Thủ tục hành chính: Chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất - Hà Tĩnh

Thông tin thủ tục hành chính Chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất - Hà Tĩnh

Số hồ sơ: T-HTI-274279-TT
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: + Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận.+ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện đối với trường hợp xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: + Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.+ Chi cục Thuế;+ Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện;
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã.
Cách thức thực hiện: - Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả: Trong giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần
Thời hạn giải quyết: 1. Hồ sơ nộp tại cấp huyện: Không quá 11 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính tại Chi cục Thuế, cụ thể:
- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện: 05 ngày;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường và lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện: 05 ngày.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa: 01 ngày (0,5 ngày tiếp nhận và 0,5 ngày trả kết quả).
2. Hồ sơ nộp tại cấp xã: Không quá 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; cụ thể:
- Ủy ban nhân dân cấp xã: 02 ngày.
- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện: 04 ngày;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường và lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện: 05 ngày.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa: 01 ngày (0,5 ngày tiếp nhận và 0,5 ngày trả kết quả).
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý; Giấy chứng nhận cấp mới hoặc Giấy chứng nhận đã xác nhận thay đổi.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng