Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 21 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC NĂM 2020

Thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân khi bị cơ quan Nhà nước gây thiệt hại; đồng thời góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ.

- Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương quan tâm, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác bồi thường Nhà nước trong cơ quan, đơn vị.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Phổ biến, tuyên truyền về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017; Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Thông tư 08/2019/TT-BTP ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành quy định về biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường Nhà nước; Thông tư 09/2019/TT-BTP ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành quy định về biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường Nhà nước.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan tiến hành tố tụng, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam và các tổ chức đoàn thể tỉnh.

2. Kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác bồi thường Nhà nước tại các sở, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố

- Kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác bồi thường Nhà nước và việc chấp hành các quy định pháp luật về trách nhiệm bồi thường Nhà nước của các cơ quan, đơn vị; việc bố trí cán bộ, công chức phụ trách công tác bồi thường Nhà nước tại các sở, ngành (thực hiện lồng ghép với công tác kiểm tra các lĩnh vực tư pháp khác).

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2020

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

3. Theo dõi, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra việc giải quyết bồi thường, chi trả bồi thường và trách nhiệm hoàn trả theo quy định của pháp luật; tham gia giải quyết bồi thường, xác định cơ quan giải quyết bồi thường theo quy định của pháp luật

- Thời gian thực hiện: Khi có vụ việc xảy ra.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh thực hiện.

4. Rà soát đội ngũ cán bộ làm công tác bồi thường Nhà nước; bồi dưỡng kỹ năng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện quản lý nhà nước về bồi thường Nhà nước.

- Thời gian thực hiện: Quí II năm 2020.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan.

5. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường Nhà nước

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hoặc đột xuất theo hướng dẫn của Sở Tư pháp.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ngành, Viện Kiểm sát nhân dân Tỉnh, Toà án nhân dân Tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường Nhà nước của cơ quan, đơn vị gửi về Ủy ban nhân dân Tỉnh (qua Sở Tư pháp). Sở Tư pháp hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo theo quy định và tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân Tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được phân công tại Mục II của Kế hoạch này.

- Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện công tác bồi thường Nhà nước theo nội dung của Kế hoạch này.

- Tham mưu, phối hợp với Tòa án nhân dân Tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh, Cục Thi hành án dân sự và các cơ quan có liên quan giúp Ủy ban nhân dân Tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về bồi thường nhà nước, thực hiện các quy định về tham gia giải quyết bồi thường, xác nhận cơ quan giải quyết bồi thường thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân Tỉnh theo quy định. Triển khai áp dụng bộ tiêu chí và quy trình đánh giá hiệu quả thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, bảo đảm đúng nội dung, tiến độ đề ra; đồng thời, bố trí kinh phí hợp lý cho hoạt động này.

- Phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các sở, ngành, địa phương lập dự toán công tác bồi thường Nhà nước năm 2020 theo quy định tại Luật Bồi thường của Nhà nước năm 2017, Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ.

2. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lập dự toán công tác bồi thường Nhà nước năm 2020.

3. Các sở, ngành

- Căn cứ Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Tỉnh, xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện công tác bồi thường Nhà nước tại cơ quan, đơn vị.

- Phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện các nội dung tại Mục II của Kế hoạch này.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân Tỉnh và Toà án nhân dân Tỉnh

Phối hợp và chỉ đạo các tổ chức thành viên, đơn vị trực thuộc phối hợp với Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2020 theo nội dung Kế hoạch này.

5. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

Căn cứ Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Tỉnh và tình hình thực tế tại địa phương, xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện công tác bồi thường Nhà nước năm 2020 trên địa bàn quản lý; lập dự toán công tác bồi thường Nhà nước năm 2020 theo hướng dẫn của Sở Tài chính.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ảnh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư Pháp;
- Cục Bồi thường nhà nước - BTP;
- Cục Công tác phía Nam - BTP;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- CT và các PCT UBND Tỉnh;
- Các sở, ngành;
- UBMTTQVN Tỉnh;
- TAND Tỉnh, Viện KSND Tỉnh;
- UBND huyện, thị, thành phố;
- Lưu: VT, NC/NC (P).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương