Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC NĂM 2020

Căn cứ Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Luật TNBTCNN) năm 2017; Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 25/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Công văn số 4933/BTP-BTNN ngày 11/12/2019 của Bộ Tư pháp về việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục tổ chức triển khai thi hành Luật TNBTCNN năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm và ý thức cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành công vụ;

2. Xác định cụ thể nội dung công việc gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan, đơn vị giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về công tác bồi thường Nhà nước ở địa phương, bảo đảm tính kịp thời, thống nhất và hiệu quả;

3. Việc phối hợp thực hiện các hoạt động triển khai thi hành Luật TNBTCNN phải bảo đảm thường xuyên, hiệu quả giữa Sở Tư pháp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, phổ biến Luật TNBTCNN năm 2017 và các văn bản quy định chi tiết Luật

a) Cơ quan thực hiện: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cơ quan điều tra và Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế (UBND cấp huyện).

b) Hình thức thực hiện: Tùy tình hình thực tế tại từng cơ quan, đơn vị, địa phương việc tuyên truyền, phổ biến Luật TNBTCNN được triển khai bằng hình thức phù hợp như: Tổ chức tập huấn, phát hành tờ rơi, đăng trên Cổng thông tin điện tử ngành, địa phương, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt pháp luật, tư vấn pháp luật...

c) Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2. Quán triệt, triển khai thực hiện Thông tư số 08/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ Tư pháp về việc quy định biện pháp thưc hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước; Thông tư số 09/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ Tư pháp về việc quy định biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước

a) Cơ quan thực hiện: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cơ quan điều tra và Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Thường xuyên

3. Tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức được giao thực hiện công tác bồi thường Nhà nước trên địa bàn tỉnh

a) Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

b) Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cơ quan điều tra và Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, UBND cấp huyện và một số cơ quan, đơn vị có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Quý III năm 2020.

4. Cung cấp thông tin, hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường

a) Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp

b) Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cơ quan điều tra và Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, UBND cấp huyện và một số cơ quan, đơn vị có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Thường xuyên

5. Tổ chức kiểm tra việc triển khai thi hành Luật TNBTCNN năm 2017, giải quyết bồi thường và xem xét trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ

a) Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

b) Hình thức thực hiện: Lồng ghép kiểm tra công tác tư pháp tại UBND cấp huyện.

c) Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch kiểm tra công tác tư pháp năm 2020.

6. Rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc yêu cầu bồi thường đã thụ lý theo quy định của Luật TNBTCNN năm 2009 còn tồn đọng; chủ động, kịp thời thụ lý, giải quyết các vụ việc mới phát sinh theo quy định Luật TNBTCNN năm 2017

a) Cơ quan thực hiện: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cơ quan điều tra và Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra và UBND cấp huyện.

b) Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

7. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết bồi thường, chi trả bồi thường và trách nhiệm hoàn trả theo quy định của pháp luật khi có vụ việc xảy ra

a) Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp

b) Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh và UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

c) Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

8. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về kết quả thực hiện công tác bồi thường Nhà nước

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp.

b) Cơ quan thực hiện: Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo việc thực hiện công tác bồi thường Nhà nước của cơ quan, đơn vị mình gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp).

c) Thời gian thực hiện: 6 tháng, năm 2020 và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, Cục Thi hành án dân sự và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình tổ chức triển khai công tác bồi thường Nhà nước năm 2020 phù hợp, hiệu quả.

Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức triển khai công tác bồi thường Nhà nước năm 2020 theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được đảm bảo từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị, địa phương được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt năm 2020.

3. Giao Sở Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp đúng thời gian quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục BTNN - Bộ Tư pháp;
- Thường trực tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh: CT, các PCT;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Cục THADS tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố
- VPUBND tỉnh: CVP, các PCVP; các CV;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TTr.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung