Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 104/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 31 tháng 5 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI

Căn cứ Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/01/2014 của Quốc hội về đổi mới Chương trình, sách giáo khoa mới; Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21/11/2017 về điều chỉnh lộ trình thực hiện Chương trình, Sách giáo khoa mới theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/1/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025;

Thực hiện Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông; Công văn số 344/BGDĐT-GDTrH ngày 24/01/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông mới như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đẩy mạnh việc thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục phổ thông theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

2. Yêu cầu

Xác định nhiệm vụ, giải pháp huy động các nguồn lực nhằm đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trường lớp học; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; chương trình, tài liệu giáo dục địa phương,... để thực hiện mục tiêu, yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông ban hành theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Hòa Bình theo đúng lộ trình.

Đảm bảo thực hiện đầy đủ nội dung các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, lựa chọn nội dung giáo dục tự chọn và xây dựng các hoạt động giáo dục phù hợp với nhu cầu của học sinh các cấp học và điều kiện của nhà trường, địa phương. Đảm bảo tính linh hoạt, chủ động của các cơ sở giáo dục trong việc xây dựng kế hoạch giáo dục. Tuân thủ các nguyên tắc, phương pháp sư phạm nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác phù hợp với lứa tuổi học sinh phổ thông.

Thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông mới gắn với phát triển quy mô, cơ cấu giáo dục hợp lý, hài hòa đảm bảo công bằng xã hội, tương ứng với các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và cơ hội học tập suốt đời cho mỗi người dân.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

I. Về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên

1.1. Căn cứ vào hệ thống môn học, hoạt động giáo dục và thời lượng giáo dục của mỗi cấp học theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới, tổ chức tổng rà soát hiện trạng, xác định nhu cầu cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ở từng cấp học, lớp học, môn học theo lộ trình, thời gian thực hiện. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch sắp xếp, bố trí, sử dụng hiệu quả đội ngũ hiện có, tuyển dụng, bổ nhiệm và thực hiện tinh giản biên chế phù hợp với đặc thù của ngành giáo dục và địa phương, đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu, chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông mới trên địa bàn toàn tỉnh; ưu tiên việc tuyển dụng giáo viên các môn học mới ở các cấp học.

1.2. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp và có biện pháp đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ quản lý, giáo viên chưa đạt chuẩn; thực hiện bổ nhiệm, thi, xét thăng hạng và xếp lương theo hạng chức danh nghề nghiệp đúng quy định; phối hợp, liên kết với các cơ sở đào tạo uy tín để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đảm bảo chất lượng.

1.3. Lựa chọn đội ngũ giáo viên cốt cán các môn học làm nòng cốt trong công tác bồi dưỡng giáo viên và triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông mới để tham gia bồi dưỡng theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo và triển khai tập huấn, bồi dưỡng đại trà tại địa phương.

1.4. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng (theo hình thức tập trung hoặc tập trung kết hợp với hình thức trực tuyến) cho 100% cán bộ quản lý, giáo viên về Chương trình Giáo dục phổ thông mới trước thời điểm triển khai áp dụng ở từng lớp theo lộ trình, thời gian cụ thể như sau:

- Trước tháng 7/2020: Đối với giáo viên dạy lớp 1;

- Trước tháng 7/2021: Đối với giáo viên dạy lớp 2, lớp 6;

- Trước tháng 7/2022: Đối với giáo viên dạy lớp 3, lớp 7, lớp 10;

- Trước tháng 7/2023: Đối với giáo viên dạy lớp 4, lớp 8, lớp 11;

- Trước tháng 7/2024: Đối với giáo viên dạy lớp 5, lớp 9, lớp 12.

2. Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

2.1. Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Hoàn thiện quy hoạch mạng lưới trường, lớp học phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và quy mô phát triển giáo dục của địa phương;

2.2. Rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; lập kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất, tăng cường thiết bị dạy học phù hợp với chương trình và sách giáo khoa mới. Bố trí đủ phòng học đảm bảo tỷ lệ 01 phòng/lớp, phòng học Tin học, Ngoại ngữ đối với cấp tiểu học, phòng học bộ môn đối với cấp THCS và THPT, xóa bỏ các phòng học tạm, phòng học bị xuống cấp.

2.3. Xây dựng kế hoạch tổng thể và từng năm thực hiện “Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025” ban hành kèm theo Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ, phù hợp với lộ trình áp dụng Chương trình Giáo dục phổ thông mới và các tiêu chuẩn cơ sở vật chất trường, lớp học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.4. Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; hàng năm UBND các huyện, thành phố xây dựng và thực hiện kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn trường học đã đạt chuẩn quốc gia. Có kế hoạch huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất theo các tiêu chí của trường chuẩn quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2.5. Chỉ đạo các trường phổ thông sử dụng khai thác tối đa công năng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có; khuyến khích giáo viên sử dụng và tự làm đồ dùng dạy học. Phát huy tính chủ động, tự chủ trong việc đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học. Việc mua sắm bổ sung thiết bị dạy học thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông mới phải căn cứ vào danh mục thiết bị và đồ dùng dạy học tối thiểu do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, bảo đảm đồng bộ, thiết thực, hiệu quả với việc triển khai chương trình và sách giáo khoa mới. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực hợp pháp tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, tránh tình trạng thụ động, trông chờ sự đầu tư từ cấp trên.

2.6. Rà soát, sửa chữa, nâng cấp, duy trì và sử dụng hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị công nghệ thông tin, phục vụ việc triển khai hệ thống đào tạo, bồi dưỡng giáo viên qua mạng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.7. Lộ trình, thời gian thực hiện cụ thể, như sau:

- Trước tháng 7/2020: Chuẩn bị xong số phòng học và thiết bị dạy học theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cho các lớp 1 năm học 2020 - 2021;

- Trước tháng 7/2021: Chuẩn bị xong số phòng học và thiết bị dạy học theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cho các lớp 2, lớp 6 năm học 2021 - 2022;

- Trước tháng 7/2022: Chuẩn bị xong số phòng học và thiết bị dạy học theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cho các lớp 3, lớp 7, lớp 10 năm học 2022 - 2023;

- Trước tháng 7/2023: Chuẩn bị xong số phòng học và thiết bị dạy học theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cho các lớp 4, lớp 8, lớp 11 năm học 2023 - 2024;

- Trước tháng 7/2024: Chuẩn bị xong số phòng học và thiết bị dạy học theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cho các lớp 5, lớp 9, lớp 12 năm học 2024 - 2025.

3. Xây dựng chương trình, nội dung giáo dục địa phương

3.1. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, các đơn vị có liên quan xây dựng chương trình, nội dung giáo dục địa phương theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhằm cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản, cần thiết, thời sự, gần gũi về văn hóa, lịch sử, địa lí, kinh tế, xã hội, môi trường, hướng nghiệp ... của tỉnh Hòa Bình. Trên cơ sở chương trình giáo dục địa phương, phối hợp với các đơn vị xuất bản biên soạn và phát hành bộ tài liệu giáo dục địa phương để thống nhất sử dụng trong các trường phổ thông trên toàn tỉnh, đảm bảo theo lộ trình thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông mới.

3.2. Lộ trình, thời gian thực hiện cụ thể như sau:

- Trước tháng 6/2020: Xây dựng, thẩm định xong nội dung, tài liệu giáo dục địa phương cấp Tiểu học, THCS, THPT; trình Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

- Trước tháng 7/2020: Tổ chức tập huấn dạy học nội dung giáo dục địa phương cho giáo viên dạy lớp 1 năm học 2020 - 2021;

- Trước tháng 7/2021: Tổ chức tập huấn dạy học nội dung giáo dục địa phương cho giáo viên dạy lớp 2, lớp 6 năm học 2021 - 2022;

- Trước tháng 7/2022: Tổ chức tập huấn dạy học nội dung giáo dục địa phương cho giáo viên dạy lớp 3, lớp 7, lớp 10 năm học 2022 - 2023;

- Trước tháng 7/2023: Tổ chức tập huấn dạy học nội dung giáo dục địa phương cho giáo viên dạy lớp lớp 4, lớp 8, lớp 11 năm học 2023 - 2024;

- Trước tháng 7/2024: Tổ chức tập huấn dạy học nội dung giáo dục địa phương cho giáo viên dạy lớp 5, lớp 9, lớp 12 năm học 2024 - 2025.

4. Kinh phí thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông

Xây dựng kế hoạch ngân sách hàng năm cho việc thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông; bố trí ngân sách địa phương, lồng ghép có hiệu quả và sử dụng đúng mục đích nguồn vốn từ các chương trình, đề án, dự án; huy động các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018.

5. Đẩy mạnh công tác truyền thông về Chương trình Giáo dục phổ thông

- Tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới Chương trình Giáo dục phổ thông.

- Đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng xã hội về Chương trình Giáo dục phổ thông để tạo sự đồng thuận, ủng hộ trong quá trình triển khai thực hiện.

- Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc giám sát, phản biện thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông mới, vai trò của các cơ quan truyền thông trong việc định hướng dư luận xã hội.

- Biểu dương kịp thời những tấm gương người tốt, việc tốt, những tập thể, cá nhân có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác chuẩn bị các điều kiện thực hiện và triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông mới.

6. Công tác kiểm tra, giám sát

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông; tổng hợp, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện đổi mới Chương trình Giáo dục phổ thông theo từng quý, từng năm, điều chỉnh, bổ sung kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

1.1. Tham mưu, đề xuất cho Ban Chỉ đạo đổi mới Chương trình Giáo dục phổ thông của tỉnh soạn thảo kế hoạch và các văn bản triển khai nhiệm vụ, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo tình hình thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

1.2. Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổng rà soát, xây dựng và triển khai kế hoạch chuẩn bị đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông mới theo lộ trình thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc tổng rà soát đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và việc xây dựng kế hoạch chuẩn bị đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên (thời gian hoàn thành trong năm 2019).

1.3. Tổng rà soát cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của các cơ sở giáo dục phổ thông trong toàn tỉnh. Hướng dẫn các cơ sở giáo dục phổ thông sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có; xây dựng kế hoạch bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị dạy học theo lộ trình thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo (thời gian hoàn thành trong năm 2019).

1.4. Chủ trì, phối hợp các Sở, Ban, Ngành, các đơn vị có liên quan:

- Xây dựng chương trình, nội dung giáo dục địa phương của tỉnh. Kế hoạch xây dựng chương trình, nội dung giáo dục địa phương hoàn thành trước ngày 30/4/2020;

Xây dựng dự toán mua sắm trang thiết bị, tăng cường cơ sở vật chất, phòng học, phòng thí nghiệm để thực hiện Kế hoạch gửi cơ quan tài chính thẩm định.

1.5. Đẩy mạnh công tác truyền thông về Chương trình Giáo dục phổ thông, tổ chức cho toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên nghiên cứu, thảo luận kỹ nội dung Chương trình Giáo dục phổ thông trước khi bước vào năm học mới 2019 - 2020.

1.6. Chủ trì, giúp Ban Chỉ đạo đổi mới Chương trình Giáo dục phổ thông của tỉnh kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông; tổng hợp, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện đổi mới Chương trình Giáo dục phổ thông theo từng quý, từng năm để điều chỉnh, bổ sung kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

2. Sở Nội vụ

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng và triển khai kế hoạch chuẩn bị đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông mới theo lộ trình thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông mới trên địa bàn toàn tỉnh.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, cân đối và đề xuất bố trí nguồn vốn đầu tư từ nguồn ngân sách tỉnh và các chương trình, dự án khác để triển khai thực hiện Kế hoạch.

4. Sở Tài chính

Căn cứ khả năng cân đối ngân sách tỉnh, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh, Phòng Văn hóa -Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và truyền thông các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo sự đồng thuận xã hội về đổi mới Chương trình Giáo dục phổ thông; kịp thời biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong việc triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông của huyện, thành phố phù hợp với kế hoạch của tỉnh. Kế hoạch của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố gửi về Ban Chỉ đạo đổi mới Chương trình Giáo dục phổ thông của tỉnh (qua Sở Giáo dục và Đào tạo) trước ngày 30/8/2019.

7. Trường Cao đẳng sư phạm Hòa Bình

- Thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp nâng cao năng lực đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.

- Nghiên cứu xây dựng các chương trình đào tạo giáo viên mới và các chương trình bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông.

- Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Ủy ban nhân dân tỉnh đáp ứng yêu cầu triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông.

- Tham gia công tác biên soạn nội dung, tài liệu giáo dục địa phương.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp

- Tăng cường công tác vận động, tuyên truyền tới đoàn viên, hội viên tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông mới.

- Tích cực vận động các tổ chức, cá nhân đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho các nhà trường để cải thiện điều kiện dạy học, môi trường giáo dục; ủng hộ giúp đỡ vật chất, tinh thần cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; đẩy mạnh công tác khuyến học, xây dựng xã hội học tập.

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của đơn vị, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh đổi mới Chương trình Giáo dục phổ thông.

- Kiểm tra, giám sát, phản biện các cơ quan nhà nước, nhà trường, tổ chức và cá nhân trong quá trình thực hiện đảm bảo dân chủ, công khai, chất lượng, hiệu quả.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, địa phương các tổ chức, đoàn thể căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ, đạt hiệu quả cao các nhiệm vụ để thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị báo cáo kịp thời về Ban Chỉ đạo đổi mới Chương trình Giáo dục phổ thông của tỉnh (qua Sở Giáo dục và Đào tạo) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT;
- TT. Tỉnh ủy:
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;
- UB MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh:
- UBND các huyện, thành phố;
- Hội Khuyến học tỉnh;
- Đài PT-TH tỉnh; Báo Hòa Bình;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Chánh, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH (VP. 50b)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Cửu