Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2371 /KH-UBND

Bình Thuận, ngày 02 tháng 7 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành chương trình giáo dục phổ thông; Công văn số 344/BGDĐT-GDTrH ngày 24/01/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai Chương trình giáo dục phổ thông.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (CTGDPT) trên đại bàn tỉnh, với các nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức triển khai thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo lộ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Kế hoạch là căn cứ để các sở, ngành chủ động xây dựng kế hoạch chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai CTGDPT mới.

2. Yêu cầu

- Xác định được các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, xây dựng lộ trình chuẩn bị các điều kiện thực hiện đổi mới CTGDPT phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

- Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị, cơ sở giáo dục phổ thông triển khai đồng bộ, phát huy sự chủ động sáng tạo, sự phối hợp trách nhiệm nhằm nâng cao hiệu quả trong tổ chức triển khai CTGDPT mới.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tích cực tham mưu, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; thành lập Ban chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông của tỉnh; ban hành kế hoạch thực hiện CTGDPT trên địa bàn tỉnh.

2. Tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; tổ chức cho toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên nghiên cứu, thảo luận kỹ về nội dung CTGDPT.

3. Phối hợp với các cơ quan báo chí đưa tin về các hoạt động triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới của ngành Giáo dục và Đào tạo. Tăng cường giới thiệu, viết bài trên các báo, đài về những tấm gương người tốt, việc tốt; tập thể, cá nhân điển hình về đổi mới, sáng tạo, có thành tích cao trong dạy và học; những bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai CTGDPT mới.

4. Thực hiện rà soát, đánh giá thực trạng quy mô, mạng lưới trường lớp, học sinh; xác định quy mô, nhu cầu cơ sở vật chất, phòng học, phòng chức năng, thiết bị dạy học; tiếp tục thực hiện Công văn số 1455/UBND-KGVXNV ngày 26/4/2019 về việc báo cáo rà soát, xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025.

5. Huy động các nguồn lực để tiếp tục thực hiện các Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hệ thống trường phổ thông dân tộc, kế hoạch triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2025, kế hoạch tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020.

6. Rà soát, kiểm tra hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị công nghệ thông tin chuẩn bị triển khai hệ thống đào tạo, bồi dưỡng giáo viên qua mạng của Bộ Giáo dục và Đào tạo; quản trị duy trì và sử dụng hiệu quả hệ thống mạng.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tích cực tham mưu, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

- Tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới chương trình, sách giáo khoa GDPT; tổ chức cho toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên nghiên cứu, thảo luận kỹ về nội dung CTGDPT.

- Phối hợp với các cơ quan báo chí đưa tin về các hoạt động triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới của ngành Giáo dục và Đào tạo. Tăng cường giới thiệu, viết bài trên các báo, đài về những tấm gương người tốt, việc tốt: Những tập thể, cá nhân điển hình về đổi mới, sáng tạo, có thành tích cao trong dạy và học; những bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai CTGDPT mới.

2. Chuẩn bị đội ngũ để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới

- Thực hiện rà soát, đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu giáo viên của từng môn học, lớp học, cấp học để xây dựng kế hoạch sắp xếp, bố trí sử dụng, bổ sung đội ngũ giáo viên.

- Căn cứ lộ trình triển khai áp dụng CTGDPT mới, xác định đối tượng và số lượng giáo viên cần đào tạo, bồi dưỡng từng năm để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên; các cơ quan quản lý giáo dục các cấp chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo giáo viên để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giáo viên thực hiện CTGDPT phù hợp với kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Kiện toàn và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán ở các cấp học làm nòng cốt trong công tác bồi dưỡng giáo viên và triển khai CTGDPT mới; tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức; tham mưu xây dựng và thực hiện kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên của tỉnh. Đảm bảo tất cả giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh hoàn thành chương trình bồi dưỡng trước thời gian bắt đầu triển khai áp dụng CTGDPT đối với từng cấp học.

- Bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ quản lý, giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp và năng lực phát triển chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên.

3. Chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, kinh phí để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông

- Thực hiện rà soát, đánh giá thực trạng quy mô, mạng lưới trường lớp, học sinh; xác định quy mô, nhu cầu cơ sở vật chất, phòng học, phòng chức năng, thiết bị dạy học; tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho giáo dục phổ thông giai đoạn 2019 - 2025.

- Các cơ quan quản lý giáo dục và đào tạo các cấp chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có; trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung thiết bị dạy học thực hiện CTGDPT bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

- Huy động các nguồn lực để tiếp tục thực hiện các Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hệ thống trường phổ thông dân tộc, kế hoạch triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2019 - 2025, kế hoạch tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020.

4. Tổ chức biên soạn tài liệu giáo dục địa phương

- Thành lập Hội đồng tác giả viết tài liệu giáo dục địa phương.

- Ban hành kế hoạch tổ chức biên soạn nội dung giáo dục về những vấn đề cơ bản, thời sự về văn hóa, lịch sử, kinh tế, xã hội, môi trường, hướng nghiệp,... của địa phương bổ sung cho nội dung bắt buộc theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Khảo sát thực trạng về triển khai giáo dục địa phương theo chương trình giáo dục hiện hành và công tác chuẩn bị cho việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.

- Tổ chức thẩm định tài liệu và trình Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt trước khi triển khai thực hiện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Nghị quyết của Quốc hội; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chủ động xây dựng kế hoạch chỉ đạo, triển khai, thực hiện chương trình tổng thể, các chương trình môn học và hoạt động giáo dục của cấp tiểu học, cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; xác định vị trí, vai trò môn học và hoạt động giáo dục trong thực hiện mục tiêu giáo dục phổ thông, mục tiêu và yêu cầu cần đạt, nội dung giáo dục cốt lõi của môn học, cấp học và hoạt động giáo dục ở mỗi lớp học hoặc cấp học đối với tất cả học sinh trên phạm vi toàn tỉnh; biên soạn các nội dung giáo dục về văn hóa, lịch sử, địa lý, kinh tế - xã hội, môi trường, hướng nghiệp của tỉnh và tiếp tục điều chỉnh phù hợp để bổ sung lồng ghép vào nội dung, chương trình giáo dục bắt buộc.

- Tham mưu xây dựng đề án, kế hoạch tổng thể theo lộ trình áp dụng Chương trình giáo dục phổ thông mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo; kế hoạch tăng cường cơ sở vật chất và các điều kiện thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông (theo Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 29/4/2016 và Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ) trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà soát, khảo sát, đánh giá thực trạng, xác định số lượng học sinh và nhu cầu giáo viên ở từng môn học, lớp học của các cấp học: tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch sắp xếp, bố trí đội ngũ giáo viên, nhân viên trường học đảm bảo thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo lộ trình và kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo”.

- Tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu giáo viên ở từng môn học, lớp học cấp trung học phổ thông; chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch sắp xếp, bổ sung đội ngũ giáo viên, nhân viên trường học đảm bảo thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo lộ trình và kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Hướng dẫn, triển khai tổ chức thực hiện việc đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên và chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông; rà soát, đánh giá năng lực của giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục theo chuẩn đảm bảo quy định; phát triển các khóa học, tài liệu bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc đào tạo, bồi dưỡng, quản lý giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp học trong toàn tỉnh.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền rộng rãi trong cộng đồng, xã hội về mục đích, mục tiêu, yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình, điều kiện thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và các chính sách của tỉnh về giáo dục, đào tạo.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, hoàn thiện quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục phổ thông theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành xây dựng dự toán kinh phí thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới theo lộ trình Kế hoạch, trong đó lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, đề án, dự án; huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

2. Sở Nội vụ

- Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn các cơ chế, chính sách đối với cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên giảng dạy ở các môn học, cấp học phổ thông theo đúng quy định.

- Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, tổ chức lại hệ thống các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về biên chế giáo viên các cấp học theo quy định hiện hành.”

3. Sở Tài chính

Trên cơ sở dự toán thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới theo lộ trình do Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng, Sở Tài chính tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí dự toán chi sự nghiệp giáo dục đào tạo khối tỉnh, phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước và khả năng cân đối của ngân sách.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối các nguồn vốn ngân sách Nhà nước cho đầu tư phát triển để thực hiện Kế hoạch đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.

5. Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận, Báo Bình Thuận

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền tạo đồng thuận trong xã hội, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông cấp huyện; ban hành kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục phổ thông theo lộ trình tại Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT đảm bảo phù hợp với Kế hoạch của Ủy ban nhân tỉnh.

- Chỉ đạo ngành Giáo dục và Đào tạo của địa phương tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo lộ trình và kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân tỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

- Tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu giáo viên ở từng môn học, lớp học, cấp học; chủ động xây dựng kế hoạch sắp xếp, bổ sung đội ngũ và phối hợp với các cơ sở đào tạo giáo viên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường học để thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

- Tiếp tục rà soát, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục phổ thông theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Điều chỉnh, sắp xếp đội ngũ và các nguồn lực để sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có; xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung thiết bị dạy học để thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

- Bố trí ngân sách địa phương, lồng ghép có hiệu quả và sử dụng đúng mục đích nguồn vốn từ các chương trình, đề án, dự án; huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác để thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

- Đẩy mạnh truyền thông về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông tại địa phương; biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt trong thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

- Tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng, xác định số lượng học sinh và nhu cầu giáo viên ở từng môn học, lớp học, cấp tiểu học và trung học cơ sở; chủ động xây dựng kế hoạch sắp xếp, bổ sung đội ngũ và phối hợp với các cơ sở đào tạo giáo viên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường học để thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, tổng hợp, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Hòa);
- Mặt trận và các đoàn thể tỉnh;
- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, KGVXNV. Bích.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Hòa