Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 199/KH-UBND

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 8 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Thực hiện Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 phê duyệt đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 và Công văn số 344/BGDĐT-GDTrH ngày 24/01/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai chương trình giáo dục phổ thông.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng nhu cầu CNH, HĐN trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế và Chương trình hành động số 26-CTr/TU ngày 05/3/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW;

Triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông.

2. Yêu cầu

Việc triển khai thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông đảm bảo yêu cầu giảm tải, khoa học, thiết thực, hiệu quả và phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của tỉnh Quảng Ninh.

Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện của các cơ sở giáo dục, các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh, để sẵn sàng triển khai thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chương trình đổi mới giáo dục phổ thông được triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh theo đúng kế hoạch và lộ trình quy định tại Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ

1. Đến tháng 6, 7/2020: Xây dựng xong bộ tài liệu giáo dục địa phương cấp học Tiểu học, THCS, THPT, trình Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

Tổ chức tập huấn dạy học nội dung giáo dục địa phương đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường học các cấp học trong tỉnh xong trong tháng 7/2020.

2. Đến tháng 7/2020: 100% các cơ sở giáo dục tiểu học trong tỉnh chuẩn bị xong các điều kiện về đội ngũ, phòng học, thiết bị, đồ dùng dạy học và các điều kiện cần thiết khác theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cho các lớp 1 năm học 2020 - 2021;

3. Đến tháng 7/2021: 100% các cơ sở giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở trong tỉnh chuẩn bị xong các điều kiện về đội ngũ, phòng học, thiết bị, đồ dùng dạy học và các điều kiện cần thiết khác theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cho các lớp 2, lớp 6 năm học 2021-2022;

4. Đến tháng 7/2022: 100% các cơ sở giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở, giáo dục trung học phổ thông trong tỉnh chuẩn bị xong các điều kiện về đội ngũ, phòng học, thiết bị, đồ dùng dạy học và các điều kiện cần thiết khác theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cho các lớp 3, lớp 7, lớp 10 năm học 2022 - 2023;

5. Đến tháng 7/2023: 100% các cơ sở giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở, giáo dục trung học phổ thông trong tỉnh chuẩn bị xong các điều kiện về đội ngũ, phòng học, thiết bị, đồ dùng dạy học và các điều kiện cần thiết khác theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cho các lớp 4, lớp 8, lớp 11 năm học 2023 - 2024;

6. Đến tháng 7/2024: 100% các cơ sở giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở, giáo dục trung học phổ thông trong tỉnh chuẩn bị xong các điều kiện về đội ngũ, phòng học, thiết bị, đồ dùng dạy học và các điều kiện cần thiết khác theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cho các lớp 5, lớp 9, lớp 12 năm học 2024 - 2025.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

- Tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng xã hội về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông tạo sự đồng thuận, ủng hộ trong quá trình ngành Giáo dục triển khai thực hiện.

- Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc giám sát, phản biện việc thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan truyền thông trong việc định hướng dư luận xã hội.

- Biểu dương kịp thời những tấm gương người tốt, việc tốt, những tập thể, cá nhân có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác chuẩn bị các điều kiện triển khai thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

2. Chuẩn bị đội ngũ thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

- Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch sắp xếp, bố trí, sử dụng hiệu quả đội ngũ hiện có, tuyển dụng, bổ nhiệm đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu, chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường học thực hiện việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, phát triển đội ngũ đảm bảo hợp lý về số lượng, cơ cấu và chất lượng; xây dựng đội ngũ cốt cán để cử đi bồi dưỡng, tập huấn và thực hiện nhiệm vụ phổ biến, hỗ trợ, tư vấn... trong quá trình triển khai bồi dưỡng, tập huấn đại trà ở cấp tỉnh theo Kế hoạch số 791/KH-BGDĐT ngày 12/9/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu giáo viên ở từng môn học, khối/lớp học, cấp học.

- Thực hiện nghiêm việc đánh giá cán bộ quản lý theo chuẩn hiệu trưởng/phó hiệu trưởng, đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp và có biện pháp đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường học chưa đạt chuẩn; thực hiện việc bổ nhiệm, thi, xét thăng hạng và xếp lương theo hạng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đúng quy định; phối hợp, liên kết chặt chẽ với các cơ sở đào tạo giáo viên uy tín để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường học của tỉnh thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông xong trước thời điểm triển khai áp dụng theo lộ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo đảm bảo thiết thực, hiệu quả, chất lượng.

- Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch, lộ trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên, nhân viên trường học ở từng cấp học, lớp học, môn học theo lộ trình thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

3. Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

- Tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân và thực hiện Chương trình hành động số 21-CTr/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch số 36/KH-UBND của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW; ưu tiên bố trí ngân sách hàng năm để tăng cường cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị dạy học, đầu tư xây dựng trường, lớp học, đặc biệt ở các địa phương có khu công nghiệp, khu kinh tế, khu đông dân cư; khuyến khích các địa phương phát triển loại hình trường, lớp tư thục; mở rộng quy mô, mạng lưới các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

- Tiến hành tổng rà soát các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; xây dựng, triển khai kế hoạch tổng thể và từng năm thực hiện “Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025” ban hành kèm theo Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ, phù hợp với lộ trình áp dụng chương trình giáo dục phổ thông và các tiêu chuẩn cơ sở vật chất trường, lớp học theo quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia và đề án kiên cố hóa trường, lớp theo hướng thiết thực, hiệu quả.

- Đầu tư trang cấp cho các cơ sở giáo dục đảm bảo đầy đủ thiết bị, đồ dùng dạy học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời tăng cường công tác quản lý đảm bảo sử dụng hiệu quả trang thiết bị dạy học; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực hợp pháp nhằm tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, tránh tình trạng thụ động, trông chờ sự đầu tư từ cấp trên.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông qua mạng internet theo các chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Xây dựng bộ tài liệu giáo dục địa phương

- Thành lập Ban soạn thảo giáo dục địa phương của tỉnh, triển khai xây dựng bộ tài liệu theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn 1106/BGDĐT-GDTrH ngày 20/3/2019 về việc biên soạn và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong chương trình giáo dục phổ thông.

- Bộ tài liệu giáo dục địa phương phải đảm bảo tính thời sự, gần gũi về văn hóa, lịch sử, địa lí, kinh tế, xã hội, môi trường, hướng nghiệp ... của tỉnh; đồng thời đảm bảo tính cân đối, phù hợp với chương trình đổi mới giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Bố trí kinh phí thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

Căn cứ nhiệm vụ cụ thể theo Kế hoạch, xây dựng kế hoạch ngân sách hằng năm và từng giai đoạn để thực hiện nhiệm vụ đặt ra; ưu tiên, bố trí ngân sách địa phương, lồng ghép có hiệu quả và sử dụng đúng mục đích nguồn vốn từ các chương trình, đề án, dự án; huy động các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông thiết thực và hiệu quả theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2016 về đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý các cấp đối với công tác chuẩn bị và triển khai thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; định kỳ tổng hợp, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện để kịp thời điều chỉnh, bổ sung, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

IV. KINH PHÍ

Kinh phí triển khai thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông của các đơn vị trong tỉnh được bố trí từ:

1. Nguồn ngân sách tỉnh.

2. Nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo (Cơ quan thường trực)

- Là cơ quan thực trực, chủ trì tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai Kế hoạch; đầu mối tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện.

- Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm truyền thông Quảng Ninh tổ chức tuyên truyền, quán triệt trong nhân dân, cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh sinh viên các văn bản chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng xã hội về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổng rà soát, xây dựng và triển khai kế hoạch chuẩn bị đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường học; phối hợp với các cơ sở đào tạo có uy tín xây dựng và thực hiện kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông theo quy định.

- Chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở giáo dục, các trường phổ thông trong tỉnh tổng rà soát các điều kiện về tình hình đội ngũ, cơ sở vật chất; hướng dẫn sử dụng hiệu quả đội ngũ, cơ sở vật chất hiện có; xác định nhu cầu và tham mưu xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung thiết bị dạy học phù hợp danh mục tối thiểu đến năm 2025 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội có liên quan xây dựng bộ tài liệu giáo dục địa phương của tỉnh.

- Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng dự toán ngân sách, cân đối nguồn kinh phí để triển khai thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

- Chủ trì, giúp Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình giáo dục phổ thông của tỉnh kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; định kỳ, tổng hợp, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông báo cáo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo tình hình thực hiện nhiệm vụ theo quy định và tham mưu việc điều chỉnh, bổ sung kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

2. Sở Nội vụ

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng, triển khai kế hoạch sắp xếp mạng lưới trường lớp; chuẩn bị đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường học thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, đảm bảo đủ về số lượng, cơ cấu cho từng cấp học.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, cân đối và bố trí nguồn vốn đầu tư từ nguồn ngân sách và các chương trình, dự án khác để triển khai thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

4. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng dự toán kinh phí ngân sách chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo hằng năm theo lộ trình triển khai thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của địa phương và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn hiện hành; hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chương trình theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước của ngành Tài chính.

5. Sở Thông tin - Truyền thông, Trung tâm Truyền thông tỉnh

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin, thông tin tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong nhân dân; giữa các cấp, các ngành trong việc phối hợp và chuẩn bị các điều kiện để triển khai, thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông của ngành Giáo dục và Đào tạo.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình giáo dục phổ thông cấp huyện; ban hành kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục phổ thông theo lộ trình tại Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT đảm bảo phù hợp với kế hoạch chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và kế hoạch thực hiện của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Chỉ đạo ngành Giáo dục và Đào tạo của địa phương tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông theo lộ trình và kế hoạch của Bộ và Sở Giáo dục và Đào tạo đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

- Rà soát, đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu giáo viên ở từng môn học, khối/lớp học, cấp học; chủ động xây dựng kế hoạch sắp xếp, bổ sung đội ngũ và phối hợp với các cơ sở đào tạo giáo viên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường học để thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Tiếp tục rà soát, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ, Công văn số 3712/BGDĐT-CSVC ngày 24/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn; Đề án sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình hành động số 21-CTr/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch số 36/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW.

- Điều chỉnh, sắp xếp đội ngũ và các nguồn lực để sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có; xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung thiết bị dạy học để thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; ưu tiên, bố trí ngân sách địa phương, lồng ghép có hiệu quả và sử dụng đúng mục đích nguồn vốn từ các chương trình, đề án, dự án; huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác để thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

- Đẩy mạnh truyền thông về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông tại địa phương; biểu dương, khen thưởng kịp thời gương người tốt, việc tốt trong quá trình triển khai thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, tổng hợp, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đoàn thể của tỉnh và các tổ chức xã hội - nghề nghiệp

- Tăng cường công tác vận động, thông tin tuyên truyền tới đoàn viên, hội viên tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông của ngành Giáo dục và Đào tạo.

- Tích cực vận động các tổ chức, cá nhân đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho các nhà trường để cải thiện điều kiện dạy học, môi trường giáo dục; ủng hộ giúp đỡ về vật chất và tinh thần cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của đơn vị, phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và tham gia xây dựng nội dung, chương trình giáo dục địa phương.

- Phối hợp kiểm tra, giám sát, phản biện tới các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, các đơn vị, trường học, các tổ chức và cá nhân về các vấn đề có liên quan trong quá trình thực hiện quá trình triển khai thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh đảm bảo dân chủ, công khai, chất lượng, hiệu quả.

Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện quá trình triển khai thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các Tổ chức chính trị xã hội tỉnh; các sở, ban, ngành, các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch.

Trong quá trình thực hiện, có vướng mắc, các đơn vị báo cáo kịp thời về Thường trực Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình giáo dục phổ thông của tỉnh (qua Sở Giáo dục và Đào tạo) để xem xét, chỉ đạo giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c);
- TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các đoàn thể nhân dân tỉnh (ph/h);
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các H, TX, TP;
- Lưu: VT, GD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Thị Thu Thủy

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Kế hoạch 199/KH-UBND năm 2019 thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

  • Số hiệu: 199/KH-UBND
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Ngày ban hành: 21/08/2019
  • Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh
  • Người ký: Vũ Thị Thu Thủy
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 21/08/2019
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản