Thủ tục hành chính: Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang sử dụng cho mục đích khác - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang sử dụng cho mục đích khác - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-BS719
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Kiểm lâm tham mưu cho Sở thực hiện)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện và tổ chức khoa học có liên quan.
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20-35 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.
a) Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Kiểm lâm tham mưu cho Sở thực hiện) phải thành lập Hội đồng và tổ chức thẩm định. Trường hợp phải xác minh thực địa, thì thời gian thẩm định phương án không được kéo dài quá 15 (mười lăm) ngày làm việc.
b) Trường hợp hồ sơ không đủ theo quy định thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Kiểm lâm tham mưu cho Sở thực hiện) thông báo cho chủ dự án biết, nêu rõ lý do.
c) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày họp Hội đồng thẩm định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt phương án. Trường hợp không đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét phê duyệt phương án, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Kiểm lâm tham mưu cho Sở thực hiện) phải có văn bản trả lời cho chủ dự án biết, nêu rõ lý do.
d) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị phê duyệt phương án của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phải phê duyệt phương án; trường hợp không phê duyệt, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phải thông báo cho Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn để trả lời cho chủ dự án biết, nêu rõ lý do.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt phương án trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang sử dụng cho mục đích khác.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng