UBND cấp xã,...; hồ sơ, số liệu thống kê kinh tế - xã hội của địa phương; văn bản đến và văn bản đi; con dấu; quỹ của Đảng ủy, Mặt trận và Đoàn thể chính trị xã hội, cơ quan UBND cấp xã,...

3

Lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch - Thuế - Kho bạc

Bàn giao, tiếp nhận hồ sơ liên quan công tác quản lý tài chính, ngân sách và tài sản nhà nước của các xã, phường, thị trấn, như: báo cáo quyết toán tài chính kèm theo báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện dự toán thu, cho ngân sách của các xã; biên bản thẩm định quyết toán tài chính; tổng hợp tài sản cố định, công cụ, dụng cụ; phân định rõ nguồn vốn hình thành tài sản (ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, ngân sách xã, tổ chức cá nhân biếu tặng); kiểm kê quỹ tiền mặt; tiền gửi kho bạc; hồ sơ tài sản của các xã; hồ sơ liên quan cấp phát lương, phụ cấp và các khoản trợ cấp cho các đối tượng chính sách trên địa bàn; danh sách doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đang nộp thuế; mở tài khoản tại đơn vị hành chính mới; bàn giao các dự án quản lý đầu tư; xử lý, chuyển tiếp các dự án đang triển khai, đảm bảo khả thi, hiệu quả của dự án,...

4

Lĩnh vực Đô thị, Công thương, Xây dựng, Giao thông

Bàn giao, tiếp nhận các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch chuyên ngành,... được cấp có thẩm quyền phê duyệt trên địa bàn; các dự án đầu tư đang triển khai trên địa bàn; các quy định về quản lý xây dựng công trình trên địa bàn đang áp dụng để quản lý cấp phép xây dựng; hồ sơ những công trình chính, quan trọng, liên quan đến quản lý, bảo trì, khai thác sử dụng; các thông tin liên quan đến quản lý hệ thông đường giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước hiện có trên địa bàn các xã, phường; các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, công nghiệp và dân dụng có trên địa bàn; danh sách, quy mô, ngành nghề kinh doanh của các cơ sở dịch vụ, thương mại, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn,...

5

Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

Bàn giao, tiếp nhận bản đồ, hồ sơ địa chính, hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hộ gia đình và các cơ quan, đơn vị qua các thời kỳ trên địa bàn; hồ sơ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh (nếu có); hồ sơ khai thác cát, mỏ đất; đá, khoáng sản (nếu có); hồ sơ các vụ tranh chấp đất đai, các vi phạm pháp luật đất đai đã và đang xử lý,...

6

Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo

Bàn giao, tiếp nhận những mục chính về cơ sở vật chất của các trường; quản lý tài chính của các trường học; các mẫu biểu thống kê theo quy định của ngành về quản lý giáo dục trên địa bàn các xã, phường.

7

Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội

Bàn giao, tiếp nhận hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác quản lý lao động trên địa bàn (gồm: Dữ liệu lao động trong độ tuổi, lao động có việc làm, lao động đi làm việc ở nước ngoài); lĩnh vực giảm nghèo (gồm: Hồ sơ điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2016 - 2019; danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019; danh sách đề nghị mua thẻ BHYT cho các nhóm đối tượng; hồ sơ dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo (nếu có)); lĩnh vực bảo trợ xã hội (gồm: Danh sách và hồ sơ đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp hàng tháng, trợ cấp mai táng phí; danh sách và hồ sơ đối tượng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng sau rà soát; danh sách và hồ sơ đối tượng đang được nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở trợ giúp xã hội; danh sách và hồ sơ đối tượng hưởng trợ cấp đột xuất (hỗ trợ lương thực, hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ mai táng phí); danh sách và hồ sơ Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp, có hoàn cảnh khó khăn); lĩnh vực người có công (gồm: Hồ sơ, danh sách đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; danh sách cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, ân nhân cách mạng; danh sách và hồ sơ đối tượng hưởng chế độ trợ cấp tuất thương binh, bệnh binh từ trần (hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần, trợ cấp tuất hàng tháng); danh sách thương binh, bệnh binh nặng hưởng chế độ 11 ngày lễ, tết năm 2020; danh sách người có công đã hưởng chế độ điều dưỡng luân phiên (đến thời điểm trước khi bàn giao); danh sách kèm theo hồ sơ liệt sĩ; danh sách và hồ sơ đối tượng huân, huy chương kháng chiến hưởng chế độ trợ cấp một lần, trợ cấp mai táng phí, bảo hiểm y tế; danh sách và hồ sơ đối tượng thanh niên xung phong đã được hưởng trợ cấp một lần, trợ cấp mai táng phí, bảo hiểm y tế; danh sách và hồ sơ đối tượng hưởng trợ cấp mai táng phí đối với thân nhân cựu chiến binh từ trần, cựu chiến binh tham gia bảo hiểm y tế; danh sách và hồ sơ đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng, trợ cấp mai táng phí, bảo hiểm y tế đối với người hoạt động bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ; hồ sơ học sinh, sinh viên được miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hưởng chế độ ưu đãi về giáo dục và đào tạo; danh sách và hồ sơ đối tượng người có công được trang cấp dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng; danh sách và hồ sơ đối tượng được hỗ trợ nhà ở, miễn giảm tiền sử dụng đất; danh sách và hồ sơ đối tượng khác được hỗ trợ bảo hiểm y tế); lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội (danh sách người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện; danh sách nạn nhân bị mua bán trở về); lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới (hồ sơ, tài liệu theo dõi, quản lý các chỉ số về xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em, bình đẳng giới),...

8

Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Bàn giao, tiếp nhận hồ sơ thống kê, rà soát hiện trạng đất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn; cơ cấu cây trồng, con nuôi, trang trại; kế hoạch sản xuất mùa vụ năm 2019; công tác phòng chống lụt bão; các trạm thủy lợi; tình hình hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp; danh sách cán bộ khuyến nông cơ sở; các chỉ tiêu, kế hoạch xây dựng nông thôn mới,...

9

Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bàn giao, tiếp nhận hồ sơ liên quan đến quản lý hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch; danh sách các nghệ nhân, nghệ sỹ đang hoạt động trên địa bàn; xã, thôn, phố, gia đình đạt danh hiệu văn hóa, thể thao; danh sách các thôn có nhà văn hóa; bàn giao các thiết chế văn hóa, thể thao, du lịch; các di sản văn hóa vật thể, di sản văn hóa phi vật thể, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật (bao gồm cả hồ sơ, tài liệu có liên quan),...

10

Lĩnh vực Y tế, Dân số Kế hoạch hóa gia đình

Bàn giao, tiếp nhận hồ sơ quản lý công tác khám, chữa bệnh; công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm; dịch bệnh; quản lý hành nghề y tế tư nhân; quản lý lĩnh vực hành nghề kinh doanh dược tư nhân; danh sách cán bộ trạm y tế; trạm y tế đạt chuẩn quốc gia; danh sách cộng tác viên tại các xã, thôn; các dự án, chương trình mục tiêu từ khi triển khai đến nay, kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu năm 2019,...

11

Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch

Bàn giao, tiếp nhận hồ sơ công tác quản lý tuyên truyền, phổ biến pháp luật; các văn bản luật do địa phương ban hành; bàn giao quản lý sổ hộ tịch, đăng ký kết hôn, khai sinh, khai tử... và các vấn đề quan khác đang giải quyết,...

12

Lĩnh vực Thanh tra

Bàn giao, tiếp nhận hồ sơ các vụ việc kiểm tra, thanh tra đang giải quyết dở dang; vụ việc phức tạp, giải quyết kéo dài; hồ sơ theo dõi, quản lý tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo đang giải quyết và các vấn đề khác liên quan,...

13

Lĩnh vực Công an

Bàn giao, tiếp nhận hồ sơ quản lý hộ khẩu; đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; lực lượng công an xã, công an viên; danh sách các đối tượng chịu án phạt tù, tha tù, tiền án tiền sự, nghiện ma túy, mại dâm, cờ bạc,...; danh sách cán bộ, công an viên, tổ an ninh trật tự ở thôn; khắc con dấu mới,...

14

Lĩnh vực Quân sự địa phương

Bàn giao, tiếp nhận hồ sơ về công tác quân sự địa phương; hoạt động của ban chỉ huy quân sự cấp xã, tổ chức biên chế lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viện, công tác chuẩn bị tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020, hệ thống văn kiện, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, công tác giáo dục, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh; vũ khí, trang bị, công cụ hỗ trợ, cơ sở vật chất, trang thiết bị, trang phục dân quân tự vệ; kinh phí công tác quân sự; các nội dung về giải quyết chính sách đối với người có công, chính sách hậu phương, quân đội thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của ban chỉ huy quân sự cấp xã,...