Thủ tục hành chính: Đăng ký đất đai đối với trường hợp được nhà nước giao đất để quản lý - Hà Tĩnh

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký đất đai đối với trường hợp được nhà nước giao đất để quản lý - Hà Tĩnh

Số hồ sơ: T-HTI-BS396
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): + Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện.+ Ủy ban nhân dân cấp xã.
Cách thức thực hiện: - Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả: Trong giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần.
Thời hạn giải quyết: Không quá 06 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cụ thể:
- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện: 05 ngày.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa: 01 ngày.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: - Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý; - Thông báo kết quả đăng ký của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng