Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 107/KH-UBND

Hà Tĩnh, ngày 09 tháng 04 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO PHỤC VỤ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Để đảm bảo an ninh, trật tự, thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Thực hiện hiệu quả việc tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư; chủ động nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn để kịp thời chỉ đạo giải quyết các vụ việc mới phát sinh, rà soát xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng; hạn chế tối đa tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp làm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Yêu cầu:

- Duy trì thực hiện nền nếp công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý kịp thời các nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Nhân dân. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương để theo dõi, xử lý các vụ việc đông người, phức tạp; đảm bảo giữ vững tình hình an ninh, trật tự phục vụ tt cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp;

- Các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban bầu cử các cấp phải xem xét, giải quyết kịp thời, đúng quy định pháp luật;

- Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, đảm bảo ổn định tình hình tại địa phương, đơn vị và giữ vững an ninh, trật tự chung trên địa bàn;

- Các cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với Ủy ban bu cử các cấp, thực hiện nghiêm túc kế hoạch và sự phân công nhiệm vụ đã được cấp ủy và Ủy ban bu cử các cấp quy định.

II. NỘI DUNG

1. Tiếp công dân, xử lý đơn thư

- Việc tiếp công dân thường xuyên ở cấp tỉnh được thực hiện tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh do Tcông tác (theo Quyết định số 1630/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh) phối hợp vi Ban Tiếp công dân tỉnh đảm nhận dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh; trong trường hợp cn thiết, Ban Tiếp công dân tỉnh tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh tiếp hoặc mời lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tham gia tiếp công dân.

Các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị liên quan đến người ứng cử và việc lập danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 do Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh tiếp nhận, giải quyết.

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện và UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện việc tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư tại địa điểm tiếp công dân của cơ quan, đơn vị; công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn được thực hiện theo quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Quá trình tiếp nhận, xử lý đơn, bộ phận tiếp công dân phải căn cứ nội dung đơn, lĩnh vực quản lý để tổng hợp quá trình giải quyết, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo về hướng xử lý.

Trường hợp đơn thư liên quan đến người ứng cvà việc lập danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 phải chuyển đơn đến Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Ủy ban bầu cử cùng cấp, đồng thời đề xuất hướng giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật;

- Việc tiếp nhận, xử lý, chuyển đơn phải đảm bo chính xác, kịp thời, đúng chính sách pháp luật, không đ kéo dài; tn đọng.

2. Giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo giải quyết 100% vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; thường xuyên rà soát, đánh giá, nhận định tình hình đối với các vụ việc có thể khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp để có phương án xử lý, giải quyết phù hợp, không để hình thành điểm nóng làm ảnh hưởng an ninh, trật tự trên địa bàn. Đối với các vụ việc có tính chất phức tạp, đã được xem xét giải quyết đúng chính sách pháp luật thì kiên trì tuyên truyền, vận động công dân chấp hành ni dung kết luận, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền.

- Đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến người ứng cử và việc lập danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban bầu cử các cấp chđạo các ngành có liên quan cùng cấp tiến hành kiểm tra, xác minh, giải quyết kịp thời không để ảnh hưởng đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; trong quá trình giải quyết, trường hợp có khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo Ủy ban bầu cử cấp trên xin ý kiến chđạo.

3. Phối hợp thực hiện nhiệm vụ

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Ban Tiếp công dân cấp tỉnh, cấp huyện và các Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo của Ủy ban bu cử các cấp trong quá trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp thì Tổ công tác (theo Quyết định số 1630/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh) chủ động tham mưu tổ chức tiếp, đối thoại với công dân tại địa phương, đơn vị nơi phát sinh vụ việc;

- Ban Tiếp công dân và Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo các cấp thường xuyên cập nhật thông tin, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn cho cấp ủy, các Đoàn công tác của tỉnh, huyện không để chồng chéo trong quá trình chỉ đạo giải quyết;

- Các Sở, ngành: Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có kế hoạch bố trí lực lượng chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tcáo giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền; kịp thời phối hợp tham gia cho ý kiến xử lý đối với các vụ việc phức tạp trên địa bàn.

4. Kiểm tra việc thực hiện

- UBND cấp huyện chấp hành nghiêm các nội dung kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo Quyết định số 131-QĐ/TU ngày 02/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh y;

- Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Tiếp công dân tnh thành lập Tổ công tác chđạo, kiểm tra, hướng dẫn, công tác tiếp công dân và giải quyết các khiếu nại, tố cáo của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành ý kiến chỉ đạo của cấp trên về giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền; tổng hợp báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý các nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo.

5. Chế độ báo cáo tình hình, vụ việc

Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo bộ phận tiếp công dân, xử lý đơn thư định kỳ báo cáo tình hình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định.

Trường hợp phát sinh vụ việc phức tạp, kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan

Xây dựng kế hoạch tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại đơn vị mình; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Văn bản số 468/UBND-NC ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh về tổ chức quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp triển khai thực hiện Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW ngày 02/12/2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp.

2. Thanh tra tỉnh

- Tăng cường theo dõi, dự báo tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn để có phương án tham mưu UBND tỉnh chđạo xử lý, giải quyết kịp thời các vụ việc. Chủ động rà soát, tham mưu UBND tnh chỉ đạo giải quyết dt điểm các vụ việc phức tạp, tn đọng, kéo dài.

- Phối hợp với Công an tnh tham mưu xử lý các vụ việc đã được các cơ quan giải quyết hết thẩm quyền nhưng công dân ctình đeo bám, khiếu kiện vượt cấp, gây mất an ninh, trật tự.

- Phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh tiếp nhận và tham mưu xử lý các vụ việc đông người, phức tạp có tiềm ẩn việc ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.

3. Công an tỉnh

Chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh và các đơn vị liên quan nm chắc tình hình các vụ việc tiềm ẩn phức tạp, khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp; phối hợp vi Thanh tra tỉnh tham mưu xử lý các vụ việc đã được các cơ quan giải quyết hết thẩm quyền nhưng công dân c tình đeo bám, khiếu kiện vượt cấp, gây mt an ninh trật tự; thường xuyên theo dõi rà st các đối tượng lợi dụng kích đng, lôi kéo việc khiếu nại, tố cáo trái pháp luật gây mất ổn định trên địa bàn để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

4. Ban Tiếp công dân tỉnh

- Tham mưu kiện toàn tổ công tác tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư phục vụ bầu cQuốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp (theo Quyết định số 1630/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh);

- Tổ chức thực hiện nề nếp nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư tại Trụ sở Tiếp công dân tnh; tổng hợp báo cáo Văn phòng UBND tỉnh tình hình, kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư cấp tỉnh hàng tuần, hàng tháng theo quy định;

- Thường xuyên liên hệ, phối hợp với Trụ sở Tiếp công dân Trung ương để nắm chắc tình hình công dân khiếu nại, tố cáo ra các cơ quan Trung ương; trường hợp có công dân Hà Tĩnh tụ tập khiếu kiện đông người, vượt cấp tại các cơ quan Trung ương, kịp thời tham mưu UBND tỉnh cử lãnh đạo có thẩm quyền phối hợp với Ban Tiếp công dân Trung ương thuyết phục, vận động và tổ chức đưa công dân trở về địa phương đxem xét, xử lý.

Yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện nghiêm túc các nội dung trên. Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh và các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này, định kỳ tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; .
- Ban Nội chính; UBKT, VP - Tỉnh ủy;
- Thành viên Tiểu ban giải GQKN,TC t
nh;
- Các sở, ban, n
gành cấp tỉnh;
- Thường trực c
p ủy cp huyện;
- Chủ tịch UBND các huyện, TP,TX;
- Chánh VP, các Phó VP;
- Ban Tiếp công dân t
nh;
- Trung tâm CB-TH;
- Lưu: VT, NC, TCD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Sơn