Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5919/KH-UBND

Bến Tre, ngày 25 tháng 11 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC NĂM 2020

Thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao trong việc thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác bồi thường, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức bị thiệt hại và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thi hành công vụ.

- Bảo đảm sự phân công nhiệm vụ rõ ràng và sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp trong quá trình triển khai nhiệm vụ, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời theo dõi tình hình quản lý nhà nước về công tác bồi thường trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến hiệu quả Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành; tuyên truyền, phổ biến kịp thời các văn bản ban hành trong năm 2020 đến đội ngũ cán bộ, công chức, tại cơ quan nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thi hành công vụ, nhiệm vụ được giao.

- Cơ quan thực hiện: các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2. Kịp thời hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường trong phạm vi quản lý khi có yêu cầu của người bị thiệt hại.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Khi có yêu cầu.

3. Tham gia việc giải quyết bồi thường theo quy định của pháp luật về bồi thường nhà nước; thực hiện việc theo dõi, đôn đốc việc giải quyết bồi thường, chi trả bồi thường và thực hiện trách nhiệm hoàn trả đúng quy định của pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Khi có phát sinh vụ việc.

4. Thực hiện việc kiểm tra định kỳ công tác bồi thường nhà nước thuộc phạm vi quản lý (lồng ghép trong hoạt động kiểm tra công tác tư pháp).

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong quý III/2020.

5. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê công tác bồi thường nhà nước.

- Sở Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân tỉnh định kỳ tổng hợp báo cáo gửi về Bộ Tư pháp.

- Phòng Tư pháp cấp huyện giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp định kỳ tổng hợp báo cáo gửi về Sở Tư pháp.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: 06 tháng, hàng năm và đột xuất theo yêu cầu của Bộ Tư pháp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế tại cơ quan, ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bồi thường nhà nước; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp. Phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch.

2. Sở Tư pháp tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường theo quy định của pháp luật; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp báo cáo định kỳ theo nội dung Kế hoạch này.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện giao Phòng Tư pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra hoạt động bồi thường nhà nước trong phạm vi địa phương.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để cùng trao đổi, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như Mục III (thực hiện);
- Cục Bồi thường nhà nước- BTP (báo cáo);
- Cục công tác phía Nam - BTP;
- CT, các PCT UBND tỉnh (chỉ đạo);
- Chánh, các PCVP. UBND tỉnh (đôn đốc);
- Phòng NC, TH;
- Cổng TTĐT UBND tỉnh;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đức