Thủ tục hành chính: Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế - Hà Tĩnh

Thông tin thủ tục hành chính Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế - Hà Tĩnh

Số hồ sơ: T-HTI-274306-TT
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: + Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện.+ Chi cục Thuế;+ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.
Cơ quan phối hợp (nếu có): + Ủy ban nhân dân cấp xã.+ Các cơ quan có liên quan.
Cách thức thực hiện: - Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả: Trong giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần.
Thời hạn giải quyết: 1. Hồ sơ nộp tại cấp huyện: Không quá 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính tại Chi cục Thuế; cụ thể:
- Phòng Tài nguyên và Môi trường và lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện: 05 ngày.
- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện: 03 ngày.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa: 01 ngày (0,5 ngày tiếp nhận và 0,5 ngày trả kết quả).
2. Hồ sơ nộp tại cấp xã: Không quá 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính tại Chi cục Thuế; cụ thể:
- Ủy ban nhân dân cấp xã: 02 ngày,
- Phòng Tài nguyên và Môi trường và lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện: 04 ngày.
- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện: 02 ngày.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa: 01 ngày (0,5 ngày tiếp nhận và 0,5 ngày trả kết quả).
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý; Giấy chứng nhận đã xác nhận thay đổi hoặc Giấy chứng nhận cấp mới.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng