Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 92/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 6 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21/11/2017 của Quốc hội về điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 32/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; Công văn số 344/BGDĐT-GDTrH ngày 24/01/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai chương trình giáo dục phổ thông, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29 -NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

2. Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên,… để triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới đúng lộ trình theo quy định, cụ thể: Từ năm học 2020 - 2021 đối với lớp 1; năm học 2021 -2022 đối với lớp 2 và lớp 6; năm học 2022 - 2023 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10; năm học 2023 - 2024 đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11; năm học 2024 - 2025 đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12.

3. Làm cơ sở để các địa phương, cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới đảm bảo đạt kết quả.

4. Việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới phải có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, tránh dàn trải, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị. Chú trọng lồng ghép các chương trình, đề án có liên quan để sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả. Phát huy sự chủ động, sáng tạo và sự phối hợp trách nhiệm của các sở, ban ngành, hội đoàn thể, các địa phương nhằm nâng cao hiệu quả trong tổ chức triển khai thực hiện.

II. NỘI DUNG, TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

a) Nội dung

- Tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức cho toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên nghiên cứu, thảo luận kỹ về nội dung chương trình giáo dục phổ thông mới ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng xã hội nắm rõ về quan điểm xây dựng, mục tiêu, yêu cầu cần đạt được về phẩm chất và năng lực, kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới; định hướng nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục và đánh giá kết qủa giáo dục của Chương trình giáo dục phổ thông mới. Biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt trong việc thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

- Thực hiện các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, phóng sự phản ảnh các hoạt động trong triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới; phổ biến thông tin trên Cổng/Trang thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo, của các cơ sở giáo dục.

b) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thành phố, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi, Báo Quảng Ngãi.

- Cơ quan, đơn vị thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, các trường trung học phổ thông (THPT).

c) Thời gian thực hiện: Thực hiện thường xuyên từ năm 2019 đến 2024.

2. Thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông các cấp

a) Nội dung: Thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông cấp tỉnh, cấp huyện để đảm bảo chỉ đạo, tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông mới.

b) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan chủ trì:

+ Cấp tỉnh: Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông cấp tỉnh;

+ Cấp huyện: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố tham mưu UBND huyện, thành phố lập Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố.

c) Thời gian thực hiện:

- Cấp tỉnh: Hoàn thành trong tháng 5 năm 2019;

- Cấp huyện: Hoàn thành trong tháng 6 năm 2019.

3. Tổ chức biên soạn tài liệu về nội dung giáo dục địa phương

a) Nội dung: Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Quảng Ngãi bao gồm các lĩnh vực sau: Các vấn đề về văn hóa, lịch sử truyền thống của địa phương; các vấn đề về địa lý, kinh tế, hướng nghiệp của địa phương; các vấn đề về chính trị - xã hội, môi trường của địa phương.

b) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Phạm Văn Đồng, các tổ chức, cá nhân có liên quan.

c) Thời gian thực hiện:

- Năm 2019: Xây dựng kế hoạch thực hiện, lập dự toán kinh phí chi tiết gửi Sở Tài chính thẩm tra làm cơ sở thực hiện; ban hành quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, thẩm định, chỉnh sửa tài liệu về nội dung giáo dục địa phương; thành lập Ban biên soạn và xây dựng khung chương trình. Phối hợp các đơn vị có liên quan để biên soạn tài liệu giáo dục địa phương.

- Năm 2020: Tổ chức hội thảo và thẩm định tài liệu giáo dục địa phương; trình Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt; xin phép xuất bản và in ấn các cuốn tài liệu giáo dục địa phương; tập huấn tài liệu giáo dục địa phương cho giáo viên cốt cán trên toàn tỉnh để đưa vào giảng dạy đảm bảo lộ trình theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Năm 2021 và các năm tiếp theo: Tiếp tục tập huấn tài liệu giáo dục địa phương cho giáo viên cốt cán trên toàn tỉnh để đưa vào giảng dạy và thực hiện theo lộ trình chương trình giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phát hành và tổ chức thực hiện việc sử dụng bộ tài liệu giáo dục địa phương dành cho học sinh và giáo viên tại các cơ sở giáo dục của tỉnh.

4. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên

a) Nội dung: Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên; xây dựng kế hoạch và phối hợp với các cơ sở đào tạo giáo viên để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới phù hợp với kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ quản lý, giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp và năng lực phát triển chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên. Kiện toàn và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán ở các cấp học làm nòng cốt trong công tác bồi dưỡng giáo viên và triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới.

b) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: Các trường Đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng; các cơ sở đào tạo có liên quan; UBND các huyện, thành phố.

- Cơ quan, đơn vị thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố, các trường THPT.

c) Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 đến năm 2024.

5. Rà soát, sắp xếp, bổ sung đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên gắn với thực hiện việc sắp xếp lại các cơ sở giáo dục phổ thông

a) Nội dung: Rà soát đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu giáo viên từng môn học, lớp học, cấp học để xây dựng kế hoạch sắp xếp, bổ sung đội ngũ giáo viên cho phù hợp đảm bảo thực hiện theo đúng lộ trình áp dụng triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới. Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp lại các cơ sở giáo dục phổ thông theo Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ và Kế hoạch số 126-KH/TU ngày 05/4/2018 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng lộ trình.

b) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp THPT); UBND các huyện, thành phố (đối với cấp tiểu học và trung học cơ sở).

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ

- Cơ quan, đơn vị thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố, các trường THPT.

c) Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 đến năm 2024.

6. Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

a) Nội dung: Xây dựng kế hoạch tổng thể, xác định quy mô, nhu cầu cơ sở vật chất, phòng học, phòng chức năng, thiết bị dạy học để tổ chức thực hiện “Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025” ban hành kèm theo Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phù hợp với lộ trình thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có; trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung thiết bị dạy học thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Huy động, bố trí các nguồn lực để tiếp tục thực hiện các đề án, kế hoạch đã được UBND tỉnh ban hành. Rà soát, kiểm tra hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị công nghệ thông tin chuẩn bị triển khai hệ thống đào tạo, bồi dưỡng giáo viên qua mạng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp THPT); UBND các huyện, thành phố (đối với cấp tiểu học và trung học cơ sở).

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan, đơn vị thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, các trường THPT.

c) Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 đến năm 2025.

7. Hoạt động kiểm tra, đánh giá, sơ kết

a) Nội dung: Thường xuyên tổ chức các hoạt động kiểm tra, đánh giá nhằm đảm bảo việc triển khai thực hiện Kế hoạch đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tiễn của các địa phương, cơ sở giáo dục. Xây dựng kế hoạch tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Kế hoạch.

b) Cơ quan thực hiện

- Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp THPT); UBND các huyện, thành phố (đối với cấp tiểu học và trung học cơ sở).

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành có liên quan

- Cơ quan, đơn vị thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, các trường THPT.

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin, truyền thông về đổi mới chương trình, sách giáo khoa nhằm tạo đồng thuận, đồng thời phát huy hiệu quả sự tham gia đóng góp của xã hội.

2. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa các cấp; xây dựng quy chế hoạt động, bố trí nguồn kinh phí cho tổ chức, hoạt động cho Ban Chỉ đạo các cấp; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo để theo dõi và chỉ đạo việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới ở cấp tỉnh và các địa phương đạt kết quả.

3. Rà soát, bố trí, sắp xếp và bổ sung đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đảm bảo thực hiện Kế hoạch. Nâng cao hiệu quả hoạt động bồi dưỡng, tập huấn giáo viên đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới. Phát huy hiệu quả các phương tiện kỹ thuật, công nghệ thông tin trong tổ chức tập huấn, bồi dưỡng giáo viên. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán có năng lực chuyên môn giỏi, nhiệt tình trong công tác, có tư cách đạo đức tốt, có uy tín cao về chuyên môn trong đồng nghiệp và học sinh; nắm vững ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

4. Đảm bảo nguồn kinh phí, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.

5. Đẩy mạnh triển khai thực hiện Kế hoạch, kịp thời đề xuất những khó khăn, vướng mắc trình cấp có thẩm quyền xử lý để bảo đảm thực hiện đúng mục tiêu của Kế hoạch.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí thực hiện

a) Từ nguồn kinh phí thuộc Dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục và đào tạo;

b) Nguồn ngân sách nhà nước thực hiện theo phân cấp;

c) Các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

2. Căn cứ Kế hoạch được duyệt, căn cứ nhiệm vụ được giao, cùng với thời điểm xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo, phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố lập dự toán kinh phí thực hiện và tổng hợp chung vào dự toán chi ngân sách nhà nước của đơn vị, gửi cơ quan tài chính cùng cấp tổng hợp, báo cáo UBND trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định theo khả năng cân đối của ngân sách địa phương.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai Kế hoạch đảm bảo mục tiêu đề ra. Hàng năm, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn tỉnh đạt kết quả.

- Hướng dẫn các sở, ngành, địa phương và các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện các hoạt động của Kế hoạch. Tham mưu thành lập Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo đổi mới Chương trình, sách giáo khoa, xây dựng kế hoạch, kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc.

- Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi xây dựng các phóng sự, tin, bài để tuyên truyền về đổi mới chương trình, sách giáo khoa; biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt trong việc thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch; theo dõi, đôn đốc các địa phương trong tổ chức thực hiện và định kỳ báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh theo quy định.

2. Sở Tài chính

Hàng năm cùng với thời điểm xây dựng dự toán ngân sách nhà nước, trên cơ sở dự toán do Sở Giáo dục và Đào tạo lập, Sở Tài chính có trách nhiệm tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định bố trí kinh phí thực hiện.

3. Sở Nội vụ

Chỉ đạo rà soát, sắp xếp, bổ sung đội ngũ giáo viên đảm bảo thực hiện Chương trình theo Kế hoạch. Tham mưu UBND tỉnh kế hoạch tuyển dụng giáo viên theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố.

4. Các sở, ngành khác có liên quan

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo để triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo đạt kết quả.

5. UBND các huyện, thành phố

- Căn cứ kế hoạch của tỉnh, UBND huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới ở địa phương phù hợp với kế hoạch của tỉnh.

- UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm cân đối, bố trí kinh phí để thực hiện Kế hoạch theo quy định.

- Thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa cấp huyện; chỉ đạo, theo dõi việc tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới ở địa phương đạt kết quả.

6. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh

- Chuẩn bị chu đáo các điều kiện về tài chính, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa theo lộ trình hàng năm.

- Xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới ở địa phương, đơn vị theo lộ trình; bố trí, sắp xếp đội ngũ giáo viên dạy các lớp học, môn học, cấp học để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới hàng năm đạt kết quả. Cử cán bộ, giáo viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng do cấp trên tổ chức và triển khai tập huấn, bồi dưỡng lại đầy đủ các nội dung cho đội ngũ cán bộ, giáo viên của đơn vị theo quy định.

- Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng xã hội nắm rõ nhằm tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Giáo dục và Đào tạo) để chỉ đạo giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT(KGVX) UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông; Lao động, Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP(KGVX), CBTH;
- Lưu: VT, KGVXbthm198

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Dũng