Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3436/KH-UBND

Hà Nam, ngày 20 tháng 11 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TĂNG TRƯỞNG XANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM ĐẾN NĂM 2030

Thực hiện Quyết định số 84/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030; Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2030 với nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu tổng quát:

Thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh; Tạo lập và phát triển đô thị tăng trưởng xanh ở trên địa bàn tỉnh nhằm thúc đẩy chuyển dịch mô hình tăng trưởng kinh tế đô thị theo hướng tăng trưởng xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo phát triển kinh tế khu vực đô thị nhanh, hiệu quả, bền vững; góp phần tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu của các đô thị trên địa bàn tỉnh.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

a) Giai đoạn đến năm 2020:

- Rà soát, điều chỉnh các định hướng, chiến lược và quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, vùng huyện, quy hoạch đô thị, lồng ghép các mục tiêu, định hướng, chỉ tiêu cụ thể về phát triển đô thị tăng trưởng xanh, ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

- Rà soát Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể về phát triển đô thị xanh, ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

- Triển khai thực hiện Báo cáo xây dựng đô thị tăng trưởng xanh hàng năm và theo giai đoạn (thực hiện thí điểm đối với thành phố Phủ Lý): Trong năm 2019 hoàn thành việc lập, phê duyệt và ban hành Báo cáo cho năm cơ sở (2015) và Báo cáo hàng năm cho giai đoạn 2016-2018; Thực hiện một số dự án đầu tư phát triển đô thị tăng trưởng xanh trên địa bàn thành phố.

- Thực hiện đào tạo bồi dưỡng về phát triển đô thị tăng trưởng xanh, ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho các cán bộ chuyên môn thuộc Sở Xây dựng, UBND thành phố Phủ Lý.

b) Giai đoạn từ năm 2020 - 2030:

- Hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh theo hướng sử dụng hiệu quả tối ưu tài nguyên, phát huy lợi thế so sánh, tăng cường năng lực cạnh tranh toàn vùng và từng đô thị; chủ động kiểm soát quá trình đô thị hóa, hoàn thành trước năm 2025.

- Hoàn thành việc lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể về phát triển đô thị tăng trưởng xanh, ứng phó biến đổi khí hậu trong điều chỉnh quy hoạch chung đô thị được phê duyệt trước năm 2015 và các quy hoạch chung đô thị được phê duyệt mới.

- Tiếp tục thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị trong lĩnh vực xây dựng đô thị tăng trưởng xanh, ứng phó biến đổi khí hậu.

- Tiếp tục triển khai thực hiện thí điểm đô thị tăng trưởng xanh đối với thành phố Phủ Lý và thực hiện đối với các đô thị khác trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Phù hợp với các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030 và Kế hoạch số 1573/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2017 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Hà Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

- Trên cơ sở những chủ đề, hành động trong Kế hoạch quốc gia, xây dựng các hành động, nhiệm vụ cụ thể phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn của tỉnh và xây dựng những giải pháp tổ chức thực hiện phù hợp, khả thi để thực hiện.

- Lồng ghép các nội dung của phát triển đô thị tăng trưởng xanh vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, quy hoạch xây dựng đô thị, chương trình phát triển đô thị...

- Nâng cao nhận thức về Phát triển đô thị tăng trưởng xanh cho các cơ quan, công sở, các tổ chức xã hội...

- Tăng cường sự phối hợp của các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và đơn vị liên quan để tham gia xây dựng các Kế hoạch hành động cụ thể đạt được mục tiêu phát triển kinh tế đô thị theo hướng tăng trưởng xanh, nâng cao năng lực chống, chịu ứng phó biến đổi khí hậu của hệ thống các đô thị.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

Danh mục các nhiệm vụ ưu tiên trên cơ sở 03 Chủ đề trong Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam được nêu cụ thể tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

1. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch đô thị và chương trình phát triển đô thị theo hướng tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu:

a) Đánh giá thực trạng phát triển đô thị theo hướng tăng trưởng xanh trên cơ sở thực hiện Báo cáo xây dựng đô thị tăng trưởng xanh năm cơ sở và các năm tiếp theo.

b) Rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị, chương trình phát triển đô thị và các quy hoạch đô thị liên quan lồng ghép mục tiêu phát triển đô thị tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

c) Rà soát, điều chỉnh các định hướng, chiến lược và quy hoạch xây dựng vùng tỉnh lồng ghép mục tiêu tăng trưởng xanh, ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

2. Lập kế hoạch huy động nguồn lực, ứng dụng khoa học công nghệ và đầu tư xây dựng phát triển đô thị tăng trưởng xanh hàng năm và theo giai đoạn:

a) Đầu tư hạ tầng kỹ thuật giao thông xanh, xử lý rác thải, nước thải đô thị.

b) Đầu tư xây dựng, cải tạo các khu dân cư thu nhập thấp.

c) Xây dựng kế hoạch và đầu tư xây dựng không gian công cộng đô thị, xanh hóa cảnh quan đô thị.

d) Xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ công trình xanh vào quá trình quy hoạch, thiết kế, thi công công trình.

3. Quản lý phát triển đô thị tăng trưởng xanh

a) Kiểm tra đánh giá việc thực hiện phát triển đô thị tăng trưởng xanh.

b) Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển đô thị tăng trưởng xanh.

c) Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về phát triển đô thị tăng trưởng xanh.

4. Thí điểm thực hiện phát triển đô thị tăng trưởng xanh tại thành phố Phủ Lý

a) Lập báo cáo xây dựng đô thị tăng trưởng xanh năm cơ sở (2015), hàng năm và theo giai đoạn.

b) Thực hiện các hoạt động về xây dựng đô thị tăng trưởng xanh phù hợp với điều kiện địa phương trên cơ sở đề xuất tại Báo cáo xây dựng đô thị tăng trưởng xanh.

III. DANH MỤC DỰ ÁN ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TĂNG TRƯỞNG XANH CẤP TỈNH

- Cải tạo sông Châu, khơi thông dòng chảy tạo hành lang xanh và tuyến du lịch dọc sông Châu đoạn từ Phủ Lý đến Âu Tắc Giang.

- Xây dựng tuyến xe buýt nhanh (BRT) Phủ Lý - Đồng Văn trên trục 68m.

- Xây dựng công viên và hồ điều hòa cấp vùng tại khu vực quy hoạch Trung tâm Y tế cấp vùng - thành phố Phủ Lý.

- Cải tạo kênh Chính Tây thành kênh tiêu, tạo hành lang xanh và phục vụ thoát nước đô thị, chống úng ngập cho thành phố Phủ Lý.

- Xây dựng Nhà máy nước Đạo Lý.

- Cải tạo nâng cấp, đầu tư mới hệ thống kè, cảnh quan, bến thuyền hai bờ sông Châu, sông Đáy.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công nhiệm vụ

a) Sở Xây dựng:

- Rà soát, điều chỉnh quy hoạch đô thị, quy hoạch giao thông đô thị, các chương trình phát triển đô thị, lồng ghép các mục tiêu phát triển đô thị tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu, nước biển dâng: Rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung đô thị đã được duyệt trước năm 2015, lồng ghép các mục tiêu phát triển đô thị tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu, nước biển dâng; Rà soát, điều chỉnh quy hoạch đô thị theo hướng lấy giao thông công cộng làm chủ đạo, quy hoạch ở các đầu mối giao thông quan trọng, bổ sung các hồ điều hòa, chuyển đổi các khu vực trũng thành nơi chứa nước định kỳ, cải tạo hệ thống kênh rạch,...

- Thực hiện công tác lồng ghép phát triển đô thị tăng trưởng xanh trong Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hà Nam, Chương trình đô thị toàn tỉnh.

- Chủ trì kiểm tra đánh giá việc thực hiện phát triển đô thị tăng trưởng xanh: Tổ chức thực hiện đánh giá và lập báo cáo hàng năm và theo giai đoạn theo các chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh; Lập, bổ sung, cập nhật cơ sở dữ liệu phát triển đô thị, làm cơ sở để ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về việc lồng ghép các chỉ tiêu về phát triển đô thị tăng trưởng xanh trong Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở ngành liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối các nguồn lực đầu tư cho xây dựng phát triển đô thị tăng trưởng xanh; Xây dựng kế hoạch, chương trình xúc tiến đầu tư hàng năm để thu hút các nguồn lực cho lĩnh vực: Đầu tư hạ tầng kỹ thuật giao thông xanh, xử lý rác thải, nước thải đô thị; Đầu tư xây dựng, cải tạo các khu dân cư thu nhập thấp; Đầu tư xây dựng không gian công cộng đô thị, xanh hóa cảnh quan đô thị.

c) Sở Thông tin và Truyền thông:

- Tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí, cơ quan có ấn phẩm báo chí trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác thông tin, truyền thông phổ biến nâng cao nhận thức cộng đồng về phát triển đô thị xanh trên địa bàn.

- Hướng dẫn triển khai các giải pháp phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động thân thiện với môi trường, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong phát triển đô thị xanh trên địa bàn tỉnh.

d) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Thực hiện việc đánh giá thực trạng phát triển đô thị theo hướng tăng trưởng xanh: Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phát triển đô thị, thực trạng đầu tư và danh mục ưu tiên đầu tư phát triển đô thị đối với thành phố Phủ Lý và huyện Duy Tiên.

- Nghiên cứu, lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể về phát triển đô thị tăng trưởng xanh (quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-BXD ngày 05/1/2018), trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Lập báo cáo xây dựng đô thị tăng trưởng xanh gửi về Sở Xây dựng; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng (theo lộ trình tại mục III.1. Phụ lục) để làm cơ sở triển khai các hoạt động theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể quy định tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 01/2018/TT-BXD ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Bộ Xây dựng Quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh.

- Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý: Là đô thị thí điểm thực hiện phát triển đô thị tăng trưởng xanh. Chủ động đề xuất, hợp tác với các tổ chức, cơ quan trong và ngoài nước để hỗ trợ, tài trợ cho công tác đánh giá hiện hạng, lập báo cáo, theo dõi dõi và giám sát thực hiện các chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh.

e) Các Sở, ngành và đơn vị liên quan:

Các Sở, ngành và đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này.

2. Kinh phí thực hiện:

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán chi phí ngân sách thực hiện hàng năm theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành, và được huy động từ các nguồn vốn tài trợ quốc tế và trong nước, vốn vay ODA, vốn doanh nghiệp, vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư cân đối, bố trí kinh phí từ nguồn chi đầu tư phát triển và nguồn chi sự nghiệp để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch; hướng dẫn các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố sử dụng kinh phí cho mục tiêu phát triển bền vững đúng mục đích và hiệu quả.

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động đề xuất các Bộ, ngành Trung ương huy động nguồn lực thực hiện từ các tổ chức quốc tế. Đề xuất lồng ghép các chương trình mục tiêu, huy động các nguồn tài trợ, viện trợ các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và Quốc tế, tạo cơ sở pháp lý khuyến khích các tổ chức tài chính, doanh nghiệp tư nhân đầu tư nguồn lực phát triển đô thị tăng trưởng xanh theo kế hoạch đề ra.

3. Giám sát đánh giá:

- Các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch, định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao, gửi Sở Xây dựng trước ngày 10 tháng 10 hằng năm để tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện công tác phát triển đô thị tăng trưởng xanh gửi Bộ Xây dựng theo quy định.

- Sở Xây dựng chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chương trình trong Kế hoạch hành động.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc có văn bản đề xuất qua Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng (để b/c);
- TTTU, TT HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: XD, KHĐT, TC, TTTT, TNMT, KHCN;
- UBND các huyện, thành phố;
- CB Hà Nam; Báo Hà Nam, Đài PTTH tỉnh;
- VPUB: LĐVP(4), GTXD, VX, TN-NN, KT, TH;
- Lưu VT; GTXD.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Minh Hiến

 

PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THUỘC KẾ HOẠCH THỰC HIỆN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TĂNG TRƯỞNG XANH TỈNH HÀ NAM ĐẾN NĂM 2030
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 3436/KH-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Stt

Tên hoạt động, lĩnh vực

Nội dung nhiệm vụ

Thời gian thực hiện

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Nguồn kinh phí

 

I

Chủ đề 1: Rà soát, điều chỉnh quy hoạch đô thị và chương trình phát triển đô thị theo hướng tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu:

 

1

Đánh giá thực trạng phát triển đô thị theo hướng tăng trưởng xanh

- Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phát triển đô thị thành phố Phủ Lý, đô thị Duy Tiên (trước năm 2020)

2019

UBND huyện Duy Tiên, TP Phủ Lý

- Các Sở: XD, KH&ĐT, TN&MT, TC, GTVT

- Ban Quản lý phát triển khu đô thị mới

- Ngân sách nhà nước

 

- Đánh giá thực trạng đầu tư và danh mục ưu tiên đầu tư phát triển đô thị: Hoàn thành trước năm 2020.

 

2019

UBND các huyện, thành phố

- Ngân sách nhà nước

 

2

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch đô thị, quy hoạch giao thông đô thị, các chương trình phát triển đô thị, lồng ghép mục tiêu phát triển đô thị tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu, nước biển dâng

- Rà soát, điều chỉnh QHC đô thị đã được phê duyệt trước năm 2015 (Quế, Kiện Khê, Vĩnh Trụ, Bình Mỹ, Ba Sao, Nhật Tân, Nhân Hậu, Nhân Mỹ) và lập Quy hoạch chung đô thị Trung tâm hành chính huyện Thanh Liêm, lồng ghép các mục tiêu phát triển đô thị tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu, nước biển dâng: hoàn thành trước năm 2025.

2019-2025

UBND huyện Kim Bảng, Thanh Liêm, Lý Nhân, Bình Lục

- Các Sở: XD, KH&ĐT, TN&MT, TC, GTVT

- UBND các đô thị liên quan

- Ngân sách nhà nước

- Hỗ trợ quốc tế

- Doanh nghiệp

 

- Rà soát, điều chỉnh quy hoạch thành phố Phủ Lý theo hướng lấy giao thông công cộng làm chủ đạo, quy hoạch ở các đầu mối giao thông quan trọng, áp dụng mô hình TOD: Hoàn thành trước năm 2030.

2025-2030

UBND thành phố Phủ Lý

 

3

Lồng ghép phát triển đô thị tăng trưởng xanh trong quy hoạch xây dựng vùng tỉnh

- Rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh theo hướng sử dụng hiệu quả tối ưu tài nguyên, phát huy lợi thế so sánh, tăng cường năng lực cạnh tranh toàn vùng và từng đô thị; chủ động kiểm soát quá trình đô thị hóa: Hoàn thành trước năm 2025.

2022-2023

Sở Xây dựng

- Các Sở: KH&ĐT, TN&MT, TC, GTVT

- UBND các huyện, thành phố

- Ngân sách nhà nước

 

II

Chủ đề 2: Lập kế hoạch huy động nguồn lực, ứng dụng KHCN và đầu tư xây dựng phát triển đô thị tăng trưởng xanh hàng năm và theo giai đoạn

 

4

Đầu tư hạ tầng kỹ thuật giao thông xanh, xử lý rác thải, nước thải đô thị

- Quy hoạch vận tải hành khách công cộng và đầu tư xây dựng hình thành hệ thống giao thông công cộng xanh, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giao thông công cộng đô thị.

Từ năm 2019

Sở Giao thông vận tải

- UBND thành phố, thị trấn

- Các Sở: GTVT, TNMT, XD, KH&ĐT, TC, KHCN.

- Tổ chức xã hội, nghề nghiệp.

- Ngân sách nhà nước.

- Doanh nghiệp.

- Hỗ trợ quốc tế.

- Cộng đồng.

 

- Đầu tư cải tạo các bãi chôn lấp, xử lý rác thải đô thị.

Từ năm 2019

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

- Đầu tư các nhà máy xử lý nước thải tập trung cho đô thị, nâng cao năng lực thoát nước đô thị, chống ngập, cải tạo hệ thống kênh rạch, sông suối trong đô thị, kết hợp xanh hóa cảnh quan đô thị: Hoàn thành trước năm 2030.

Từ năm 2019

UBND các huyện, thành phố

 

5

Đầu tư xây dựng, cải tạo các khu dân cư thu nhập thấp

- Xây dựng kế hoạch, đầu tư cải tạo, chỉnh trang các khu thu nhập thấp, khu ở không chính thức ven sông, kênh, rạch trong nội thành thành phố Phủ Lý, hoàn thành trước năm 2020.

2019-2020

UBND thành phố Phủ Lý

- UBND thành phố, thị trấn

- Các Sở: GTVT, TNMT, XD, KH&ĐT, TC, KHCN.

- Tổ chức xã hội, nghề nghiệp.

- Cộng đồng

- Hỗ trợ quốc tế

- Doanh nghiệp

- Ngân sách nhà nước

- Cộng đồng

 

- Xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống nhà ở xã hội tại các đô thị: Thành phố Phủ Lý: hoàn thành trước năm 2020

2019-2020

Sở Xây dựng

 

6

Xây dựng kế hoạch và đầu tư xây dựng không gian công cộng đô thị, xanh hóa cảnh quan đô thị

- Lập kế hoạch đầu tư xây dựng các hồ điều hòa, khu vực trũng thành nơi chứa nước định kỳ, cải tạo hệ thống kênh, rạch, sông, suối, ao hồ trong đô thị trên cơ sở tôn trọng khung thiên nhiên, kết hợp bộ lọc sinh thái tăng cường năng lực thoát nước cho đô thị

Từ năm 2019

UBND các huyện, thành phố

- Các Sở: XD, TNMT, KH&ĐT, TC.

- Tổ chức xã hội, nghề nghiệp.

- Cộng đồng

- Doanh nghiệp

- Ngân sách nhà nước

- Hỗ trợ quốc tế

- Cộng đồng

 

- Xây dựng không gian xanh công cộng đô thị gắn với mặt nước tự nhiên, hồ, sông; cải tạo tái thiết các không gian công cộng lịch sử trong đô thị.

Từ năm 2019

 

7

Xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ công trình xanh vào quá trình quy hoạch, thiết kế, thi công công trình

- Xây dựng quy định về quản lý, khuyến khích phát triển, sử dụng vật liệu công nghệ xây dựng xanh, thân thiện môi trường trong xây dựng công trình kiến trúc đô thị: Hoàn thành trước năm 2020.

2019-2020

Sở Xây dựng

- UBND huyện, thành phố, thị trấn

- Các Sở: KHCN, TT&TT, CT, GTVT, TNMT

- Tổ chức xã hội, nghề nghiệp

- Tổ chức quốc tế

- Ngân sách nhà nước

- Hỗ trợ quốc tế

- Doanh nghiệp

 

- Triển khai thực hiện đề án áp dụng công nghệ quản lý thông tin trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình tại các đô thị: Hoàn thành trước năm 2025.

2021-2025

 

- Xây dựng quy định về quản lý, phát triển các phương pháp quy hoạch, thiết kế, thi công công trình xanh: Hoàn thành trước năm 2020.

2019-2020

 

III

Chủ đề 3: Quản lý phát triển đô thị tăng trưởng xanh

 

 

 

 

 

8

Kiểm tra đánh giá việc thực hiện phát triển đô thị tăng trưởng xanh

- Tổ chức thực hiện đánh giá và lập báo cáo hàng năm và theo giai đoạn theo các chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh.

- Đối với huyện Duy Tiên, các đô thị loại V: Từ năm 2020

- Đối với TP Phủ Lý: Từ năm 2019

Sở Xây dựng

- UBND các huyện, thành phố, thị trấn

- Sở: KH&ĐT; TC.

- Tổ chức xã hội, nghề nghiệp

- Cộng đồng

- Ngân sách nhà nước

- Hỗ trợ quốc tế

- Doanh nghiệp

- Cộng đồng

 

9

Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về phát triển đô thị tăng trưởng xanh

- Tổ chức hoạt động tuyên truyền thường xuyên và định kỳ, các chương trình giới thiệu quảng bá đầu tư trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức khác.

- Triển khai vận động việc thực hiện công trình xanh, tiết kiệm năng lượng tại các cơ quan, doanh nghiệp, khu đô thị trên địa bàn.

Từ năm 2019

Sở Xây dựng

- UBND các huyện, thành phố, thị trấn

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Thông tin và Truyền thông

- Tổ chức xã hội, nghề nghiệp

- Cộng đồng

- Ngân sách nhà nước

- Doanh nghiệp

- Hỗ trợ Quốc tế

 

- Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng đô thị tăng trưởng xanh - sạch - đẹp - sáng tại các cụm đô thị trên cả nước.

Từ năm 2019

UBND các huyện, thành phố