Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 867/NQ-UBTVQH14 NGÀY 10/01/2020 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ VIỆC SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ THUỘC TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Nghị quyết số 867/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ngãi, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 867/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ngãi kịp thời, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

2. Từng bước ổn định tổ chức bộ máy, đảm bảo sự hoạt động của các cơ quan, đơn vị; thực hiện chuyển giao trách nhiệm quản lý giữa các đơn vị hành chính thuộc diện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; chuyển đổi các loại giấy tờ, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không gây xáo trộn, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt, hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức và nhân dân.

II. YÊU CẦU

1. Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân, đặc biệt là ở các đơn vị thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh theo Nghị quyết số 867/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

2. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết đảm bảo đúng quy định pháp, luật, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành thống nhất của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp ở địa phương; đảm bảo sự hoạt động thống nhất, liên tục, hiệu quả của hệ thống chính trị ở cơ sở, chính quyền các đơn vị được sắp xếp; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở.

3. Việc nhập, giải thể, bàn giao, chuyển giao trách nhiệm quản lý giữa các đơn vị hành chính phải được tiến hành đồng bộ theo nguyên tắc thuộc địa bàn đơn vị hành chính nào thì được nhập, bàn giao nguyên hiện trạng. Trước khi bàn giao phải thực hiện thống kê, kiểm kê theo từng lĩnh vực quản lý, đảm bảo chính xác theo đúng quy định của pháp luật. Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền ký biên bản tổng hợp chung, giao nhận giữa các bên. Các cơ quan chuyên môn thực hiện việc thống kê, kiểm kê theo từng ngành, lĩnh vực đảm bảo đúng quy định.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Báo cáo và xin ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện Phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2019-2021 (được thành lập theo Quyết định số 1627- QĐ/TU ngày 19/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) để triển khai thực hiện Nghị quyết số 867/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

2. Tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 867/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

3. Chuẩn bị nội dung, tài liệu thực hiện bàn giao nguyên trạng về dân số, diện tích tự nhiên ở xã, huyện; tổ chức bộ máy, biên chế, tài sản của tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã, ở huyện; CBCC cấp xã, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố; công chức, viên chức các đơn vị trường học, trạm y tế thuộc thẩm quyền quản lý của huyện trên địa bàn các đơn vị hành chính được sắp xếp, sáp nhập huyện và cấp xã.

4. Thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận hồ sơ, bản đồ, mốc địa giới hành chính và thực hiện việc lập mới, chỉnh lý bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính, mốc địa giới hành chính ở các đơn vị hành chính có liên quan.

5. Khắc con dấu mới, thu hồi con dấu cũ của các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan, đơn vị có liên quan được sáp nhập, giải thể, thành lập, sau khi tổ chức Lễ công bố Nghị quyết số 867/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; xây dựng phương án công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu ở các đơn vị hành chính sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh.

6. Bàn giao tài sản, tài chính, quản lý các dự án đầu tư đang triển khai thực hiện dở dang và toàn bộ các nội dung liên quan trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng; bố trí sắp xếp nơi làm việc của các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tổ chức chính trị - xã hội của các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan đến việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh.

7. Chuẩn bị nội dung, chương trình, tổ chức Lễ công bố Nghị quyết số 867/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo lịch chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh (kèm theo Kế hoạch này).

8. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để các đơn vị thuộc diện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh hoạt động theo địa giới hành chính mới, kể từ ngày 01/4/2020.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành ở tỉnh

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, các sở, ban, ngành ở tỉnh hướng dẫn cấp huyện, cấp xã có liên quan thực hiện tốt công tác thống kê, kiểm kê, chuẩn bị nội dung, tài liệu thực hiện công tác bàn giao và tiếp nhận, cụ thể:

a) Sở Nội vụ

- Tham mưu UBND tỉnh báo cáo và xin ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện Phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2019-2021 để triển khai thực hiện Nghị quyết số 867/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Hoàn thành trước ngày 10/02/2020.

- Phối hợp với UBND các huyện: Bình Sơn, Tư Nghĩa, Ba Tơ, Tây Trà, Trà Bồng, Lý Sơn và Đức Phổ xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch tổ chức Lễ công bố Nghị quyết số 867/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại các huyện, xã đối với việc sáp nhập, giải thể đơn vị hành chính; thành lập thị xã Đức Phổ và các phường thuộc thị xã Đức Phổ. Hoàn thành trước ngày 30/3/2020.

- Phối hợp với UBND các huyện: Tây Trà, Trà Bồng xây dựng kế hoạch sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương bảo đảm lựa chọn được những người có phẩm chất, năng lực để đảm nhận những vị trí công việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị mới; xác định số lượng cán bộ, công chức, viên chức dôi dư và tham mưu giải quyết chế độ, chính sách đối với các trường hợp dôi dư sau khi sắp xếp. Hoàn thành trước ngày 20/3/2020.

- Báo cáo số lượng công chức của 03 xã thuộc huyện Lý Sơn, đề nghị Bộ Nội vụ giao bổ sung biên chế công chức hành chính cho UBND huyện Lý Sơn để thực hiện giải thể 03 đơn vị hành chính cấp xã, chuyển toàn bộ cán bộ, công chức của 03 xã về các cơ quan hành chính trực thuộc UBND huyện Lý Sơn. Hoàn thành trước ngày 10/02/2020.

- Tham mưu UBND tỉnh điều chuyển chỉ tiêu biên chế cán bộ, công chức của các xã thuộc huyện Bình Sơn: Bình Thới vào Thị trấn Châu Ổ, Bình Phú vào Bình Tân, Bình Thanh Đông và Bình Thanh Tây vào Bình Thanh; các xã thuộc huyện Tây Trà: Trà Quân và Trà Khê vào xã Sơn Trà, Trà Nham và Trà Lãnh vào xã Hương Trà, Trà Trung và Trà Thọ vào xã Trà Tây; các xã thuộc huyện Ba Tơ: Ba Chùa vào Ba Dinh và Thị trấn Ba Tơ; Nghĩa Thọ vào Nghĩa Thắng thuộc huyện Tư Nghĩa; phối hợp, hướng dẫn các sở, ngành, địa phương liên quan điều chuyển công chức, viên chức ở các trường học, trạm y tế thuộc thẩm quyền quản lý trong phạm vi điều chỉnh địa giới hành chính từ các huyện: Tây Trà, Trà Bồng, Ba Tơ, Tư Nghĩa, Bình Sơn, Đức Phổ, Lý Sơn quản lý. Hoàn thành trước ngày 31/3/2020.

- Hướng dẫn bàn giao hồ sơ, bản đồ, mốc địa giới hành chính hiện có. Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện việc lập mới, chỉnh lý bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính, mốc địa giới hành chính ở các xã, phường, huyện, thành phố có sự điều chỉnh địa giới hành chính theo Nghị quyết số 867/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đưa vào quản lý, sử dụng theo quy định.

Thời gian thực hiện: Quý I và quý II năm 2020.

b) Công an tỉnh

- Chỉ đạo, hướng dẫn khắc con dấu mới cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, ở huyện trong phạm vi điều chỉnh địa giới hành chính theo Nghị quyết số 867/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Hoàn thành trước ngày 31/3/2020.

- Chỉ đạo việc xây dựng phương án chuyển Công an các xã, thị trấn thuộc huyện Đức Phổ thành các phường thuộc thị xã Đức Phổ. Hoàn thành trước ngày 31/3/2020.

- Chỉ đạo Công an các huyện: Bình Sơn, Tư Nghĩa, Ba Tơ, Tây Trà, Trà Bồng, Lý Sơn và Đức Phổ đảm bảo công tác an ninh, trật tự trong suốt quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 867/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; thực hiện công tác quản lý hộ khẩu, nhân khẩu theo đúng quy định.

Thời gian thực hiện: Quý I và quý II năm 2020.

c) Sở Tài chính

- Hướng dẫn thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận các vấn đề liên quan đến tài chính, tài sản, thu chi ngân sách trên địa bàn 17 đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã, 02 ĐVHC cấp huyện sáp nhập, 03 ĐVHC cấp xã giải thể thuộc huyện Lý Sơn. Hoàn thành trước ngày 15/02/2020.

- Phối hợp với các ngành chức năng ở tỉnh và huyện tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí, sắp xếp địa điểm, trụ sở làm việc, cơ sở vật chất để bộ máy của các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tổ chức chính trị - xã hội. các đơn vị sự nghiệp công lập,... tiếp tục hoạt động bình thường.

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, bố trí nguồn kinh phí để triển khai thực hiện Nghị quyết số 867/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

d) Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Hướng dẫn UBND các huyện: Bình Sơn, Tư Nghĩa, Ba Tơ, Tây Trà, Trà Bồng, Lý Sơn và thị xã Đức Phổ thực hiện việc quản lý các dự án đầu tư theo quy định, tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, xử lý chuyển tiếp các dự án đang triển khai thực hiện dở dang để quản lý, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả của dự án trên địa bàn các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã sáp nhập, giải thể, thành lập.

Thời gian thực hiện: Trong quý I và quý II năm 2020.

- Tham mưu UBND tỉnh cân đối bố trí ngân sách Nhà nước để bổ sung sửa chữa, nâng cấp, xây dựng trung tâm hành chính, trụ sở làm việc mới của các xã, huyện mới sắp xếp, sáp nhập.

đ) Sở Tài nguyên và Môi trường

Hướng dẫn thực hiện việc quản lý và công tác bàn giao, tiếp nhận các nội dung liên quan đến tài nguyên và môi trường. Hoàn thành trước ngày 25/02/2020.

e) Sở Y tế

Hướng dẫn thực hiện việc quản lý và công tác bàn giao, tiếp nhận các Trạm y tế nằm trên địa bàn 11 đơn vị hành chính cấp xã sáp nhập, giải thể thuộc quyền quản lý; đồng thời chỉ đạo các Trung tâm y tế huyện có liên quan việc sáp nhập tiếp tục phục vụ cho cán bộ và nhân dân được thông suốt, không gián đoạn. Hoàn thành trước ngày 25/02/2020.

f) Sở Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn, phối hợp với UBND các huyện: Bình Sơn, Tư Nghĩa, Ba Tơ, Tây Trà, Trà Bồng, Lý Sơn thực hiện việc quản lý và công tác bàn giao, tiếp nhận các Trường học nằm trên địa bàn 11 đơn vị hành chính cấp xã sáp nhập, giải thể thuộc quyền quản lý; đồng thời chỉ đạo Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non có liên quan đến việc sáp nhập tiếp tục tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và học tập.

g) Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi, Báo Quảng Ngãi có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, đưa tin kịp thời các hoạt động triển khai thực hiện Nghị quyết số 867/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để cán bộ, nhân dân nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh, tiếp tục ủng hộ cao trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Thời gian thực hiện: Trong suốt quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

h) Sở Xây dựng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các Sở, ban, ngành có liên quan và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hướng dẫn việc quản lý và công tác bàn giao, tiếp nhận các đơn vị nằm trên địa bàn huyện Tây Trà, Trà Bồng, 11 đơn vị hành chính cấp xã sáp nhập về đơn vị hành chính liền kề.

2. Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh: Sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế, công chức và người lao động, tài sản có liên quan của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tây Trà, huyện Trà Bồng và thị xã Đức Phổ.

Hoàn thành trước ngày 15/3/2020.

3. Trách nhiệm của UBND các huyện: Tây Trà, Trà Bồng, Ba Tơ, Tư Nghĩa, Bình Sơn, Đức Phổ, Lý Sơn

- Chủ động, chỉ đạo xây dựng kế hoạch bàn giao cụ thể từng nội dung theo thẩm quyền quản lý; thống nhất chỉ đạo về nội dung và thời gian bàn giao, tiếp nhận. Hoàn thành trước ngày 25/02/2020.

- Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn có liên quan ở huyện và UBND cấp xã thực hiện kiểm kê, thống kê, chuẩn bị số liệu, nội dung dang quản lý để bàn giao. Hoàn thành trước ngày 29/02/2020.

- Chỉ đạo việc lập hồ sơ, danh sách đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã, cán bộ công chức cấp xã, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố; đảng viên, đoàn viên, hội viên; công chức, viên chức ở các đơn vị sự nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của huyện nằm trên địa bàn 11 đơn vị hành chính cấp xã và 02 huyện sáp nhập, để phục vụ cho việc điều động, bàn giao về ĐVHC mới quản lý. Hoàn thành trước ngày 15/3/2020.

- Phối hợp với Công an tỉnh chỉ đạo thực hiện khắc con dấu mới cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tổ chức chính trị - xã hội,... trong phạm vi điều chỉnh, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết số 867/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Hoàn thành trước ngày 31/3/2020.

- Phối hợp với Công an tỉnh chỉ đạo thực hiện công tác quản lý hộ khẩu, nhân khẩu trong phạm vi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh theo Nghị quyết số 867/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thời gian thực hiện: Quý I và quý II năm 2020.

- Phối hợp với Sở Nội vụ, UBND các huyện có liên quan thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận hồ sơ, bản đồ, mốc địa giới hành chính hiện có và thực hiện lập mới, chỉnh lý bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính, mốc địa giới hành chính ở các đơn vị hành chính được điều chỉnh theo Nghị quyết số 867/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thời gian thực hiện: Trong quý I và quý II năm 2020.

- Lập dự trù kinh phí để triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết ở địa phương, tổ chức lễ công bố Nghị quyết số 867/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội,...

4. Đối với UBND huyện Trà Bồng (mới)

- Phối hợp với Sở Nội vụ tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy, đánh giá, phân loại, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, tổ chức thuộc huyện mới hình thành sau khi sắp xếp, bảo đảm lựa chọn được những người có phẩm chất, năng lực để đảm nhận những vị trí công việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị mới; xác định số lượng cán bộ, công chức, viên chức dôi dư và đề xuất thực hiện các chế độ, chính sách đối với các trường hợp dôi dư sau khi sắp xếp.

- Xây dựng và hoàn thiện danh mục, số lượng vị trí việc làm, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở đơn vị hành chính mới hình thành sau sắp xếp.

- Xây dựng kế hoạch, lộ trình và thực hiện việc sắp xếp số lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý, số lượng cán bộ, công chức, viên chức dôi dư gắn với thực hiện tinh giản biên chế tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị mới hình thành bảo đảm phù hợp với thực tế và theo lộ trình, kế hoạch của địa phương. Việc thực hiện phải bám sát và đồng bộ với lộ trình kiện toàn về tổ chức bộ máy cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, tổ chức khác ở địa phương khi tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

5. Trách nhiệm của các xã thuộc huyện Bình Sơn: Bình Thới và Thị trấn Châu Ổ, Bình Phú và Bình Tân, Bình Thanh Đông và Bình Thanh Tây; các xã thuộc huyện Tây Trà: Trà Quân và Trà Khe, Trà Nham và Trà Lãnh, Trà Trung và Trà Thọ; các xã thuộc huyện Ba Tơ: Ba Chùa, Ba Định và Thị trấn Ba Tơ; các xã thuộc huyện Tư Nghĩa: Nghĩa Thọ và Nghĩa Thắng

- Chủ động phối hợp với các phòng, ban có liên quan ở huyện triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 867/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo Kế hoạch của UBND tỉnh. Chủ động phối hợp xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung, chương trình và tổ chức lễ công bố Nghị quyết số 867/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thực hiện hoàn thành trước ngày 31/3/2020.

- Thống nhất với huyện để xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung, tài liệu, thời gian, địa điểm, thành phần tham dự tổ chức hội nghị bàn giao. Hoàn thành trước ngày 29/02/2020.

6. Đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tổ chức chính trị - xã hội ở tỉnh hướng dẫn huyện ủy, Thị ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tổ chức chính trị - xã hội ở các huyện có liên quan và thị xã Đức Phổ tổ chức thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận theo đúng quy định và hướng dẫn của sở, ngành cấp tỉnh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Các sở, ban, ngành có liên quan ở tỉnh, UBND thị xã Đức Phổ, UBND các huyện: Tây Trà, Trà Bồng, Ba Tơ, Tư Nghĩa, Bình Sơn, Lý Sơn và UBND các xã, thị trấn có liên quan căn cứ vào Kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai tổ chức thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể cho các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện Nghị quyết số 867/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và tham gia công tác bàn giao, tiếp nhận đảm bảo theo thời gian và đúng quy định.

- Thời gian tổ chức Lễ công bố Nghị quyết theo lịch kèm theo Kế hoạch này. Các cơ quan, đơn vị trong phạm vi điều chỉnh sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh hoạt động theo địa giới hành chính mới từ ngày 01/4/2020.

- Công tác tổ chức bàn giao việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh, hoàn thành trước ngày 15/3/2020. Sau ngày bàn giao, những vấn đề còn tồn đọng và các vấn đề phát sinh trong công tác bàn giao, tiếp nhận (nếu có), UBND các huyện, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn tiếp tục phối hợp để giải quyết.

- Căn cứ vào nội dung công việc, các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã xây dựng dự trù kinh phí để triển khai thực hiện Nghị quyết số 867/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, gửi Sở Tài chính tổng hợp để trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết số 867/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tổ chức chính trị - xã hội ở tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện: Tây Trà, Trà Bồng, Ba Tơ, Tư Nghĩa, Bình Sơn, Đức Phổ, Lý Sơn khẩn trương tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy, các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy;
- Ủy ban MTTQ, các tổ chức CT-XH tỉnh;
- Các cơ quan, đơn vị ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
-TT Huyện ủy, HĐND các huyện: Bình Sơn, Tư Nghĩa, Tây Trà, Trà Bồng, Ba Tơ, Lý Sơn, Đức Phổ;
- UBND các huyện: Bình Sơn, Tư Nghĩa, Tây Trà, Trà Bồng, Ba Tơ, Lý Sơn, Đức Phổ;
- Đài PTTH Quảng Ngãi, Báo Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP, TH, HCTC, CBTH;
- Lưu: VT, NC, Vi54

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

LỊCH TỔ CHỨC LỄ CÔNG BỐ

NGHỊ QUYẾT SỐ 867/NQ-UBTVQH14 NGÀY 10/01/2020 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ VIỆC SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, XÃ THUỘC TỈNH QUẢNG NGÃI
(Kèm theo Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 05/02/2020 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

STT

Tên đơn vị hành chính sáp nhập, giải thể, thành lập

Tên đơn vị hành chính mới sau khi sắp xếp, thành lập

Thời gian tổ chức Lễ công bố

Địa điểm tổ chức Lễ công bố

I

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện

1

Huyện Tây Trà và huyện Trà Bồng

Trà Bồng

20/3/2020

UBND huyện Trà Bồng

II

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

1

Huyện Bình Sơn

 

 

 

1.1

Xã Bình Thới nhập vào Thị trấn Châu Ổ

Thị trấn Châu Ổ

16/3/2020

UBND thị trấn Châu Ổ

1.2

Xã Bình Phú nhập vào xã Bình Tân

Xã Bình Tân Phú

17/3/2020

UBND xã Bình Tân

1.3

Xã Bình Thanh Đông nhập vào xã Bình Thanh Tây

Xã Bình Thanh

18/3/2020

UBND xã Bình Thanh Tây

2

Huyện Tây Trà

 

 

 

2.1

Xã Trà Quân nhập vào xã Trà Khê

Xã Sơn Trà

19/3/2020

UBND xã Trà Khê

2.2

Xã Trà Nham nhập vào xã Trà Lãnh

Xã Hương Trà

20/3/2020

UBND xã Trà Lãnh

2.3

Xã Trà Trung nhập vào xã Trà Thọ

Xã Trà Tây

21/3/2020

UBND xã Trà Thọ

3

Huyện Ba Tơ

 

 

 

 

Xã Ba Chùa nhập vào xã Ba Dinh và Thị trấn Ba Tơ

Xã Ba Dinh; Thị trấn Ba Tơ

21/3/2020

Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ

4

Huyện Tư Nghĩa

 

 

 

 

Xã Nghĩa Thọ nhập vào xã Nghĩa Thắng

Xã Nghĩa Thắng

20/3/2020

Xã Nghĩa Thắng

III

Giải thể 03 đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Lý Sơn

 

25/3/2020

Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao huyện Lý Sơn

IV

Thành lập thị xã Đức Phổ và các phường thuộc thị xã Đức Phổ

 

23/3/2020

Quảng Trường 8 tháng 10 huyện Đức Phổ