Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Yên Bái, ngày 04 tháng 5 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Thực hiện Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông của tỉnh; chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện rà soát quy mô, mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo, chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai thực hiện hiệu quả chương trình, sách giáo khoa mới từ năm học 2020-2021. Tuy nhiên, việc chuẩn bị đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất của tỉnh còn nhiều khó khăn, bất cập; việc phối hợp giữa các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện với Sở Giáo dục và Đào tạo có lúc, có nơi chưa thực sự hiệu quả.

Để thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông bảo đảm chất lượng, hiệu quả và theo đúng lộ trình quy định tại Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chương trình giáo dục phổ thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo các Nghị quyết của Quốc hội; Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tổ chức rà soát, quy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục phổ thông theo tinh thần Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập; Chương trình hành động số 95-CTr/TU ngày 02/01/2018 của Tỉnh ủy Yên Bái; Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 12/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường, lớp đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh gắn với việc chuẩn bị các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

c) Tham mưu xây dựng kế hoạch tổng thể và từng năm của địa phương thực hiện “Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025” ban hành kèm theo Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có; tham mưu với cấp có thẩm quyền xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung thiết bị dạy học thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông, bảo đảm thiết thực, hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

d) Tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu giáo viên ở từng môn học, lớp học, cấp học; chủ động xây dựng kế hoạch sắp xếp, bổ sung đội ngũ và phối hợp với các cơ sở đào tạo giáo viên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông phù hợp với kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

đ) Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở ngành liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng dự toán ngân sách, kinh phí thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

e) Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch và các cơ quan có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức biên soạn nội dung giáo dục địa phương theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

g) Chỉ đạo các trường phổ thông tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; Tổ chức triển khai áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới theo đúng lộ trình.

h) Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan báo đài của Trung ương và của tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông rộng rãi trong xã hội về mục tiêu, yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình và điều kiện thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

i) Đầu mối tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Hằng năm tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

a) Thành lập Ban chỉ đạo đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông cấp huyện; ban hành kế hoạch thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và chỉ đạo ngành Giáo dục và Đào tạo của địa phương tổ chức triển khai kế hoạch theo lộ trình tại Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo phù hợp với kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

b) Tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu cán bộ quản lý và giáo viên ở từng môn học, lớp học thuộc thẩm quyền quản lý. Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch sắp xếp, bổ sung đội ngũ đảm bảo theo quy định, chỉ đạo tổ chức tập huấn bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

c) Tiếp tục rà soát, sắp xếp các trường tiểu học, trung học cơ sở theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập; Chương trình hành động số 95-CTr/TU ngày 02/01/2018 của Tỉnh ủy Yên Bái; Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 12/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh; tiếp tục thực hiện Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường, lớp đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh gắn với việc chuẩn bị các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

d) Điều chỉnh, sắp xếp để sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có; xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung thiết bị dạy học để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

đ) Bố trí ngân sách địa phương, lồng ghép và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn từ các chương trình, đề án, dự án; tiếp tục tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

e) Đẩy mạnh truyền thông về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông tại địa phương; biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt trong thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

g) Tổ chức kiểm tra, giám sát, tổng hợp, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông ở địa phương, hằng năm gửi Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo bố trí, cân đối vốn đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện các chương trình, đề án, dự án nhằm tăng cường cơ sở vật chất cho các địa phương theo lộ trình triển khai áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới.

4. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan có liên quan xây dựng dự toán kinh phí chi thường xuyên sự nghiệp giáo dục và đào tạo hằng năm để chuẩn bị các điều kiện về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, cơ sở vật chất theo lộ trình triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, bảo đảm phù hợp với phân cấp và khả năng cân đối ngân sách nhà nước; hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chương trình theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị thực hiện Đề án “Chuyển sang tự chủ về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập có thu, có khả năng xã hội hóa cao, giai đoạn 2019-2025”.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Yên Bái, Đài phát thanh Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền tạo đồng thuận trong xã hội, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

6. Các Sở, ngành và cơ quan, đơn vị có liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo quy định, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông theo yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Chánh, Phó Chánh Văn phòng;
- Các sở, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, VX.

CHỦ TỊCH
Đỗ Đức Duy