Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 439/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 23 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT BỔ SUNG DANH MỤC VÀ SỐ LƯỢNG TÀI LIỆU IN PHỤC VỤ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 -2026

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 102/2020/TT-BTC, ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính, hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

Xét Tờ trình số 133/TTr-SNV ngày 22/4/2021 của Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung danh mục và số lượng tài liệu in phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, với nội dung như sau:

1. Danh mục và số lượng tài liệu in bổ sung phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

(Có phụ lục kèm theo)

2. Nguồn kinh phí: Từ nguồn kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 2. Giao Sở Nội vụ phối hợp với đơn vị được lựa chọn thực hiện công tác in tài liệu phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để thực hiện in bổ sung các tài liệu trên theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Kho Bạc Nhà nước tỉnh và các cơ quan đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC, CVP.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hương Giang

 

DANH MỤC

TÀI LIỆU IN BỔ SUNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026
(Kèm theo Quyết định số: 439/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 4 năm 2021 của  Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh)

STT

i liệu in

Số lượng

 

UBBC tỉnh

 

1

Tiểu sử ứng cử viên đại biểu Quốc hội

57.000

2

Tiểu sử ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh

66.500