Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 318/KH-UBND

Lai Châu, ngày 20 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 866/NQ-UBTVQH14 NGÀY 10/01/2020 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ VIỆC SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ THUỘC TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Nghị quyết số 866/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Lai Châu;

Thực hiện Hướng dẫn số 08-HD/TU ngày 10 tháng 02 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu thành lập tổ chức đảng, sắp xếp tổ chức và bố trí cán bộ, công chức khi thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 866/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 866/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 866/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Lai Châu kịp thời, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Sắp xếp, ổn định tổ chức bộ máy cán bộ của hệ thống chính trị, đảm bảo sự hoạt động theo đơn vị hành chính mới; không gây xáo trộn, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt, hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức, cá nhân, Nhân dân và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

2. Yêu cầu

Đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý điều hành thống nhất của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể các cấp và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân, đặc biệt là ở các đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính theo Nghị quyết số 866/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Việc nhập, bàn giao, chuyển giao trách nhiệm quản lý giữa các đơn vị hành chính được sắp xếp phải được tiến hành đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực. Thực hiện thống kê, kiểm kê đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Việc bàn giao về công tác tổ chức cán bộ, tài sản, hồ sơ, tài liệu có liên quan theo từng lĩnh vực quản lý phải thực hiện chặt chẽ, đầy đủ.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt triển khai Nghị quyết số 866/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản có liên quan

Ủy ban nhân dân các huyện Phong Thổ, Tam Đường và thành phố Lai Châu tổ chức quán triệt đến cán bộ, đảng viên về nội dung Nghị quyết số 866/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản có liên quan tạo sự đồng thuận trong nhận thức và triển khai thực hiện.

2. Sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hoạt động không chuyên trách

Cấp ủy, chính quyền các đơn vị thực hiện việc sáp nhập căn cứ theo Hướng dẫn số 08-HD/TU ngày 10 tháng 02 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu thành lập tổ chức đảng, sắp xếp tổ chức và bố trí cán bộ, công chức khi thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 866/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các ban Đảng, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị cấp tỉnh và các sở, ngành liên quan lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện.

Trước mắt giữ nguyên các cơ sở y tế, giáo dục và đội ngũ viên chức sự nghiệp y tế, giáo dục ở các xã thực hiện hợp nhất, sáp nhập như hiện nay. Giao Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ, thành phố Lai Châu, Sở Y tế phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng phương án sắp xếp các cơ sở y tế, giáo dục theo xã mới đảm bảo yêu cầu, lộ trình phù hợp trình UBND tỉnh quyết định (qua Sở Nội vụ) theo phân cấp quản lý.

3. Bố trí trụ sở làm việc và khắc dấu của đơn vị hành chính mới

Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ và thành phố Lai Châu chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc bố trí trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức ở đơn vị hành chính mới, để đơn vị hành chính mới đi vào hoạt động có hiệu quả, không làm ảnh hưởng đến giao dịch, giải quyết công việc của tổ chức, Nhân dân.

Thu hồi con dấu cũ và thực hiện khắc con dấu mới của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở đơn vị hành chính mới theo quy định.

4. Công tác bàn giao

Các xã thuộc diện sắp xếp tiến hành bàn giao hồ sơ, tài liệu, tài chính, tài sản, công nợ, cơ sở vật chất và các nội dung khác có liên quan đến mọi hoạt động của các đơn vị theo quy định.

5. Chuyển đổi các loại giấy tờ cho tổ chức, công dân ở các đơn vị hành chính mới được thành lập

UBND huyện Phong Thổ, Tam Đường và thành phố Lai Châu tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện các thủ tục chuyển đổi các loại giấy tờ và không thu các loại lệ phí khi thực hiện việc chuyển đổi do thay đổi địa giới đơn vị hành chính. Trường hợp cá nhân, tổ chức chưa chuyển đổi thì các loại giấy tờ đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trước đây theo đơn vị hành chính cũ nếu chưa hết thời hạn theo quy định vẫn được tiếp tục sử dụng.

6. Tổ chức Hội nghị công bố tổ chức bộ máy

UBND các huyện Phong Thổ, thành phố Lai Châu công bố các quyết định về thành lập các tổ chức Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; các quyết định về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý ở những đơn vị hành chính cấp xã mới.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ

Phối hợp với Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện: Tam Đường, Phong Thổ và thành phố Lai Châu tham mưu cho cấp có thẩm quyền sắp xếp tổ chức bộ máy, điều chỉnh biên chế và điều động cán bộ, công chức, viên chức theo quy định. Kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả triển khai thực hiện.

2. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan bố trí nguồn kinh phí để tổ chức thực hiện. Hướng dẫn các địa phương có đơn vị hành chính được sắp xếp thực hiện kiểm kê, thống kê và bàn giao những nội dung thuộc lĩnh vực ngành quản lý.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan báo chí, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Đài truyền thanh Truyền hình các huyện, thành phố tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 866/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản có liên quan.

4. Công an tỉnh

Hướng dẫn các đơn vị hành chính cấp xã mới được sắp xếp, các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan đến việc thu hồi con dấu cũ, khắc con dấu mới đảm bảo đúng quy định pháp luật; triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự ở các đơn vị hành chính có liên quan.

5. Sở Y tế

Phối hợp với các cơ quan liên xây dựng phương án sắp xếp tổ chức bộ máy trình UBND tỉnh quyết định (qua Sở Nội vụ).

Thực hiện sắp xếp các cơ sở y tế, việc điều động viên chức, người lao động đảm bảo theo phân cấp quản lý cán bộ.

6. Các sở, ban, ngành có liên quan

Theo chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm hướng dẫn UBND các huyện: Tam Đường, Phong Thổ, thành phố Lai Châu thực hiện kiểm kê, thống kê và bàn giao những nội dung thuộc ngành, lĩnh vực quản lý theo đúng quy định.

7. Đề nghị: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

Hướng dẫn cấp ủy Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Đoàn thể chính trị - xã hội thuộc huyện Tam Đường, Phong Thổ và thành phố Lai Châu thực hiện kiện toàn tổ chức, bàn giao về tổ chức của mình ở các đơn vị hành chính cấp xã mới.

8. UBND huyện Tam Đường, Phong Thổ và thành phố Lai Châu

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc thành lập tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, bố trí trụ sở làm việc, chuẩn bị cơ sở vật chất ở các đơn vị hành chính cấp xã mới. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch này. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn ở cấp huyện hướng dẫn các xã kiểm kê, thống kê lập thủ tục để nhập, bàn giao, chuyển giao trách nhiệm quản lý và tiếp nhận theo đúng quy định.

Chỉ đạo các cơ quan của huyện nắm chắc tình hình ở địa phương, nhất là những đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị để công bố các quyết định về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ.

Chỉ đạo UBND xã có liên quan: Tổ chức thông tin, tuyên truyền về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn. Thực hiện nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và lộ trình kế hoạch. Tiến hành rà soát, thống kê, kiểm kê tài sản và bàn giao tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, hồ sơ, tài liệu, sổ sách.... Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong sinh hoạt và giao dịch ở đơn vị hành chính mới. Chuyển đổi các loại giấy tờ cho nhân dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo quy định.

Căn cứ Kế hoạch này, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 31/3/2020./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh, Các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND huyện: Tam Đường, Phong Thổ, TP Lai Châu;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Tiến Dũng