Thủ tục hành chính: Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu - Hà Tĩnh

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu - Hà Tĩnh

Số hồ sơ: T-HTI-274167-TT
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: + Ủy ban nhân dân cấp xã.+ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.+ Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện,+ Chi cục Thuế.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
Cách thức thực hiện: - Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả: Trong giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần.
Thời hạn giải quyết: 1. Trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất lần đầu gắn với việc giao đất, cho thuê đất, trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2013: Không quá 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tại Chi cục Thuế, cụ thể:
- Ủy ban nhân dân cấp xã: 02 ngày.
- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện: 03 ngày.
- Phòng Tài nguyên và Môi trường và lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện: 03 ngày.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa: 01 ngày (0,5 ngày tiếp nhận và 0,5 ngày trả kết quả).
2. Trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất lần đầu cho người sử dụng đất trước ngày 01/7/2014: Không quá 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tại Chi cục Thuế, cụ thể:
- Ủy ban nhân dân cấp xã: 17 ngày (trong đó có 15 ngày thực hiện niêm yết công khai kết quả tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất).
- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện: 05 ngày.
- Phòng Tài nguyên và Môi trường và lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện: 02 ngày.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa: 01 ngày (0,5 ngày tiếp nhận và 0,5 ngày trả kết quả).
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: - Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý; - Giấy chứng nhận.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng