Thủ tục hành chính: Kiểm tra xác nhận nguồn gốc lâm sản (động vật rừng, bộ phận, dẫn xuất của chúng; gỗ và thực vật rừng ngoài gỗ) - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Kiểm tra xác nhận nguồn gốc lâm sản (động vật rừng, bộ phận, dẫn xuất của chúng; gỗ và thực vật rừng ngoài gỗ) - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-BS731
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hạt Kiểm lâm cấp huyện, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trưởng phòng Thanh tra Pháp chế, Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động & Phòng cháy chữa cháy rừng
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổ Kiểm lâm cơ động & Phòng cháy chuẵ cháy rừng, bộ phận Thanh tra Pháp chế ở Hạt. Đội Kiểm lâm cơ động & Phòng cháy chuẵ cháy rừng, Phòng Thanh tra Pháp chế ở Chi cục.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Thời gian xác nhận lâm sản và trả kết quả tại cơ quan xác nhận không quá 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp kiểm tra hồ sơ và lâm sản đảm bảo đúng quy định thì tiến hành xác nhận ngay.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Ý kiến xác nhận; Cơ quan Kiểm lâm xác nhận vào bảng kê lâm sản; Khi vận chuyển động vật rừng nguy cấp, quý hiếm và sản phẩm của chúng ra ngoài địa bàn tỉnh, ngoài bảng kê lâm sản có xác nhận của cơ quan Kiểm lâm, còn phải có Giấy phép vận chuyển đặc biệt do cơ quan Kiểm lâm sở tại cấp.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng