Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/KH-UBND

Nghệ An, ngày 03 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 831/NQ-UBTVQH14 NGÀY 17/12/2019 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ VIỆC SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ THUỘC TỈNH NGHỆ AN

Thực hiện Nghị quyết số 831/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Nghệ An; Kế hoạch số 216-KH/TU ngày 30/10/2019 của Tỉnh ủy; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết trên địa bàn tỉnh, với các nội dung chính như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 831/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội kịp thời, hiệu quả, đúng các quy định của pháp luật; đảm bảo yêu cầu tại Kế hoạch số 491/KH-UBND ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 216-KH/TU ngày 30/10/2019 của Tỉnh ủy.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo duy trì hoạt động liên tục, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy trong hệ thống chính trị ở các đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp; không làm xáo trộn đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân và sản xuất, kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

- Thực hiện công tác bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số và toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan của các cơ quan, đơn vị ở các đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp về đơn vị hành chính mới; đảm đúng quy định của pháp luật; chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

II. NHIỆM VỤ, LỘ TRÌNH, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Thông tin tuyên truyền Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Các cấp, các ngành, các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn liên quan, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn và các xã, phường, thị trấn tăng cường thông tin, tuyên truyền Nghị quyết số 831/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã; tập trung vào một số nội dung chính như sau:

1.1. Mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

1.2. Nội dung Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã liên quan trực tiếp đến địa phương.

1.3. Công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, đơn vị sự nghiệp, các chức danh cán bộ chủ chốt ở địa phương.

1.4. Công khai về quyền và nghĩa vụ tài chính của công dân trong việc đóng góp hoặc đã hoàn thành việc đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng trong phạm vi đơn vị hành chính cấp xã cũ do nhân dân đóng góp toàn bộ hoặc một phần kinh phí.

1.5. Thời gian hoạt động đơn vị hành chính cấp xã mới; việc bố trí công sở, trạm y tế, trường học, nhà văn hóa, khu thể thao, công trình công cộng của đơn vị hành chính mới.

Thời gian thực hiện: Từ ngày 10/01/2020 đến khi tổng kết việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã.

2. Tổ chức chính quyền địa phương (HĐND và UBND):

2.1. Chuẩn bị nhân sự chủ chốt của HĐND và UBND.

- Cấp ủy, chính quyền cấp huyện căn cứ Kế hoạch số 216-KH/TU ngày 30/10/2019 của Tỉnh ủy và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị nhân sự để giới thiệu bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND đảm bảo số lượng và chất lượng theo quy định.

- Thời gian hoàn thành: trước ngày 10/01/2020.

2.2. Tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND của đơn vị hành chính mới.

- Thường trực HĐND cấp huyện chỉ định một triệu tập viên trong số đại biểu HĐND của đơn vị hành chính mới, để triệu tập và chủ tọa cho đến khi HĐND bầu ra Chủ tịch HĐND của đơn vị hành chính mới. Sau đó Chủ tịch HĐND đơn vị hành chính mới được bầu tiếp tục chủ tọa kỳ họp để bầu các chức danh của HĐND và UBND theo quy định tại Điều 134 và Điều 137 của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương.

- Số lượng, điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình bầu các chức danh của HĐND và UBND đơn vị hành chính cấp xã mới thực hiện theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

- Thời gian hoàn thành: trước ngày 20/01/2020.

2.3. Tổ chức công bố việc thành lập đơn vị hành chính mới và ra mắt nhân sự chủ chốt của các tổ chức trong hệ thống chính trị.

- Chủ tịch UBND đơn vị hành chính mới phối hợp Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch MTTQ và các tổ chức đoàn thể tổ chức công bố đơn vị hành chính mới và ra mắt nhân sự chủ chốt của các tổ chức trong hệ thống chính trị.

- Thời gian hoàn thành: trước ngày 25/01/2020.

3. Tổ chức và hoạt động của các xóm, khối, bản:

- Ổn định tổ chức và hoạt động của các xóm, khối, bản như hiện nay. Trường hợp sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã có các xóm, khối, bản trùng tên trong đơn vị hành chính mới, UBND cấp huyện thực hiện trình tự đổi tên xóm, khối, bản theo quy định tại Điểm 4, Khoản 7, Điều 1 Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

- Đối với các xóm, bản thuộc các xã nhập vào phường, thị trấn, UBND cấp huyện lập danh sách gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định chuyển xóm, bản thành khối theo quy định tại Điểm 2, Khoản 7 Điều 1, Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

4. Xây dựng phương án bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở đơn vị hành chính mới.

- Các huyện, thị xã xây dựng phương án bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo Kế hoạch số 216-KH/TU ngày 30/10/2019 của Tỉnh ủy.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 30/01/2020.

5. Thực hiện việc thống kê, kiểm kê, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác bàn giao, tiếp nhận

Thống kê, kiểm kê, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu; thực hiện công tác bàn giao, tiếp nhận giữa đơn vị hành chính cũ và đơn vị hành chính mới:

- Cấp ủy, chính quyền, mặt trận và đoàn thể cấp huyện hướng dẫn các xã, phường, thị trấn thuộc phạm vi sắp xếp căn cứ văn bản hướng dẫn của cơ quan ngành dọc cấp trên tiến hành rà soát, thống kê, kiểm kê, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; các lĩnh vực quản lý nhà nước... ở cấp xã để bàn giao cho các đơn vị hành chính cấp xã mới.

- Cấp ủy, chính quyền, mặt trận và đoàn thể cấp huyện tổ chức hội nghị, chứng kiến việc bàn giao, tiếp nhận các nội dung nêu trên giữa đơn vị hành chính cũ và đơn vị hành chính mới (có thể kết hợp với hội nghị công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội).

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 15/01/2020.

Đối với các công việc phát sinh hoặc chưa hoàn thành việc bàn giao, tiếp nhận tại thời điểm ngày 15/01/2020 thì các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm phối hợp để tiếp tục thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận theo quy định.

6. Thu hồi con dấu cũ; khắc, đăng ký và sử dụng con dấu mới

6.1. Cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể cấp huyện chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc căn cứ Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đăng ký với Công an tỉnh khắc, đăng ký các loại con dấu mới cho các cơ quan, tổ chức của đơn vị hành chính cấp xã mới.

- Công an tỉnh có kế hoạch tổ chức khắc dấu cho các địa phương đảm bảo thời gian quy định.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 20/01/2020.

6.2. Thu hồi con dấu cũ, sử dụng con dấu mới:

- Cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể cấp huyện phối hợp với cơ quan có thẩm quyền thu hồi các con dấu cũ tại thời điểm hết giờ làm việc hành chính ngày 20/01/2020.

- Sau khi thu hồi con dấu cũ, thực hiện cấp con dấu mới cho các cơ quan, đơn vị ở đơn vị hành chính mới để sử dụng kể từ ngày 20/01/2020.

7. Chuyển đổi giấy tờ cho cơ quan, tổ chức và công dân

- UBND đơn vị hành chính cấp xã mới chỉ đạo, phối hợp với cơ quan công an, tư pháp và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc chuyển đổi giấy tờ cho người dân, tổ chức ngay tại địa phương và không thu lệ phí khi cấp đổi giấy tờ, sổ hộ khẩu mới (ngân sách tỉnh hỗ trợ lệ phí đổi sổ).

- Đối với các loại giấy tờ còn lại, UBND cấp xã có thông báo, hướng dẫn để người dân chuyển đổi theo quy định (nếu có nhu cầu).

8. Về kinh phí thực hiện

Sở Tài chính tham mưu việc hỗ trợ nguồn kinh phí triển khai thực hiện. Ngoài ra, trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có phát sinh cấp huyện sử dụng kinh phí bố trí từ nguồn tăng thu thường xuyên (nếu có) để thực hiện.

9. Thực hiện sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập

Ủy ban nhân dân cấp huyện phối hợp với các Sở, ngành liên quan xây dựng Đề án sắp xếp các trường học cùng cấp và các trạm Y tế trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thời gian thực hiện trong tháng 02/2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; chỉ đạo UBND cấp huyện trong việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức; công tác bàn giao, tiếp nhận, chuyển đổi giấy tờ...; tổ chức lễ công bố.

2. Sở Nội vụ:

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện các nhiệm vụ:

+ Thực hiện quy trình tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND của đơn vị hành chính cấp xã mới để bầu cử các chức danh cán bộ chủ chốt của HĐND, UBND cấp xã của ĐVHC xã mới đảm bảo theo đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

+ Việc bàn giao về tổ chức bộ máy, biên chế, hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, hồ sơ địa giới hành chính của ĐVHC cũ về ĐVHC mới theo đúng quy định.

+ Việc hoàn thiện hồ sơ để đánh giá phân loại đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 1211/2016/NQ-UBTVQH13 sau khi Nghị quyết số 831/NQ-UBTVQH14 có hiệu lực thi hành.

+ Tham mưu với UBND tỉnh ban hành Quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp xã theo quy định.

+ Phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn việc sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách khi sắp xếp các ĐVHC cấp xã.

- Chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên môi trường và các đơn vị có liên quan xác định địa giới hành chính mới của các xã mới sau khi sáp nhập.

3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An

Tiếp tục tăng cường tuyên truyền các nội dung về Nghị quyết số 831/NQ-UBTVQH14 , kế hoạch triển khai thực hiện của UBND tỉnh và các nội dung liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết.

4. Sở Tài chính

- Tham mưu việc bố trí nguồn kinh phí triển khai thực hiện. Hướng dẫn UBND cấp huyện việc bố trí, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí; việc bàn giao công nợ về Xây dựng cơ bản, về quản lý tài chính, tài sản từ đơn vị hành chính cũ sang ĐVHC mới theo đúng quy định khi Nghị quyết số 831/NQ-UBTVQH14 có hiệu lực thi hành;

- Hướng dẫn, kiểm tra UBND các huyện, thị xã về số liệu, hồ sơ liên quan đến tài chính,tài sản, công nợ...trong việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính để thành lập xã mới.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Hướng dẫn UBND cấp huyện chỉ đạo thực hiện việc bàn giao hồ sơ địa chính, các hồ sơ liên quan đến lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường của các đơn vị hành chính cũ về đơn vị hành chính mới; công tác quản lý nhà nước về tài nguyên - môi trường đối với đơn vị hành chính mới đảm bảo theo đúng quy định khi Nghị quyết số 831/NQ-UBTVQH14 có hiệu lực thi hành.

- Hướng dẫn, kiểm tra UBND các huyện, thị xã về số liệu, hồ sơ liên quan đến lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường trong việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

6. Sở Văn hóa, Thể thao.

Hướng dẫn UBND cấp huyện chỉ đạo, tổ chức việc thống kê, quản lý các di tích văn hóa, thiết chế văn hóa trên địa bàn các xã thuộc diện sắp xếp và công tác bàn giao, quản lý, sử dụng đối với đơn vị hành chính xã mới được thành lập đảm bảo phù hợp và đúng quy định khi Nghị quyết số 831/NQ-UBTVQH14 có hiệu lực thi hành; hướng dẫn, kiểm tra việc bàn giao về số liệu, hồ sơ liên quan của các xã có liên quan.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Hướng dẫn, phối hợp UBND cấp huyện xây dựng và triển khai các nội dung về Đề án sắp xếp các trường công lập cùng cấp trên địa bàn đơn vị hành chính xã mới trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo tiến độ đề ra; việc quản lý, sử dụng cơ sở vật chất của các trường học ở các đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp; về việc đánh giá đề nghị công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia ở đơn vị hành chính mới khi Nghị quyết số 831/NQ-UBTVQH14 có hiệu lực thi hành.

- Hướng dẫn, kiểm tra UBND các huyện, thị xã về số liệu, hồ sơ liên quan đến lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo trong việc sắp xếp xã.

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Hướng dẫn UBND cấp huyện về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư; trong xây dựng kế hoạch đầu tư công phục vụ cho việc đầu tư ở từng cấp khi Nghị quyết số 831/NQ-UBTVQH14 có hiệu lực thi hành. Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ các xã mới được thành lập về đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, trụ sở làm việc, trường học... theo chương trình chung của tỉnh.

- Hướng dẫn, kiểm tra UBND các huyện, thị xã về số liệu, hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đầu tư trong việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

9. Sở Giao thông - Vận tải.

- Hướng dẫn UBND cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn cấp xã trong việc bàn giao hồ sơ, tuyến đường giao thông trên địa bàn các xã cũ về đơn vị hành chính xã mới; việc quản lý, nâng cấp, đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn đối với ĐVHC xã mới đảm bảo kết nối thuận lợi khi ĐVHC xã mới thành lập khi Nghị quyết số 831/NQ-UBTVQH14 có hiệu lực thi hành.

- Hướng dẫn, kiểm tra UBND các huyện, thị xã về số liệu, hồ sơ liên quan đến lĩnh vực Giao thông - Vận tải trong việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

10. Sở Tư pháp.

Hướng dẫn UBND cấp huyện chỉ đạo đơn vị hành chính cũ làm tốt công tác bàn giao hồ sơ tư pháp về đơn vị hành chính mới; đồng thời làm tốt công tác quản lý hộ tịch theo đúng quy định; phối hợp với cơ quan chức năng hướng dẫn các huyện chỉ đạo các xã mới thành lập trong việc chuyển đổi các loại giấy tờ cho tổ chức và công dân liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành khi Nghị quyết số 831/NQ-UBTVQH14 có hiệu lực thi hành; hướng dẫn, kiểm tra việc bàn giao về số liệu, hồ sơ liên quan đến lĩnh vực Tư pháp của các đơn vị hành chính tiến hành sắp xếp.

11. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Hướng dẫn UBND cấp huyện chỉ đạo các xã thuộc diện sắp xếp việc thống kê, hồ sơ quản lý chế độ chính sách đối với người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội để bàn giao về ĐVHC xã mới đảm bảo đầy đủ, đúng quy định Nghị quyết số 831/NQ-UBTVQH14 có hiệu lực thi hành.

- Hướng dẫn, kiểm tra UBND các huyện, thị xã về số liệu, hồ sơ liên quan đến lĩnh vực Lao động Thương binh và xã hội trong việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

12. Sở Y tế.

- Chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện chỉ đạo các Trung tâm Y tế xây dựng Đề án sắp xếp các cơ sở y tế của các đơn vị hành chính xã mới trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; việc kiện toàn tổ chức bộ máy hoạt động của các trạm y tế ở ĐVHC xã mới khi Nghị quyết số 831/NQ-UBTVQH14 có hiệu lực thi hành.

- Hướng dẫn, kiểm tra UBND các huyện, thị xã về số liệu, hồ sơ liên quan đến lĩnh vực Y tế trong việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

13. Sở Thông tin và Truyền thông.

- Phối hợp với các Sở, ngành có liên quan hướng dẫn UBND cấp huyện chỉ đạo cấp xã thành lập mới sau sắp xếp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp các dịch vụ công.

- Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm hỗ trợ trong việc nâng cấp, hoàn thiện hệ thống Đài Truyền thanh để đảm bảo phục vụ tốt công tác tuyên truyền tại các ĐVHC xã mới thành lập.

14. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Hướng dẫn UBND cấp huyện chỉ đạo các xã thuộc diện sắp xếp bàn giao hồ sơ liên quan đến việc quy hoạch xây dựng nông thôn mới; quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp về đơn vị hành chính mới và hướng dẫn việc quản lý theo đúng quy định; việc rà soát, đánh giá, xác định tiêu chí xây dựng nông thôn mới đối với ĐVHC mới.

- Hướng dẫn, kiểm tra UBND các huyện, thị xã về số liệu, hồ sơ liên quan đến lĩnh vực Nông nghiệp và xây dựng NTM trong việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

15. Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Công an tỉnh: Chỉ đạo Công an cấp huyện phối hợp với UBND cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn các xã về công tác bàn giao hồ sơ liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, liên quan đến quản lý hộ khẩu của ĐVHC thuộc diện sắp xếp về ĐVHC mới; việc khắc con dấu của các cơ quan, đơn vị, tổ chức; việc chuyển đổi giấy tờ liên quan của tổ chức và công dân trên địa bàn ĐVHC mới đảm bảo kịp thời, thuận lợi cho tổ chức và công dân; Chủ trì tham mưu bố trí đưa lực lượng Công an chính quy bố trí về ĐVHC cấp xã mới thiếu công an cấp xã theo Đề án đã được duyệt khi có Nghị quyết số 831/NQ-UBTVQH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh: Hướng dẫn UBND cấp huyện và Ban Chỉ huy quân sự huyện chỉ đạo, hướng dẫn cấp xã về công tác bàn giao các hồ sơ liên quan đến công tác quân sự, quốc phòng địa phương; bàn giao các công trình quân sự, quốc phòng trên địa bàn xã (nếu có) ở ĐVHC sắp xếp theo đúng quy định.

16. Các Sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ chủ động và phối hợp sớm ban hành hướng dẫn UBND cấp huyện để chỉ đạo, hướng dẫn cấp xã thực hiện các nhiệm vụ đã nêu trong kế hoạch, giải quyết có hiệu quả những vấn đề khó khăn, vướng mắc thuộc lĩnh vực phụ trách ở cấp huyện, cấp xã trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện. Thời gian ban hành hướng dẫn hoàn thành trước ngày 15/01/2020.

17. Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Tuyên truyền, quán triệt về Nghị quyết số 831/NQ-UBTVQH14 ; xây dựng kế hoạch để chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết trên địa bàn đảm bảo kịp thời theo đúng tiến độ đề ra.

- Báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực HĐND cấp huyện để chỉ đạo các ĐVHC cấp xã mới làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp HĐND để bầu các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND của ĐVHC mới đảm bảo đúng quy định; đồng thời thực hiện tốt việc kiện toàn tổ chức bộ máy và sắp xếp bố trí cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở ĐVHC mới theo phương án thống nhất của Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện và chế độ chính sách của trung ương, hướng dẫn của tỉnh đảm bảo đúng quy định.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các xã tổ chức bàn giao, tiếp nhận về tổ chức bộ máy, hồ sơ, tài liệu, cơ sở vật chất... sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; quản lý chặt chẽ các dự án đầu tư và công nợ xây dựng cơ bản; rà soát quy hoạch tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng cho các đơn vị, đảm bảo tiêu chuẩn của đơn vị hành chính cấp xã. Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong sinh hoạt giao dịch ở đơn vị hành chính sau khi sắp xếp, thành lập; chuyển đổi các loại giấy tờ cho nhân dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo thẩm quyền.

- Tổ chức tốt việc công bố Nghị quyết 831/NQ-UBTVQH14 đảm bảo theo yêu cầu đề ra.

18. UBND các xã, phường, thị trấn.

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn; thực hiện nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và lộ trình.

- Tiến hành rà soát, thống kê hồ sơ, tài liệu; thực hiện bàn giao, tiếp nhận tổ chức bộ máy, hồ sơ, tài liệu, cơ sở vật chất.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong sinh hoạt và giao dịch ở đơn vị hành chính sau khi sắp xếp, thành lập, chuyển đổi các loại giấy tờ cho nhân dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo thẩm quyền.

Trên đây là Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 831/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Nghệ An; yêu cầu các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị báo cáo, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để kịp thời xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (để b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- BCĐ sắp xếp ĐVHC cấp xã của tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh;
- Các sở ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh;
- Huyện ủy, thị ủy;
- Chủ tịch HĐND các huyện, thị xã;
- UBND các huyện, thị xã;
- Lưu: VT, TH (M.Thương).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Vinh

 

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC RÀ SOÁT, BÀN GIAO, TIẾP NHẬN KHI THỰC HIỆN SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ
(Kèm theo Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2020 của UBND tỉnh Nghệ An)

TT

Lĩnh vực

Một số nội dung trọng tâm trong bàn giao, tiếp nhận

1

Lĩnh vực Nội vụ

Bàn giao, tiếp nhận hồ sơ quản lý của cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách, lao động hợp đồng; danh sách, hồ sơ đại biểu HĐND xã; danh sách thôn, tổ dân phố; những người hoạt động không chuyên trách ở thôn; công tác thi đua khen thưởng, các danh hiệu đã đạt được; tổ chức, tín đồ, chức sách tôn giáo; bàn giao hồ sơ, bản đồ, mốc địa giới hành chính của các xã....

2

Lĩnh vực Văn phòng - Thống kê, Văn thư - Lưu trữ - Thủ quỹ

Bàn giao, tiếp nhận biên bản hội nghị, chương trình, kế hoạch công tác, lịch làm việc của HĐND, Thường trực HĐND, UBND, Chủ tịch UBND cấp xã...; hồ sơ, số liệu thống kê kinh tế - xã hội của địa phương; văn bản đến và văn bản đi; con dấu; quỹ của Đảng ủy, Mặt trận và Đoàn thể chính trị xã hội, cơ quan UBND cấp xã.

3

Lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch - Thuế - Kho bạc

Bàn giao, tiếp nhận hồ sơ liên quan công tác quản lý tài chính, ngân sách và tài sản nhà nước của các xã, phường, thị trấn, như: báo cáo quyết toán tài chính kèm theo báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách của các xã; biên bản thẩm định quyết toán tài chính; tổng hợp tài sản cố định, công cụ, dụng cụ; phân định rõ nguồn vốn hình thành tài sản (ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, ngân sách xã, tổ chức cá nhân biếu tặng); kiểm kê quỹ tiền mặt; tiền gửi kho bạc; hồ sơ tài sản của các xã; hồ sơ liên quan cấp phát lương, phụ cấp và các khoản trợ cấp cho các đối tượng chính sách trên địa bàn; danh sách doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đang nộp thuế; mở tài khoản tại đơn vị hành chính mới; bàn giao các dự án quản lý đầu tư; xử lý, chuyển tiếp các dự án đang triển khai, đảm bảo khả thi, hiệu quả của dự án.

4

Lĩnh vực Đô thị, Công thương, Xây dựng, Giao thông

Bàn giao, tiếp nhận các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch chuyên ngành... được cấp có thẩm quyền phê duyệt trên địa bàn; các dự án đầu tư đang triển khai trên địa bàn; các quy định về quản lý xây dựng công trình trên địa bàn đang áp dụng để quản lý cấp phép xây dựng; hồ sơ những công trình chính, quan trọng, liên quan đến quản lý, bảo trì, khai thác sử dụng; các thông tin liên quan đến quản lý hệ thống đường giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước hiện có trên địa bàn các xã, khu vực chuyển về thị xã, thị trấn; các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, công nghiệp và dân dụng có trên địa bàn; danh sách, quy mô, ngành nghề kinh doanh của các cơ sở dịch vụ, thương mại, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn.

5

Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

Bàn giao, tiếp nhận bản đồ, hồ sơ địa chính, hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hộ gia đình và các cơ quan, đơn vị qua các thời kỳ trên địa bàn; hồ sơ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh (nếu có); hồ sơ khai thác cát, mỏ đất, đá, khoáng sản (nếu có); hồ sơ các vụ tranh chấp đất đai, các vi phạm pháp luật đất đai đã và đang xử lý....

6

Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo

Bàn giao, tiếp nhận những mục chính về cơ sở vật chất của các trường; quản lý tài chính của các trường học; các mẫu biểu thống kê theo quy định của ngành về quản lý giáo dục trên địa bàn các xã, khu vực chuyển về thị xã, thị trấn.

7

Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội

Bàn giao, tiếp nhận hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác quản lý lao động trên địa bàn (gồm: Dữ liệu lao động trong độ tuổi, lao động có việc làm, lao động đi làm việc ở nước ngoài, Sổ ghi chép thông tin cung lao động); lĩnh vực giảm nghèo (gồm: Hồ sơ điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2016 - 2019; danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019; danh sách đề nghị mua thẻ BHYT cho các nhóm đối tượng; hồ sơ dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo (nếu có); lĩnh vực bảo trợ xã hội (gồm: Danh sách và hồ sơ đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp hàng tháng, trợ cấp mai táng phí; danh sách và hồ sơ đối tượng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng sau rà soát; danh sách và hồ sơ đối tượng đang được nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở trợ giúp xã hội; danh sách và hồ sơ đối tượng hưởng trợ cấp đột xuất (hỗ trợ lương thực, hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ mai táng phí); danh sách và hồ sơ Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp, có hoàn cảnh khó khăn); lĩnh vực người có công (gồm: Hồ sơ, danh sách đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; danh sách cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, ân nhân cách mạng; danh sách và hồ sơ đối tượng hưởng chế độ trợ cấp tuất thương binh, bệnh binh từ trần (hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần, trợ cấp tuất hàng tháng); danh sách thương binh, bệnh binh nặng hưởng chế độ 11 ngày lễ, tết năm 2020; danh sách người có công đã hưởng chế độ điều dưỡng luân phiên (đến thời điểm trước khi bàn giao); danh sách kèm theo hồ sơ liệt sĩ; danh sách và hồ sơ đối tượng huân, huy chương kháng chiến hưởng chế độ trợ cấp một lần, trợ cấp mai táng phí, bảo hiểm y tế; danh sách và hồ sơ đối tượng thanh niên xung phong đã được hưởng trợ cấp một lần, trợ cấp mai táng phí, bảo hiểm y tế; danh sách và hồ sơ đối tượng hưởng trợ cấp mai táng phí đối với thân nhân cựu chiến binh từ trần, cựu chiến binh tham gia bảo hiểm y tế; danh sách và hồ sơ đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng, trợ cấp mai táng phí, bảo hiểm y tế đối với người hoạt động bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ; hồ sơ học sinh, sinh viên được miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hưởng chế độ ưu đãi về giáo dục và đào tạo; danh sách và hồ sơ đối tượng người có công được trang cấp dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng; danh sách và hồ sơ đối tượng được hỗ trợ nhà ở, miễn giảm tiền sử dụng đất; danh sách và hồ sơ đối tượng khác được hỗ trợ bảo hiểm y tế); lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội (danh sách người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện; danh sách nạn nhân bị mua bán trở về); lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới (hồ sơ, tài liệu theo dõi, quản lý các chỉ số về xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em, bình đẳng giới).

8

Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Bàn giao, tiếp nhận hồ sơ thống kê, rà soát hiện trạng đất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn; cơ cấu cây trồng, con nuôi, trang trại; kế hoạch sản xuất mùa vụ năm 2019; công tác phòng chống lụt bão; các trạm thủy lợi; tình hình hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp; danh sách cán bộ khuyến nông cơ sở; các chỉ tiêu, kế hoạch xây dựng nông thôn mới....

9

Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bàn giao, tiếp nhận hồ sơ liên quan đến quản lý hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch; danh sách các nghệ nhân, nghệ sỹ đang hoạt động trên địa bàn; xã, thôn, phố, gia đình đạt danh hiệu văn hóa, thể thao; danh sách các thôn có nhà văn hóa; bàn giao các thiết chế văn hóa, thể thao, du lịch; các di sản văn hóa vật thể, di sản văn hóa phi vật thể, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật (bao gồm cả hồ sơ, tài liệu có liên quan).

10

Lĩnh vực Y tế, Dân số Kế hoạch hóa gia đình

Bàn giao, tiếp nhận hồ sơ quản lý công tác khám, chữa bệnh; công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm; dịch bệnh; quản lý hành nghề y tế tư nhân; quản lý lĩnh vực hành nghề kinh doanh dược tư nhân; danh sách cán bộ trạm y tế; trạm y tế đạt chuẩn quốc gia; danh sách cộng tác viên tại các xã, thôn; các dự án, chương trình mục tiêu từ khi triển khai tới nay, kinh phí chương trình mục tiêu năm 2019.

11

Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch

Bàn giao, tiếp nhận hồ sơ công tác quản lý tuyên truyền, phổ biến pháp luật; các văn bản luật do địa phương ban hành; bàn giao quản lý sổ hộ tịch, đăng ký kết hôn, khai sinh, khai tử... và các vấn đề quan khác đang giải quyết....

12

Lĩnh vực Thanh tra

Bàn giao, tiếp nhận hồ sơ các vụ việc kiểm tra, thanh tra đang giải quyết dở dang; vụ việc phức tạp, giải quyết kéo dài; hồ sơ theo dõi, quản lý tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo đang giải quyết và các vấn đề khác liên quan....

13

Lĩnh vực Công an

Bàn giao, tiếp nhận hồ sơ quản lý hộ khẩu; đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; lực lượng công an xã, công an viên; danh sách các đối tượng chịu án phạt tù, tha tù, tiền án tiền sự, nghiện ma túy, mại dâm, cờ bạc, xiết nợ; danh sách cán bộ, công an viên, tổ an ninh trật tự ở thôn; khắc con dấu mới....

14

Lĩnh vực Quân sự địa phương

Bàn giao, tiếp nhận hồ sơ về công tác quân sự địa phương; hoạt động của ban chỉ huy quân sự cấp xã, tổ chức biên chế lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, công tác chuẩn bị tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020, hệ thống văn kiện, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, công tác giáo dục, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh; vũ khí, trang bị, công cụ hỗ trợ, cơ sở vật chất trang thiết bị, trang phục dân quân tự vệ; kinh phí công tác quân sự; các nội dung về giải quyết chính sách đối với người có công, chính sách hậu phương, quân đội thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của ban chỉ huy quân sự cấp xã.