Dich vu doanh nghiep so
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 680/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 16 tháng 7 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC GIỮ NGUYÊN VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 602/SNN-VP ngày 13 tháng 6 năm 2013;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, cụ thể:

1. Thủ tục hành chính mới ban hành: 10 thủ tục (kèm Phụ lục I).

2. Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung: 15 thủ tục (kèm Phụ lục II).

3. Thủ tục hành chính thay thế: 02 thủ tục (kèm phụ lục III)

4. Thủ tục hành chính được giữ nguyên: 49 thủ tục (kèm Phụ lục IV).

5. Thủ tục hành chính bị bãi bỏ: 05 thủ tục (kèm Phụ lục V).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn:

1. Niêm yết công khai tại trụ sở các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết.

2. Tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ nội dung của các thủ tục hành chính được công bố kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 341/QĐ-UBND-HC ngày 19 tháng 4 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ NN&PTNT; Bộ Tư pháp (Cục KSTTHC);
- TT/Tỉnh ủy, TT/HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC/NC (V).

CHỦ TỊCH
Lê Minh Hoan

 

PHỤ LỤC I

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 680/QĐ-UBND-HC ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

I

Lĩnh vực Bảo vệ thực vật

 

01

Cấp giấy công nhận cây đầu dòng

 

02

Cấp giấy công nhận vườn cây đầu dòng

 

03

Cấp lại giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng

 

II

Lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

 

04

Cấp giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể 2 mảnh vỏ

 

05

Đăng ký lần đầu xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

 

06

Đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

 

07

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thủy sản

 

III

Lĩnh vực Thủy sản

 

08

Xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác

 

09

Chứng nhận Thủy sản khai thác

 

IV

Lĩnh vực Thú y

 

10

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc Thú y – Thuốc Thú y thủy sản, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y

 

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN