Thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu - Hà Tĩnh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu - Hà Tĩnh

Số hồ sơ: T-HTI-274183-TT
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: + Ủy ban nhân dân cấp xã.+ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện;+ Chi cục Thuế;+ Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện;
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở, công trình xây dựng, nông nghiệp ở cấp huyện.
Cách thức thực hiện: - Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả: Trong giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần.
Thời hạn giải quyết: 1. Trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Không quá 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính tại Chi cục Thuế; cụ thể:
- UBND cấp xã: 02 ngày.
- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện: 03 ngày.
- Phòng Tài nguyên và Môi trường và lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện: 02 ngày.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa: 01 ngày (0,5 ngày tiếp nhận và 0,5 ngày trả kết quả).
2. Trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Không quá 11 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính tại Chi cục Thuế; cụ thể:
- Ủy ban nhân dân cấp xã: 03 ngày.
- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện: 05 ngày (trong đó thời gian lấy ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về tài sản gắn liền với đất 03 ngày).
- Phòng Tài nguyên và Môi trường và lãnh đạo UBND cấp huyện: 02 ngày.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa: 01 ngày (0,5 ngày tiếp nhận và 0,5 ngày trả kết quả).
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý; Giấy chứng nhận; Hợp đồng thuê đất (đối với trường hợp phải chuyển sang thuê đất).
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng