Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Hồ sơ thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo thăm dò khoáng sản - Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thông tin thủ tục hành chính Hồ sơ thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo thăm dò khoáng sản - Bộ Tài nguyên và Môi trường

Số hồ sơ: B-BTM-002614-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Văn phòng Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản. Bộ TN&MT
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản. Bộ TN&MT
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng