Thủ tục hành chính: Xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản - An Giang

Thông tin thủ tục hành chính Xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản - An Giang

Số hồ sơ: T-AGI-060077-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: trong thời hạn 34 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan hành chính nhà nước cấp Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản cho tổ chức. Trường hợp cần phải tham khảo ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp huyện, các ngành liên quan thì thời hạn trên kéo dài thêm 14 ngày.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng