Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Đăng ký cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-BS732
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm (Phòng Quản lý Bảo vệ rừng)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng