Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

Lai Châu, ngày 31 tháng 8 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Ngành Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, góp ý chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và chương trình các môn học, hoạt động giáo dục; rà soát, sắp xếp mạng lưới trường, lớp, cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo để triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa phổ thông mới từ năm học 2019 - 2020. Tuy nhiên, việc chuẩn bị các điều kiện về đội ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất của tỉnh còn nhiều khó khăn, bất cập; việc phối hợp giữa các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện với Sở Giáo dục và Đào tạo có những thời điểm chưa thực sự hiệu quả.

Ngày 18/6/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTr về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Để thực hiện đảm bảo đạt chất lượng, hiệu quả và đúng lộ trình các Nghị quyết của Quốc hội và đúng tinh thần Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai các nội dung của Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

b) Rà soát, đánh giá năng lực của giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chuẩn nghề nghiệp giáo viên và chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông; chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo giáo viên triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối với giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới;

c) Chủ động, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát, sắp xếp lại mạng lưới các cơ sở giáo dục theo Kế hoạch số 389/KH-UNBD ngày 29/3/2018 của UBND tỉnh về thực hiện chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;

d) Phối hợp với các ngành liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học, đảm bảo tính hiệu quả và bền vững; nghiên cứu chương trình giáo dục phổ thông mới để lập dự toán kinh phí, huy động các nguồn lực cho phù hợp đáp ứng được các mục tiêu, nhiệm vụ;

đ) Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông rộng rãi trong xã hội về mục tiêu, yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình và điều kiện thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

e) Xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, giám sát; hỗ trợ, đôn đốc; hàng năm tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a) Chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo tổ chức triển khai thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo, phù hợp với điều kiện của địa phương;

b) Tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu giáo viên của từng môn học, lớp học, cấp học theo phân cấp quản lý; chủ động xây dựng kế hoạch sắp xếp, bổ sung đội ngũ và phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giáo viên để thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới;

c) Tổ chức rà soát, sắp xếp, kiện toàn mạng lưới cơ sở giáo dục theo Kế hoạch số 389/KH-UBND ngày 29/3/2018 của UBND tỉnh về thực hiện chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;

d) Điều chỉnh, sắp xếp để sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có; xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung thiết bị dạy học để thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới;

đ) Bố trí ngân sách địa phương, lồng ghép có hiệu quả và sử dụng đúng mục đích nguồn vốn từ các chương trình, đề án, dự án; huy động các nguồn tài chính hợp pháp để thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới;

e) Đẩy mạnh truyền thông về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông tại địa phương; biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt trong thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

g) Tổ chức kiểm tra, giám sát, tổng hợp, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện, hàng năm gửi Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp báo cáo.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan báo chí, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác truyền thông tạo đồng thuận xã hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, cân đối, tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn đầu tư để thực hiện các chương trình, đề án, dự án nhằm tăng cường cơ sở vật chất cho các địa phương theo lộ trình triển khai áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.

5. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan có liên quan xây dựng dự toán kinh phí chi thường xuyên sự nghiệp giáo dục - đào tạo hàng năm để chuẩn bị các điều kiện về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, cơ sở vật chất theo lộ trình triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới, bảo đảm phù hợp với phân cấp và khả năng cân đối ngân sách nhà nước; hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chương trình theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

6. Các sở, ngành và cơ quan liên quan

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo quy định, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo yêu cầu tại các Nghị quyết của Quốc hội và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ; (để b/c)
- Bộ GD&ĐT; (để b/c)
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; (để b/c)
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Thanh Hải

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2018 về đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông do tỉnh Lai Châu ban hành

  • Số hiệu: 07/CT-UBND
  • Loại văn bản: Chỉ thị
  • Ngày ban hành: 31/08/2018
  • Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu
  • Người ký: Tống Thanh Hải
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 31/08/2018
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản