Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 432/KH-UBND

An Giang, ngày 12 tháng 7 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh An Giang xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đẩy mạnh thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ-/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

- Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức triển khai thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo lộ trình của Bộ GDĐT.

- Kế hoạch là căn cứ để các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể có liên quan, UBND huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc ngành GDĐT xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông.

2. Yêu cầu

- Xác định được các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, xây dựng lộ trình chuẩn bị các điều kiện thực hiện đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

- Xây dựng được nhiệm vụ, giải pháp huy động các nguồn lực nhằm đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trường lớp học; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; chương trình và tài liệu giáo dục địa phương.

- Sở GDĐT phối hợp với các sở, ngành và tổ chức đoàn thể liên quan, UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị, cơ sở giáo dục phổ thông triển khai đồng bộ, phát huy sự chủ động sáng tạo, sự phối hợp trách nhiệm nhằm nâng cao hiệu quả trong tổ chức triển khai Chương trình giáo dục phổ thông.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông

- Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh. Thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông của tỉnh.

- Chỉ đạo quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Bộ GDĐT về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng xã hội về Chương trình giáo dục phổ thông; tổ chức cho toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên nghiên cứu, thảo luận kỹ về nội dung Chương trình giáo dục phổ thông.

- Chỉ đạo ngành GDĐT phối hợp với các cơ quan báo chí đưa tin về các hoạt động triển khai chương trình giáo dục phổ thông. Chỉ đạo các ngành chức năng có liên quan tăng cường giới thiệu, viết bài trên các báo, đài về những tấm gương người tốt, việc tốt: những tập thể, cá nhân điển hình về đổi mới, sáng tạo, có thành tích cao trong dạy và học; những bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông.

2. Chuẩn bị về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông

- Căn cứ hệ thống môn học, hoạt động giáo dục và thời lượng giáo dục của mỗi cấp học theo Chương trình giáo dục phổ thông, tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu cán bộ quản lý, giáo viên của từng môn học, lớp học, cấp học để xây dựng kế hoạch sắp xếp, bố trí sử dụng hiệu quả đội ngũ hiện có, tuyển dụng bổ sung và sắp xếp biên chế phù hợp với đặc thù của ngành giáo dục và địa phương, đảm bảo đủ số lượng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh.

- Căn cứ lộ trình triển khai áp dụng Chương trình giáo dục phổ thông, xác định đối tượng và số lượng giáo viên cần đào tạo, bồi dưỡng từng năm để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên; ngành GDĐT chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo giáo viên để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông phù hợp với kế hoạch của Bộ GDĐT.

- Kiện toàn và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán ở các cấp học làm nòng cốt trong công tác bồi dưỡng giáo viên và triển khai Chương trình giáo dục phổ thông; cử cán bộ quản lý, giáo viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng của Bộ GDĐT tổ chức; chỉ đạo Sở GDĐT tham mưu xây dựng và thực hiện kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên của tỉnh. Đảm bảo 100% giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh hoàn thành chương trình bồi dưỡng trước thời gian bắt đầu triển khai áp dụng Chương trình giáo dục phổ thông đối với từng cấp học.

- Bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ quản lý, giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp và năng lực phát triển chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên.

3. Chuẩn bị về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, kinh phí để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 02/4/2019 về việc thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2020.

- Huy động các nguồn lực để tiếp tục thực hiện các Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú; Đề án củng cố và phát triển hệ thống trường trung học phổ thông chuyên tỉnh An Giang giai đoạn 2013-2020; Kế hoạch triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025.

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có; trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung thiết bị dạy học thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

- Rà soát, kiểm tra hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị công nghệ thông tin chuẩn bị triển khai hệ thống đào tạo, bồi dưỡng giáo viên qua mạng của Bộ GDĐT; quản trị duy trì và sử dụng hiệu quả hệ thống mạng.

4. Xây dựng chương trình, nội dung giáo dục địa phương

- Giao Sở GDĐT tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức biên soạn nội dung giáo dục về những vấn đề cơ bản hoặc thời sự về văn hóa, lịch sử, kinh tế, xã hội, môi trường, hướng nghiệp... của địa phương bổ sung cho nội dung bắt buộc trong Chương trình giáo dục phổ thông theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

- Khảo sát thực trạng về việc triển khai giáo dục địa phương theo chương trình giáo dục hiện hành và công tác chuẩn bị cho việc triển khai trình giáo dục phổ thông.

- Tổ chức biên soạn, tham mưu thẩm định tài liệu và trình Bộ GDĐT phê duyệt tài liệu trước khi triển khai thực hiện.

- Trên cơ sở chương trình giáo dục địa phương được biên soạn và thẩm định, Sở GDĐT phối hợp xuất bản bộ tài liệu giáo dục địa phương để thống nhất sử dụng trong các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh, đảm bảo theo lộ trình thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông.

5. Công tác kiểm tra, giám sát

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông; tổng hợp, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông theo từng quý, từng năm; kịp thời điều chỉnh bổ sung các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình giáo dục phổ thông của tỉnh. Giúp Ban Chỉ đạo soạn thảo các kế hoạch và các văn bản triển khai nhiệm vụ. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, các tổ chức đoàn thể có liên quan và UBND huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, giám sát; hỗ trợ, đôn đốc; hằng năm tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ; đề xuất, kiến nghị điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch trong trường hợp cần thiết, báo cáo Bộ GDĐT và UBND tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo lộ trình quy định tại Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; tổ chức biên soạn nội dung giáo dục những vấn đề cơ bản hoặc thời sự về văn hóa, lịch sử, địa lý, kinh tế, xã hội, môi trường, hướng nghiệp,… của địa phương bổ sung cho nội dung giáo dục bắt buộc theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu giáo viên từng môn học, lớp học, cấp học để xây dựng kế hoạch sắp xếp, bố trí đội ngũ giáo viên phù hợp; chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo giáo viên để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giáo viên thực hiện Chương trình GDPT theo kế hoạch của Bộ GDĐT.

- Chủ động, phối hợp với UBND huyện, thị xã, thành phố rà soát, sắp xếp lại mạng lưới các cơ sở giáo dục. Trên cơ sở đó, tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện việc sắp xếp lại các cơ sở giáo dục phổ thông của toàn tỉnh.

- Tổng rà soát cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của các cơ sở giáo dục phổ thông trong toàn tỉnh; hướng dẫn các cơ sở giáo dục phổ thông sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có; xây dựng kế hoạch bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị dạy học theo lộ trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông của Bộ GDĐT.

- Phối hợp với các ngành liên quan xây dựng kế hoạch ngân sách hằng năm để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học, đảm bảo hiệu quả và bền vững; lập dự toán kinh phí đồng thời lồng ghép với nguồn vốn từ các chương trình, đề án, dự án đảm bảo hiệu quả và sử dụng đúng mục đích, huy động các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018.

- Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên nghiên cứu, thảo luận kỹ nội dung chương trình giáo dục phổ thông mới; đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng xã hội về chương trình giáo dục phổ thông; biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt trong thực hiện đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông.

- Chủ trì giúp Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình giáo dục phổ thông của tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông; tổng hợp, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông theo từng quý, từng năm để điều chỉnh, bổ sung kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh, Bộ GDĐT theo quy định.

2. Sở Nội vụ

Phối hợp với Sở GDĐT tạo xây dựng và triển khai kế hoạch chuẩn bị đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông theo lộ trình của Bộ GDĐT, đảm bảo đủ số lượng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Sở Tài chính cân đối nguồn vốn ngân sách, tham mưu cấp thẩm quyền bố trí vốn đầu tư đúng tiến độ, đảm bảo lộ trình triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông.

4. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở GDĐT, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh xem xét, bố trí kinh phí theo khả năng cân đối và phân cấp ngân sách.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở GDĐT và các cơ quan, đơn vị liên quan định hướng nội dung và chỉ đạo thông tin, tuyên truyền trên các cơ quan báo chí, Cổng thông tin điện tử của tỉnh An Giang, hệ thống truyền thanh trong tỉnh nhằm tạo sự đồng thuận xã hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; đưa tin biểu dương kịp thời những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường

Phối hợp với Sở GDĐT và UBND huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch sử dụng đất đai, đáp ứng nhu cầu xây dựng trường học và đảm bảo môi trường cho các công trình trường học.

7. Trường Đại học An Giang

- Tích cực thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp nâng cao năng lực đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

- Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo giáo viên mới và các chương trình bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông.

- Phối hợp với Sở GDĐT tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên theo kế hoạch của Bộ GDĐT, của UBND tỉnh, đáp ứng yêu cầu triển khai Chương trình giáo dục phổ thông.

8. Các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể có liên quan

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo quy định, phối hợp với Sở GDĐT đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

9. Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang

Phối hợp với Sở GDĐT tăng cường công tác truyền thông tạo sự đồng thuận xã hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; đưa tin biểu dương kịp thời những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông.

10. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

- Căn cứ Kế hoạch này xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông của huyện, thị xã, thành phố.

- Tăng cường tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử địa phương thực hiện tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân về việc thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ, các hoạt động triển khai Chương trình giáo dục phổ thông góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng xã hội về chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

- Chỉ đạo Phòng GDĐT tổ chức triển khai thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo kế hoạch của Sở GDĐT, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu giáo viên của từng môn học, lớp học, cấp học theo phân cấp quản lý; chủ động xây dựng kế hoạch sắp xếp, bố trí đội ngũ và phối hợp với Sở GDĐT tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giáo viên để thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

- Tổ chức rà soát, sắp xếp, kiện toàn mạng lưới cơ sở giáo dục; điều chỉnh, sắp xếp để sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có; xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung thiết bị dạy học để thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

- Bố trí ngân sách địa phương, lồng ghép có hiệu quả và sử dụng đúng mục đích nguồn vốn từ các chương trình, đề án, dự án kết hợp với huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác để thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, tổng hợp, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện, hàng năm gửi Sở GDĐT tổng hợp, báo cáo.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh An Giang. Yêu cầu các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ, đạt hiệu quả cao các nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị báo cáo kịp thời về Ban Chỉ đạo đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông tỉnh An Giang (qua Sở Giáo dục và Đào tạo) để xem xét, chỉ đạo giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TT. TU, HĐND tỉnh;
- TT. UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Trường Đại học An Giang;
- Báo AG, Đài PT-TH An Giang;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh;
- Phòng: KGVX, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Kế hoạch 432/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông do tỉnh An Giang ban hành

  • Số hiệu: 432/KH-UBND
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Ngày ban hành: 12/07/2019
  • Nơi ban hành: Tỉnh An Giang
  • Người ký: Nguyễn Thanh Bình
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 12/07/2019
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản