Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 179/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 13 tháng 12 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

VỀ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ VIỆC SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ THUỘC TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/5/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 818/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lạng Sơn;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lạng Sơn với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tổ chức thi hành Nghị quyết số 818/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lạng Sơn theo đúng quy định, kịp thời, hiệu quả, đúng pháp luật;

b) Đảm bảo tiếp tục thực hiện đầy đủ các nội dung theo tiến độ, yêu cầu của Đề án số 08/ĐA-UBND ngày 29/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 tỉnh Lạng Sơn, các quy định pháp luật và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

2. Yêu cầu

a) Sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương, đảm bảo duy trì hoạt động liên tục, ổn định, hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động chỉ đạo, điều hành và cung cấp dịch vụ công của các đơn vị hành chính cấp xã mới kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành (01/01/2020);

b) Ổn định đời sống của Nhân dân địa phương và hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn;

c) Thực hiện công tác thống kê, bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số và tài sản, phương tiện, trang thiết bị làm việc, hồ sơ, tài liệu liên quan của các đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp về các đơn vị hành chính cấp xã mới đúng quy định pháp luật, chặt chẽ, hiệu quả, tiết kiệm.

II. NHIỆM VỤ, LỘ TRÌNH, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết

a) Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo Huyện ủy và phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội cùng cấp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 818/NQ-UBTVQH14 đối với các đơn vị hành chính cấp xã thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý;

b) Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện phải quy định cụ thể về các nội dung công việc, thời gian thực hiện, phân công các thành viên Ban chỉ đạo hoặc cấp ủy viên, Lãnh đạo cơ quan quản lý cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn thuộc phạm vi sắp xếp đơn vị hành chính thống nhất tổ chức thực hiện.

c) Thời gian hoàn thành: Trước ngày 16/12/2019.

2. Thông tin tuyên truyền Nghị quyết

Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Lạng Sơn và các cơ quan thông tấn trên địa bàn tỉnh, các cấp, các ngành tổ chức thông tin, truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở, cụ thể như sau:

a) Về nội dung thông tin tuyên truyền

- Tiếp tục công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của tỉnh. Thông qua việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã sẽ tạo sự thay đổi tích cực và tập trung được nguồn lực đầu tư, phát huy tiềm năng phát triển của địa phương trong phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, đồng thời, việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã góp phần tinh gọn bộ máy, giảm chi phí hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, hiệu quả, hiệu lực hoạt động hệ thống chính trị cấp xã.

- Nội dung chính của Nghị quyết số 818/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lạng Sơn liên quan đến địa phương;

- Công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp các chức danh chủ chốt và đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở địa phương;

- Công khai về quyền và nghĩa vụ tài chính của công dân, các tổ chức trong việc đóng góp hoặc đã hoàn thành việc đóng góp xây dựng hạ tầng cơ sở, các công trình phúc lợi công cộng,... do nhân dân và các tổ chức đóng góp toàn bộ hoặc một phần kinh phí trong phạm vi đơn vị hành chính cấp xã cũ;

- Thời gian hoạt động của đơn vị hành chính cấp xã mới, việc bố trí trụ sở các đơn vị hành chính cấp xã mới,..và một số nội dung khác liên quan.

b) Thời gian thực hiện: Từ nay đến khi tổng kết việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã.

3. Tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ủy ban nhân dân cấp huyện có sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

a) Nội dung

- Công bố Nghị quyết số 818/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã liên quan theo phạm vi, thẩm quyền quản lý trên địa bàn;

- Quán triệt Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện về triển khai Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lạng Sơn;

- Trách nhiệm của các cấp, các tổ chức trong triển khai các nội dung liên quan về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện;

- Công bố các quyết định về kiện toàn tổ chức, nhân sự chủ chốt (lâm thời) cấp ủy, MTTQ; các tổ chức chính trị – xã hội và các tổ chức xã hội khác (nếu có);

- Công bố chỉ định danh sách đại biểu Hội đồng nhân dân của các đơn vị hành chính cấp xã mới, chỉ định triệu tập viên để triệu tập và chủ tọa Kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân cấp xã ở đơn vị hành chính mới;

- Quán triệt yêu cầu, nhiệm vụ, trách nhiệm trong hoạt động chỉ đạo, điều hành và cung cấp dịch vụ công của các đơn vị hành chính cấp xã mới đảm bảo liên tục, ổn định và hiệu lực, hiệu quả;

- Các nội dung khác liên quan theo yêu cầu thực tế của huyện.

b) Thành phần:

- Lãnh đạo Huyện ủy; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện;

- Lãnh đạo các Ban Đảng; Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị – xã hội cấp huyện;

- Các Phòng, ban, tổ chức, đơn vị thuộc huyện;

- Các cơ quan Trung ương đặt tại địa phương;

- Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện;

- Bí thư, Phó Bí thư; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; các tổ chức chính trị – xã hội tại các đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp;

- Bí thư, Phó Bí thư; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn;

- Đại biểu các cơ quan cấp tỉnh và các cơ quan liên quan (do Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định mời).

c) Thời gian hoàn thành: Trước ngày 23/12/2019.

4. Tổ chức tổng kết, đánh giá, phân loại tổ chức, tổ chức cơ sở đảng, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, đảng viên năm 2019

a) Tổ chức tổng kết, đánh giá, phân loại tổ chức, tổ chức cơ sở đảng, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, đảng viên năm 2019 đối với các đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (51 xã, thị trấn) theo thẩm quyền quản lý và hướng dẫn của các cơ quan cấp trên;

b) Thời gian hoàn thành: Trước ngày 20/12/2019.

c) Kết quả đánh giá, phân loại tổ chức, tổ chức cơ sở đảng, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, đảng viên năm 2019 làm căn cứ để bình xét thi đua, khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân; lưu hồ sơ và là một trong những tiêu chí để sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức cấp xã tại các đơn vị hành chính mới.

5. Kiện toàn tổ chức bộ máy tại các đơn vị hành chính cấp xã mới hình thành

Kiện toàn tổ chức, bộ máy của 25 đơn vị hành chính cấp xã mới (gồm 06 thị trấn và 19 xã), cụ thể như sau:

a) Đảng bộ xã, thị trấn:

Thành lập Đảng bộ xã, thị trấn theo đơn vị hành chính mới, chỉ định danh sách cấp ủy viên, Ban thường vụ và các chức danh chủ chốt của cấp ủy tại đơn vị hành chính xã, thị trấn mới và hoạt động đến hết nhiệm kỳ 2015- 2020 nhằm đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, kịp thời của Đảng đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị hành chính xã, thị trấn mới;

Thẩm quyền, trình tự, thủ tục thành lập Đảng bộ ở các xã, thị trấn và chỉ định danh sách cấp ủy viên, Ban thường vụ và các chức danh chủ chốt tại các đơn vị hành chính xã, thị trấn mới thực hiện theo quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp trên;

Danh sách nhân sự chỉ định vào Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư, nhân sự bầu Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra và các chức danh cán bộ chủ chốt khác tại các đơn vị hành chính xã, thị trấn mới phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, dân chủ, khách quan, gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ cấp xã, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 25/12/2019.

b) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; các tổ chức chính trị – xã hội1:

Thành lập, kiện toàn lại tổ chức bộ máy Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội cơ sở theo đơn vị hành chính xã, thị trấn mới, công nhận hoặc chỉ định, cử Ban chấp hành, Ban thường trực của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội tại các đơn vị hành chính cấp xã cũ được hợp thành Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội theo đơn vị hành chính xã, thị trấn mới và chỉ đạo bầu hoặc cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt theo thẩm quyền quản lý và quy định của Luật, Điều lệ và hướng dẫn của cấp trên.

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 25/12/2019.

c) Về tổ chức Hội đồng nhân dân:

Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện:

- Chỉ định danh sách đại biểu Hội đồng nhân dân của các đơn vị hành chính cấp xã cũ được hợp thành Hội đồng nhân dân của đơn vị hành chính cấp xã mới và tiếp tục hoạt động cho đến khi hết nhiệm kỳ 2016-2021;

- Chỉ định triệu tập viên để triệu tập và chủ tọa Kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân cấp xã ở đơn vị hành chính mới hình thành;

Việc chỉ định danh sách đại biểu Hội đồng nhân dân, chỉ định triệu tập viên và Chủ tọa Kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân cấp xã ở đơn vị hành chính mới hình thành theo quy định tại Điều 134, Điều 136, Điều 137 Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 25/12/2019.

d) Tổ chức Ủy ban nhân dân

- Tổ chức kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân các đơn vị hành chính cấp xã mới để bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân và các chức danh của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân của xã, thị trấn mới hình thành theo quy định tại Điều 83 Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và các quy định pháp luật khác hiện hành.

- Thời gian hoàn thành: Ngày 01/01/2020.

đ) Tổ chức và hoạt động của các thôn, tổ dân phố

Các thôn, tổ dân phố tại các đơn vị hành chính mới được sáp nhập nguyên trạng trên cơ sở các thôn, tổ dân phố của các đơn vị hành chính cấp xã cũ trước khi sắp xếp2.

6. Kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tại các đơn vị hành chính cấp xã mới

a) Căn cứ Đề án số 08/ĐA-UBND ngày 29/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 tỉnh Lạng Sơn, các quy định pháp luật hiện hành và văn bản hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh3, Ủy ban nhân dân cấp huyện hoàn thiện phương án kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tại từng đơn vị hành chính xã, thị trấn gửi Sở Nội vụ có ý kiến thống nhất bằng văn bản trước khi thực hiện bố trí, sắp xếp.

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 20/12/2019.

b) Giao, ủy quyền Sở Nội vụ hướng dẫn và có ý kiến thống nhất bằng văn bản về phương án kiện toàn làm cơ sở cho cấp huyện thực hiện bố trí cán bộ, công chức và thực hiện lộ trình tinh giản biên chế tại các các đơn vị hành chính xã, thị trấn mới theo đúng quy định về cơ cấu, số lượng các chức danh cán bộ, công chức cấp xã.

Thời gian hoàn thành: trước ngày 25/12/2019.

c) Đối với các trường hợp trong phương án điều động, bố trí, tuyển dụng sang cơ quan, đơn vị khác hoặc các trường hợp dôi dư thực hiện chính sách nghỉ hưu, tinh giản biên chế,. , Ủy ban nhân dân cấp huyện khẩn trương thực hiện theo thẩm quyền phân cấp quản lý.

Thời gian hoàn thành: trước ngày 31/12/2019.

7. Thực hiện thống kê, kiểm kê tài liệu, tài sản, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác bàn giao, tiếp nhận

a) Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội cấp huyện hướng dẫn các xã, thị trấn thuộc phạm vi sắp xếp đơn vị hành chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, thẩm quyền quản lý và văn bản hướng dẫn của cơ quan cấp trên tiến hành rà soát, thống kê, kiểm kê về tài sản, trang thiết bị, phương tiện làm việc; hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; các lĩnh vực quản lý nhà nước... ở cấp xã để thực hiện bàn giao cho các đơn vị hành chính cấp xã mới;

Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội bàn giao, tiếp nhận các nội dung nêu trên giữa đơn vị hành chính cũ và đơn vị hành chính mới ngay sau khi đơn vị hành chính xã, thị trấn mới hoạt động chính thức kể từ ngày 01/01/2020.

b) Đối với các công việc phát sinh hoặc chưa hoàn thành việc bàn giao, tiếp nhận tại thời điểm ngày 01/01/2020 thì các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm phối hợp để tiếp tục thực hiện các nội dung bàn giao, tiếp nhận theo quy định.

8. Thông báo địa điểm trụ sở, thay đổi con dấu của đơn vị hành chính xã, thị trấn mới

Cấp ủy, chính quyền, Mặt Trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội cấp huyện chỉ đạo:

a) Hoàn thành việc đổi tên các cơ quan, tổ chức theo đơn vị hành chính xã, thị trấn mới; đăng ký hệ thống tài khoản kế toán, đảm bảo các điều kiện cần thiết cho hoạt động của đơn vị hành chính cấp xã mới kể từ ngày 01/01/2020.

b) Thông báo địa điểm trụ sở của đơn vị hành chính xã, thị trấn mới trên các phương tiện thông tin đại chúng.

c) Đăng ký các loại con dấu cho các cơ quan, tổ chức của các đơn vị hành chính cấp xã mới.

d) Thời gian hoàn thành: Trước ngày 31/12/2019.

đ) Thu hồi con dấu cũ, sử dụng con dấu mới

Cấp ủy, chính quyền, Mặt Trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội cấp huyện phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan có thẩm quyền thông báo thời điểm kết thúc hoạt động của các cơ quan, tổ chức tại các đơn vị hành chính cấp xã cũ và thu hồi con dấu cũ tại thời điểm hết giờ làm việc hành chính ngày 31/12/2019 (thứ 3).

Sau khi thu hồi con dấu cũ, thực hiện cấp con dấu mới cho các đơn vị hành chính cấp xã, các tổ chức mới để sử dụng kể từ ngày 01/01/2020.

9. Đơn vị hành chính các xã, thị trấn mới chính thức hoạt động từ 00 giờ, 00 phút, ngày 01/01/2020.

10. Tổ chức Kỳ họp thứ nhất của đơn vị hành chính cấp xã mới

a) Hội đồng nhân dân các đơn vị hành chính cấp xã mới tổ chức Kỳ họp thứ nhất để bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân và các chức danh của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân của xã, thị trấn mới theo quy định tại Điều 83 Luật tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật khác hiện hành;

b) Ngay sau khi được Hội đồng nhân dân bầu, Chủ tịch Hội đồng nhân dân và các chức danh của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân của xã, thị trấn mới thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định để triển khai các nhiệm vụ, quyền hạn trọng tâm tại đơn vị hành chính xã, thị trấn mới, cụ thể:

- Thảo luận về các nội dung, những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn, dự toán thu, chi ngân sách, điều chỉnh dự toán ngân sách, chủ trương đầu tư chương trình, dự án theo kế hoạch năm 2020 và nhiệm kỳ 2016-2021 trong phạm vi thẩm quyền quản lý;

- Công bố danh sách, quán triệt phân công nhiệm vụ cho các chức danh cán bộ, công chức cấp xã tại đơn vị hành chính xã, thị trấn mới;

- Tổ chức tiếp nhận tài sản, trang thiết bị, phương tiện làm việc; hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; các lĩnh vực quản lý nhà nước... và một số nội dung khác theo yêu cầu thực tế.

c) Thời gian tổ chức: Ngày 01/01/2020.

11. Thông qua các nghị quyết, quyết định về nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020 và nhiệm kỳ 2016-2021

a) Căn cứ các nội dung thảo luận tại kỳ họp thứ nhất của đơn vị hành chính cấp xã mới và tình hình thực tế, Ủy ban nhân dân các đơn vị hành chính cấp xã mới xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua các nghị quyết, quyết định về nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020 và nhiệm kỳ 2016-2021 tại kỳ họp bất thường để làm cơ sở tổ chức triển khai theo nhiệm vụ, quyền hạn quy định.

b) Thời gian hoàn thành: Trước ngày 10/01/2020.

12. Chuyển đổi giấy tờ cho các cơ quan, tổ chức và công dân

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn mới chỉ đạo, phối hợp với cơ quan công an, tư pháp và các tổ chức liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức chuyển đổi giấy tờ cho người dân, tổ chức thuộc phạm vi địa bàn quản lý;

Đối với các loại giấy tờ thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của các cơ quan cấp trên, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn mới có thông báo, hướng dẫn để các tổ chức, cá nhân thực hiện chuyển đổi theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ

a) Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan để các huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đảm bảo thời gian, tiến độ đã đề ra;

b) Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả triển khai, đề xuất chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc, khó khăn của các huyện khi thực hiện Nghị quyết.

2. Đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các Ban đảng, MTTQ và các Đoàn thể tỉnh theo phạm vi, thẩm quyền được giao, hướng dẫn việc kiện toàn các tổ chức và nhân sự tại Đảng bộ cơ sở, Mặt Trận Tổ quốc, các tổ chức Đoàn thể chính trị – xã hội tại các đơn vị hành chính xã, thị trấn mới đảm bảo hoạt động ổn định kể từ ngày 01/01/2020.

3. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan

Căn cứ chức năng quản lý nhà nước, quản lý ngành thuộc phạm vi quản lý:

a) Hướng dẫn cấp huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn mới điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách và danh mục đầu tư, xây dựng kế hoạch huy động mọi nguồn lực để tiếp tục đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Nhân dân ổn định sản xuất, kinh doanh;

b) Rà soát các quy định pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý để hướng dẫn công tác bàn giao, tiếp nhận, chuyển đổi các loại giấy tờ cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.

4. Ủy ban nhân dân cấp huyện

a) Chịu trách nhiệm toàn diện về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn phạm vi thẩm quyền quản lý;

b) Tổ chức thông tin, tuyên truyền về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn; thực hiện các nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đúng quy định và lộ trình triển khai;

c) Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức bàn giao, tiếp nhận tổ chức bộ máy, hồ sơ, tài liệu, cơ sở vật chất...; rà soát quy hoạch, tập trung nguồn lực đầu tư các đơn vị hành chính xã, thị trấn mới đảm bảo ổn định, phát triển;

d) Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong sinh hoạt và giao dịch ở đơn vị hành chính sau khi sắp xếp, chuyển đổi các loại giấy tờ cho nhân dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo thẩm quyền.

5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

a) Tổ chức thông tin, tuyên truyền về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn; thực hiện nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và lộ trình;

b) Tiến hành rà soát, thống kê hồ sơ, tài liệu; thực hiện bàn giao, tiếp nhận tổ chức bộ máy, hồ sơ, tài liệu, cơ sở vật chất.

c) Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong sinh hoạt và giao dịch ở đơn vị hành chính sau khi sắp xếp, thành lập, chuyển đổi các loại giấy tờ cho nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp theo thẩm quyền.

6. Các nội dung công khác

Ngoài các nội dung công việc giao, phân công theo Kế hoạch này, các Sở, ban, ngành, các cơ quan, tổ chức liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện tiếp tục triển khai đầy đủ các nội dung công việc theo Đề án số 08/ĐA-UBND ngày 29/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 tỉnh Lạng Sơn.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các Sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả và đúng tiến độ Kế hoạch này.

Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc, phát sinh, các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện và các cơ quan, tổ chức liên quan, phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (đầu mối là Sở Nội vụ) để kịp thời giải đáp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn hoặc báo cáo đề xuất Ủy ban nhân tỉnh thống nhất chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh Lạng Sơn;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Các Ban đảng, Đoàn thể tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- Bộ CHQS tỉnh; BCH BĐ Biên phòng tỉnh;
- Công An tỉnh;
- Các cơ quan TW trên địa bàn tỉnh;
- Báo Lạng Sơn, TTX Việt Nam tại Lạng Sơn, các cơ quan thông tấn, báo chí;
- Các Huyện ủy, Thành ủy,
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- C,PCVP UBND tỉnh, các phòng CM, ĐV;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn;
- Lưu: VT, NC(HXĐ).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Thưởng

 1 gồm: Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân và các tổ chức xã hội khác (nếu có).

2 Bao gồm cả các thôn, tổ dân phố mới hình thành sau sắp xếp, sáp nhập theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 12/2019

3 Văn bản số 1210/UBND-NC ngày 12/11/2019 và văn bản số 1253/UBND-NC ngày 26/11/2019 về việc bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức cấp xã

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Kế hoạch 179/KH-UBND năm 2019 về triển khai Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lạng Sơn

  • Số hiệu: 179/KH-UBND
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Ngày ban hành: 13/12/2019
  • Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn
  • Người ký: Phạm Ngọc Thưởng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 13/12/2019
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản