Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 192/KH-UBND

Bắc Ninh, ngày 23 tháng 3 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

PHỐI HỢP TỔ CHỨC TIẾP CÔNG DÂN, ĐẢM BẢO AN NINH, TRẬT TỰ PHỤC VỤ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Thực hiện Kế hoạch số 383/KH-TTCP ngày 09/3/2021 của Thanh tra Chính phủ, kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự, tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc tiếp công dân phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao hiệu quả tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; đảm bảo quyền khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định của pháp luật; hạn chế tối đa các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, bức xúc lên tỉnh và Trung ương.

2. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các cấp, các ngành trong tỉnh, giữa tỉnh với các cơ quan Trung ương trong thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo quy định; có biện pháp vận động, thuyết phục công dân chấp hành, không để các phần tử cơ hội chính trị lợi dụng, kích động, gây phức tạp tình hình an ninh, chính trị.

3. Kịp thời xử lý các tình huống đối với các đoàn công dân khiếu nại, tố cáo đông người, bức xúc kéo dài ở tỉnh và Trung ương; khi có khiếu kiện liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để công dân hiểu và thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật; phục vụ tốt ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

4. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan của Tỉnh tham gia tiếp công dân theo quy định tại Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 15/02/2017 của UBND tỉnh; kịp thời xử lý các tình huống khi có đoàn công dân khiếu nại, tố cáo đông người, các trường hợp khiếu kiện vượt cấp tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh và Trung ương; cơ quan đảm bảo an ninh trật tự có phương án đảm bảo an ninh trật tự khi có tình huống xảy ra. Xử lý kịp thời, đúng quy định những đơn thư công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

5. Thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

Để thực hiện tốt mục đích, yêu cầu đã đề ra, yêu cầu các cơ quan, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Tổ chức tốt việc tiếp dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh và cấp huyện trước, trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 khi có vụ việc phát sinh.

- Yêu cầu Ban Tiếp công dân tỉnh và Ban tiếp công dân cấp huyện phân công cán bộ, công chức, người lao động trực 24/24 giờ trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại Trụ sở Tiếp công dân. Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ngoài việc tiếp, cần làm tốt công tác hướng dẫn, giải thích, tuyên truyền, để người dân hiểu đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Đối với các vụ việc đông người, phức tạp cần tăng cường làm công tác vận động, thuyết phục đối với các đối tượng khiếu kiện chây ỳ, hạn chế công dân ở lại đeo bám tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, Trung ương, báo cáo Lãnh đạo cấp có thẩm quyền để có chỉ đạo tiếp công dân, xử lý tình huống; có phương án phối hợp giữa các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở để tiếp, giải thích và vận động công dân trở về địa phương giải quyết theo quy định của pháp luật.

- Các địa phương có đoàn công dân khiếu nại, tố cáo đông người tập trung lên Tỉnh, Trung ương, yêu cầu cử Tổ công tác phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh, Trung ương để tổ chức tiếp, vận động công dân trở về địa phương và phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

- Trong trường hợp cần thiết, phối hợp với Ủy ban bầu cử tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh và các tổ chức thành viên trong việc giải thích, hướng dẫn, vận động công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo đúng quy định, không để kẻ xấu lợi dụng tuyên truyền sai sự thật (đặc biệt là các đoàn khiếu nại, tố cáo đông người, khiếu tố liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo và đối tượng là người có công).

2. Yêu cầu các cơ quan có trách nhiệm tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp giữa các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, được ban hành kèm theo Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 15/02/2017 Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Các ngành, địa phương có sự phối hợp chặt chẽ để nắm bắt tình hình, diễn biến khiếu kiện của công dân trên địa bàn, để chủ động trong việc tổ chức tiếp công dân. Trên cơ sở đó xây dựng phương án ứng phó với những tình huống phức tạp, ngăn chặn các đối tượng xấu lợi dụng, kích động những người khiếu kiện gây phức tạp về an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội. Bố trí, sắp xếp để lãnh đạo các cơ quan tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân khi có yêu cầu.

4. Tổ tiếp công dân của Tỉnh:

Thành lập Tổ thường trực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trước, trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên cơ sở giữ nguyên Tổ công tác phối hợp tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được thành lập theo Quyết định số 1309/QĐ-UBND ngày 22/9/2020 của UBND tỉnh.

5. Đảm bảo an ninh, trật tự tại Trụ sở Tiếp công dân:

- Trụ sở Tiếp công dân tỉnh và cấp huyện bố trí đầy đủ phương tiện phòng chống cháy, nổ, đảm bảo các điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định.

- Tổ công tác tiếp công dân và cơ quan thường trực tiếp công dân, phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an tỉnh và cơ quan Công an cấp huyện, có biện pháp ứng phó kịp thời khi có tình huống phức tạp xảy ra. Giải thích, thuyết phục đưa công dân khiếu nại, tố cáo tập trung đông người tại nơi công cộng, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn về Trụ sở Tiếp công dân để phân loại, tổ chức tiếp, hướng dẫn, vận động công dân trở về địa phương, tránh diễn biến phức tạp.

- Công an tỉnh và cơ quan Công an cấp huyện, cấp xã sắp xếp, bố trí lực lượng trực, nắm tình hình, sẵn sàng, kịp thời phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh, cấp huyện hoặc khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền, nhằm đảm bảo ổn định tình hình an ninh, trật tự.

6. Chế độ thông tin, báo cáo

- Thực hiện việc báo cáo tình hình tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định. Đặc biệt, đối với các vụ việc đông người, phức tạp cần chủ động đề xuất phương án xử lý kịp thời, hiệu quả.

- Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, đề ra biện pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong việc tổ chức tiếp công dân phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Yêu cầu các cơ quan tham gia tiếp dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố chủ động trong công tác phối hợp, thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này; các sở, ban, ngành tỉnh bố trí cán bộ, công chức trực, để phối hợp xử lý mọi tình huống trong trường hợp cần thiết.

2. Tổ thường trực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo:

- Phối hợp với Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị vượt cấp liên quan đến công tác bầu cử khi công dân đến Trụ sở tiếp công dân Trung ương Đảng và Nhà nước, Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

- Chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo vượt cấp thuộc thẩm quyền các cấp, các ngành theo đúng quy định của pháp luật;

- Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban, ngành tỉnh phối hợp tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị đông người, vượt cấp khi cần thiết; Trưng tập cán bộ các sở, ban, ngành có liên quan để giúp việc làm nhiệm vụ chuyên môn.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND tỉnh giao.

3. Văn phòng UBND tỉnh:

- Bố trí đủ cán bộ, công chức, người lao động trực, để tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tăng cường cán bộ, công chức, người lao động thuộc các phòng thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân khi cần thiết.

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an tỉnh, Công an thành phố Bắc Ninh và Công an phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh để đảm bảo an ninh trật tự tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh cũng như trên địa bàn, xử lý kịp thời khi có tình huống xảy ra.

- Tham mưu văn bản, trình lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, yêu cầu các địa phương phối hợp vận động, thuyết phục công dân trở về địa phương để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, không lưu trú trên Tỉnh và Trung ương để đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

- Phối hợp với Bệnh viện đa khoa tỉnh và Trung tâm cấp cứu 115 để kịp thời tiếp nhận, cấp cứu những trường hợp ốm đau, nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng xảy ra tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh. Phối hợp với cơ quan y tế nắm chắc tình hình và báo cáo kịp thời những công dân đến khiếu nại, tố cáo từ những nơi có dịch bệnh COVID-19 để có biện pháp kiểm tra, quản lý, ngăn chặn kịp thời, tránh lây lan ra cộng đồng.

4. Thanh tra tỉnh:

- Tích cực kiểm tra, rà soát, đôn đốc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ và Kế hoạch 16/KH-UBND ngày 18/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các địa phương xây dựng phương án vận động, thuyết phục, đưa công dân trở về địa phương để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, không lưu trú trên Tỉnh và Trung ương để đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

- Căn cứ kết quả tổng hợp, báo cáo của các đơn vị, địa phương, Ban tiếp công dân tỉnh, lập danh sách những địa phương có nhiều đoàn đông người, có nhiều vụ việc công dân đến khiếu nại, tố cáo bức xúc, kéo dài. Qua đó phân loại và tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh có biện pháp xử lý theo từng nhóm nội dung khiếu nại, tố cáo

- Tổng hợp, báo cáo về tình hình, kết quả tiếp công dân trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định.

5. Công an tỉnh:

Chỉ đạo cơ quan Công an các huyện, thị xã, thành phố và Công an các xã, phường, thị trấn bố trí lực lượng trực, kịp thời phối hợp tham gia tiếp công dân khi có yêu cầu. Đồng thời nắm chắc tình hình, đảm bảo ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

6. Sở Y tế:

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND tỉnh, kịp thời tổ chức tiếp nhận, cấp cứu những trường hợp ốm đau, nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng xảy ra tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh tại các buổi tiếp. Nắm chắc tình hình và kịp thời có biện pháp kiểm tra, xử lý, ngăn chặn những công dân đến khiếu nại, tố cáo từ những nơi có dịch bệnh COVID-19, để tránh lây lan ra cộng đồng.

7. Sở Thông tin - Truyền thông:

Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và công tác phòng, chống dịch COVID-19 thông qua các hoạt động báo chí, xuất bản; trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở; qua các mạng, dịch vụ viễn thông và các phương tiện, thiết bị thông tin - truyền thông.

8. Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Xây dựng Kế hoạch tiếp công dân và thành lập Tổ công tác tiếp công dân phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

- Tăng cường phối hợp với Ủy ban bầu cử các cấp và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện việc tiếp công dân và chỉ đạo các cơ quan chức năng nắm chắc diễn biến tình hình, kịp thời giải quyết những vụ việc phát sinh trên địa bàn, xử lý các tình huống khiếu kiện đông người, hạn chế đến mức tối đa tình trạng công dân khiếu kiện vượt cấp lên Tỉnh, Trung ương. Phối hợp chặt chẽ với Ban Tiếp công dân tỉnh để tiếp công dân, vận động công dân đeo bám, khiếu kiện vượt cấp ở Trung ương, Tỉnh về địa phương giải quyết theo thẩm quyền.

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo về tình hình, kết quả tiếp công dân, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân, phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, yêu cầu các đơn vị có liên quan nghiêm túc tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TTHĐND (b/c);
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Ủy ban bầu cử tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh (t/h);
- VP UBND tỉnh: LĐVP, NN.TN, VX;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố (t/h);
- Lưu:
VT, BTCD, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hương Giang