Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 49/KH-UBND

Bắc Kạn, ngày 03 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

Thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017; Quyết định số 3062/QĐ-BTP ngày 11/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường Nhà nước; Văn bản số 4933/BTP-BTNN ngày 11/12/2018 của Bộ Tư pháp về việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch triển khai công tác bồi thường của Nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thi hành công vụ.

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức thực hiện; đảm bảo các điều kiện để thực hiện tốt công tác bồi thường Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện công tác bồi thường Nhà nước; giải quyết kịp thời các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện.

2. Yêu cầu

Việc triển khai thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước phải được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành có liên quan đến trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (nếu có); kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất ban hành văn bản mới, bổ sung quy trình thủ tục hành chính cho phù hợp với các quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Xong trước ngày 30/6/2020.

2. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

2.1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017, Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17/5/2018 của Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường Nhà nước; Thông tư số 08/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ Tư pháp quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường Nhà nước và Thông tư số 09/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ Tư pháp quy định biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường Nhà nước.

- Cơ quan chủ trì: Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2.2. Xây dựng các chương trình, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Cơ quan chủ trì: Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3. Thụ lý và giải quyết đúng quy định của pháp luật các vụ việc yêu cầu bồi thường khi có phát sinh

- Cơ quan chủ trì: Các cơ quan có trách nhiệm bồi thường.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Khi có vụ việc phát sinh.

4. Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác bồi thường của Nhà nước cho cán bộ, công chức được giao thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2020

5. Theo dõi, nắm bắt, hướng dẫn nghiệp vụ, xác định cơ quan giải quyết bồi thường, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác bồi thường Nhà nước; việc giải quyết bồi thường, chi trả bồi thường và trách nhiệm hoàn trả theo quy định của pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

6. Hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường Nhà nước

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Khi có vụ việc phát sinh.

7. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường Nhà nước

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp.

8. Rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức thực hiện công tác bồi thường Nhà nước

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức theo dõi, thực hiện công tác bồi thường nhà nước thuộc phạm vi quản lý.

9. Triển khai thực hiện Quyết định số 3062/QĐ-BTP ngày 11/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường Nhà nước

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp.

10. Lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí bồi thường

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan (nếu có).

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí triển khai thực hiện kế hoạch này được bố trí từ ngân sách Nhà nước và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế tại địa phương, cơ quan, đơn vị ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện.

Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức triển khai công tác bồi thường Nhà nước năm 2020 theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

2. Giao Sở Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp đúng thời gian quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để được hướng dẫn hoặc tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
Gửi bản điện tử (gửi bản giấy đi với các đơn vị chưa có TDOffice)
- Cục Bồi thường nhà nước - Bộ Tư pháp (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Cục THADS tỉnh;
- LĐVP;
- Báo Bắc Kạn, Đài PT - TH tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NCPC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải