Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 08 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 121/TTr-STP ngày 30 tháng 12 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai công tác bồi thường Nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tư pháp;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cục công tác phía Nam - BTP;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Báo Đắk Nông;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NCKSTT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Bốn

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. Triển khai kịp thời các văn bản liên quan đến công tác bồi thường của nhà nước trong lĩnh vực quản lý hành chính nhằm góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức công vụ của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

- Nâng cao nhận thức và trang bị kiến thức cho cán bộ, công chức làm công tác bồi thường nhà nước; nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn, ý thức chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, tôn trọng các quyền và lợi ích chính đáng của tổ chức, cá nhân trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Qua đó, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước nói chung và quản lý về trách nhiệm bồi thường của nhà nước trên địa bàn tỉnh nói riêng.

- Tạo cơ sở cho việc chỉ đạo, điều hành, xây dựng Kế hoạch chi tiết đối với các nhiệm vụ cụ thể, theo dõi, đánh giá kết quả công tác của các đơn vị, phục vụ cho việc đánh giá, xếp loại và công tác thi đua, khen thưởng.

2. Yêu cầu

- Việc triển khai thực hiện công tác bồi thường của nhà nước phải được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác bồi thường nhà nước; việc thực hiện bồi thường nhà nước phải kịp thời, khách quan, đúng quy định.

II. NỘI DUNG

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; quán triệt, triển khai thực hiện Thông tư số 08/2019/TT-BTP ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước và Thông tư số 09/2019/TT-BTP ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định biện pháp thực hiện hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước đến cán bộ, công chức và cá nhân, tổ chức trong phạm vi cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý.

Xây dựng tài liệu chỉ dẫn pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, ngành, cơ quan tiến hành tố tụng cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, Báo Đắk Nông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

2. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường nhà nước cho công chức, viên chức thực hiện công tác bồi thường nhà nước của các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính; Sở Nội vụ; các đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thành phố; UBND cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2020

3. Hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết bồi thường

Hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết bồi thường theo thẩm quyền theo yêu cầu của cơ quan giải quyết bồi thường hoặc cơ quan khác có liên quan đến công tác bồi thường nhà nước.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

4. Xác định cơ quan giải quyết bồi thường được quy định tại Điều 40 luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, ngành; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; UBND các huyện, thành phố, UBND cấp xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

5. Hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác bồi thường nhà nước; thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm trong công tác bồi thường nhà nước

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND cấp xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

6. Triển khai áp dụng Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá hiệu quả thi hành luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính (Quyết định số 3062/QĐ-BTP ngày 11/12/2019 của Bộ Tư pháp)

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong năm.

7. Rà soát, công bố các thủ tục hành chính trong lĩnh vực bồi thường nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thành phố, UBND cấp xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

8. Công tác thống kê, báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước

- Các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm chỉnh công tác thống kê, báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước của cơ quan, đơn vị gửi về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp).

- Sở Tư pháp giúp UBND tỉnh hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo theo quy định và tổng hợp, trình UBND tỉnh báo cáo về Bộ Tư pháp theo quy định.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

- Tham mưu UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung theo Kế hoạch này;

- Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện trong quá trình triển khai thực hiện công tác bồi thường nhà nước;

- Định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo kết quả công tác bồi thường nhà nước trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp.

2. Trách nhiệm của các Sở, Ban, ngành

- Trên cơ sở Kế hoạch này, chủ động tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tại cơ quan, đơn vị, địa bàn mình, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ thi hành công vụ và nhân dân trong tỉnh;

- Phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được nêu tại Mục II của Kế hoạch này.

- Tổng hợp báo cáo việc thực hiện công tác bồi thường của nhà nước tại cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định.

3. Trách nhiệm của Sở Tài chính

- Hướng dẫn các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố lập dự toán bồi thường nhà nước năm 2020 và quyết toán kinh phí từ ngân sách nhà nước thực hiện trách nhiệm bồi thường nhà nước.

4. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng tích cực đưa tin, bài, các chuyên mục giới thiệu, tuyên truyền pháp luật về trách nhiệm bồi thường nhà nước đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

5. Trách nhiệm của UBND các huyện, thành phố

- Chủ động tuyên truyền, phổ biến các quy định của luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn.

- Chỉ đạo, theo dõi và hướng dẫn UBND cấp xã giải quyết các thủ tục bồi thường nhà nước theo quy định của pháp luật; đôn đốc UBND cấp xã có phát sinh việc yêu cầu bồi thường giải quyết dứt điểm theo đúng quy định.

- Tổng hợp báo cáo việc thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước tại địa phương theo quy định.

6. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh

- Chủ động tổ chức, tuyên truyền và phổ biến các văn bản pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đến cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị. Triển khai có hiệu quả các văn bản pháp luật về Trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự, thi hành án dân sự, thi hành án hình sự.

- Định kỳ hàng năm tổng hợp kết quả thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước gửi Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp theo đúng quy định.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện các nội dung Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có).

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn giải quyết, kịp thời./.