Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/KH-UBND

Lào Cai, ngày 17 tháng 2 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ VIỆC SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ THUỘC TỈNH LÀO CAI

Thực hiện Nghị quyết số 896/NQ-UBTVQH14 ngày 11/02/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Lào Cai (viết tắt là Nghị quyết số 896/NQ-UBTVQH14).

Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Lào Cai giai đoạn 2019 - 2021, như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

I. MỤC ĐÍCH

1. Quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 896/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Lào Cai.

2. Xác định các nội dung, công việc và phân công nhiệm vụ để các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện, đảm bảo quy định của pháp luật;

3. Tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân khi tổ chức thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đảm bảo hoạt động liên tục, hiệu quả của hệ thống chính trị; tạo động lực tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

II. YÊU CẦU

1. Việc tổ chức thực hiện Kế hoạch phải bám sát Luật tổ chức chính quyền địa phương; Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Đề án của UBND tỉnh về sắp xếp, thành lập, điều chỉnh các đơn vị hành chính đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt tại Nghị quyết số 896/NQ-UBTVQH14 ngày 11/02/2020; đồng thời vận dụng linh hoạt phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn địa phương.

2. Đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể các cấp trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

3. Cấp ủy, chính quyền các các cấp trong phạm vi sắp xếp, thành lập, điều chỉnh địa giới hành chính phải nêu cao vai trò lãnh đạo, duy trì các hoạt động thường xuyên để giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức; giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở; không làm ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sinh hoạt của nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn.

4. Việc bàn giao tổ chức bộ máy, tài sản, hồ sơ, tài liệu...và chuyển giao trách nhiệm quản lý giữa các đơn vị hành chính theo địa giới hành chính mới phải được tiến hành đồng bộ, kịp thời, đúng pháp luật.

5. Công tác cán bộ phải được thực hiện đúng quy định, đảm bảo đầy đủ chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

6. Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể tại các đơn vị hành chính mới thực thi nhiệm vụ từ ngày Nghị quyết số 896/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực thi hành; chuẩn bị và thực hiện tốt Đại hội Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 -2025.

B. NHIỆM VỤ, NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

I. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VÀ CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT

1. Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết:

UBND các huyện, thành phố báo cáo Huyện ủy, thành ủy và phối hợp với Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 896-NQ-UBTVQH14 đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc phạm vi quản lý;

Căn cứ vào tình hình, điều kiện cụ thể của địa phương; các huyện thành phố xem xét thành lập (hoặc không thành lập) Ban chỉ đạo để triển khai thực hiện nhiệm vụ cụ thể tại địa phương theo Nghị quyết 896-NQ/UBTVQH14.

Thời gian, trước ngày 20/02/2020.

2. Thực hiện công tác tuyên truyền

Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh; các cấp, các ngành tổ chức thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở về Nghị quyết số 896-NQ-UBTVQH14;

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tăng cường thời lượng truyền thông đối với việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến toàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sỹ, đảng viên trên địa bàn.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3. Tổ chức công bố Nghị quyết của UBTVQH về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Lào Cai

a) Đối với cấp tỉnh: Tổ chức công bố Nghị quyết số 896-NQ-UBTVQH14 ngày 11/02/20120 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Lào Cai lồng ghép tại cuộc họp triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính tổ chức ngày 16/2/2020.

b) Đối với cấp huyện: Các huyện, thành phố (nơi sắp xếp, thành lập, điều chỉnh các ĐVHC) căn cứ điều kiện thực tế tại địa phương để chủ động, tổ chức công bố Nghị quyết số 896/NQ-UBTVQH14 đến toàn thể nhân dân và cán bộ, chiến sỹ, đảng viên trên địa bàn, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, đúng pháp luật. Thời gian trước ngày 01/3/2020.

II. SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BÀN GIAO CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

1. Đối với nội dung điều chỉnh địa giới hành chính giữa các đơn vị cấp huyện: Bảo Thắng, Bát Xát và thành phố Lào Cai

- UBND các huyện, thành phố: Tổ chức thống kê, rà soát tổ chức bộ máy (TT HĐND, UBND, Đại biểu HĐND, Trường học, Trạm Y tế, thôn, tổ dân phố, cán bộ, công chức, viên chức, Hồ sơ, tài liệu), tài sản, cơ sở vật chất, tài chính... trong phạm vi điều chỉnh địa giới hành chính để thực hiện công tác bàn giao giữa các cơ quan, đơn vị liên quan. Thời gian trước ngày 23/02/2020.

- Giao UBND thành phố chủ trì, phối hợp các huyện: Bát Xát, Bảo Thắng (mời Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan chứng kiến) tiến hành bào giao tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất (khu vực điều chỉnh địa giới) từ các huyện về thành phố Lào Cai quản lý. Thời gian trước ngày 27/02/2020.

2. Đối với nội dung sắp xếp, điều chỉnh, thành lập ĐVHC cấp xã

- Các huyện, thành phố theo phân cấp thực hiện công tác nhân sự và kiện toàn các tổ chức: Đảng ủy, HĐND, UBND và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã theo quy định. Thời gian hoàn thành trước ngày 01/3/2020.

- Xây dựng cụ thể phương án sắp xếp, giải quyết chính sách nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc đối với từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư do sắp xếp các đơn vị hành chính; đảm bảo những trường hợp dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính phải nghỉ việc được hưởng chính sách ở mức cao nhất theo quy định của Trung ương hoặc của tỉnh. Phương án gửi về Sở Nội vụ trước ngày 01/3/2020.

- Riêng tổ chức HĐND và UBND cấp xã: Yêu cầu kiện toàn, bầu hoặc chỉ định các chức danh lãnh đạo để hoạt động từ ngày 01/3/2020 theo quy định.

(Có Phụ lục 01 hướng dẫn sắp xếp các tổ chức kèm theo)

- UBND cấp huyện chủ trì tổ chức để các đơn vị hành chính cấp xã bàn giao tổ chức bộ máy, thôn, tổ dân phố, cơ sở vật chất, hồ sơ, tài liệu...; bố trí trụ sở và các điều kiện cần thiết khác để các xã, phường, thị trấn hoạt động ngay từ ngày 01/03/2020.

Trước mắt sử dụng nguyên trạng cơ sở, vật chất hiện có, chọn địa điểm trung tâm phù hợp làm trụ sở chính, sau khi hoạt động ổn định, các huyện, thành phố rà soát quy hoạch chung, quy hoạch phân khu để thực hiện.

3. Đối với thôn, tổ dân phố tại các đơn vị thực hiện sắp xếp, điều chỉnh, thành lập ĐVHC

UBND các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, xây dựng Phương án sắp xếp, chuyển thôn, tổ dân phố từ đơn vị hành chính cũ thành thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính mới; chuyển thôn thành tổ dân phố ở các phường, thị trấn thực hiện điều chỉnh, thành lập mới..., trình UBND tỉnh quyết định (qua Sở Nội vụ thẩm định). Đảm bảo các thôn, tổ dân phố trực thuộc đơn vị hành chính mới từ ngày Nghị quyết có hiệu lực. Thời gian gửi Phương án về Sở Nội vụ trước ngày 25/2/2020.

(Có mẫu Biểu tổng hợp số 02 và 03 kèm theo)

III. THAY ĐỔI CON DẤU, BIỂN TÊN VÀ CÁC LOẠI GIẤY TỜ LIÊN QUAN KHÁC DO SẮP XẾP, THÀNH LẬP, ĐIỀU CHỈNH ĐVHC

Căn cứ Nghị quyết của UBTV Quốc hội, UBND các huyện, thành phố chủ động, liên hệ với Công an tỉnh và cơ quan đơn vị có thẩm quyền thực hiện việc thay đổi con dấu, biển tên xong trước ngày 01/3/2020.

Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trong việc Điều chỉnh địa chỉ trên các loại giấy tờ liên quan khác do sắp xếp, thành lập, điều chỉnh đơn vị hành chính theo tên đơn vị hành chính mới đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt.

IV. VIỆC DẪN TUYẾN, CẮM MỐC VÀ LẬP HỒ SƠ, BẢN ĐỒ ĐGHC; PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

1. Dẫn tuyến, cắm mốc và lập hồ sơ, bản đồ ĐGHC

Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ, mốc địa giới hành chính các cấp do có sự điều chỉnh về địa giới hành chính theo Nghị quyết số 896/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu và đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian thực hiện hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ ĐGHC trình cấp có thẩm quyền, giao Sở Nội vụ (căn cứ Nghị quyết số 896/NQ-UBTVQH124 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan lập bộ bản đồ tạm thời về địa giới hành chính để các đơn vị hành chính mới hình thành sau sắp xếp, thành lập, điều chỉnh quản lý nhà nước về mọi mặt theo lãnh thổ.

Thời gian bàn giao cho các đơn vị trước ngày 30/3/2020.

2. Phân loại đơn vị hành chính các cấp

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính; Nghị quyết số 767/NQ-UBTVQH14 ngày 11/9/2019 của UBTV Quốc hội về việc thành lập thị xã Sa Pa, các phường, xã thuộc thị xã Sa Pa; Nghị quyết số 896/NQ-UBTVQH14 ngày 11/02/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Lào Cai và tình hình biến động về tiêu chuẩn phân loại đơn vị hành chính trên địa bàn, thực hiện phân loại đơn vị hành chính trình cơ quan cơ thẩm quyền quyết định làm cơ sở cho việc bố trí cán bộ, công chức và thực hiện các chính sách khác. Thời gian thực hiện trong Quý II năm 2020.

V. VIỆC ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG, AN NINH - TRẬT TỰ

Sắp xếp, kiện toàn tổ chức Công an, Quân sự cấp xã, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự, an ninh nông thôn tại các đơn vị hành chính mới sắp xếp, thành lập, điều chỉnh, không để các phần tử xấu lợi dụng chia rẽ nội bộ, gây mất đoàn kết trong quần chúng nhân dân.

VI. ĐẢM BẢO CHÍNH SÁCH CỦA NHÂN DÂN SAU KHI SẮP XẾP, THÀNH LẬP, ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH

Đảm bảo các chính sách đặc thù của Trung ương và của tỉnh đối với các đơn vị hành chính mới hình thành do sắp xếp, thành lập, Điều chỉnh thuộc khu vực biên giới, miền núi, vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn; các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ

a) Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn các huyện, thành phố trong việc sắp xếp tổ chức, bộ máy trong hệ thống chính trị; hướng dẫn rà soát, hoàn thiện lại đề án vị trí việc làm; thẩm định phương án sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, giải quyết chính sách đối với những trường hợp dôi dư do sắp xếp, thành lập, điều chỉnh đơn vị hành chính, gắn với tinh giản biên chế theo quy định.

b) Hướng dẫn UBND cấp huyện xây dựng phương án, thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét quyết định việc sắp xếp, chuyển thôn, tổ dân phố từ đơn vị hành chính cũ thành thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính mới; chuyển thôn thành tổ dân phố ở các phường, thị trấn thực hiện điều chỉnh, thành lập mới... theo quy định.

c) Chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường và các huyện, thành phố lập bộ Bản đồ tạm thời về địa giới hành chính để các đơn vị hành chính mới hình thành sau sắp xếp, thành lập, điều chỉnh quản lý nhà nước về mọi mặt theo lãnh thổ.

d) Lập dự toán bổ sung khối lượng vào Thiết kế Kỹ thuật - dự toán Dự án 513 về việc hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định.

e) Chủ trì tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện phân loại đơn vị hành chính trình cơ quan cơ thẩm quyền quyết định.

2. Đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Hướng dẫn việc sắp xếp, sáp nhập tổ chức bộ máy các tổ chức Đảng, đoàn thể tổ chức chính trị - xã hội đối với các đơn vị hành chính có điều chỉnh, sáp nhập, thành lập;

Hướng dẫn tổ chức Đại hội Chi bộ và Đại hội Đảng các cấp theo quy định của Trung ương và của tỉnh.

3. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Chỉ đạo các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tăng cường thời lượng truyền thông về Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

4. Sở Tài chính

a) Chủ trì, phối hợp UBND các huyện, thành phố rà soát toàn bộ hiện trạng tài sản công (đất đai, trụ sở, trang thiết bị) tham mưu UBND tỉnh phương án quản lý, sử dụng, khai thác hiệu quả, đúng quy định.

b) Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố thực hiện việc thanh quyết toán, điều chỉnh kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;

c) Chủ trì, phối hợp Ban Dân tộc và Sở Nội vụ rà soát, đánh giá việc thực hiện các chế độ, chính sách, đề xuất với UBND tỉnh các chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người dân tộc thiểu số theo quy định (nếu có);

d) Hướng dẫn, thẩm định, bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện các nội dung kế hoạch của UBND tỉnh.

5. Sở Kế hoạch - Đầu tư

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư các công trình công cộng tại các đơn vị hành chính mới thành lập do sắp xếp, thành lập, điều chỉnh đơn vị hành chính; ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư, xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ công thiết yếu... đảm bảo đơn vị hành chính mới hoạt động hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế tại các địa phương.

6. Sở Giao thông vận tải - Xây dựng

Hướng dẫn các huyện, thành phố trong việc rà soát, lập quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng, định hướng phát triển hệ thống đô thị, nông thôn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 tại các đơn vị hành chính mới thành lập do sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính. Giúp UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý xây dựng, đô thị trên địa bàn, đặc biệt tại các đơn vị hành chính chính thực hiện sắp xếp, điều chỉnh, thành lập.

7. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Phối hợp với Sở Nội vụ trong việc xây dựng bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp theo Nghị quyết số 896/NQ-UBTVQH14;

b) Giúp UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường trên địa bàn, đặc biệt tại các đơn vị hành chính chính thực hiện sắp xếp, điều chỉnh, thành lập.

c) Thực hiện đăng ký biến động đất đai theo quy định của pháp luật.

d) Hướng dẫn tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong việc chỉnh lý biến động đất đai và hồ sơ sử dụng đất do thay đổi địa giới đơn vị hành chính theo quy định. Không thu các loại lệ phí khi thực hiện chuyển đổi do thay đổi địa giới đơn vị hành chính (theo Điều 11, Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14).

8. Công an tỉnh

a) Hướng dẫn các huyện, thành phố trong việc thay đổi con dấu của các tổ chức, cơ quan, đơn vị do sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính, đảm bảo hoạt động của các cơ quan, đơn vị ngay từ ngày đầu Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực thi hành và đảm bảo việc thanh quyết toán, chuyển giao giữa đơn vị hành chính cũ và đơn vị hành chính mới theo quy định của pháp luật.

b) Sắp xếp, bố trí lực lượng Công an chính quy tại các đơn vị hành chính mới như: Phường Phố Mới sáp nhập phường Lào Cai; phường Thống Nhất chuyển thành xã và thị trấn Si Ma Cai.

c) Tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh, an ninh, trật tự, an ninh nông thôn trên địa bàn các đơn vị hành chính mới sắp xếp, thành lập, không để phần tử xấu lợi dụng chia rẽ nội bộ, gây mất đoàn kết trong quần chúng nhân dân.

d) Hướng dẫn cá nhân, tổ chức trong việc chuyển đổi các loại giấy tờ thuộc ngành Công an phụ trách và không thu các loại lệ phí khi thực hiện chuyển đổi do thay đổi địa giới đơn vị hành chính (theo Điều 11, Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14).

9. Ban Dân tộc tỉnh

Nghiên cứu các chính sách đặc thù của Trung ương và của tỉnh tại các đơn vị hành chính mới thành lập thuộc khu vực miền núi, vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn; các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số...; sớm phát hiện những chính sách có sự thay đổi do việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính. Từ đó, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết hoặc có ý kiến đề xuất, kiến nghị kịp thời với cơ quan có thẩm quyền Trung ương, đảm bảo chính sách của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân được thụ hưởng theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo công bằng xã hội.

10. Sở Y Tế

Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố thực hiện phương án sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, viên chức, người lao động thuộc ngành Y tế; đầu tư trang thiết bị tại các trạm y tế nơi thực hiện sắp xếp, sáp nhập, đảm bảo hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tế, duy trì tốt công tác chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân; phù hợp với kế hoạch tinh giản biên chế theo quy định.

11. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Làm việc với UBND các huyện, thành phố (Phòng Giáo dục và Đào tạo) rà soát đội ngũ giáo viên, học sinh thuộc các đơn vị hành chính sắp xếp, điều chỉnh, thành lập; hướng dẫn việc bàn giao vào thời điểm phù hợp để không ảnh hưởng đến việc dạy và học, đồng thời đảm bảo theo quy định;

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố thực hiện phương án quy hoạch mạng lưới trường, lớp học, sắp xếp đội ngũ lãnh đạo quản lý, viên chức, nhân viên, người lao động gắn với tinh giản biên chế tại các trường học, đảm bảo các điều kiện dạy và học tại các trường học thuộc đơn vị hành chính mới thành lập do sắp xếp đơn vị hành chính.

12. Sở Thông tin và Truyền Thông, Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

Chỉ đạo, tăng cường thời lượng truyền thông về Nghị quyết số 896/NQ-UBTVQH14 của UBTVQH đối với việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai trước, trong và sau ngày Nghị quyết của hiệu lực.

13. Các sở, ban, ngành liên quan khác

Tổ chức thực hiện các nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ các ngành, đơn vị. Hướng dẫn công tác bàn giao, tiếp nhận, chuyển đổi các loại giấy tờ cho nhân dân, cơ quan, doanh nghiệp... thuộc lĩnh vực phụ trách.

14. UBND cấp huyện

a) Tổ chức thống kê, rà soát tổ chức bộ máy (TT HĐND, UBND, Đại biểu HĐND, Trường học, Trạm Y tế, thôn, tổ dân phố, cán bộ, công chức, viên chức; Hồ sơ, tài liệu), tài sản, cơ sở vật chất, tài chính... trong phạm vi điều chỉnh địa giới hành chính để thực hiện công tác bàn giao giữa các cơ quan, đơn vị liên quan. Thời gian thực hiện xong trước ngày 23/02/2020.

b) Chủ động thực hiện việc sắp xếp lãnh đạo, quản lý, cán bộ, công chức, viên chức dôi dư gắn với thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định gắn với việc tổ chức đại hội Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025; kiện toàn tổ chức của HĐND, UBND nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các đoàn thể tại những ĐVHC mới hình thành sau khi sắp xếp; chuẩn bị tốt các điều kiện cho việc Đại hội Đảng cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu cử đại biểu HĐND và UBND nhiệm kỳ 2021 - 2026.

c) Xây dựng Đề án trình UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ thẩm định) quyết định việc sắp xếp, chuyển thôn, tổ dân phố từ đơn vị hành chính cũ thành thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính mới; chuyển thôn thành tổ dân phố ở các phường, thị trấn thực hiện điều chỉnh, thành lập mới... theo quy định.

d) Tổ chức bàn giao, tiếp nhận tổ chức bộ máy, hồ sơ, tài liệu, cơ sở vật chất... sau khi sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính; rà soát quy hoạch, tập trung nguồn lực đầu tư cho các ĐVHC mới sau khi sắp xếp, sáp nhập.

Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp UBND cấp xã hoàn thành quyết toán thu, chi ngân sách năm 2019 theo quy định, thời gian hoàn thành trước ngày 01/3/2020; tham mưu điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách cho các xã, phường trên cơ sở dự toán đã giao năm 2020.

e) Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong sinh hoạt và giao dịch ở đơn vị hành chính sau khi sắp xếp, sáp nhập; thực hiện chuyển đổi các loại giấy tờ cho nhân dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo thẩm quyền.

g) Tăng cường quản lý đất đai, quản lý xây dựng trên địa bàn, đặc biệt trú trọng các khu vực sắp xếp, điều chỉnh, thành lập các đơn vị hành chính; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành trong việc triển khai các nội dung kế hoạch thuộc địa bàn quản lý.

Trên đây là Kế hoạch của triển khai thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Lào Cai. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện; trong quá trình thực hiện báo cáo kết quả và những khó khăn, vướng mắc (nếu có) về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp) để kịp thời xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- TT Đoàn ĐBHQ tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy và các Ban thuộc Tỉnh ủy;
- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Sở Nội vụ (03b);
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Báo Lào Cai, Đài PT-TH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu VT, TH, QLĐT, NC2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

PHỤ LỤC 01

HƯỚNG DẪN SẮP XẾP CÁC TỔ CHỨC ĐẢNG, HĐND, UBND, ĐOÀN THỂ CẤP XÃ

1. Tổ chức Đảng:

a) Trường hợp sắp xếp, sáp nhập nguyên trạng: Hợp nhất Đảng ủy các đơn vị hành chính cấp xã trước khi thực hiện sắp xếp thành Đảng ủy đơn vị hành chính mới; các Chi bộ trực thuộc các ĐVHC cũ chuyển thành trực thuộc Đảng ủy ĐVHC mới.

b) Trường hợp thành lập thị trấn Si Ma Cai: Chuyển nguyên trạng tổ chức Đảng xã Si Ma Cai thành tổ chức Đảng thị trấn Si Ma Cai.

c) Trường hợp thành lập xã Thống Nhất (trên cơ sở một phần phường Thống Nhất và 15 thôn của xã Gia Phú): Chuyển tổ chức Đảng phường Thống Nhất thành xã Thống Nhất; chuyển các Chi bộ, Đảng viên thuộc 15 thôn của xã Gia Phú (phạm vi điều chỉnh địa giới) về trực thuộc Đảng bộ xã Thống Nhất.

Thành phố Lào Cai và huyện Bảo Thắng thống nhất phương án cán bộ chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã Thống Nhất nhiệm kỳ 2020 - 2025, đảm bảo cơ cấu và sự lãnh đạo của Đảng phù hợp với địa bàn dân cư.

d) Trường hợp điều chỉnh một phần ĐGHC: Chuyển các Chi bộ nằm trong phạm vi điều chỉnh địa giới về trực thuộc ĐVHC mới.

2. Hội đồng nhân dân:

a) Trường hợp sắp xếp, sáp nhập nguyên trạng: Hợp nhất HĐND các ĐVHC cấp xã trước khi thực hiện sắp xếp thành HĐND các ĐVHC mới (Điều 134, Luật Tổ chức chính quyền địa phương).

b) Trường hợp thành lập thị trấn Si Ma Cai: Chuyển nguyên trạng tổ chức HĐND xã Si Ma Cai thành tổ chức HĐND thị trấn Si Ma Cai.

c) Trường hợp thành lập xã Thống Nhất (trên cơ sở một phần phường Thống Nhất và 15 thôn của xã Gia Phú): Đại biểu HĐND được bầu ở 15 thôn thuộc xã Gia Phú và Tổ dân phố số 4 thuộc phường Thống Nhất được hợp thành HĐND xã Thống Nhất và hoạt động đến hết nhiệm kỳ (Điều 136 - Luật Tổ chức chính quyền địa phương). Nếu không còn đủ 2/3 tổng số đại biểu theo quy định thì thực hiện theo khoản 2, Điều 138, Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

d) Trường hợp điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính hoặc di chuyển tập thể dân cư: Đại biểu HĐND thuộc địa phận điều chỉnh địa giới sẽ là đại biểu HĐND cấp tương đương và tiếp tục hoạt động đến hết nhiệm kỳ (Điều 137, Luật Tổ chức chính quyền địa phương).

3. Ủy ban nhân dân:

a) Trường hợp sắp xếp, sáp nhập nguyên trạng: Hợp nhất UBND các ĐVHC cấp xã trước khi thực hiện sắp xếp thành UBND các ĐVHC mới (việc bầu các chức danh UBND thực hiện theo Khoản 3, Điều 134, Luật Tổ chức chính quyền địa phương).

b) Trường hợp thành lập thị trấn Si Ma Cai: Chuyển nguyên trạng tổ chức UBND xã Si Ma Cai thành tổ chức UBND thị trấn Si Ma Cai.

c) Trường hợp thành lập xã Thống Nhất (trên cơ sở một phần phường Thống Nhất và 15 thôn của xã Gia Phú): Chuyển tổ chức UBND phường Thống Nhất thành xã Thống Nhất.

Đề nghị thành phố Lào Cai và huyện Bảo Thắng rà soát lại nhân sự của xã Thống Nhất và xã Gia Phú hiện tại để có phương án sắp xếp cán bộ, công chức thuộc UBND xã Thống Nhất nhiệm kỳ 2021 - 2026, đảm bảo sự quản lý, điều hành của chính quyền phù hợp với địa bàn dân cư.

4. MTTQ và các Đoàn thể :

a) Trường hợp sắp xếp, sáp nhập nguyên trạng: Hợp nhất Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội của các ĐVHC cấp xã trước khi thực hiện sắp xếp thành Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội của ĐVHC mới.

b) Trường hợp thành lập thị trấn Si Ma Cai: Chuyển nguyên trạng tổ chức UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã Si Ma Cai thành tổ chức UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thị trấn Si Ma Cai.

c) Trường hợp thành lập xã Thống Nhất (trên cơ sở một phần phường Thống Nhất và 15 thôn của xã Gia Phú): Chuyển tổ chức UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của phường Thống Nhất thành xã Thống Nhất; chuyển các Chi hội, Chi đoàn, Hội viên, Đoàn viên thuộc 15 thôn của xã Gia Phú (khu vực điều chỉnh địa giới) về trực thuộc các tổ chức đoàn thể xã Thống Nhất và hoạt động đến hết nhiệm kỳ của tổ chức.

5. Các cơ quan, tổ chức khác như: Y tế, Giáo dục, Công an...:

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện theo Đề án sắp xếp, thành lập, điều chỉnh đơn vị hành chính đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt./.

 

UBND HUYỆN, THÀNH PHỐ...

Biểu 02

BIỂU TỔNG HỢP HIỆN TRẠNG THÔN, TỔ DÂN PHỐ THUỘC HUYỆN, TP...

STT

Tên xã, thị trấn/thôn, TDP

Tổng số hộ trong thôn, TDP

Ghi chú

I

Xã .....

 

 

1

Thôn....

 

 

2

Thôn....

 

 

3

 

 

 

II

Phường ......

 

 

1

Tổ dân phố

 

 

2

Tổ dân phố

 

 

3

 

 

 

III

Thị trấn..

 

 

1

Tổ dân phố..

 

 

2

Tổ dân phố..

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

Tổng cộng.......thôn, TDP (thôn là ......, tổ dân phố là....)

 

Bằng chữ:

 

UBND HUYỆN, THÀNH PHỐ...

Biểu 03

PHƯƠNG ÁN CHỈNH HOẶC CHUYỂN THÔN, TDP TỪ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH NÀY SANG ĐVHC KHÁC

STT

Xã, phường, thị trấn/Thôn, Tổ dân phố cũ

TT

Xã, phường, thị trấn/Thôn, Tổ dân phố mới

Ghi chú

Tên thôn, TDP

Số hộ

Tên thôn, TDP

Số hộ

I

Xã, phường, thị trấn....

 

Xã, phường, thị trấn....

 

1

 

 

1

 

 

Đạt trên 50% chuẩn

2

 

 

 

 

 

3

 

 

2

 

 

Đạt chuẩn

4...

 

 

 

II

Xã, phường, thị trấn....

 

Xã, phường, thị trấn....

 

1

 

 

1

 

 

Chưa đạt chuẩn

2

 

 

 

 

 

3...

 

 

 

 

 

III

Xã, phường, thị trấn....

 

Xã, phường, thị trấn....

 

1

 

 

 

 

 

Chưa đạt 50%

2...

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

Ghi chú: Các huyện, thành phố rà soát, thống kê số thôn, tổ dân phố mới nhất đã được HĐND tỉnh nghị quyết sáp nhập trong tháng 12/2019.

+ Đối với những xã, phường, thị trấn sáp nhập nguyên trạng thì giữ nguyên tên gọi của thôn, TDP cũ;

+ Đối với các thôn thuộc các xã của huyện Si Ma Cai nay chuyển tên thành TDP thuộc Thị trấn huyện Si Ma Cai;

+ Đối với các phường thuộc TP Lào Cai có chỉnh một phần hoặc cả TDP, đề nghị tổng hợp chi tiết số hộ, diện tích..../.