Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 676/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 21 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sau đây viết tắt là Luật TNBTCNN); Công văn số 4933/BTP-BTNN ngày 11/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật TNBTCNN và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm và ý thức của cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành công vụ,

b) Tăng cường trách nhiệm của các ngành được giao tham mưu về công tác bồi thường và mối quan hệ phối hợp trong giải quyết yêu cầu bồi thường, nhằm bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của tổ chức, cá nhân.

c) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện) và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tiến hành các hoạt động thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

a) Bảo đảm bám sát các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2020 của Bộ Tư pháp; việc triển khai các hoạt động thực hiện công tác bồi thường nhà nước phải được tiến hành nghiêm túc, thống nhất, đồng bộ, đúng tiến độ. Bảo đảm sự phối hợp có hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch.

b) Gắn việc triển khai các hoạt động thực hiện công tác bồi thường nhà nước với công tác kiểm tra, chế độ thống kê báo cáo, sơ kết, tổng kết, trên cơ sở đó kịp thời đưa ra những giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước.

c) Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bồi thường nhà nước theo Kế hoạch này.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TNBTCNN; quán triệt, triển khai thi hành Luật TNBTCNN và các văn bản hướng dẫn thi hành

Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai hiệu quả các nhiệm vụ công tác bồi thường nhà nước theo Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 25/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật TNBTCNN.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TNBTCNN; quán triệt, triển khai thực hiện Thông tư số 08/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước và Thông tư số 09/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước đến cán bộ, công chức và cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

2. Xây dựng dự toán kinh phí công tác bồi thường nhà nước

Căn cứ vào nhiệm vụ trọng tâm phải triển khai thực hiện hàng năm, Sở Tài chính phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng dự toán bổ sung kinh phí giải quyết yêu cầu bồi thường và thực hiện công tác bồi thường nhà nước đảm bảo cho các hoạt động tập huấn, tuyên truyền, kiểm tra, phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện công tác bồi thường nhà nước.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2020.

3. Thực hiện việc rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước và giải quyết bồi thường nhà nước

Sở Tư pháp có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị các điều kiện về nguồn lực, rà soát, sắp xếp, bố trí ổn định công chức có đủ năng lực, kinh nghiệm làm công tác bồi thường nhà nước để bảo đảm triển khai thi hành Luật TNBTCNN có hiệu quả.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2020.

4. Tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ về công tác bồi thường nhà nước

Tiếp tục tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ chuyên sâu về công tác bồi thường nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức được giao thực hiện công tác bồi thường nhà nước nói riêng, cũng như toàn thể công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh nói chung nhằm hạn chế sai phạm của người thi hành công vụ làm phát sinh trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; đồng thời tham gia đầy đủ các lớp tập huấn công tác bồi thường nhà nước do Bộ Tư pháp tổ chức.

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

5. Công tác phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước

Chủ động trong công tác phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các cơ quan có liên quan trong thực hiện công tác bồi thường nhà nước nói chung, trong thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước nói riêng, nhất là các quy định về tham gia giải quyết bồi thường, xác định cơ quan giải quyết bồi thường thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tăng cường các hoạt động phối hợp, trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện công tác bồi thường nhà nước, tổ chức kiểm tra liên ngành để kịp thời hướng dẫn thực hiện công tác bồi thường nhà nước đúng quy định của pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

6. Công tác theo dõi, nắm bắt, dự báo tình hình yêu cầu bồi thường và giải quyết bồi thường

Tăng cường việc thực hiện theo dõi, nắm bắt, dự bảo tình hình yêu cầu bồi thường và giải quyết bồi thường trên địa bàn tỉnh, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để bảo đảm sự chủ động trong tham gia giải quyết yêu cầu bồi thường theo quy định của pháp luật về TNBTCNN. Đảm bảo sự kết nối giữa Sở Tư pháp với các sở, ban, ngành, các công chức thực hiện công tác bồi thường nhà nước của các ngành, lĩnh vực.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

7. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo về kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác thống kê, báo cáo về kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước định kỳ hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của Bộ Tư pháp.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2020 hoặc đột xuất theo yêu cầu của Bộ Tư pháp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai thi hành bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

2. Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán bổ sung và sắp xếp, bố trí kinh phí bảo đảm việc triển khai đạt chất lượng, hiệu quả. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

3. Giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc thực hiện các nội dung được nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để cùng trao đổi, tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục BTNN);
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- TAND tỉnh; VKSND tỉnh; Cục THADS tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Chánh, các PCVP. UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa;
- Lưu: VT, HCTC, THNC.

CHỦ TỊCH
Cao Tiến Dũng